Politechnika Koszalińska


Kierując się hasłem „Student jest najważniejszy”, Politechnika Koszalińska stawia na rozwój, przyszłość i możliwie jak najlepsze – nowoczesne i najbardziej uniwersalne – wykształcenie swoich studentów. Politechnika Koszalińska jest jedyną publiczną uczelnią techniczną na Pomorzu Środkowym i jedyną politechniką w województwie zachodniopomorskim oraz jedną z największych instytucji Koszalina. Kształci studentów na 24 kierunkach studiów technicznych, ekonomicznych, humanistycznych i artystycznych. Studenci zdobywają stopnie: licencjata, inżyniera, magistra i magistra inżyniera oraz doktora. Uczelnia zlokalizowana jest w trzech kampusach przy ulicy: Kwiatkowskiego, Racławickiej i Śniadeckich. Cztery nowocześnie wyposażone domy studenckie, tworzące osiedle akademickie, znajdują się przy ulicy Rejtana. Od 2016 roku działa również Zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego w Szczecinku, który powstał przy współpracy z firmą Kronospan – jedną z największych firm sektora drzewnego w Polsce i Europie. Politechnika Koszalińska zapewnia bardzo dobre warunki studiowania, bogato wyposażone pracownie i laboratoria. Na uczelni panuje przyjazna atmosfera i nastawienie na rozwój indywidualny studenta. Politechnika Koszalińska dba o jakość oferty kształcenia i kładzie nacisk na praktyczne zajęcia realizowane przy współpracy z przedsiębiorcami.


Politechnika Koszalińska, kierunki studiów

Politechnika Koszalińska ma dla kandydatów bardzo zróżnicowaną ofertę studiów. Są to zarówno kierunki techniczne jak i kierunki ekonomiczne, kierunki społeczne, kierunki pedagogiczne, kierunki filologiczne. Do najchętniej wybieranych należą kierunki techniczne od lat cieszące się zainteresowaniem ze względu na perspektywy zawodowe absolwentów. Takie kierunki jak informatyka, budowa maszyn, architektura wnętrz przyciągają rzesze kandydatów. Politechnika Koszalińska oferuje ponadto kierunki z zakresu: elektronika, energetyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, transport i wiele innych. Warto poznać również rozbudowaną ofertę uczelni w zakresie kierunków ekonomicznych. Pełna lista kierunków studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych na Politechnice Koszalińskiej znajduje się poniżej. Kandydaci mogą wybierać dostępne tryby studiów: studia dzienne (stacjonarne) oraz studia niestacjonarne zaoczne (Z).Politechnika Koszalińska, studia stacjonarne (dzienne)

Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
(I-inż.) – specjalności: Systemy elektroniczne i telekomunikacyjne, Optoelektronika, Systemy automatyki

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
(II-mgr) – specjalności: Elektronika systemów sterowania, Elektronika użytkowa, Optoelektronika i fotoenergetyka, Systemy i sieci telekomunikacyjne

INFORMATYKA
(I-inż.) – specjalności: Informatyka w zarządzaniu, Programowanie komputerów i sieci informatyczne, Programowanie systemów automatyki, Technologie internetowe i mobilne, Administrowanie sieciami komputerowymi, Inżynieria systemów baz danych;

INFORMATYKA
(II-mgr) – specjalności: Informatyczne systemy zarządzania, Zastosowania systemów baz danych, Systemy informatyki przemysłowej, Technologie multimedialne i programowanie wielordzeniowe, Przetwarzanie informacji, Inteligentne systemy informacji;

* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia

Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
(I-lic.) - specjalności: Komunikacja internetowa, Reklama medialna, Public relations i rzecznictwo prasowe, Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne, Komunikacja w polityce;

EUROPEISTYKA
(I-lic.) – specjalności: Zarządzanie projektami europejskimi, Europejska polityka społeczna, Bezpieczeństwo europejskie, Zarządzanie wizerunkiem

EUROPEISTYKA

(II-mgr) – specjalności: Europa Środkowa i Wschodnia, Administracja publiczna i samorządowa, Bezpieczeństwo publiczne, Komunikacja interkulturowa w biznesie

FILOLOGIA ANGIELSKA / GERMAŃSKA
(I-lic.) – specjalności: Profil biznesowy, Profil z językiem szwedzkim, Profil z językiem hiszpańskim;

* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej

BUDOWNICTWO
(I-inż.) – specjalności: Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Budownictwo drogowe, Technologia organizacji budownictwa, Budownictwo zrównoważone;

BUDOWNICTWO
(II-mgr) – specjalności: Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Budownictwo drogowe, Technologia organizacji budownictwa, Budownictwo zrównoważone

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
(I-inż.) – specjalność: Geodezja gospodarcza,

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
(II-mgr) – specjalność: Geodezja gospodarcza

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
(I-inż.) – specjalności: Sieci i instalacje, Technologia wody, ścieków i odpadów, Instalacje odnawialnych źródeł energii, Systemy i technologie inżynierii i ochrony środowiska

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
(II-mgr) – specjalności: Sieci i instalacje sanitarne, Ogrzewnictwo, ciepłownictwo i klimatyzacja, Technologia wody, ścieków i odpadów;

* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia

Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej

ENERGETYKA
(I-inż.) – specjalności: Elektroenergetyka, Odnawialne źródła energii, Energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja;

ENERGETYKA
(II-mgr.) – specjalności: Elektroenergetyka, Odnawialne źródła energii, Energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja; produkcyjnych

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
(I-inż.) – specjalności: Konstrukcja i technologia, Inżynieria produkcji, Zarządzanie innowacjami

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
(II-mgr) – specjalności: Zintegrowane systemy projektowania i wytwarzania, Innowacyjne metody projektowania, Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
(I-inż.) – specjalności: Inżynieria agrobiznesu i rolnictwa ekologicznego, Inżynieria
i techniki komputerowe w rolnictwie i leśnictwie, Inżynieria przetwórstwa spożywczego, Odnawialne źródła energii, Kształtowanie i ochrona w agroekosystemach;

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
(II-mgr) – specjalności: Inżynieria agrobiznesu i rolnictwa ekologicznego, Inżynieria i techniki komputerowe w rolnictwie i leśnictwie, Inżynieria przetwórstwa spożywczego, Odnawialne źródła energii, Kształtowanie i ochrona w agroekosystemach;

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
(I-inż.) – specjalności: Biotechnologia żywności, Inżynieria żywności, Projektowanie opakowań, Żywienie człowieka i bezpieczeństwo żywności, technologie przetwórstwa ryb;

TRANSPORT
(I-inż.) specjalności: Eksploatacja i diagnostyka pojazdów samochodowych, Logistyka i spedycja, Rzeczoznawstwo i likwidacja szkód, Transport chłodniczy;

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
(I inż.) specjalności: Menedżer produktu, Techniki komputerowe w inżynierii produkcji, Logistyka procesów wytwórczych;

* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia

Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej

EKONOMIA
(I-lic.) – specjalności: Ekonomika przedsiębiorstwa, Gospodarka regionalna i lokalna, Gospodarka publiczna, Badania operacyjne i analiza statystyczna;

EKONOMIA
(II-mgr) – specjalności: Ekonomia menedżerska, Gospodarka publiczna i samorządowa, Finanse i polityka pieniężna, Kapitał ludzki w biznesie, Rynek nieruchomości

LOGISTYKA
(I-lic.) - specjalności: Logistyka przedsiębiorstw, Logistyka handlu i dystrybucji

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
(I-lic.) – specjalności: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa, Finanse i rachunkowość samorządu terytorialnego, Finanse i rachunkowość banku i zakładu ubezpieczeń

TURYSTYKA I REKREACJA
(I-lic.) – specjalności:menedżer hotelarstwa, menedżer obiektów odnowy biologicznej, Spa i wellnes;

ZARZĄDZANIE
(I-lic.) – specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie marketingowe, Biznes turystyczny;

ZARZĄDZANIE
(II-mgr) – specjalności: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie usługami, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Zarządzanie w turystyce, Strategie inwestycyjne i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Business Management (specjalność prowadzona w języku angielskim);

* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia

Wydział Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku

INŻYNIERIA I AUTOMATYZACJA W PRZEMYŚLE DRZEWNYM
(I-inż.) – specjalności: Automatyka i utrzymanie ruchu, Procesy i maszyny przemysłu drzewnego, Projektowanie mebli i wyrobów z drewna;

Wydział Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
(I-inż.) – specjalności: Informatyka medyczna, Nanotechnologie biomedyczne;

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
(I-inż.) – specjalności: Projektowanie urządzeń i technologii (również w języku angielskim);

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
(II-mgr) – specjalności: Powłoki i kompozyty ceramiczne w technice i medycynie, Projektowanie urządzeń i technologii

MECHATRONIKA
(I-inż.) – specjalności: Aparatura medyczna i urządzenia rehabilitacyjne, Mechatronika i diagnostyka pojazdów, Systemy monitorowania i sterowania;

MECHATRONIKA
(II-mgr) – specjalności: Systemy radiologii i radioterapii, Projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych

PEDAGOGIKA
(I-lic.) – specjalności: Psychopedagogika, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Prewencja patologii i zagrożeń społecznych, Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Mediacje i negocjacje społeczne, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka;

PEDAGOGIKA
(II-mgr) – specjalności: Psychopedagogika, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia, Mediacje i negocjacje społeczne, Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Oligofrenopedagogika, Edukacja artystyczna, Doradztwo zawodowe i personalne, Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej;

* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia

Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

WZORNICTWO
(I-lic.) – specjalności: wzornictwo przemysłowe, komunikacja wizualna, projektowanie ubioru

WZORNICTWO
(II-mgr) – specjalności: wzornictwo przemysłowe, komunikacja wizualna, projektowanie ubioru

ARCHITEKTURA WNĘTRZ
(I-lic.) – specjalność architektura wnętrz

* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia


Politechnika Koszalińska, s
tudia niestacjonarne (zaoczne)

Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
(Z, I-inż.) – specjalności: Systemy elektroniczne i telekomunikacyjne, Optoelektronika, Systemy automatyk

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
(Z, II-mgr) – specjalności: – specjalności: Elektronika systemów sterowania, Elektronika użytkowa, Optoelektronika i fotoenergetyka , Systemy i sieci telekomunikacyjne

INFORMATYKA
(Z, I-inż.) – specjalności: Informatyka w zarządzaniu, Programowanie komputerów i sieci informatyczne, Programowanie systemów automatyki, Technologie internetowe i mobilne, Administrowanie sieciami komputerowymi, Inżynieria systemów baz danych

INFORMATYKA
(Z, II-mgr) – specjalności: Informatyczne systemy zarządzania, Zastosowania systemów baz danych, Systemy informatyki przemysłowej, Technologie multimedialne i programowanie wielordzeniowe, przetwarzanie informacji, inteligentne systemy informacji;
* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia

Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
(Z, I-lic.) - specjalności: Komunikacja internetowa, Reklama medialna, Public relations i rzecznictwo prasowe, Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne, komunikacja w polityce

EUROPEISTYKA
(Z, I-lic.) – specjalności: Zarządzanie projektami europejskimi, Europejska polityka społeczna, Bezpieczeństwo europejskie, przedmioty preferowane

EUROPEISTYKA
(Z, II-mgr) – specjalności: Europa Środkowa i Wschodnia, Administracja publiczna
i samorządowa, Bezpieczeństwo publiczne, komunikacja interkulturowa w biznesie

FILOLOGIA ANGIELSKA / GERMAŃSKA
(I-lic.) – specjalności: Profil biznesowy

* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej

BUDOWNICTWO
(Z, I-inż.) – specjalności: Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Budownictwo drogowe

BUDOWNICTWO
(Z, II-mgr) – specjalności: Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Budownictwo drogowe;

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
(Z, I-inż.) – specjalność: Geodezja gospodarcza

GEODEZJA I KARTOGRAFIA*
(Z, II-mgr) – specjalność: Geodezja gospodarcza

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
(Z, I-inż.) – specjalności: Sieci i instalacje, Technologie wody, ścieków i odpadów

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
(Z, II-mgr) – specjalności: Sieci i instalacje sanitarne, Ogrzewnictwo, ciepłownictwo i klimatyzacja, Technologia wody, ścieków i odpadów;

* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia

Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej

ENERGETYKA
(Z, I-inż.) – Elektroenergetyka, Odnawialne źródła energii, Energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja

ENERGETYKA
(Z, II-mgr) – Elektroenergetyka, Odnawialne źródła energii, Energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
(Z, I-inż– specjalności: Konstrukcja i technologia, Inżynieria produkcji, Zarządzanie innowacjami

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
(Z, II-mgr) – specjalności: Zintegrowane systemy projektowania i wytwarzania, Innowacyjne metody projektowania, Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
(Z, I-inż.) – specjalności: Inżynieria agrobiznesu i rolnictwa ekologicznego, Inżynieria i techniki komputerowe w rolnictwie i leśnictwie, Inżynieria przetwórstwa spożywczego, Odnawialne źródła energii, Kształtowanie i ochrona w agroekosystemach

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
(Z, II-mgr) – specjalności: Inżynieria agrobiznesu i rolnictwa ekologicznego, Inżynieria i techniki komputerowe w rolnictwie i leśnictwie, Inżynieria przetwórstwa spożywczego, Odnawialne źródła energii, Kształtowanie i ochrona w agroekosystemach

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
(Z, I-inż.) – specjalności: Biotechnologia żywności, Inżynieria żywności, Projektowanie opakowań, Żywienia człowieka i bezpieczeństwo żywności, technologie przetwórstwa ryb

TRANSPORT
(Z, I-inż specjalności: Eksploatacja i diagnostyka pojazdów samochodowych, Logistyka i spedycja, Rzeczoznawstwo i likwidacja szkód, Transport chłodniczy

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
(Z, I inż.) specjalności: Menedżer produktu, Techniki komputerowe w inżynierii produkcji, Logistyka procesów wytwórczych

* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia

Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej

EKONOMIA
(Z, I-lic.) specjalności: Ekonomika przedsiębiorstwa, Gospodarka regionalna i lokalna, Gospodarka publiczna, Badania operacyjne i analiza statystyczna

EKONOMIA
(Z, II-mgr) – specjalności: Ekonomia menedżerska, Gospodarka publiczna i samorządowa, Finanse
i polityka pieniężna, Kapitał ludzki w biznesie, Rynek nieruchomości

LOGISTYKA
(I-lic.) - specjalności: Logistyka przedsiębiorstw, Logistyka handlu i dystrybucji

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
(Z, I-lic.) – specjalności: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa, Finanse i rachunkowość samorządu terytorialnego, Finanse i rachunkowość banku i zakładu ubezpieczeń

TURYSTYKA I REKREACJA
(Z,I-lic.) – specjalności: menedżer hotelarstwa, menedżer obiektów odnowy biologicznej, SPA i Welles

ZARZĄDZANIE
(Z, I-lic.) – specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie marketingowe, Biznes turystyczny

ZARZĄDZANIE
(Z, II-mgr specjalności: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie usługami, Zarządzanie małym
i średnim przedsiębiorstwem, Zarządzanie w turystyce, Strategie inwestycyjne i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Business Management (specjalność prowadzona w języku angielskim)

* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia

Wydział Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku

INŻYNIERIA I AUTOMATYZACJA W PRZEMYŚLE DRZEWNYM
(I-inż.) – specjalności: Automatyka i utrzymanie ruchu, Procesy i maszyny przemysłu drzewnego, Projektowanie mebli i wyrobów z drewna

Wydział Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
(Z, I-inż.) – specjalności: Informatyka medyczna, Nanotechnologie biomedyczne

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
(Z, I-inż.) – specjalność: Projektowanie urządzeń i technologii

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
(Z, II-mgr) – specjalności: Powłoki i kompozyty ceramiczne w technice i medycynie, Projektowanie urządzeń i technologii

MECHATRONIKA
(Z, I-inż.) specjalności: Aparatura medyczna i urządzenia rehabilitacyjne, Mechatronika i diagnostyka pojazdów, Systemy monitorowania i sterowania

MECHATRONIKA
(Z, II-mgr) – specjalności: Systemy radiologii i radioterapii, Projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych

PEDAGOGIKA
(I-lic.) – – specjalności: Psychopedagogika, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Prewencja patologii i zagrożeń społecznych, Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Mediacje i negocjacje społeczne, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka

PEDAGOGIKA
(II-mgr) – specjalności: Psychopedagogika, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia, Mediacje i negocjacje społeczne, Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Oligofrenopedagogika, Edukacja artystyczna, Doradztwo zawodowe i personalne, Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia


Politechnika Koszalińska, za
sady rekrutacji:Politechnika Koszalińska, studia podyplomowe
Uczelnia w ramach swojej oferty edukacyjnej posiada również wiele propozycji studiów podyplomowych. Szczegóły związane z rekrutacją, programami studiów, opłatami oraz aktualnie prowadzonymi rejestracjami znajdziesz tutaj:


Politechnika Koszalińska, rekrutacja na kierunki studiów

Całą procedurę rekrutacji na studia oferowane przez Politechnikę Koszalińską przeprowadzisz w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów. Dowiesz się również, jakie obowiązują terminy, jakie należy złożyć dokumenty:


Opinie o Politechnice Koszalińskiej

Interesują cię opinie innych ludzi o uczelni, chcesz zadać pytanie dotyczące kierunków studiów na Politechnice Koszalińskiej, zapytać, czy studia należą do trudnych, czy są dobre perspektywy zatrudnienia, czy jest dobra atmosfera, a nauczyciele akademiccy życzliwi dla studentów. Jeśli jesteś lub byłeś studentem uczelni podziel się swoją opinią. Sprawdź lub dodaj komentarze:


Wydziały Politechniki Koszalińskiej:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o studiach skorzystaj z informacji udostępnionych przez Wydziały Politechniki Koszalińskiej:
Politechnika Koszalińska - kierunki studiów, rekrutacja na studia, z życia Uczelni:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem