Studia filologiczne Katowice


FILOLOGIA ANGIELSKA na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

FILOLOGIA ANGIELSKA na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

FILOLOGIA ANGIELSKA na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Podstawę programu nauczania na kierunku filologia angielska stanowi język pisany, gramatyka, językoznawstwo oraz rozumienie tekstu anglojęzycznego. Każda z oferowanych specjalizacji przewiduje jednak inne przedmioty kierunkowe. Specjalizacje nauczycielskie przygotowują studenta do zawodu nauczyciela, więc obejmują metodykę nauczania języka obcego, pedagogikę, psychologię oraz emisję głosu. Przyszli tłumacze opanowują drugi wybrany język (niemiecki, arabski, chiński, japoński, języki Indii lub hiszpański) a także poznają techniki przekładu ustnego i pisemnego. Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego oraz Kultura - media – translacja obejmują zajęcia z literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, przekładu tekstów literackich i użytkowych oraz komunikacji językowej. Specjalność Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania zawiera komponent humanistyczny (obejmujący np. wiedzę z teorii narracji oraz historii sztuki) oraz komponent kompetencji twórczych i technicznych (rysunek, tworzenie fabuły i „świata” gry; współpraca w grupie twórczej) Natomiast dla osób chcących rozwijać swoje umiejętności w zakresie angielskiego języka biznesu przygotowana została specjalizacja z intensywną nauką języka angielskiego, ukierunkowana na sferę biznesu: leksykę oraz gramatykę praktyczną, korespondencję handlową i służbową, bieżącą problematykę ekonomiczno-społeczno-polityczną oraz tłumaczenia.

Oferowane specjalności:

język biznesu

W ramach specjalności angielski język biznesu podstawą studiów jest intensywna nauka języka obcego ukierunkowana na sferę biznesu. Prowadzona jest nauka języka angielskiego (jako I języka) oraz języka niemieckiego lub francuskiego (jako II języka obowiązkowego). Nauka języków obcych obejmuje praktyczną naukę języka obcego, w tym m.in. leksykę oraz gramatykę praktyczną, korespondencję handlową i służbową, bieżącą problematykę ekonomiczno-społeczno-polityczną oraz tłumaczenia. Specjalność: angielski język biznesu: z językiem niemieckim lub francuskim wprowadza specjalistyczne słownictwo i jest okazją do omówienia w języku obcym zagadnień merytorycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obok przedmiotów typowo filologicznych, umożliwiających kontynuację edukacji na studiach magisterskich uzupełniających, specjalność oferuje także wybór przedmiotów prawniczych i ekonomicznych.

Więcej informacji, zasady rekrutacji, perspektywy zawodowe absolwenta

Filologia angielska, specjalność: język biznesu, Uniwersytet Śląski

kultura i literatura angielskiego obszaru językowego

Studia stacjonarne I stopnia specjalność kultura i literatura angielskiego obszaru językowego kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata. Absolwenci studiów mogą podjąć pracę zawodową albo kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich dziennych w zakresie kultura i literatura angielskiego obszaru językowego. Obok przedmiotów tradycyjnie wchodzących w skład programu nauczania filologii angielskiej, takich jak język pisany, gramatyka praktyczna czy rozumienie tekstu pisanego, plan studiów obejmuje przedmioty specjalistyczne, pozwalające dogłębniej poznać istotne aspekty badań literackich i kulturoznawstwa. Profil "kultura i literatura" zawiera więc takie przedmioty, jak: teoria literatury, teoria kultury, wstęp do Gender Studies.

Więcej informacji, zasady rekrutacji, perspektywy zawodowe absolwenta

Filologia angielska, specjalność: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego, Uniwersytet Śląski

kultura – media – translacja

Absolwenci studiów 3-letnich I stopnia mogą podjąć pracę zawodową albo kontynuować naukę na uzupełniającyh studiach magisterskich. Obok przedmiotów tradycyjnie wchodzących w skład specjalności nauczania filologii angielskiej, takich jak język pisany, gramatyka praktyczna, gramatyka opisowa, podstawy językoznawstwa czy rozumienie tekstu, program studiów obejmuje także przedmioty specjalistyczne z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa i translatoryki, nowe media, przekład tekstów użytkowych, przkład tekstów literackich, metodologia tekstu akademickiego.

Więcej informacji, zasady rekrutacji, perspektywy zawodowe absolwenta

Filologia angielska, specjalność: kultura-media-translacja, Uniwersytet Śląski

Nauczycielska z informatyką

Na specjalności nauczycielskiej z informatyką; zajęcia z dodatkowej specjalizacji to: metodyka nauczania informatyki i technologii informacyjnej, podstawy informatyki, systemy operacyjne, programowanie, programy użytkowe, prezentacje multimedialne, sieci komputerowe i aplikacje sieciowe.Absolwenci posiadają elementarną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, mają poszerzoną wiedzę w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych, posiadają elementarną wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń, posiadają elementarną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, mają uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów, mają podstawową orientację w zakresie głównych środowisk wychowawczych ich specyfiki i procesów w nich zachodzących, mają podstawową wiedzę w zakresie struktury funkcjonowania systemu edukacji.

Więcej informacji, zasady rekrutacji, perspektywy zawodowe absolwenta

Filologia angielska, specjalność: nauczycielska z informatyką, Uniwersytet Śląski

Nauczycielska z językiem niemieckim

Na specjalności nauczycielskiej z językiem niemieckim; zajęcia z dodatkowej specjalizacji to: metodyka nauczania języka niemieckiego, literatura niemiecka, wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego. Absolwenci posiadają elementarną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, mają poszerzoną wiedzę w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych, posiadają elementarną wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń, posiadają elementarną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, mają uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów, mają podstawową orientację w zakresie głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących, mają podstawową wiedzę w zakresie struktury funkcjonowania systemu edukacji.

Więcej informacji, zasady rekrutacji, perspektywy zawodowe absolwenta

Filologia angielska, specjalność: nauczycielska z językiem niemieckim, Uniwersytet Śląski

projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania

Studia na specjalności Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania, prowadzonego w ramach specjalności filologii angielskiej, kształcą specjalistów przygotowanych do podjęcia pracy w sektorze gier komputerowych jako projektanci rozrywki interaktywnej oraz jako tłumacze specjalizujący się w lokalizacji gier komputerowych i oprogramowania. Studia w ramach programu, oferowane w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych, prowadzone są wspólnie z Instytutem Języka Angielskiego oraz przy wsparciu dydaktycznym ze strony specjalistów branży gier komputerowych (GD), wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydziału Informatyki i Nauk o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Więcej informacji, zasady rekrutacji, perspektywy zawodowe absolwenta

Filologia angielska, specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT - WRITE), Uniwersytet Śląski

Tłumaczeniowa z językami Indii

Dla specjalności tłumaczeniowej z językami Indii oprócz praktycznej nauki pierwszego języka Indii – hindi prowadzone są zajęcia z drugiego języka indyjskiego, wiedzy o językach Indii z elementami językoznawstwa ogólnego, wiedza o kulturze i literaturze Indii. Absolwenci posiadają wiedzę dotyczącą wybranej wewnątrz kierunku specjalności studiów: mają kompetencję komunikacyjną i translatorską w zakresie języka Indii – hindi.

Więcej informacji, zasady rekrutacji, perspektywy zawodowe absolwenta

Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językami Indii, Uniwersytet Śląski

Tłumaczeniowa z językiem arabskim

Dla specjalności tłumaczeniowej z językiem arabskim: oprócz praktycznej nauki języka arabskiego prowadzone są zajęcia z: tłumaczenia w języku arabskim, wiedzy o krajach arabskich, językoznawstwa semickiego z elementami językoznawstwa ogólnego. Abolwenci posiadają wiedzę dotyczącą wybranej wewnątrz kierunku filologii angielskiej specjalności studiów: mają więc kompetencję komunikacyjną i translatorską w zakresie języka arabskiego.

Więcej informacji, zasady rekrutacji, perspektywy zawodowe absolwenta

Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem arabskim, Uniwersytet Śląski

Tłumaczeniowa z językiem chińskim

Dla specjalności tłumaczeniowej z językiem chińskim: oprócz praktycznej nauki języka chińskiego prowadzone są zajęcia z: tłumaczenia w języku chińskim, wiedzy o kulturze Wschodu, językoznawstwa chińskiego z elementami językoznawstwa ogólnego. Abolwenci posiadają wiedzę dotyczącą wybranej wewnątrz kierunku specjalności studiów: mają kompetencję komunikacyjną i translatorską w zakresie języka chińskiego.

Więcej informacji, zasady rekrutacji, perspektywy zawodowe absolwenta

Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim, Uniwersytet Śląski

Tłumaczeniowa z językiem japońskim

Dla specjalności tłumaczeniowej z językiem japońskim: oprócz praktycznej nauki języka japońskiego prowadzone są zajęcia z: tłumaczenia w języku japońskim, wiedzy o kulturze i literaturze Japonii, językoznawstwa japońskiego z elementami językoznawstwa ogólnego. Abolwenci posiadają wiedzę dotyczącą wybranej wewnątrz kierunku specjalności studiów: mają kompetencję komunikacyjną i translatorską w zakresie języka japońskiego.

Więcej informacji, zasady rekrutacji, perspektywy zawodowe absolwenta

Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim, Uniwersytet Śląski

Tłumaczeniowa z językiem koreańskim

Absolwent studiów 1 stopnia specjalności tłumaczeniowej z językiem koreańskim posiada gruntowne wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa. Posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i praktycznej znajomości języka koreańskiego. Biegle posługuje się językiem angielskim, a językiem koreańskim na poziomie B2, oraz zna kulturę obu obszarów językowych. Studia przygotowują absolwenta do wykonywania zawodu tłumacza: potrafi tłumaczyć ustnie i pisemnie teksty ogólne specjalistyczne i artystyczne.

Więcej informacji, zasady rekrutacji, perspektywy zawodowe absolwenta

Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem koreańskim, Uniwersytet Śląski

Tłumaczeniowa z językiem niemieckim

Dla specjalności tłumaczeniowej z językiem niemieckim: oprócz praktycznej nauki języka niemieckiego prowadzone są zajęcia z: tłumaczenia w języku niemieckim, wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego, językoznawstwa niemieckiego z elementami językoznawstwa ogólnego. Absolwenci posiadają wiedzę dotyczącą wybranej wewnątrz kierunku specjalności studiów: mają kompetencję komunikacyjną i translatorską w zakresie języka niemieckiego.

Więcej informacji, zasady rekrutacji, perspektywy zawodowe absolwenta

Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim, Uniwersytet Śląski
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem