Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Studia podyplomowe w Poznaniu


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Absolwentów uczelni wyższych, którzy posiadają kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, zapraszamy na studia podyplomowe w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Współczesny rynek pracy stawia przed pracownikiem potrzebę ciągłego dokształcania oraz zdobywania nowych kwalifikacji. Studia podyplomowe w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu dają gwarancję zdobycia dodatkowych kwalifikacji w wielu wąskich dziedzinach, kładąc nacisk na praktyczne przygotowanie do lepszego wykonywania zawodu. Gwarantem sukcesu oferowanych studiów podyplomowych jest wysoko kwalifikowana kadra naukowa oraz doświadczenie zawodowe wykładowców.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu to wymierny dowód dla pracodawcy na to, że legitymująca się nim osoba rozwija pomysł na swoją ścieżkę kariery, jest otwarta na zdobywanie nowych i podnoszenie dotychczasowych kwalifikacji.

 

Gama kierunków studiów podyplomowych jakie oferuje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest niezwykle szeroka.

 

Szczegółowy wykaz wszystkich studiów podyplomowych:

http://skylark.up.poznan.pl/kandydat/studia-podyplomowe


Centrum Kształcenia Ustawicznego
tel. (061) 848 7026

 


Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 


Agrotronika

 

Oferta studiów podyplomowych Agrotronika przeznaczona jest dla nauczycieli kształcenia 
w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515), dla osób świadczących usługi w zakresie obrotu i serwisowania pojazdów i maszyn rolniczych oraz dla użytkowników nowoczesnego sprzętu rolniczego.

 

Program studiów uwzględnia zagadnienia z budowy, obsługi i zasad funkcjonowania nowoczesnych systemów mechatronicznych w maszynach i pojazdach rolniczych. Omawiane będą takie działy jak sensoryka, aktoryka, elektronika i automatyka, sterowniki programowalne, układy mechatroniczne w pojazdach i maszynach rolniczych, systemy nawigacji GNSS, rolnictwo precyzyjne, systemy informatyczne do zarządzania produkcją roślinną i zwierzęcą, systemy CAD oraz telematyka. Przewidziane są także seminaria dyplomowe oraz praktyki zawodowe w renomowanych firmach jak Claas czy Lely.

Studia trwają 2 semestry (230h) lub 3 semestry (350h specjalizacja nauczycielska z modułem dydaktycznym)

Kontakt: Instytut Inżynierii Biosystemów, ul. Wojska Polskiego 50, pok. A15, A11, 
tel.: 618487160, 61 8466075, e-mail: aziel@up.poznan.pl

 

www.up.poznan.pl/iib/?page_id=2687


Świadectwa i audyty energetyczne

 

Uczestnikiem studiów mogą być absolwenci szerokiej gamy studiów wyższych, w szczególności kierunków: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych. Studia skierowane są szczególnie do pracowników zakładów energetyki elektrycznej, cieplnej i gazowej, pracowników samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za opracowanie założeń do planów zaopatrzenia gmin w ciepło i energię elektryczną, osób prowadzących działalność gospodarczą, a także do projektantów i analityków, zainteresowanych samodzielnym wykonywaniem audytów i certyfikatów energetycznych.

Studia trwają 2 semestry – 240 godzin (5 zjazdów w każdym semestrze) i są prowadzone 
w systemie niestacjonarnym (piątki – niedziele).

Kontakt: biurosae@up.poznan.pl

www.up.poznan.pl/sae/


Wydział Leśny

 


Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie

 

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą z zakresu nowoczesnych narzędzi kształtowania warunków i środowiska pracy oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy. Studia adresowane są zarówno do osób pracujących w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy lub chcących przygotować się do pracy w takim charakterze, pracowników firm świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób, które chcą specjalizować się w problematyce związanej z bezpieczeństwem i ochroną człowieka w środowisku pracy oraz poszukiwać zatrudnienia w tym obszarze w leśnictwie i pokrewnych działach gospodarki.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do pełnienia zadań pracownika służb BHP zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468).

Studia trwają 2 semestry, łącznie 196 godzin dydaktycznych. Zajęcia są realizowane w trybie niestacjonarnym, podczas 10 dwudniowych zjazdów, jeden raz w miesiącu.

Kontakt: mgr Karolina Szczepańska-Giefing, tel.: 61 8487754, e-mail: kul@up.poznan.pl

www.up.poznan.pl/kuzl/


Edukacja przyrodniczo-leśna

 

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych zainteresowanych ochroną środowiska przyrodniczego i edukacją przyrodniczo–leśną. Dotyczy to nie tylko leśników, ale również nauczycieli, pracowników samorządów lokalnych, instruktorów harcerstwa. Celem studiów jest pogłębienie i uaktualnienie wiedzy w zakresie problematyki edukacji ekologicznej, w szczególności edukacji przyrodniczo leśnej. Program studiów łączy szeroką wiedzę teoretyczną z doskonaleniem i utrwaleniem umiejętności praktycznych. Ukończenie studiów pozwala uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej.

Studia trwają 2 semestry – ok. 180 godzin. Zajęcia odbywają się w czasie dwu- lub trzydniowych zjazdów (piątek-niedziela) raz lub dwa razy w miesiącu, w Leśnym Ośrodku szkoleniowym w Puszczykowie pod Poznaniem. Zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu w Ośrodku.

Kontakt: dr inż. Piotr Gołojuch, tel. 61848 7668 lub 693713868, piotrgol@wp.pl

Kierownik – Antoni Buraczewski, tel. 602882002, e-mail: aburac@up.poznan.pl

www.up.poznan.pl/epl/

 

Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych, w szczególności do pracowników Lasów Państwowych. Przekazują one w przystępnej formie (zwłaszcza leśnikom – niefinansistom) wiedzę o rachunkowościi zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa.

Oferowany zasób danych i informacji może pomóc słuchaczom uzyskać wiedzę w zakresie skutków prawnych i finansowych codziennych zdarzeń rzeczowych powstającychw pracy zawodowej.Stawiane cele: pogłębienie, poszerzenie i utrwalenie wyniesionej ze studiów podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości w jednostkach Lasów Państwowych. Realizacja zakładanych efektów kształcenia umożliwi słuchaczom poszerzyć ich kompetencje zawodowe.

Studia trwają 2 semestry, kształcenie zaoczne, ok. 190 godzin. Zajęcia w czasie dwu- lub trzydniowych zjazdów (piątek – niedziela) raz lub dwa razy w miesiącu (październik – czerwiec). w Leśnym Ośrodku szkoleniowym w Puszczykowie pod Poznaniem. Zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu w Ośrodku.

Kontakt: dr inż. Anna Ankudo-Jankowska, tel.: 61848 7686 lub 609848277, 

e-mail: aankudo@up.poznan.pl, Kierownik – Antoni Buraczewski, tel. 602882002, e-mail: aburac@up.poznan.pl

merlin.up.poznan.pl/sgflp/

 

Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny

Studia umożliwią zdobycie wiedzy o zasadach ochrony i zarządzania populacjami ssaków i ptaków oraz metodach zagospodarowania obszarów rozmaicie chronionych i użytkowanych, pod kątem potrzeb bytowania dzikich zwierząt.

Program studiów pozwoli również na nabycie umiejętności planowania rozwoju populacji zwierzęcych oraz ich eksploatacji z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych i społecznych, umożliwiających racjonalne prowadzenie i nadzorowanie gospodarki zwierzętami w ośrodkach hodowli zwierzyny i w dzierżawionych obwodach łowieckich.

Studia trwają 2 semestry. Ponad 20 wykładowców z ośmiu ośrodków akademickich oraz kilkunastu specjalistów zajmujących się łowiectwem przekaże słuchaczom swoja wiedzę podczas ośmiu 3-4 dniowych zjazdów i atrakcyjnych ćwiczeń terenowych.

Większość zajęć odbędzie się w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym wZielonce (około 30 km na pn-wsch. od Poznania, teren Leśnego Zakładu Doświadczalnego i Ośrodka Hodowli Zwierzyny przy UP wPoznaniu), gdzie można zarezerwować noclegi oraz zmówić całodzienne wyżywienie.

Kontakt: Danuta Kamieniarz, tel.: +48601149 402, e-mail: splowiec@up.poznan.pl, Kierownik - Robert Kamieniarz, tel. 61. 848 78 63,

www1.up.poznan.pl/klol/


Hodowla lasu I / Hodowla lasu II

Studia Hodowla lasu I oraz Hodowla lasu II cieszą się ogromną popularnością przede wszystkim wśród pracowników Lasów Państwowych, ale słuchaczami studiów są także osoby pracujące w branży z szeroko pojętej ochrony środowiska, czy też osoby będące właścicielami zakładów usług leśnych, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu hodowli lasu.

Studia Hodowla lasu II skierowane są do absolwentów studiów Hodowla lasu I.

W ramach Studiów Podyplomowych Hodowla lasu I uczestnicy mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu problematyki dotyczącej m. in. zagospodarowania lasu, hodowli lasu bliskiej naturze, szkółkarstwa leśnego czy tez genetyki i biotechnologii w leśnictwie.

Studenci kierunku Hodowla lasu II mają możliwość zapoznania się z praktycznymi problemami hodowli lasu w różnych regionach Polski, m. in. problematyką zamierania lasu, gospodarowania w lasach przerębowych czy też zagospodarowania terenów, na których wystąpiły wielkoobszarowe klęski ekologiczne.

Zajęcia na studiach Podyplomowych Hodowla lasu I mają charakter zajęć teoretycznych jak i wyjazdów terenowych. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu (piątek – niedziela). W ramach ostatniego zjazdu uczestnicy mają możliwość zapoznania się z problematyką leśnictwa w jednym z krajów ościennych (od kilku lat jest to Republika Litewska). Charakter zajęć na studiach Hodowla lasu II jest wyłącznie terenowy.

Kontakt: e-mail: khl@up.poznan.pl, tel./fax 61848 77 34 oraz tel. 61848 77 35

www1.up.poznan.pl/khl/


Podstawy gospodarki leśnej

Studia są skierowane w szczególności do pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, nieposiadających wykształcenia leśnego oraz osób spoza branży leśnej, którzy chcą poznać podstawowe wiadomości z zakresu gospodarki leśnej. Studiami mogą być również zainteresowani absolwenci studiów pierwszego stopnia innych kierunków, planujący studiować leśnictwo na studiach drugiego stopnia.

Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy w stopniu podstawowym z problematyką lasów, leśnictwa i gospodarki leśnej oraz poznanie czynników środowiska leśnego i racjonalne nimi gospodarowanie. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz specjaliści praktycy.

Studia trwają 2 semestry – ok. 180 godzin. Zajęcia odbywają się w czasie dwu- lub trzydniowych zjazdów (piątek-niedziela) raz lub dwa razy w miesiącu, w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie pod Poznaniem. Zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu w Ośrodku.

Kontakt: dr inż. Piotr Gołojuch, tel. 61848 7668 lub 693713868, piotrgol@wp.pl

Kierownik – Antoni Buraczewski, tel. 602882002, e-mail: aburac@up.poznan.pl

merlin.up.poznan.pl/pgl/Problemy współczesnego siedliskoznawstwa leśnego

Kontakt: tel. 61848 7734, e-mail: zielona@up.poznan.pl

www.wles.up.poznan.pl/pl/student/studia-podyplomowe

 

Technika, inżynieria i ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie właściwego użytkowania maszyn wielofunkcyjnych w leśnictwie oraz planowania, budowy i utrzymania leśnych obiektów inżynieryjnych. Program studiów obejmuje również techniczne i organizacyjne aspekty zwiększania bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej lasów, a także omawiane są skutki pożarów i tryb postępowania z powierzchniami dotkniętymi tym żywiołem. Program nauczania obejmuje następujące bloki tematyczne: maszynowe pozyskiwanie drewna, inżynieria leśna, mała retencja wodna w lasach, ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie.

Studia trwają 2 semestry - 165 h. Zajęcia mają charakter kształcenia zaocznego – zazwyczaj 8 dwu- lub trzydniowych zjazdów (piątek – sobota, piątek – sobota – niedziela) raz lub dwa razy w miesiącu – zazwyczaj w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie k. Poznania. Zakwaterowanie i wyżywienie w Ośrodku.

Kontakt: tel. 61848 7540, e-mail: sylgraj@up.poznan.pl

www.up.poznan.pl/til/?q=STUDIUM_PODYPLOMOWE


Urządzanie lasu

Celem studiów jest uaktualnienie wiedzy z zakresu prawnych, przyrodniczych i ekonomicznych podstaw urządzania lasu oraz zrównoważonego rozwoju leśnictwa.

Zajęcia odbywać się będą w formie trzydniowych zjazdów, z których większość zorganizowana zostanie na terenie Leśnego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego w Laskach k. Kępna (Nadleśnictwo Doświadczalne Siemianice). Ośrodek zapewnia wyżywienie i noclegi, których koszt nie wchodzi w cenę Studium. Część zajęć odbędzie się w formie wyjazdów do 2-3 nadleśnictw w różnych częściach kraju. Liczba przewidzianych godzin wynosi 240.

Kontakt: dr hab. Roman Jaszczak, tel.: 61848 7664, e-mail: romanj@up.poznan.pl, inż. Jolanta Kukuła, tel.: 061 848 7662, e-mail: urzlas@up.poznan.pl

www.up.poznan.pl/spul

 

Zarządzanie przedsiębiorstwem w leśnictwie i ochronie przyrody

Celem studiów jest pogłębienie i uaktualnienie wiedzy teoretycznej z zakresu organizacji i zarządzania w leśnictwie i ochronie przyrody. Zajęcia mają na celu przede wszystkim przekazanie aktualnego zestawu wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Słuchacze poznają również najnowsze metody i narzędzia możliwe do zastosowania w praktyce gospodarstwa leśnego i ochronie przyrody.

Studia trwają 2 semestry - 180 godzin. Zajęcia odbywają się w czasie dwu- lub trzydniowych zjazdów (piątek-niedziela) raz lub dwa razy w miesiącu, w Leśnym Ośrodku szkoleniowym w Puszczykowie pod Poznaniem. Zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu w Ośrodku.

Kontakt: mgr inż. Ada Woźniak, tel.: 61848 7685 lub 793566653, 

e-mail: adaw@up.poznan.pl, ada_wozniak@interia.pl

Kierownik – Antoni Buraczewski, tel. 602882002, e-mail: aburac@up.poznan.pl

www1.up.poznan.pl/soizwgl/


Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 


Doskonalenie bydła mlecznego w dobie selekcji genomowej

 

Studia adresowane są do wszystkich osób zajmujących się hodowla bydła, w szczególności podejmujących decyzje hodowlane, specjalistów odpowiedzialnych za tworzenie i realizację programu hodowlanego dla bydła mlecznego, np. pracowników działów hodowlanych, stacji unasieniania, zootechników ze stad hodowli zarodowej, właścicieli i pracowników przodujących stad hodowlanych. Adresatami studiów są również osoby, które chciałyby zdobyć wiedzę z zakresu selekcji genomowej i praktyczne umiejętności jej wykorzystania, w tym także pracownicy naukowi, doktoranci i absolwenci kierunku zootechnika lub kierunków pokrewnych.

Studia trwają 2 semestry, łącznie 112 godzin dydaktycznych, w tym 56 godzin wykładów i 56 godzin ćwiczeń. Zajęcia są realizowane w trybie niestacjonarnym, podczas ośmiu zjazdów dwudniowych (sobota-niedziela), zwykle jeden raz w miesiącu. W ramach studium odbędzie się wyjazd terenowy do Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny.

Kontakt: dr hab. Tomasz Strabel, prof. nadzw., tel.; 61848 7248 lub 61 848 71 87, e-mail: spb@jay.up.poznan.pl

www.jay.up.poznan.pl/spb/

 

Studia podyplomowe z zakresu Konwencji Waszyngtońskiej CITES

Celem studiów jest przygotowanie, w szczególności urzędników samorządowych (starostwa powiatowe, wojewódzkie, powiatowe i graniczne służby weterynaryjne i fitosanitarne, policja, wymiar sprawiedliwości oraz służba celna) w zakresie przepisów prawnego pozyskiwania zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem z listy CITES. Uczestnicy zdobędą najnowszą wiedzę z zakresu obrotu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych. Omówione zostaną procedury rejestracji, hodowli i znakowania poszczególnych okazów, oceny przynależności gatunkowej importowanych i eksportowanych zwierząt oraz roślin wraz z oszacowaniem ich wartości rynkowej. Przekazana zostanie pełna praktyczna informacja o międzynarodowych wymogach i warunkach transportu okazów CITES. Słuchacze będą dysponowali także wiedzą dotycząca identyfikacji i wyceny wyrobów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, trofeów łowieckich oraz surowców dla przemysłu kosmetycznego i tradycyjnej medycyny chińskiej.

Studia trwają 2 semestry. Program realizowany będzie w trzech różnych blokach tematycznych w czasie sobotnio-niedzielnych zajęć, podczas pięciu zjazdów w semestrze.

Kontakt: tel.: 784701276, e-mail: jan.smielowski@gmail.com

www.up.poznan.pl/animal/


Wydział Technologii Drewna

 


Bezpieczeństwo pożarowe budynków i konstrukcji drewnianych

 

Studia skierowane są do kadry Państwowej Straży Pożarnej, kadry inżynierskiej firm projektowych i budowlanych, przedsiębiorstw związanych z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej budynków, kierowników budów oraz inspektorów nadzoru budowlanego, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budowli i budynków, technologów drewna, absolwentów studiów o profilu technicznym oraz innych osób, które zainteresowane są problematyką związaną z ochroną przeciwogniową konstrukcji drewnianych.

Program studiów umożliwia rozszerzenie i uzupełnienie najbardziej aktualnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, niezbędnej przy projektowaniu, budowie, eksploatacji, a także wykonaniu odbiorów współczesnych konstrukcji i budynków wykonanych z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym i trwają dwa semestry. Przewidziano 14 dwudniowych zjazdów odbywających się w soboty i niedziele, nie częściej niż 2 razy w miesiącu. Łączna liczba godzin zajęć programowych wynosi 387. Zajęcia będą odbywać się w formie wykładów i ćwiczeń, również laboratoryjnych.

Kontakt: kierownik studiów: dr inż. Wojciech Grześkowiak, tel. 61 848 74 64

www.wtd.up.poznan.pl/pl/strona/bezpiecze-stwo-po-arowe-budynk-w-i-konstrukcji-drewnianych

 

Drewno i tworzywa drewopochodne w budownictwie

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu nowoczesnych systemów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych. Omówione zostaną systemy produkcji, właściwości i zastosowanie w budownictwie drewna i materiałów drewnopochodnych, izolacji termicznej i wilgotnościowej budowli oraz ich zabezpieczenia przed korozją biologiczną i działaniem ognia.

Słuchacze studium zostaną także przygotowani do uczestniczenia w procesie projektowania budynków z drewna i materiałów drewnopochodnych oraz samodzielnej oceny dokumentacji budowlanej.

Organizacja zajęć oparta jest o system niestacjonarny, prowadzony przez dwa semestry w formie dwudniowych zjazdów odbywających się w soboty i niedziele.

Kontakt: sekretariat tel.: 61 848 76 18, kierownik studiów: dr inż. Rafał Czarnecki, tel.: 61 8487558, rczarnec@up.poznan.pl

www.wtd.up.poznan.pl/pl/strona/drewno-i-tworzywa-drewnopochodne-w-budownictwie


Komputerowo zintegrowane projektowanie i wytwarzanie mebli

 

Celem studiów jest przekazanie Słuchaczom umiejętności projektowania i symulacji wytwarzania mebli w komputerowo zintegrowanym systemie zarządzania: trójwymiarowego modelowania i konstruowania mebli w parametrycznym środowisku CAD, tworzenia programów dla 3,4 i 5-cio osiowych obrabiarek CNC w środowisku CAM zintegrowanym z środowiskiem CAD, wytrzymałościowego projektowania mebli, planowania produkcji i sterowania procesem produkcyjnym w systemie ERP, oraz projektowania i prowadzenia wdrożeń.

Słuchacz studium zostanie także przygotowany do roli aktywnego partnera w interdyscyplinarnych zespołach projektantów mebli, funkcji lidera zespołu wdrażającego zintegrowane systemy informatyczne, zarządzania procesem produkcji w fabrykach mebli przy pomocy systemów informatycznych, samodzielnego sporządzania dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej dla potrzeb producentów mebli, łatwego i kreatywnego projektowania mebli z uwzględnieniem wymagań wytrzymałościowych i bezpieczeństwa użytkowania, praktycznego stosowania nabytej wiedzy zarówno w biurach konstrukcyjno-technologicznych jak i w produkcji.

Studia realizowane są w systemie niestacjonarnym i trwają dwa semestry. Zjazdy odbywać się będą w soboty i niedziele, raz na dwa tygodnie.

Kontakt: tel.: 61848 7475, km@up.poznan.pl, kierownik studiów - dr inż. Robert Kłos
tel. 61 848-7478, e-mail: krobert@up.poznan.pl

www.wtd.up.poznan.pl/pl/strona/komputerowo-zintegrowane-projektowanie-i-wytwarzanie-mebli


Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 


Architektura krajobrazu

 

http://archkraj.wixsite.com/studium


GIS w architekturze krajobrazu

 

Planowane rozpoczęcie semestr letni 2017/2018


Hortiterapia

Celem Studiów Podyplomowych Hortiterapia jest wykształcenie profesjonalnej kadry do realizacji terapii zajęciowej z zakresu ogrodnictwa. Absolwenci studiów posiądą kompetencje do wykonywania i nadzorowania terapii dla różnych grup społecznych. Odnosi się to zarówno do przekroju wiekowego, form niepełnosprawności psychoruchowej, jak innych ograniczeń wykluczających ludzi z aktywnego życia w społeczeństwie.

Studia kierowane są do absolwentów kierunków rolniczych, medycznych, społecznych, osób 50+, działaczy społecznych rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Studia trwają 2 semestry.

Kontakt: tel. 61848 79 39, 61848 79 35, agnieszka.krzyminska@up.poznan.pl (kierownik studiów), ozdobne4@up.poznan.pl

www.hortiterapia.edu.pl


Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 


Dietetyka i planowanie żywienia

 

Studia z ponad dwudziestoletnią tradycją. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu żywienia człowieka, pracujących na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu żywienia człowieka zdrowego w różnych okresach rozwojowych, żywienia człowieka chorego oraz podstawowej wiedzy medycznej. 

W programie kształcenia znajdują się takie przedmioty jak: anatomia i fizjologia człowieka, kliniczny zarys chorób, nauka o żywieniu człowieka, dietetyka, w tym żywienie kliniczne, towaroznawstwo, elementy technologii gastronomicznej.

Słuchacze mają możliwość opanowania umiejętności planowania żywienia różnych grup ludności, planowania dietoterapii, prowadzenia oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz przeprowadzenie oceny towaroznawczej żywności. Przekazywana jest również wiedza w zakresie technologii gastronomicznej.

Nauka trwa trzy semestry. Całkowita liczba godzin dydaktycznych przekracza 350.

Kontakt: tel.: 61 848 7097 lub 61848 7338, fax: 61848 7332, e-mail: asialip@up.poznan.pl, kierownik studiów – dr hab. Małgorzata Woźniewicz, e-mail: mazi@up.poznan.pl,
tel.: 61848 7339

www.dietetyka.info/

 

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności

Studia adresowane głównie do absolwentów kierunków technologiczno-żywieniowych, towaroznawczo-ekonomicznych, rolniczych, weterynaryjnych i pokrewnych. Słuchaczami studiów mogą być również osoby zatrudnione lub planujące pracę w biznesie żywnościowym, agencjach rolniczych, instytucjach samorządowych, inspekcji sanitarno-weterynaryjnej, handlowej, służbach logistycznych, szkolnictwie zawodowym i wyższym, działach jakościowych sieci handlowych, masarniach, piekarniach, mleczarniach, zbiorowym żywieniu, cateringu, gastronomii, hurtowniach spożywczych, chłodniach itp.

Są to studia o nachyleniu praktycznym, a ich celem jest przygotowanie słuchaczy do: samodzielnego tworzenia i koordynacji zintegrowanych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, pełnienia roli aktywnego partnera i negocjatora w zakładzie w relacjach z auditorami jednostek certyfikujących i przedstawicielami organów nadzoru żywnościowego, wykonywania funkcji auditora wewnętrznego systemów jakości i HACCP, samodzielnego wdrażania systemu HACCP, samodzielnego sporządzania dokumentacji systemów jakości.

Program studiów umożliwia równieżnabycie umiejętności samodzielnego śledzenia zmian polskiego i wspólnotowego prawa żywnościowego w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, treningu umiejętności pracy zespołowej oraz komunikacji interpersonalnej.

Absolwenci studiów uzyskują certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemów Zarzadzania Jakością i HACCP oraz możliwość uzyskania certyfikatu Asystenta Systemów Zarzadzania Jakością Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (egzamin zewnętrzny). Certyfikat PCBC ma charakter uniwersalny w odniesieniu do systemów zarządzania jakością i jest przydatny w każdej pracy.

Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio-niedzielnym i obejmują 200 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów. Wszyscy słuchacze otrzymują corocznie aktualizowany, obszerny komplet autorskich materiałów wykładowych, gotowych do natychmiastowego wykorzystania przy wdrażaniu systemów jakości i HACCP w praktyce zawodowej.

Kontakt: tel.: 61848 7218, 61846 6261,

e-mail: aurelia.szymil@up.poznan.pl,

kierownik studiów - dr hab.,prof. UP Jan Zabielski; tel. 602 48 74 43, janzab@up.poznan.pl

www.haccp.up-poznan.net


Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 


Działalność Rolnicza w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

 

Studia adresowane do wszystkich osób, które nie posiadają wiedzy i przygotowania rolniczego a planują rozpocząć lub rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej. Są to pierwsze studia podyplomowe w poznańskim ośrodku akademickim przygotowujące wykwalifikowane kadry do prowadzenia gospodarstw rolnych i pozyskiwania dofinansowania z funduszy rolnych Unii Europejskiej.

Program studiów ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz przygotowanie ich do efektywnego pozyskiwania unijnych funduszy rolnych w ramach perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2014-2020.

Zadania realizowane w trakcie zajęć dydaktycznych obejmują swoim zakresem w szczególności technologie produkcji roślinnej oraz zwierzęcej, ekonomikę produkcji rolnej, przygotowanie wniosków aplikacyjnych w ramach PROW 2014-2020.

Studia obejmują system warsztatów prowadzonych zarówno przez dydaktyków jak i specjalistów praktyków, w tym także przedstawicieli instytucji wdrażających programy unijne w Polsce.

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje rolnicze oraz praktyczne przygotowanie do aplikowania o środki unijne na rzecz rozwoju gospodarstwa rolnego w ramach programów rolnych UE.

Studia trwają 2 semestry, 240 godzin dydaktycznych realizowanych w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Kontakt: tel.: 61846 6090, e-mail: fundusze@up.poznan.pl

www.up.poznan.pl/kegz/funduszeunijne/


Integracja Europejska – Działalność rolnicza i obszary wiejskie

 

Program studiów ma szanse być wykorzystany nadzwyczaj efektywnie przez pracowników sektora małych i średnich przedsiębiorstw jak i pracowników sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych, realizujących lub przygotowujących się do zadań z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych, w tym rolnych i strukturalnych. Odpowiednie przygotowanie kadry pracowniczej do pozyskiwania wsparcia pieniężnego ze źródeł zewnętrznych okazuje się być kluczem w budowaniu konkretnych podmiotów gospodarczych w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego.

Studia mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z umiejętnością efektywnego pozyskiwania funduszy unijnych rolnych w ramach perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2014-2020. Zadania realizowane w trakcie zajęć dydaktycznych obejmują swoim zakresem w szczególności: przygotowanie wniosków aplikacyjnych w ramach PROW 2014-2020 oraz WRPO 2014-2020 oraz sporządzenie biznesplanów wraz z analizą oceny inwestycji. Absolwenci studiów będą mogli w sposób samodzielny dokonać analizy planowanej inwestycji, wyboru formy jej finasowania oraz przygotować wniosek aplikacyjny wraz z biznesplanem – studium wykonalności na potrzeby sfinansowania.

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje rolnicze oraz praktyczne przygotowanie do aplikowania o środki unijne na rozwój firm i instytucji w ramach programów rolnych i strukturalnych UE.

Studia trwają 2 semestry, obejmujące 240 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Kontakt: tel.: 61846 6090, e-mail: fundusze@up.poznan.pl

www.up.poznan.pl/kegz/funduszeunijne/Niestacjonarne Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego

Studia adresowane do absolwentów studiów I oraz II stopnia wszystkich wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego. Słuchaczami mogą być również absolwenci innych uczelni, w przypadku gdy kierunek studiów pokrywa się z kierunkami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kształcenie adresowane jest także do osób z wyższym wykształceniem, które zatrudnione są w charakterze np. kierownika praktyk uczniowskich lub prowadzących zajęcia o charakterze pedagogicznym (np. instruktorów w nadleśnictwach itp.) a nie posiadają przygotowania pedagogicznego.

Podstawowym zadaniem studiów jest kształcenie nauczycieli dla potrzeb szeroko rozumianego szkolnictwa rolniczego ( w tym szkolnictwa spożywczego, technologii drewna, ogrodnictwa, leśnictwa a także biologii – jako przedmiotu ogólnokształcącego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).

Absolwenci zatrudniani są w szkolnictwie rolniczym, a także w szkołach ogólnokształcących (gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych) oraz zasadniczych szkołach zawodowych w charakterze nauczyciela biologii. Ponadto absolwenci mogą być zatrudnieni w instytucjach związanych z rolnictwem, leśnictwem, zakładach przetwórstwa spożywczego, w których prowadzona jest działalność edukacyjna. Absolwenci studiów mogą ponadto pełnić obowiązki kierownika praktyk zawodowych w każdej instytucji, w ty, także gospodarstwie rolnym, do której trafiają uczniowie szkół zawodowych na branżowe praktyki zawodowe.

Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zjazdowym w soboty i niedziele. Program obejmuje 405 godzin zajęć. Niezwykle ważną częścią są szkolne praktyki pedagogiczne w wymiarze 150h.

Kontakt: tel.: 61848 7136, e-mail: kiwerska@up.poznan.pl

http://www.up.poznan.pl/wes/?q=studium-przygotowania-pedagogicznego


Artykuły - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu:Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


ul. Święcickiego 4, 61-701 Poznań,
tel.: 8546710; 8546702 ; fax: 8546-701
E-mail: farmakognozja@ump.edu.pl

www.farmakognozja.ump.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE ZIOŁA W PROFILAKTYCE I TERAPII

Absolwent Studiów Podyplomowych „Zioła w profilaktyce i terapii” posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu działania i stosowania ziół w celach profilaktycznych i leczniczych oraz procesów stosowanych przy produkcji preparatów roślinnych. Posiada wiedzę na temat składników decydujących o aktywności biologicznej, działaniu i zasadach stosowania ziół w profilaktyce oraz leczeniu podstawowym
i wspomagającym różnych chorób, zna działania uboczne, interakcje. Posiada wiedzę na temat podstawowych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka, ważniejszych leków syntetycznych, a także dotyczącą produkcji preparatów ziołowych. Zna pozycję leku roślinnego. Absolwent studiów podyplomowych „Zioła w profilaktyce i terapii” jest przygotowany do doradzania w jaki sposób można stosować zioła w celach profilaktycznych i leczniczych, np. w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej, innych dziedzinach o profilu medycznym. Charakteryzuje go znajomość praktycznego wykorzystania ziół oraz rozwijania wiedzy i kwalifikacji z zakresu ziołolecznictwa.

Ogólne zasady rekrutacji:

http://www.ump.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe

 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniuto wiodąca Uczelnia medyczna, która ma znaczący wkład w rozwój polskiej medycyny w ujęciu naukowym i praktycznym. Na dzisiejszą pozycję Uczelni, miał wpływ nie tylko wysoki poziom kształcenia - potwierdzony osiągnięciami naukowymi kadry akademickiej, ale przede wszystkim prawie 100-letnia tradycja. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest w ścisłej czołówce intensywnie rozbudowujących się polskich uczelni. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych wypiera dotychczasowe praktyki realizacji studiów medycznych, a zaplecze socjalne jest na najwyższym poziomie.

Jednym z priorytetowych kierunków rozwoju poznańskiego Uniwersytetu Medycznego jest współpraca z zagranicznymi ośrodkami w zakresie wymiany dydaktycznej i naukowej, a także udział w międzynarodowych projektach badawczych. Miarą wysiłku na rzecz doskonalenia pracy Uczelni są liczne nagrody w ogólnopolskich rankingach. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu to uczelnia stawiająca wysokie wymagania, a jednocześnie przygotowująca na najwyższym poziomie do wykonywanego zawodu.


Artykuły - Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu: