Studia techniczne Białystok


ELEKTROTECHNIKA na Politechnice Białostockiej

ELEKTROTECHNIKA na Politechnice Białostockiej

ELEKTROTECHNIKA na Politechnice Białostockiej

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), profil ogólnoakademicki.

W ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku elektrotechnika oferowane są dwie specjalności: automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa oraz elektroenergetyka i technika świetlna.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku elektrotechnika jest inżynierem, wykształconym w ogólnym zakresie wiedzy technicznej, z umiejętnościami i nawykami ułatwiającymi dalszy rozwój kwalifikacji, tzn.: posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu elektrotechniki i dziedzin pokrewnych, zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, ma doświadczenie w posługiwaniu się technikami informatycznymi w zastosowaniach ogólnych, a w szczególności inżynierskich, ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej, dostrzega potrzebę i ma umiejętność samokształcenia się, ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Podstawowy zakres wiedzy, umiejętności i kwalifikacji absolwenta, w przypadku obu form (stacjonarnych i niestacjonarnych) studiowania dotyczy: nauk ścisłych i technicznych (matematyki, fizyki, informatyki, teorii obwodów, inżynierii materiałowej, grafiki inżynierskiej), znajomości obowiązujących przepisów, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także zagrożeń występujących w środowisku pracy, umiejętności prowadzenia i opracowywania pomiarów wielkości elektrycznych, znajomości elementów i typowych układów elektronicznych oraz energoelektronicznych, znajomości instalacji i urządzeń elektrycznych oraz bezpieczeństwa ich użytkowania, a także typowych sieci i systemów elektroenergetycznych, znajomości maszyn i napędu elektrycznego, zagadnień z zakresu automatyki i sterowania oraz realizacji prostych układów automatyki, zagadnień z zakresu budowy i programowania systemów mikroprocesorowych, zagadnień techniki wysokich napięć, wybranych podstawowych zagadnień z techniki świetlnej i światłowodowej.

Specjalność – automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa

Studia na tej specjalności umożliwiają studentowi rozszerzenie jego wiedzy i umiejętności z zakresu budowy, i praktycznych zastosowaniach mikrokontrolerów oraz cyfrowych układów programowalnych, z zakresu przemysłowych systemów automatyki, ich komponentów, w tym także o znajomość i umiejętność programowania oraz obsługi typowych sterowników przemysłowych, wiedzę i umiejętności z zakresu automatyzacji układów napędowych z silnikami elektrycznymi, umiejętności korzystania ze specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego, jak również samodzielnego projektowania oprogramowania dla systemów dedykowanych, umiejętności formułowania i rozwiązywania zadań w zakresie diagnostyki zautomatyzowanych systemów kontrolno-pomiarowych, projektowania systemów automatyki i ich składników, programowanie w językach niskiego i wysokiego poziomu.

Specjalność – elektroenergetyka i technika świetlna

Studia na tej specjalności umożliwiają studentowi rozszerzenie jego wiedzy i umiejętności o: podstawy budowy i eksploatacji: sieci elektroenergetycznych, układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej, a także nowoczesnego sprzętu oświetleniowego, nowoczesne techniki i urządzenia pomiarowe w zakresie elektroenergetyki i techniki świetlnej, podstawowe zasady nauki o bezpieczeństwie oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych, zastosowania i metodykę badań elementów optoelektronicznych w urządzeniach oświetleniowych i energetycznych, a także wybrane zagadnienia z zakresu reżyserii światła i dźwięku, posługiwanie się oprogramowaniem inżynierskim stosowanym do symulacji, projektowania oraz analizy urządzeń i systemów elektroenergetycznych oraz oświetleniowych, szacowanie kosztów w systemach elektroenergetycznych oraz poprawne wykorzystywanie prostych metod rachunku ekonomicznego w elektroenergetyce, posługiwania się dedykowanym oprogramowaniem narzędziowym przy projektowaniu przyrządów i urządzeń techniki świetlnej.

Specjalność – inżynieria elektryczna (studia niestacjonarne)

Studia niestacjonarne na specjalności inżynieria elektryczna umożliwiają studentowi, w porównaniu z opisanym wyżej zakresem podstawowym, rozszerzenie jego wiedzy i umiejętności o: wiedzę o przemysłowych systemach automatyki, ich komponentach, w tym także znajomość i umiejętność programowania oraz obsługi typowych sterowników przemysłowych, wiedzę na temat: nowoczesnych układów elektroniki przemysłowej, w tym energoelektroniki, praktycznych zastosowań sterowników przemysłowych, specyficznych zastosowań techniki mikroprocesorowej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku elektrotechnika jest przygotowany do pracy zawodowej, szczególnie w średnich i małych zakładach pracy zajmujących się wytwarzaniem oraz użytkowaniem energii elektrycznej w różnych dziedzinach nowoczesnej elektrotechniki, zarówno w sferze konstrukcji, produkcji, sterowania, jak i nadzoru oraz usług.

Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), profil ogólnoakademicki, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magister inżynier.

W ramach studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku elektrotechnika oferowane są dwie specjalności: automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa oraz elektroenergetyka i technika świetlna.

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku elektrotechnika jest magistrem inżynierem, wykształconym w ogólnym zakresie wiedzy technicznej, z umiejętnościami i nawykami ułatwiającymi dalszy rozwój jego kwalifikacji, tzn.: posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu elektrotechniki, zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, potrafi planować i organizować proces samokształcenia, w tym interdyscyplinarnego, a także inspirować innych do takich działań.

Podstawowy zakres wiedzy, umiejętności i kwalifikacji absolwenta dotyczy: nauk ścisłych, pogłębionych w wybranym zakresie zastosowań w technice, wybranych zagadnień elektrotechniki, poszerzonej wiedzy i umiejętności w stosowaniu elektromechanicznych systemów napędowych, zaawansowanych technik pomiarowych w elektrotechnice, wiedzy i umiejętności stosowania zaawansowanych struktur programowalnych, techniki świetlnej, poszerzonej wiedzy w zakresie urządzeń elektroenergetycznych, automatyki zabezpieczeniowej oraz zakłóceń w układach elektroenergetycznych.

Absolwent specjalności automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa ma dodatkową wiedzę, umiejętności i kwalifikacje z zakresu: funkcjonowania i użytkowania systemów czasu rzeczywistego oraz systemów wizualizacji i nadzoru (SCADA), nowoczesnych rozwiązań energoelektroniki, zaawansowanych technik i algorytmów sterowania, także przy użyciu metod sztucznej inteligencji, systemów wbudowanych, opartych na mikrokontrolerach, użytkowania urządzeń i specjalistycznego oprogramowania narzędziowego, wykorzystywanych w wyżej wymienionych dziedzinach.

Absolwent specjalności elektroenergetyka i technika świetlna ma dodatkową wiedzę, umiejętności i kwalifikacje z zakresu: obowiązujących przepisów i trendów rozwojowych dotyczących budowy, zasad doboru oraz eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń i układów automatyki zabezpieczeniowej prewencyjnej, eliminacyjnej, restytucyjnej i systemowej, sterowania pracą i regulacji układów elektroenergetycznych, doboru, budowy i eksploatacji sieci elektroenergetycznych, a także sporządzania dokumentacji projektowej linii elektroenergetycznej, konstrukcji modeli analitycznych przeznaczonych do analizy zakłóceń i stabilności w systemach elektroenergetycznych, budowy i eksploatacji stacji elektroenergetycznych, a także sporządzania dokumentacji projektowej rozbudowanej stacji elektroenergetycznej, konstrukcji modeli analitycznych przeznaczonych do analizy niezawodności systemu elektroenergetycznego, problematyki energetyki słonecznej, w tym zagadnień związanych z projektowaniem, sterowaniem i eksploatacją systemów fototermicznych i fotowoltaicznych, znajomości zagadnień i urządzeń, a także metodyki badań inteligentnych instalacji oświetleniowych, konstrukcji i projektowania urządzeń oświetleniowych.

Studia niestacjonarne na drugim stopniu kierunku studiów elektrotechnika nie przewidują podziału na specjalności i umożliwiają studentowi, w porównaniu z opisanym wyżej zakresem podstawowym, rozszerzenie jego wiedzy i umiejętności o: wiedzę z zakresu sterowników przemysłowych, w tym także znajomość i umiejętność programowania tych sterowników, uszczegółowioną i poszerzoną wiedzę na temat: nowoczesnych układów energoelektronicznych, oraz wiedzę w zakresie optoelektroniki.

Wiedza i kompetencje absolwenta, uzyskane w uczelni, będą wzbogacone praktyką zawodową, odbytą w jednej z firm związanych z branżą elektrotechniczną.

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku elektrotechnika jest przygotowany do wykonywania pracy zawodowej, samodzielnie lub w zespole, szczególnie w średnich i małych zakładach pracy zajmujących się wytwarzaniem oraz użytkowaniem energii elektrycznej w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu elektrotechnicznego. Absolwent może być zatrudniony na stanowisku: energetyka, automatyka, konstruktora, projektanta, technologa. Absolwent studiów drugiego stopnia, po dodatkowym przeszkoleniu dydaktycznym, może również podejmować pracę na uczelniach technicznych oraz w szkolnictwie zawodowym lub kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku elektrotechnika uprawnia do ubiegania się o uzyskanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.


ZOBACZ RÓWNIEŻ:
tematy: elektrotechnika, kierunki studiów w Białymstoku, kierunki studiów Białystok, studia w Białymstoku, studia Białystok,studia techniczne Białystok, studia techniczne, uczelnie w Białymstoku, uczelnie Białystok, PB, Politechnika Białostocka, kierunki studiów Politechnika Białostocka


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:


pasek_bialy.jpg
Kierunki studiów technicznych w Białymstoku

ARCHITEKTURA | Politechnika Białostocka

 

 ARCHITEKTURA Politechnika BiałostockaARCHITEKTURA KRAJOBRAZU | Politechnika Białostocka

 

 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Politechnika BiałostockaARCHITEKTURA WNĘTRZ | Politechnika Białostocka

 

 ARCHITEKTURA WNĘTRZ Politechnika BiałostockaELEKTROTECHNIKA | Politechnika Białostocka

 

 ELEKTROTECHNIKA Politechnika Białostockapasek_bialy.jpg
AUTOMATYKA I ROBOTYKA | Politechnika Białostocka

 

 AUTOMATYKA I ROBOTYKA Politechnika BiałostockaBUDOWNICTWO | Politechnika Białostocka

 

 BUDOWNICTWO Politechnika BiałostockaEKOENERGETYKA | Politechnika Białostocka

 

 EKOENERGETYKA Politechnika BiałostockaELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA | Politechnika Białostocka

 

 ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Politechnika Białostockapasek_bialy.jpg
ELEKTROTECHNIKA | Politechnika Białostocka

 

 ELEKTROTECHNIKA - profil praktyczny (studia dualne) Politechnika BiałostockaGOSPODARKA PRZESTRZENNA | Politechnika Białostocka

 

 GOSPODARKA PRZESTRZENNA Politechnika BiałostockaGOSPODAROWANIE ZASOBAMI I ODPADAMI | Politechnika Białostocka

 

 GOSPODAROWANIE ZASOBAMI I ODPADAMI Politechnika BiałostockaGRAFIKA | Politechnika Białostocka

 

 GRAFIKA Politechnika Białostockapasek_bialy.jpg
INFORMATYKA | Politechnika Białostocka

 

 INFORMATYKA Politechnika BiałostockaINŻYNIERIA BIOMEDYCZNA | Politechnika Białostocka

 

 INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Politechnika BiałostockaINŻYNIERIA MATERIAŁOWA I WYTWARZANIA | Politechnika Białostocka

 

 INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I WYTWARZANIA Politechnika BiałostockaINŻYNIERIA MEBLARSTWA | Politechnika Białostocka

 

 INŻYNIERIA MEBLARSTWA Politechnika Białostockapasek_bialy.jpg
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA | Politechnika Białostocka

 

 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Politechnika BiałostockaMECHANIKA I BUDOWA MASZYN | Politechnika Białostocka

 

 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Politechnika BiałostockaMECHATRONICS | Politechnika Białostocka

 

 MECHATRONICS Politechnika BiałostockaMECHATRONIKA | Politechnika Białostocka

 

 MECHATRONIKA Politechnika Białostockapasek_bialy.jpg
WZORNICTWO W TECHNOLOGIACH DRUKU I NOWYCH MEDIACH | Politechnika Białostocka

 

 WZORNICTWO W TECHNOLOGIACH DRUKU I NOWYCH MEDIACH Politechnika BiałostockaZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI | Politechnika Białostocka

 

 ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Politechnika BiałostockaZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA USŁUG | Politechnika Białostocka

 

 ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA USŁUG Politechnika BiałostockaINFORMATYKA | Uniwersytet w Białymstoku

 

 INFORMATYKA Uniwersytet w Białymstokupasek_bialy.jpg
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY | Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

 

 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Wyższa Szkoła Ekonomiczna w BiałymstokuINFORMATYKA STOSOWANA | Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

 

 INFORMATYKA STOSOWANA Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstokupasek_bialy.jpg

# Zobacz również


Studia Białystok

Uczelnie Białystok

Kierunki studiów Białystok

Rekrutacja na studia Białystok

Uniwersytet w Białymstoku

Politechnika Białostocka


pasek_bialy.jpg
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem