Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Studia podyplomowe w Poznaniu


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Absolwentów uczelni wyższych, którzy posiadają kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, zapraszamy na studia podyplomowe w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Współczesny rynek pracy stawia przed pracownikiem potrzebę ciągłego dokształcania oraz zdobywania nowych kwalifikacji. Studia podyplomowe w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu dają gwarancję zdobycia dodatkowych kwalifikacji w wielu wąskich dziedzinach, kładąc nacisk na praktyczne przygotowanie do lepszego wykonywania zawodu. Gwarantem sukcesu oferowanych studiów podyplomowych jest wysoko kwalifikowana kadra naukowa oraz doświadczenie zawodowe wykładowców.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu to wymierny dowód dla pracodawcy na to, że legitymująca się nim osoba rozwija pomysł na swoją ścieżkę kariery, jest otwarta na zdobywanie nowych i podnoszenie dotychczasowych kwalifikacji.

 

Gama kierunków studiów podyplomowych jakie oferuje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest niezwykle szeroka.

 

Szczegółowy wykaz wszystkich studiów podyplomowych:

http://skylark.up.poznan.pl/kandydat/studia-podyplomowe


Centrum Kształcenia Ustawicznego
tel. (061) 848 7026

 


Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 


Agrotronika

 

Oferta studiów podyplomowych Agrotronika przeznaczona jest dla nauczycieli kształcenia 
w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515), dla osób świadczących usługi w zakresie obrotu i serwisowania pojazdów i maszyn rolniczych oraz dla użytkowników nowoczesnego sprzętu rolniczego.

 

Program studiów uwzględnia zagadnienia z budowy, obsługi i zasad funkcjonowania nowoczesnych systemów mechatronicznych w maszynach i pojazdach rolniczych. Omawiane będą takie działy jak sensoryka, aktoryka, elektronika i automatyka, sterowniki programowalne, układy mechatroniczne w pojazdach i maszynach rolniczych, systemy nawigacji GNSS, rolnictwo precyzyjne, systemy informatyczne do zarządzania produkcją roślinną i zwierzęcą, systemy CAD oraz telematyka. Przewidziane są także seminaria dyplomowe oraz praktyki zawodowe w renomowanych firmach jak Claas czy Lely.

Studia trwają 2 semestry (230h) lub 3 semestry (350h specjalizacja nauczycielska z modułem dydaktycznym)

Kontakt: Instytut Inżynierii Biosystemów, ul. Wojska Polskiego 50, pok. A15, A11, 
tel.: 618487160, 61 8466075, e-mail: aziel@up.poznan.pl

 

www.up.poznan.pl/iib/?page_id=2687


Świadectwa i audyty energetyczne

 

Uczestnikiem studiów mogą być absolwenci szerokiej gamy studiów wyższych, w szczególności kierunków: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych. Studia skierowane są szczególnie do pracowników zakładów energetyki elektrycznej, cieplnej i gazowej, pracowników samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za opracowanie założeń do planów zaopatrzenia gmin w ciepło i energię elektryczną, osób prowadzących działalność gospodarczą, a także do projektantów i analityków, zainteresowanych samodzielnym wykonywaniem audytów i certyfikatów energetycznych.

Studia trwają 2 semestry – 240 godzin (5 zjazdów w każdym semestrze) i są prowadzone 
w systemie niestacjonarnym (piątki – niedziele).

Kontakt: biurosae@up.poznan.pl

www.up.poznan.pl/sae/


Wydział Leśny

 


Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie

 

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą z zakresu nowoczesnych narzędzi kształtowania warunków i środowiska pracy oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy. Studia adresowane są zarówno do osób pracujących w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy lub chcących przygotować się do pracy w takim charakterze, pracowników firm świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób, które chcą specjalizować się w problematyce związanej z bezpieczeństwem i ochroną człowieka w środowisku pracy oraz poszukiwać zatrudnienia w tym obszarze w leśnictwie i pokrewnych działach gospodarki.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do pełnienia zadań pracownika służb BHP zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468).

Studia trwają 2 semestry, łącznie 196 godzin dydaktycznych. Zajęcia są realizowane w trybie niestacjonarnym, podczas 10 dwudniowych zjazdów, jeden raz w miesiącu.

Kontakt: mgr Karolina Szczepańska-Giefing, tel.: 61 8487754, e-mail: kul@up.poznan.pl

www.up.poznan.pl/kuzl/


Edukacja przyrodniczo-leśna

 

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych zainteresowanych ochroną środowiska przyrodniczego i edukacją przyrodniczo–leśną. Dotyczy to nie tylko leśników, ale również nauczycieli, pracowników samorządów lokalnych, instruktorów harcerstwa. Celem studiów jest pogłębienie i uaktualnienie wiedzy w zakresie problematyki edukacji ekologicznej, w szczególności edukacji przyrodniczo leśnej. Program studiów łączy szeroką wiedzę teoretyczną z doskonaleniem i utrwaleniem umiejętności praktycznych. Ukończenie studiów pozwala uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej.

Studia trwają 2 semestry – ok. 180 godzin. Zajęcia odbywają się w czasie dwu- lub trzydniowych zjazdów (piątek-niedziela) raz lub dwa razy w miesiącu, w Leśnym Ośrodku szkoleniowym w Puszczykowie pod Poznaniem. Zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu w Ośrodku.

Kontakt: dr inż. Piotr Gołojuch, tel. 61848 7668 lub 693713868, piotrgol@wp.pl

Kierownik – Antoni Buraczewski, tel. 602882002, e-mail: aburac@up.poznan.pl

www.up.poznan.pl/epl/

 

Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych, w szczególności do pracowników Lasów Państwowych. Przekazują one w przystępnej formie (zwłaszcza leśnikom – niefinansistom) wiedzę o rachunkowościi zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa.

Oferowany zasób danych i informacji może pomóc słuchaczom uzyskać wiedzę w zakresie skutków prawnych i finansowych codziennych zdarzeń rzeczowych powstającychw pracy zawodowej.Stawiane cele: pogłębienie, poszerzenie i utrwalenie wyniesionej ze studiów podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości w jednostkach Lasów Państwowych. Realizacja zakładanych efektów kształcenia umożliwi słuchaczom poszerzyć ich kompetencje zawodowe.

Studia trwają 2 semestry, kształcenie zaoczne, ok. 190 godzin. Zajęcia w czasie dwu- lub trzydniowych zjazdów (piątek – niedziela) raz lub dwa razy w miesiącu (październik – czerwiec). w Leśnym Ośrodku szkoleniowym w Puszczykowie pod Poznaniem. Zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu w Ośrodku.

Kontakt: dr inż. Anna Ankudo-Jankowska, tel.: 61848 7686 lub 609848277, 

e-mail: aankudo@up.poznan.pl, Kierownik – Antoni Buraczewski, tel. 602882002, e-mail: aburac@up.poznan.pl

merlin.up.poznan.pl/sgflp/

 

Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny

Studia umożliwią zdobycie wiedzy o zasadach ochrony i zarządzania populacjami ssaków i ptaków oraz metodach zagospodarowania obszarów rozmaicie chronionych i użytkowanych, pod kątem potrzeb bytowania dzikich zwierząt.

Program studiów pozwoli również na nabycie umiejętności planowania rozwoju populacji zwierzęcych oraz ich eksploatacji z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych i społecznych, umożliwiających racjonalne prowadzenie i nadzorowanie gospodarki zwierzętami w ośrodkach hodowli zwierzyny i w dzierżawionych obwodach łowieckich.

Studia trwają 2 semestry. Ponad 20 wykładowców z ośmiu ośrodków akademickich oraz kilkunastu specjalistów zajmujących się łowiectwem przekaże słuchaczom swoja wiedzę podczas ośmiu 3-4 dniowych zjazdów i atrakcyjnych ćwiczeń terenowych.

Większość zajęć odbędzie się w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym wZielonce (około 30 km na pn-wsch. od Poznania, teren Leśnego Zakładu Doświadczalnego i Ośrodka Hodowli Zwierzyny przy UP wPoznaniu), gdzie można zarezerwować noclegi oraz zmówić całodzienne wyżywienie.

Kontakt: Danuta Kamieniarz, tel.: +48601149 402, e-mail: splowiec@up.poznan.pl, Kierownik - Robert Kamieniarz, tel. 61. 848 78 63,

www1.up.poznan.pl/klol/


Hodowla lasu I / Hodowla lasu II

Studia Hodowla lasu I oraz Hodowla lasu II cieszą się ogromną popularnością przede wszystkim wśród pracowników Lasów Państwowych, ale słuchaczami studiów są także osoby pracujące w branży z szeroko pojętej ochrony środowiska, czy też osoby będące właścicielami zakładów usług leśnych, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu hodowli lasu.

Studia Hodowla lasu II skierowane są do absolwentów studiów Hodowla lasu I.

W ramach Studiów Podyplomowych Hodowla lasu I uczestnicy mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu problematyki dotyczącej m. in. zagospodarowania lasu, hodowli lasu bliskiej naturze, szkółkarstwa leśnego czy tez genetyki i biotechnologii w leśnictwie.

Studenci kierunku Hodowla lasu II mają możliwość zapoznania się z praktycznymi problemami hodowli lasu w różnych regionach Polski, m. in. problematyką zamierania lasu, gospodarowania w lasach przerębowych czy też zagospodarowania terenów, na których wystąpiły wielkoobszarowe klęski ekologiczne.

Zajęcia na studiach Podyplomowych Hodowla lasu I mają charakter zajęć teoretycznych jak i wyjazdów terenowych. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu (piątek – niedziela). W ramach ostatniego zjazdu uczestnicy mają możliwość zapoznania się z problematyką leśnictwa w jednym z krajów ościennych (od kilku lat jest to Republika Litewska). Charakter zajęć na studiach Hodowla lasu II jest wyłącznie terenowy.

Kontakt: e-mail: khl@up.poznan.pl, tel./fax 61848 77 34 oraz tel. 61848 77 35

www1.up.poznan.pl/khl/


Podstawy gospodarki leśnej

Studia są skierowane w szczególności do pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, nieposiadających wykształcenia leśnego oraz osób spoza branży leśnej, którzy chcą poznać podstawowe wiadomości z zakresu gospodarki leśnej. Studiami mogą być również zainteresowani absolwenci studiów pierwszego stopnia innych kierunków, planujący studiować leśnictwo na studiach drugiego stopnia.

Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy w stopniu podstawowym z problematyką lasów, leśnictwa i gospodarki leśnej oraz poznanie czynników środowiska leśnego i racjonalne nimi gospodarowanie. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz specjaliści praktycy.

Studia trwają 2 semestry – ok. 180 godzin. Zajęcia odbywają się w czasie dwu- lub trzydniowych zjazdów (piątek-niedziela) raz lub dwa razy w miesiącu, w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie pod Poznaniem. Zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu w Ośrodku.

Kontakt: dr inż. Piotr Gołojuch, tel. 61848 7668 lub 693713868, piotrgol@wp.pl

Kierownik – Antoni Buraczewski, tel. 602882002, e-mail: aburac@up.poznan.pl

merlin.up.poznan.pl/pgl/Problemy współczesnego siedliskoznawstwa leśnego

Kontakt: tel. 61848 7734, e-mail: zielona@up.poznan.pl

www.wles.up.poznan.pl/pl/student/studia-podyplomowe

 

Technika, inżynieria i ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie właściwego użytkowania maszyn wielofunkcyjnych w leśnictwie oraz planowania, budowy i utrzymania leśnych obiektów inżynieryjnych. Program studiów obejmuje również techniczne i organizacyjne aspekty zwiększania bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej lasów, a także omawiane są skutki pożarów i tryb postępowania z powierzchniami dotkniętymi tym żywiołem. Program nauczania obejmuje następujące bloki tematyczne: maszynowe pozyskiwanie drewna, inżynieria leśna, mała retencja wodna w lasach, ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie.

Studia trwają 2 semestry - 165 h. Zajęcia mają charakter kształcenia zaocznego – zazwyczaj 8 dwu- lub trzydniowych zjazdów (piątek – sobota, piątek – sobota – niedziela) raz lub dwa razy w miesiącu – zazwyczaj w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie k. Poznania. Zakwaterowanie i wyżywienie w Ośrodku.

Kontakt: tel. 61848 7540, e-mail: sylgraj@up.poznan.pl

www.up.poznan.pl/til/?q=STUDIUM_PODYPLOMOWE


Urządzanie lasu

Celem studiów jest uaktualnienie wiedzy z zakresu prawnych, przyrodniczych i ekonomicznych podstaw urządzania lasu oraz zrównoważonego rozwoju leśnictwa.

Zajęcia odbywać się będą w formie trzydniowych zjazdów, z których większość zorganizowana zostanie na terenie Leśnego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego w Laskach k. Kępna (Nadleśnictwo Doświadczalne Siemianice). Ośrodek zapewnia wyżywienie i noclegi, których koszt nie wchodzi w cenę Studium. Część zajęć odbędzie się w formie wyjazdów do 2-3 nadleśnictw w różnych częściach kraju. Liczba przewidzianych godzin wynosi 240.

Kontakt: dr hab. Roman Jaszczak, tel.: 61848 7664, e-mail: romanj@up.poznan.pl, inż. Jolanta Kukuła, tel.: 061 848 7662, e-mail: urzlas@up.poznan.pl

www.up.poznan.pl/spul

 

Zarządzanie przedsiębiorstwem w leśnictwie i ochronie przyrody

Celem studiów jest pogłębienie i uaktualnienie wiedzy teoretycznej z zakresu organizacji i zarządzania w leśnictwie i ochronie przyrody. Zajęcia mają na celu przede wszystkim przekazanie aktualnego zestawu wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Słuchacze poznają również najnowsze metody i narzędzia możliwe do zastosowania w praktyce gospodarstwa leśnego i ochronie przyrody.

Studia trwają 2 semestry - 180 godzin. Zajęcia odbywają się w czasie dwu- lub trzydniowych zjazdów (piątek-niedziela) raz lub dwa razy w miesiącu, w Leśnym Ośrodku szkoleniowym w Puszczykowie pod Poznaniem. Zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu w Ośrodku.

Kontakt: mgr inż. Ada Woźniak, tel.: 61848 7685 lub 793566653, 

e-mail: adaw@up.poznan.pl, ada_wozniak@interia.pl

Kierownik – Antoni Buraczewski, tel. 602882002, e-mail: aburac@up.poznan.pl

www1.up.poznan.pl/soizwgl/


Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 


Doskonalenie bydła mlecznego w dobie selekcji genomowej

 

Studia adresowane są do wszystkich osób zajmujących się hodowla bydła, w szczególności podejmujących decyzje hodowlane, specjalistów odpowiedzialnych za tworzenie i realizację programu hodowlanego dla bydła mlecznego, np. pracowników działów hodowlanych, stacji unasieniania, zootechników ze stad hodowli zarodowej, właścicieli i pracowników przodujących stad hodowlanych. Adresatami studiów są również osoby, które chciałyby zdobyć wiedzę z zakresu selekcji genomowej i praktyczne umiejętności jej wykorzystania, w tym także pracownicy naukowi, doktoranci i absolwenci kierunku zootechnika lub kierunków pokrewnych.

Studia trwają 2 semestry, łącznie 112 godzin dydaktycznych, w tym 56 godzin wykładów i 56 godzin ćwiczeń. Zajęcia są realizowane w trybie niestacjonarnym, podczas ośmiu zjazdów dwudniowych (sobota-niedziela), zwykle jeden raz w miesiącu. W ramach studium odbędzie się wyjazd terenowy do Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny.

Kontakt: dr hab. Tomasz Strabel, prof. nadzw., tel.; 61848 7248 lub 61 848 71 87, e-mail: spb@jay.up.poznan.pl

www.jay.up.poznan.pl/spb/

 

Studia podyplomowe z zakresu Konwencji Waszyngtońskiej CITES

Celem studiów jest przygotowanie, w szczególności urzędników samorządowych (starostwa powiatowe, wojewódzkie, powiatowe i graniczne służby weterynaryjne i fitosanitarne, policja, wymiar sprawiedliwości oraz służba celna) w zakresie przepisów prawnego pozyskiwania zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem z listy CITES. Uczestnicy zdobędą najnowszą wiedzę z zakresu obrotu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych. Omówione zostaną procedury rejestracji, hodowli i znakowania poszczególnych okazów, oceny przynależności gatunkowej importowanych i eksportowanych zwierząt oraz roślin wraz z oszacowaniem ich wartości rynkowej. Przekazana zostanie pełna praktyczna informacja o międzynarodowych wymogach i warunkach transportu okazów CITES. Słuchacze będą dysponowali także wiedzą dotycząca identyfikacji i wyceny wyrobów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, trofeów łowieckich oraz surowców dla przemysłu kosmetycznego i tradycyjnej medycyny chińskiej.

Studia trwają 2 semestry. Program realizowany będzie w trzech różnych blokach tematycznych w czasie sobotnio-niedzielnych zajęć, podczas pięciu zjazdów w semestrze.

Kontakt: tel.: 784701276, e-mail: jan.smielowski@gmail.com

www.up.poznan.pl/animal/


Wydział Technologii Drewna

 


Bezpieczeństwo pożarowe budynków i konstrukcji drewnianych

 

Studia skierowane są do kadry Państwowej Straży Pożarnej, kadry inżynierskiej firm projektowych i budowlanych, przedsiębiorstw związanych z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej budynków, kierowników budów oraz inspektorów nadzoru budowlanego, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budowli i budynków, technologów drewna, absolwentów studiów o profilu technicznym oraz innych osób, które zainteresowane są problematyką związaną z ochroną przeciwogniową konstrukcji drewnianych.

Program studiów umożliwia rozszerzenie i uzupełnienie najbardziej aktualnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, niezbędnej przy projektowaniu, budowie, eksploatacji, a także wykonaniu odbiorów współczesnych konstrukcji i budynków wykonanych z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym i trwają dwa semestry. Przewidziano 14 dwudniowych zjazdów odbywających się w soboty i niedziele, nie częściej niż 2 razy w miesiącu. Łączna liczba godzin zajęć programowych wynosi 387. Zajęcia będą odbywać się w formie wykładów i ćwiczeń, również laboratoryjnych.

Kontakt: kierownik studiów: dr inż. Wojciech Grześkowiak, tel. 61 848 74 64

www.wtd.up.poznan.pl/pl/strona/bezpiecze-stwo-po-arowe-budynk-w-i-konstrukcji-drewnianych

 

Drewno i tworzywa drewopochodne w budownictwie

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu nowoczesnych systemów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych. Omówione zostaną systemy produkcji, właściwości i zastosowanie w budownictwie drewna i materiałów drewnopochodnych, izolacji termicznej i wilgotnościowej budowli oraz ich zabezpieczenia przed korozją biologiczną i działaniem ognia.

Słuchacze studium zostaną także przygotowani do uczestniczenia w procesie projektowania budynków z drewna i materiałów drewnopochodnych oraz samodzielnej oceny dokumentacji budowlanej.

Organizacja zajęć oparta jest o system niestacjonarny, prowadzony przez dwa semestry w formie dwudniowych zjazdów odbywających się w soboty i niedziele.

Kontakt: sekretariat tel.: 61 848 76 18, kierownik studiów: dr inż. Rafał Czarnecki, tel.: 61 8487558, rczarnec@up.poznan.pl

www.wtd.up.poznan.pl/pl/strona/drewno-i-tworzywa-drewnopochodne-w-budownictwie


Komputerowo zintegrowane projektowanie i wytwarzanie mebli

 

Celem studiów jest przekazanie Słuchaczom umiejętności projektowania i symulacji wytwarzania mebli w komputerowo zintegrowanym systemie zarządzania: trójwymiarowego modelowania i konstruowania mebli w parametrycznym środowisku CAD, tworzenia programów dla 3,4 i 5-cio osiowych obrabiarek CNC w środowisku CAM zintegrowanym z środowiskiem CAD, wytrzymałościowego projektowania mebli, planowania produkcji i sterowania procesem produkcyjnym w systemie ERP, oraz projektowania i prowadzenia wdrożeń.

Słuchacz studium zostanie także przygotowany do roli aktywnego partnera w interdyscyplinarnych zespołach projektantów mebli, funkcji lidera zespołu wdrażającego zintegrowane systemy informatyczne, zarządzania procesem produkcji w fabrykach mebli przy pomocy systemów informatycznych, samodzielnego sporządzania dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej dla potrzeb producentów mebli, łatwego i kreatywnego projektowania mebli z uwzględnieniem wymagań wytrzymałościowych i bezpieczeństwa użytkowania, praktycznego stosowania nabytej wiedzy zarówno w biurach konstrukcyjno-technologicznych jak i w produkcji.

Studia realizowane są w systemie niestacjonarnym i trwają dwa semestry. Zjazdy odbywać się będą w soboty i niedziele, raz na dwa tygodnie.

Kontakt: tel.: 61848 7475, km@up.poznan.pl, kierownik studiów - dr inż. Robert Kłos
tel. 61 848-7478, e-mail: krobert@up.poznan.pl

www.wtd.up.poznan.pl/pl/strona/komputerowo-zintegrowane-projektowanie-i-wytwarzanie-mebli


Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 


Architektura krajobrazu

 

http://archkraj.wixsite.com/studium


GIS w architekturze krajobrazu

 

Planowane rozpoczęcie semestr letni 2017/2018


Hortiterapia

Celem Studiów Podyplomowych Hortiterapia jest wykształcenie profesjonalnej kadry do realizacji terapii zajęciowej z zakresu ogrodnictwa. Absolwenci studiów posiądą kompetencje do wykonywania i nadzorowania terapii dla różnych grup społecznych. Odnosi się to zarówno do przekroju wiekowego, form niepełnosprawności psychoruchowej, jak innych ograniczeń wykluczających ludzi z aktywnego życia w społeczeństwie.

Studia kierowane są do absolwentów kierunków rolniczych, medycznych, społecznych, osób 50+, działaczy społecznych rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Studia trwają 2 semestry.

Kontakt: tel. 61848 79 39, 61848 79 35, agnieszka.krzyminska@up.poznan.pl (kierownik studiów), ozdobne4@up.poznan.pl

www.hortiterapia.edu.pl


Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 


Dietetyka i planowanie żywienia

 

Studia z ponad dwudziestoletnią tradycją. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu żywienia człowieka, pracujących na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu żywienia człowieka zdrowego w różnych okresach rozwojowych, żywienia człowieka chorego oraz podstawowej wiedzy medycznej. 

W programie kształcenia znajdują się takie przedmioty jak: anatomia i fizjologia człowieka, kliniczny zarys chorób, nauka o żywieniu człowieka, dietetyka, w tym żywienie kliniczne, towaroznawstwo, elementy technologii gastronomicznej.

Słuchacze mają możliwość opanowania umiejętności planowania żywienia różnych grup ludności, planowania dietoterapii, prowadzenia oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz przeprowadzenie oceny towaroznawczej żywności. Przekazywana jest również wiedza w zakresie technologii gastronomicznej.

Nauka trwa trzy semestry. Całkowita liczba godzin dydaktycznych przekracza 350.

Kontakt: tel.: 61 848 7097 lub 61848 7338, fax: 61848 7332, e-mail: asialip@up.poznan.pl, kierownik studiów – dr hab. Małgorzata Woźniewicz, e-mail: mazi@up.poznan.pl,
tel.: 61848 7339

www.dietetyka.info/

 

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności

Studia adresowane głównie do absolwentów kierunków technologiczno-żywieniowych, towaroznawczo-ekonomicznych, rolniczych, weterynaryjnych i pokrewnych. Słuchaczami studiów mogą być również osoby zatrudnione lub planujące pracę w biznesie żywnościowym, agencjach rolniczych, instytucjach samorządowych, inspekcji sanitarno-weterynaryjnej, handlowej, służbach logistycznych, szkolnictwie zawodowym i wyższym, działach jakościowych sieci handlowych, masarniach, piekarniach, mleczarniach, zbiorowym żywieniu, cateringu, gastronomii, hurtowniach spożywczych, chłodniach itp.

Są to studia o nachyleniu praktycznym, a ich celem jest przygotowanie słuchaczy do: samodzielnego tworzenia i koordynacji zintegrowanych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, pełnienia roli aktywnego partnera i negocjatora w zakładzie w relacjach z auditorami jednostek certyfikujących i przedstawicielami organów nadzoru żywnościowego, wykonywania funkcji auditora wewnętrznego systemów jakości i HACCP, samodzielnego wdrażania systemu HACCP, samodzielnego sporządzania dokumentacji systemów jakości.

Program studiów umożliwia równieżnabycie umiejętności samodzielnego śledzenia zmian polskiego i wspólnotowego prawa żywnościowego w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, treningu umiejętności pracy zespołowej oraz komunikacji interpersonalnej.

Absolwenci studiów uzyskują certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemów Zarzadzania Jakością i HACCP oraz możliwość uzyskania certyfikatu Asystenta Systemów Zarzadzania Jakością Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (egzamin zewnętrzny). Certyfikat PCBC ma charakter uniwersalny w odniesieniu do systemów zarządzania jakością i jest przydatny w każdej pracy.

Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio-niedzielnym i obejmują 200 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów. Wszyscy słuchacze otrzymują corocznie aktualizowany, obszerny komplet autorskich materiałów wykładowych, gotowych do natychmiastowego wykorzystania przy wdrażaniu systemów jakości i HACCP w praktyce zawodowej.

Kontakt: tel.: 61848 7218, 61846 6261,

e-mail: aurelia.szymil@up.poznan.pl,

kierownik studiów - dr hab.,prof. UP Jan Zabielski; tel. 602 48 74 43, janzab@up.poznan.pl

www.haccp.up-poznan.net


Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 


Działalność Rolnicza w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

 

Studia adresowane do wszystkich osób, które nie posiadają wiedzy i przygotowania rolniczego a planują rozpocząć lub rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej. Są to pierwsze studia podyplomowe w poznańskim ośrodku akademickim przygotowujące wykwalifikowane kadry do prowadzenia gospodarstw rolnych i pozyskiwania dofinansowania z funduszy rolnych Unii Europejskiej.

Program studiów ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz przygotowanie ich do efektywnego pozyskiwania unijnych funduszy rolnych w ramach perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2014-2020.

Zadania realizowane w trakcie zajęć dydaktycznych obejmują swoim zakresem w szczególności technologie produkcji roślinnej oraz zwierzęcej, ekonomikę produkcji rolnej, przygotowanie wniosków aplikacyjnych w ramach PROW 2014-2020.

Studia obejmują system warsztatów prowadzonych zarówno przez dydaktyków jak i specjalistów praktyków, w tym także przedstawicieli instytucji wdrażających programy unijne w Polsce.

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje rolnicze oraz praktyczne przygotowanie do aplikowania o środki unijne na rzecz rozwoju gospodarstwa rolnego w ramach programów rolnych UE.

Studia trwają 2 semestry, 240 godzin dydaktycznych realizowanych w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Kontakt: tel.: 61846 6090, e-mail: fundusze@up.poznan.pl

www.up.poznan.pl/kegz/funduszeunijne/


Integracja Europejska – Działalność rolnicza i obszary wiejskie

 

Program studiów ma szanse być wykorzystany nadzwyczaj efektywnie przez pracowników sektora małych i średnich przedsiębiorstw jak i pracowników sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych, realizujących lub przygotowujących się do zadań z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych, w tym rolnych i strukturalnych. Odpowiednie przygotowanie kadry pracowniczej do pozyskiwania wsparcia pieniężnego ze źródeł zewnętrznych okazuje się być kluczem w budowaniu konkretnych podmiotów gospodarczych w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego.

Studia mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z umiejętnością efektywnego pozyskiwania funduszy unijnych rolnych w ramach perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2014-2020. Zadania realizowane w trakcie zajęć dydaktycznych obejmują swoim zakresem w szczególności: przygotowanie wniosków aplikacyjnych w ramach PROW 2014-2020 oraz WRPO 2014-2020 oraz sporządzenie biznesplanów wraz z analizą oceny inwestycji. Absolwenci studiów będą mogli w sposób samodzielny dokonać analizy planowanej inwestycji, wyboru formy jej finasowania oraz przygotować wniosek aplikacyjny wraz z biznesplanem – studium wykonalności na potrzeby sfinansowania.

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje rolnicze oraz praktyczne przygotowanie do aplikowania o środki unijne na rozwój firm i instytucji w ramach programów rolnych i strukturalnych UE.

Studia trwają 2 semestry, obejmujące 240 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Kontakt: tel.: 61846 6090, e-mail: fundusze@up.poznan.pl

www.up.poznan.pl/kegz/funduszeunijne/Niestacjonarne Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego

Studia adresowane do absolwentów studiów I oraz II stopnia wszystkich wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego. Słuchaczami mogą być również absolwenci innych uczelni, w przypadku gdy kierunek studiów pokrywa się z kierunkami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kształcenie adresowane jest także do osób z wyższym wykształceniem, które zatrudnione są w charakterze np. kierownika praktyk uczniowskich lub prowadzących zajęcia o charakterze pedagogicznym (np. instruktorów w nadleśnictwach itp.) a nie posiadają przygotowania pedagogicznego.

Podstawowym zadaniem studiów jest kształcenie nauczycieli dla potrzeb szeroko rozumianego szkolnictwa rolniczego ( w tym szkolnictwa spożywczego, technologii drewna, ogrodnictwa, leśnictwa a także biologii – jako przedmiotu ogólnokształcącego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).

Absolwenci zatrudniani są w szkolnictwie rolniczym, a także w szkołach ogólnokształcących (gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych) oraz zasadniczych szkołach zawodowych w charakterze nauczyciela biologii. Ponadto absolwenci mogą być zatrudnieni w instytucjach związanych z rolnictwem, leśnictwem, zakładach przetwórstwa spożywczego, w których prowadzona jest działalność edukacyjna. Absolwenci studiów mogą ponadto pełnić obowiązki kierownika praktyk zawodowych w każdej instytucji, w ty, także gospodarstwie rolnym, do której trafiają uczniowie szkół zawodowych na branżowe praktyki zawodowe.

Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zjazdowym w soboty i niedziele. Program obejmuje 405 godzin zajęć. Niezwykle ważną częścią są szkolne praktyki pedagogiczne w wymiarze 150h.

Kontakt: tel.: 61848 7136, e-mail: kiwerska@up.poznan.pl

http://www.up.poznan.pl/wes/?q=studium-przygotowania-pedagogicznego


Artykuły - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu:

ul. Wojska Polskiego 28
60 -637 Poznań
tel. 61 846 6400
skylark.up.poznan.pl

O uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to druga uczelnia przyrodnicza w kraju. Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce poznańskiego Uniwersytetu w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej.W swej misji nawiązuje do wybitnego patrona uniwersytetu – Augusta hrabiego Cieszkowskiego - znakomitego Wielkopolanina, wybitnego filozofa, mecenasa nauki i edukacji rolniczej. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci łącznie około 12 tysięcy studentów na 26 kierunkach studiów pierwszego stopnia i 24 kierunkach studiów drugiego stopnia. Poznaj kierunki studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i ciesz się możliwością bogatej oferty kształcenia.


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, kierunki studiów 2018/2019

Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży, w szczególności do wymogów rynku pracy. Dużą popularnością od lat cieszą się kierunki studiów takie, jak :biotechnologia, dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, leśnictwo, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna oraz architektura krajobrazu, a ponadto: weterynaria i ekoenergetyka. W odpowiedzi na potrzeby otoczenia gospodarczego uruchomiono nowe kierunki na studiach pierwszego stopnia: inżynierię biotworzyw, inżynierię rolniczą.A na studiach drugiego stopnia: analitykę żywności i neurobiologię. Atutem kształcenia jest to, że większość kierunków kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego „inżynier”. Wyjątkiem jest architektura krajobrazu, po której absolwent otrzymuje tytuł „inżynier architektury krajobrazu” oraz weterynaria, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich, która kończy się uzyskaniem tytułu „lekarz weterynarii”. Kandydaci mogą wybierać dostępne tryby studiów: studia dzienne (stacjonarne) oraz studia niestacjonarne zaoczne.Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, studia stacjonarne (dzienne) 2018/2019

BIOTECHNOLOGIA

EKOENERGETYKA

INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA

INŻYNIERIA ROLNICZA

OCHRONA ŚRODOWISKA

ROLNICTWO

LEŚNICTWO

AGROTURYSTYKA

BIOLOGIA (BIOLOGIA STOSOWANA)

WETERYNARIA

ZOOTECHNIKA

INŻYNIERIA BIOTWORZYW

PROJEKTOWANIE MEBLI

TECHNOLOGIA DREWNA

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

MEDYCYNA ROŚLIN

OGRODNICTWO

DIETETYKA

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

EKONOMIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

POLITYKA SPOŁECZNA

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, studia niestacjonarne 2018/2019

EKOENERGETYKA

INŻYNIERIA ROLNICZA

ROLNICTWO

LEŚNICTWO

ZOOTECHNIKA

TECHNOLOGIA DREWNA

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

MEDYCYNA ROŚLIN

OGRODNICTWO

DIETETYKA

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

EKONOMIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

POLITYKA SPOŁECZNA

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, zasady rekrutacji na rok 2018/2019

Zasady rekrutacji zostały przedstawione w uchwale Senatu UP w Poznaniu. Ten obszerny teks poddany został naszemu opracowaniu, w który skupiliśmy się na najważniejszych informacjach dla maturzystów. Dowiedz się, jakie przedmioty maturalne, jakie wymagania stawia Uniwersytet kandydatomUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, najpopularniejsze kierunki studiów
W swoim wyborze kierunku studiów z pewnością kierujesz się własnymi preferencjami. Masz indywidualne podejście do swojego życia i swojej przyszłości. Warto sprawdzić, czy podobnie jak ty myśli wielu kandydatów i chcą wybrać te same studia. Zobacz listę najbardziej popularnych kierunków studiów w Poznaniu


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, studia podyplomowe
Uczelnia w ramach swojej oferty edukacyjnej posiada również wiele propozycji studiów podyplomowych. Szczegóły związane z rekrutacją, programami studiów, opłatami oraz aktualnie prowadzonymi rejestracjami znajdziesz


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, rekrutacja na kierunki studiów
Całą procedurę rekrutacji na studia oferowane przez Uniwersytet przeprowadzisz w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów. Dowiesz się również, jakie obowiązują terminy, jakie należy złożyć dokumenty


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, opinie o Uczelni
Interesują cię opinie innych ludzi o uczelni, chcesz zadać pytanie dotyczące kierunków studiów na [Uniwersytecie nazwa], zapytać, czy studia należą do trudnych, czy są dobre perspektywy zatrudnienia, czy jest dobra atmosfera a nauczyciele akademiccy życzliwi dla studentów. Jeśli jesteś lub byłeś studentem uczelni podziel się swoją opinią. Sprawdź lub dodaj swoje komentarze.


Wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o studiach skorzystaj z informacji udostępnionych przez Wydziały [nazwa]Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kierunki studiów, rekrutacja 2018/2019, z życia uczelniUniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


ul. Święcickiego 4, 61-701 Poznań,
tel.: 8546710; 8546702 ; fax: 8546-701
E-mail: farmakognozja@ump.edu.pl

www.farmakognozja.ump.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE ZIOŁA W PROFILAKTYCE I TERAPII

Absolwent Studiów Podyplomowych „Zioła w profilaktyce i terapii” posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu działania i stosowania ziół w celach profilaktycznych i leczniczych oraz procesów stosowanych przy produkcji preparatów roślinnych. Posiada wiedzę na temat składników decydujących o aktywności biologicznej, działaniu i zasadach stosowania ziół w profilaktyce oraz leczeniu podstawowym
i wspomagającym różnych chorób, zna działania uboczne, interakcje. Posiada wiedzę na temat podstawowych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka, ważniejszych leków syntetycznych, a także dotyczącą produkcji preparatów ziołowych. Zna pozycję leku roślinnego. Absolwent studiów podyplomowych „Zioła w profilaktyce i terapii” jest przygotowany do doradzania w jaki sposób można stosować zioła w celach profilaktycznych i leczniczych, np. w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej, innych dziedzinach o profilu medycznym. Charakteryzuje go znajomość praktycznego wykorzystania ziół oraz rozwijania wiedzy i kwalifikacji z zakresu ziołolecznictwa.

Ogólne zasady rekrutacji:

http://www.ump.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe

 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniuto wiodąca Uczelnia medyczna, która ma znaczący wkład w rozwój polskiej medycyny w ujęciu naukowym i praktycznym. Na dzisiejszą pozycję Uczelni, miał wpływ nie tylko wysoki poziom kształcenia - potwierdzony osiągnięciami naukowymi kadry akademickiej, ale przede wszystkim prawie 100-letnia tradycja. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest w ścisłej czołówce intensywnie rozbudowujących się polskich uczelni. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych wypiera dotychczasowe praktyki realizacji studiów medycznych, a zaplecze socjalne jest na najwyższym poziomie.

Jednym z priorytetowych kierunków rozwoju poznańskiego Uniwersytetu Medycznego jest współpraca z zagranicznymi ośrodkami w zakresie wymiany dydaktycznej i naukowej, a także udział w międzynarodowych projektach badawczych. Miarą wysiłku na rzecz doskonalenia pracy Uczelni są liczne nagrody w ogólnopolskich rankingach. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu to uczelnia stawiająca wysokie wymagania, a jednocześnie przygotowująca na najwyższym poziomie do wykonywanego zawodu.


Artykuły - Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu:

Uczelnie Poznań / Studia w Poznaniu / Kierunki studiów w Poznaniu / Rekrutacja na studia Poznań
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, tel. 61 854 60 00O uczelni

UMP im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest jedną z wiodących uczelni medycznych w Polsce, która na przestrzeni kilkudziesięciu lat wniosła znaczący wkład w rozwój polskiej nauki i medycyny. Jako samodzielna Uczelnia powstał w 1950 (od 1 stycznia jako Akademia Lekarska, a od 3 marca jako Akademia Medyczna), gdy wydzielono z Uniwersytetu Poznańskiego Wydziały Lekarski i Farmaceutyczny. W 1975 powołano do życia Wydział Pielęgniarski. W 1984 nadano Akademii imię Karola Marcinkowskiego. W 1993 nastąpił podział Wydziału Lekarskiego na Wydział Lekarski I zajmujący się kształceniem przeddyplomowym na kierunku lekarskim oraz Wydział Lekarski II obejmujący Oddział Stomatologiczny, Oddział Kształcenia Podyplomowego oraz Oddział Kształcenia w Języku Angielskim, a Wydział Pielęgniarski przekształcono w Wydział Pielęgniarski i Nauk o Zdrowiu. W 1998 nazwę tego ostatniego zmieniono ponownie na Wydział Nauk o Zdrowiu. W jego ramach 1 października 2003 uruchomiono Ośrodek Dydaktyczny w Gorzowie Wielkopolskim.W 2004 otwarty został nowy, nowoczesny gmach Collegium Stomatologicum, w którym realizowane jest nauczanie przedmiotów stomatologicznych. W jego bezpośrednim sąsiedztwie powstało Centrum Medycznej Informacji Naukowej. W 2007 roku uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznaj ciekawe kierunki studiów na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Wybierz studia w Poznaniu.

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, kierunki studiów 2018/2019

Uniwersytet ma dla kandydatów bardzo zróżnicowaną ofertę studiów medycznych. Obejmuje ona tak popularne wśród maturzystów kierunki jak: kierunek lekarski, kierunek lekarsko - stomatologiczny. Na tle innych uczelni medycznych UMP wyróżnia się tym, że posiada również w swojej ofercie edukacyjnej interesującą propozycję kierunków: optometria, analityka kryminalistyczna i sądowa.(jeśli zostanie w tym roku uruchomiona okaże się prawdopodobnie jednym z hitów rekrutacyjnych), inżynieria farmaceutyczna. Pełna lista dostępnych kierunków znajduje się poniżej i obejmuje zarówno informacje o prowadzonych przez uczelnię studiach stacjonarnych oraz studiach niestacjonarnych. Wszystkie informacje dotyczą roku akademickiego 2018/2019.Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, studia stacjonarne 2018/2019

Wydział Lekarski I

KIERUNEK: LEKARSKI

Wydział Lekarski II

KIERUNEK: LEKARSKI

KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

DIETETYKA

TECHNIKI DENTYSTYCZNE

ZDROWIE PUBLICZNE, SPECJALNOŚĆ: HIGIENA DENTYSTYCZNA

OPTOMETRIA, SPECJALNOŚĆ: OPTYKA OKULAROWA

Wydział Farmaceutyczny

FARMACJA

ANALITYKA MEDYCZNA

KOSMETOLOGIA

ANALITYKA KRYMINALISTYCZNA I SĄDOWA

INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA

Wydział Nauk o Zdrowiu

ELEKTRORADIOLOGIA

FIZJOTERAPIA

PIELĘGNIARSTWO

POŁOŻNICTWO

RATOWNICTWO MEDYCZNE

TERAPIA ZAJĘCIOWA

ZDROWIE PUBLICZNE


Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, studia niestacjonarne 2018/2019


Wydział Farmaceutyczny

KOSMETOLOGIA

Wydział Nauk o Zdrowiu

ELEKTRORADIOLOGIA

FIZJOTERAPIA

RATOWNICTWO MEDYCZNE

TERAPIA ZAJĘCIOWA

ZDROWIE PUBLICZNE


Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, zasady rekrutacji na rok 2018/2019

Zasady rekrutacji zostały przedstawione w uchwale Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ten obszerny tekst poddany został naszemu opracowaniu, w który skupiliśmy się na najważniejszych informacjach dla maturzystów. Dowiedz się, jakie przedmioty maturalne, jakie wymagania stawia Uniwersytet kandydatomUniwersytet Medyczny w Poznaniu, najpopularniejsze kierunki studiów
W swoim wyborze kierunku studiów z pewnością kierujesz się własnymi preferencjami. Masz indywidualne podejście do swojego życia i swojej przyszłości. Warto sprawdzić, czy podobnie jak ty myśli wielu kandydatów i chcą wybrać te same studia. Zobacz listę najbardziej popularnych kierunków studiów na w Poznaniu.


Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, studia podyplomowe
Uczelnia w ramach swojej oferty edukacyjnej posiada również wiele propozycji studiów podyplomowych. Szczegóły związane z rekrutacją, programami studiów, opłatami oraz aktualnie prowadzonymi rejestracjami znajdziesz tutaj:


Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, rekrutacja na kierunki studiów

Całą procedurę rekrutacji na studia oferowane przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu przeprowadzisz w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów. Dowiesz się również, jakie obowiązują terminy, jakie należy złożyć dokumenty


Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, opinie o Uczelni

Interesują cię opinie innych ludzi o uczelni, chcesz zadać pytanie dotyczące kierunków studiów na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, zapytać, czy studia należą do trudnych, czy są dobre perspektywy zatrudnienia, czy jest dobra atmosfera a nauczyciele akademiccy życzliwi dla studentów. Jeśli jesteś lub byłeś studentem uczelni podziel się swoją opinią. Sprawdź lub dodaj swoje komentarze.


Wydziały Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o studiach skorzystaj z informacji udostępnionych przez Wydziały Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - kierunki studiów, rekrutacja 2018/2019, z życia Uczelni