Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieStudia w Lublinie / Kierunki studiów w Lublinie / Rekrutacja na studia Lublin / Uczelnie w Lublinie
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel. 81 537 58 80
www.umcs.plO uczelni

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie kształci swoich studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych i doktoranckich. Tworzone są również studia o charakterze indywidualnym i interdyscyplinarnym. Uniwersytet został powołany do życia dnia 23 października 1944 roku jako uczelnia państwowa, początkowo z czterema wydziałami: Lekarskim, Przyrodniczym, Rolnym i Weterynaryjnym. W ciągu niecałych trzech miesięcy zaistniał piąty Wydział Farmaceutyczny, a uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego miała miejsce 14 stycznia 1945 roku. Kadrę naukową stanowiło wówczas 42 profesorów, m.in. z uczelni Lwowa i Wilna. Studia podjęło wtedy 806 słuchaczy. Organizatorem i pierwszym rektorem Uniwersytetu był zoolog prof. Henryk Raabe. Dziś Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej prowadzi działalność naukowo-badawczą w ramach jedenastu wydziałów. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, od ponad 70 lat pełni rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili obecnej UMCS ukończyło ponad 235 tys. absolwentów.

Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią duże atuty Uczelni. Co roku kandydatom proponuje się nowe kierunki studiów, a także wprowadza się unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, ponad 80 kierunkach studiów oraz ponad 250 specjalnościach. UMCS pod względem liczby działających kół naukowych w odniesieniu do liczby studentów, należy do czołówki w Polsce, zaś w regionie – nie ma sobie równych. Obecnie funkcjonuje ich ponad 120. Koła skupiają młodych ludzi, którzy z zapałem i determinacją organizują ciekawe inicjatywy. Wzrasta także potencjał naukowo-badawczy UMCS, m.in. dzięki środkom z funduszy europejskich. UMCS dysponuje nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami. Inwestujemy w infrastrukturę oraz modernizację już istniejących obiektów. Otwierane są nowoczesne pracownie i laboratoria, np. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Informatyki czy Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii. Uniwersytet współpracuje również z wieloma innymi instytucjami, władzami samorządowymi i przedsiębiorcami oraz partnerami zagranicznymi z krajów Unii Europejskiej i Ukrainy, oraz pozyskuje nowych partnerów wśród instytucji naukowych z Chin. Docenione zostały starania, dotyczące dostosowania profilu kształcenia do potrzeb rynku pracy. UMCS otrzymał wiele znaczących tytułów i wyróżnień, takich jak: „Uczelnia Liderów”, „Aurea Praxis”, „Dobra Uczelnia – dobra praca”. Jest także laureatem konkursu „Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”. Według Rankingu Perspektywy 2016 Uniwersytet zajął 1. miejsce jako najwyżej oceniana uczelnia przez lubelskich pracodawców. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej spośród innych uczelni, nie tylko w regionie, ale i w Polsce, wyróżnia unikatowy, zlokalizowany w centrum miasta kampus studencki, na który składają się: budynki dydaktyczne, kluby, obiekty sportowe oraz kulturalne. Uczelnia może pochwalić się 9 akademikami, które pod względem funkcjonalności plasują się w czołówce domów studenckich w Polsce.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierunki studiów 2018/2019

UMCS ma dla kandydatów bardzo zróżnicowaną ofertę studiów. Do najchętniej wybieranych należą kierunki filologiczne, kierunki prawnicze, kierunki społeczne, kierunki psychologiczne. Ofertę dobrze uzupełniają kierunki pedagogiczne, kierunki ekonomiczne. Dla zainteresowanych jest również propozycja kierunków biologicznych, kierunków geograficznych, kierunków chemicznych. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie gwarantuje bogatą ofertę kierunków artystycznych (jazz i muzyka estradowa, malarstwo, grafika). Uczelnia posiada również w swojej ofercie kierunki medyczne (fizjoterapia w Puławach)) oraz kierunki prowadzone wyłącznie w języku angielskim. Coś dla siebie znajdą również zainteresowani kierunkami z zakresu nauk ścisłych. Kandydaci mogą wybierać dostępne tryby studiów: studia dzienne (stacjonarne) oraz studia niestacjonarne zaoczneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie studia stacjonarne (dzienne) 2018/2019

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII UMCS

Biologia
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia
specjalność biologia medyczna – studia stacjonarne I stopnia (prowadzone w języku angielskim)

Biotechnologia
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ CHEMII UMCS

Chemia
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia
studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku angielskim)

WYDZIAŁ EKONOMICZNY UMCS

Analityka gospodarcza
studia stacjonarne I stopnia

Business Management
studia stacjonarne I stopnia (prowadzone w języku angielskim)

Ekonomia
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Finanse i rachunkowość
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Logistyka
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Zarządzanie
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UMCS

Europeistyka
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Filozofia
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Kognitywistyka
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Kreatywność społeczna
studia stacjonarne I stopnia

Socjologia
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Zarządzanie w politykach publicznych
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UMCS

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Grafika
studia stacjonarne jednolite magisterskie
studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku polskim)
studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku angielskim)

Jazz i muzyka estradowa
studia stacjonarne I stopnia

Malarstwo
studia stacjonarne jednolite magisterskie
studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UMCS

Anglistyka
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Archeologia
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Architektura informacji
studia stacjonarne I stopnia

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Bałkanistyka
studia stacjonarne I stopnia

E-edytorstwo i techniki redakcyjne
studia stacjonarne I stopnia

English Studies
studia stacjonarne I stopnia (prowadzone w języku angielskim)

Filologia polska
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Germanistyka
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Glottodydaktyka polonistyczna
studia stacjonarne I stopnia

Historia
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Iberystyka
studia stacjonarne I stopnia

Informacja w e-społeczeństwie
studia stacjonarne I stopnia

Informatologia stosowana
studia stacjonarne II stopnia

Kulturoznawstwo
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Lingwistyka stosowana
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne I stopnia (prowadzone w językach obcych: angielski, rosyjski, ukraiński)
studia stacjonarne II stopnia

Logopedia z audiologią
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Romanistyka
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Rusycystyka
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Technologie cyfrowe w animacji kultury
studia stacjonarne I stopnia

Translacja konferencyjna
studia stacjonarne II stopnia

Turystyka historyczna
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Ukrainistyka
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UMCS

Fizyka
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Fizyka techniczna
studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
studia stacjonarne II stopnia

Informatyka
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Inżynieria nowoczesnych materiałów
studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Matematyka
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Matematyka w finansach
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UMCS

Geografia
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Geoinformatyka
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Gospodarka przestrzenna
studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
studia stacjonarne II stopnia

Tourism Management
studia stacjonarne I stopnia (prowadzone w języku angielskim)

Turystyka i rekreacja
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

Animacja kultury
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Pedagogika
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Pedagogika specjalna
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Praca socjalna
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Psychologia
studia stacjonarne jednolite magisterskie

WYDZIAŁ POLITOLOGII UMCS

Bezpieczeństwo narodowe
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Politologia
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Produkcja medialna
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia


Społeczeństwo informacyjne
studia stacjonarne I stopnia

Stosunki międzynarodowe
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia
studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku angielskim)

Studia wschodnie
studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS

Administracja
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Kierunek prawno - biznesowy
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Prawo
studia stacjonarne jednolite magisterskie

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY UMCS W PUŁAWACH

Administracja publiczna
studia stacjonarne I stopnia

Agrochemia
studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Chemia techniczna
studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Fizjoterapia
studia jednolite magisterskie stacjonarne

Public Relations i doradztwo medialne
studia stacjonarne I stopnia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie studia niestacjonarne 2018/2019

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UMCS

Jazz i muzyka estradowa
studia niestacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII UMCS

brak oferty

WYDZIAŁ CHEMII UMCS

Chemia
studia niestacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ EKONOMICZNY UMCS

Analityka gospodarcza
studia niestacjonarne I stopnia

Ekonomia
studia niestacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

Finanse i rachunkowość
studia niestacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

Logistyka
studia niestacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

Zarządzanie
studia niestacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UMCS

brak oferty

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UMCS

Anglistyka
studia niestacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UMCS

Matematyka
studia niestacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

Animacja kultury
studia niestacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

Pedagogika
studia niestacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
studia niestacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

Pedagogika specjalna
studia niestacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

Praca socjalna
studia niestacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

Psychologia
studia niestacjonarne jednolite magisterskie

WYDZIAŁ POLITOLOGII UMCS

Bezpieczeństwo narodowe
studia niestacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS

Administracja
studia niestacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne
studia niestacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

Kierunek prawno - biznesowy
studia niestacjonarne I stopnia

Kierunek prawno - menadżerski
studia niestacjonarne II stopnia

Prawo
studia niestacjonarne jednolite magisterskie (wieczorowe i zaoczne)

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY UMCS W PUŁAWACH

Administracja publiczna
studia niestacjonarne I stopnia

Agrochemia
studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Chemia techniczna
studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Fizjoterapia
studia jednolite magisterskie niestacjonarne

Public Relations i doradztwo medialne
studia niestacjonarne I stopnia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zasady rekrutacji 2018/2019

Zasady rekrutacji zostały przedstawione w uchwale Senatu UMCS. Ten obszerny teks poddany został naszemu opracowaniu, w który skupiliśmy się na najważniejszych informacjach dla maturzystów. Dowiedz się, jakie przedmioty maturalne, jakie wymagania stawia Uniwersytet kandydatom


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rodzaje i kierunki studiów

Lista oferowanych kierunków studiów na uczelni jest bogata. Jeśli interesuje cię jakaś konkretna grupa skorzystaj z wyboru określonego typu kierunków studiów. Poznaj szeroką ofertę studiów na Uniwersytecie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, najpopularniejsze kierunki studiów
W swoim wyborze kierunku studiów z pewnością kierujesz się własnymi preferencjami. Masz indywidualne podejście do swojego życia i swojej przyszłości. Warto sprawdzić, czy podobnie jak ty myśli wielu kandydatów i chcą wybrać te same studia. Zobacz listę najbardziej popularnych kierunków studiów w Lublinie na TOP kierunki studiów Lublin


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie studia podyplomowe
Uczelnia w ramach swojej oferty edukacyjnej posiada również wiele propozycji studiów podyplomowych. Szczegóły związane z rekrutacją, programami studiów, opłatami oraz aktualnie prowadzonymi rejestracjami znajdziesz


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rekrutacja na kierunki studiów UMCS

Całą procedurę rekrutacji na studia oferowane przez Uniwersytet przeprowadzisz w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów. Dowiesz się również, jakie obowiązują terminy, jakie należy złożyć dokumenty


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie opinie o Uczelni

Interesują cię opinie innych ludzi o uczelni, chcesz zadać pytanie dotyczące kierunków studiów na UMCS w Lublinie, zapytać, czy studia należą do trudnych, czy są dobre perspektywy zatrudnienia, czy jest dobra atmosfera a nauczyciele akademiccy życzliwi dla studentów. Jeśli jesteś lub byłeś studentem uczelni podziel się swoją opinią. Sprawdź lub dodaj swoje komentarze.


Wydziały UMCS w Lublinie

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o studiach skorzystaj z informacji udostępnionych przez Wydziały [nazwa]UMCS w Lublinie - kierunki studiów, rekrutacja 2018/2019, z życia uczelni

 
pasek_bialy.jpg
UMCS W LUBLINIE - kierunki studiów

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 • ANALITYKA GOSPODARCZA
 • ANGLISTYKA
 • ANIMACJA KULTURY
 • ARCHEOLOGIA
 • ARCHITEKTURA INFORMACJI
 • ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI
 • BAŁKANISTYKA
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • BIOLOGIA
 • BIOTECHNOLOGIA
 • BUSINESS MANAGEMENT
 • CHEMIA
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • E-EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
 • EUROPEISTYKA
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOZOFIA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • FIZJOTERAPIA
 • FIZYKA
 • FIZYKA TECHNICZNA
 • GEOGRAFIA
 • GEOINFORMATYKA
 • GERMANISTYKA
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • GRAFIKA
 • HISTORIA
 • IBERYSTYKA
 • INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW
 • JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
 • KIERUNEK PRAWNO - BIZNESOWY
 • KOGNITYWISTYKA
 • KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA
 • KULTUROZNAWSTWO
 • LINGWISTYKA STOSOWANA
 • LOGISTYKA
 • LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
 • MALARSTWO
 • MATEMATYKA
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • POLITOLOGIA
 • PRACA SOCJALNA
 • PRAWO
 • PRODUKCJA MEDIALNA
 • PSYCHOLOGIA
 • ROMANISTYKA
 • RUSYCYSTYKA
 • SOCJOLOGIA
 • SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • STUDIA WSCHODNIE
 • TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTURY
 • TOURISM MANAGEMENT
 • TURYSTYKA HISTORYCZNA
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • UKRAINISTYKA
 • ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH

 • W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem