Studia pedagogiczne Kraków


PEDAGOGIKA SPECJALNA - RESOCJALIZACJA na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

PEDAGOGIKA SPECJALNA - RESOCJALIZACJA na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

PEDAGOGIKA SPECJALNA - RESOCJALIZACJA na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie, studia w Krakowie, studia pedagogiczne Kraków, studia pedagogiczne
pierwszego stopnia, stacjonarne

UJ proponuje studia przygotowujące do pracy z człowiekiem. Pedagog to ten, kto będąc obok osoby potrzebującej stara się wesprzeć jej samodzielność, rozwój talentów i zainteresowań poprzez różne działania. Czasem to będzie rozmowa, czasem informacja, innym razem działania organizacyjne. Wiedza i umiejętności, jakie są potrzebne pedagogowi w jego codziennej pracy zależą przede wszystkim od specyfiki instytucji, sytuacji oraz ludzi, którzy potrzebują wsparcia na swojej drodze życia. Dotyczy to zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i osób starzejących się. Wszystkim im pedagog może pomóc rozwiązać swoje problemy, wspomóc rozwój talentów, kształcić się w nowych obszarach wiedzy, szukać dodatkowych działań służących ekspresji swej osobowości i pożytkowi publicznemu. Z takiej właśnie perspektywy specyfiki sytuacji należy spojrzeć na ofertę programową studiów Instytutu Pedagogiki UJ.

Specjalność: Resocjalizacja
Specjalność resocjalizacja przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu, niedostosowanymi społecznie, a także tymi, które odbywają karę pozbawienia wolności. Resocjalizator może mieć również w swej pracy kontakt z osobami posiadającymi trudności w uczeniu się, upośledzonymi umysłowo, przewlekle chorymi i odmiennymi somatycznie, osobami z niepełnosprawnością ruchową, niewidomymi i niesłyszącymi, a także z dziećmi zdolnymi i osobami w wieku starszym. Praca pedagoga resocjalizatora to także szeroko rozumiana działalność profilaktyczna w zakresie zdrowia psychicznego, fizycznego i emocjonalnego oraz pomoc osobom uzależnionym, szukającym drogi wyjścia z nałogu. W tym zakresie ciekawą propozycją m.in. jest street-working. Jakkolwiek patologie społeczne typu: narkomania, alkoholizm, przestępczość zaburzają społeczne poczucie bezpieczeństwa i mogą rodzić rozmaite formy protestu, to jednak pedagog zawsze przyjmie perspektywę człowieka, któremu trzeba dać szansę indywidualnego rozwoju oraz odnalezienia swojego miejsca w ramach akceptowanego życia społecznego.

Profil absolwenta

Absolwent pedagogiki specjalnej o specjalności resocjalizacja osiągnął w trakcie studiów wysoki poziom wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, nauk pomocniczych oraz przedmiotów specjalizacyjnych.

W trakcie studiów szczególnym wsparciem otoczono także rozwój jego kompetencji społecznych, niezbędnych dla odpowiedzialnego podejmowania pracy z drugim człowiekiem oraz dla rozwoju osobistego. Jego przygotowanie zawodowe opiera się na szerokich i rzetelnych podstawach kształcenia uniwersyteckiego, które to stanowi podstawę orientacyjną dla procesów rozumienia oraz interpretowania rzeczywistości edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej w Polsce i na świecie, a także umożliwia pełnienie roli zawodowej oraz podejmowanie działań projektujących, innowacyjnych i zmieniających ową rzeczywistość.

Absolwent pedagogiki specjalnej posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, filozofii, psychologii oraz socjologii dotyczącą koncepcji człowieka, jego rozwoju i funkcjonowania w środowisku społecznym. Posiada także specjalistyczną wiedzę na temat różnorodnych koncepcji i praktyk wychowania oraz kształcenia a także podmiotów instytucjonalnych i osobowych je realizujących, a także z zakresu: etiologii różnorodnych rodzajów niepełnosprawności, a szczególnie społecznego niedostosowania, przestępczości, narkomanii i innych form patologii społecznej; symptomatologii i typologii zaburzeń uwarunkowanych czynnikami organicznymi, nieprawidłowymi oddziaływaniami rodziny, szkoły, środowiska rówieśniczego i globalnymi oddziaływaniami cywilizacyjno-kulturowymi. W toku kształcenia nabył umiejętności rozpoznawania, modyfikowania oraz oceniania sytuacji i procesów wychowawczych w świetle różnych teorii i koncepcji wychowania; posiada elementarną umiejętność stosowania strategii wychowawczych w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz udzielaniu pedagogicznego wsparcia w poszczególnych środowiskach wychowawczych. Posiada także podstawową umiejętność rozumienia, analizy i samodzielnego opisu procesu kształcenia a także podstawową umiejętność dobierania, stosowania, oceny i modyfikacji różnorodnych strategii wspomagania i kierowania procesem nauczania-uczenia oraz rozwiązywania problemów. Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej potrafi diagnozować jednostki z zaburzeniami w zachowaniu i przejawiające różnorodne formy niepełnosprawności, jak również rozpoznawać niekorzystne uwarunkowania, potrzeby opiekuńczo-wychowawcze oraz potencjał profilaktyczno-terapeutyczny i resocjalizacyjny środowiska lokalnego. Dysponuje umiejętnością posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych.

Jest wyczulony na dostrzeganie rozwijających się nowych form patologii społecznej i potrafi znajdować sposoby ich ograniczania przy uwzględnieniu zasad wypracowanych w różnych dziedzinach nauki oraz metod i środków wypracowanych w naukach medycznych i społecznych.

Posiada ogólno-metodyczne i specjalne umiejętności praktyczne konieczne do pracy z jednostkami i grupami niepełnosprawnych i społecznie niedostosowanych w ogólnospołecznym systemie edukacji, sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych i we współczesnym systemie terapeutyczno wychowawczym. Posiada podstawowe umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.

Absolwent zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych, oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie. Potrafi pracować w zespole, umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania, ma podstawowe umiejętności organizacyjne w planowaniu i podejmowaniu profesjonalnych działań.

W procesie akademickiego kształcenia wspierany jest także rozwój kompetencji społecznych. Posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania aktywnych indywidualnych i zespołowych działań pedagogicznych w środowisku społecznym, a także przekonanie o wartości i potrzebie zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w każdym obszarze działań.

Absolwent prezentuje postawę otwartości i dialogu, szacunku dla innych oraz wrażliwości na potrzeby człowieka, zwłaszcza niepełnosprawnego i wymagającego pomocy.

Absolwent pedagogiki specjalnej o specjalności resocjalizacja osiągnął efekty kształcenia umożliwiające mu podjęcie pracy z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi i młodzieżą objętą ogólnym systemem edukacyjnym oraz specjalistycznymi formami profilaktyki, terapii i resocjalizacji realizowanymi w instytucjach państwowych i pozarządowych organizacjach społecznych prowadzących działalność opiekuńczo-wychowawczą i profilaktyczno-resocjalizacyjną – w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, agendach służb socjalnych, placówkach służby zdrowia i resocjalizacyjnych, oświatowych agendach samorządowych oraz sądownictwie.

Ścieżki rozwoju zawodowego Praca z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą objętą powszechnym systemem edukacyjnym oraz specjalistycznymi formami profilaktyki, terapii i resocjalizacji realizowanymi w:

instytucjach państwowych i pozarządowych organizacjach społecznych prowadzących działalność opiekuńczo-wychowawczą i profilaktyczno-resocjalizacyjną,
placówkach oświatowo-wychowawczych,
poradniach specjalistycznych,
placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji,
agendach służb socjalnych,
placówkach służby zdrowia i resocjalizacyjnych,
oświatowych agendach samorządowych,
sądownictwie.


Więcej informacji, zasady rekrutacji, limity miejsc

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:pasek_bialy.jpg
Kierunki pedagogiczne w Krakowie

PEDAGOGIKA | Akademia Ignatianum w Krakowie

 

 PEDAGOGIKA Akademia Ignatianum w KrakowiePEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Akademia Ignatianum w Krakowie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Akademia Ignatianum w KrakowiePEDAGOGIKA | Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

 PEDAGOGIKA Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w KrakowiePEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowiepasek_bialy.jpg
PEDAGOGIKA | Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

 

 PEDAGOGIKA Społeczna Akademia Nauk w KrakowieRESOCJALIZACJA | Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

 

 RESOCJALIZACJA Społeczna Akademia Nauk w KrakowiePEDAGOGIKA | Uniwersytet Jagielloński

 

 PEDAGOGIKA Uniwersytet JagiellońskiPEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Uniwersytet Jagielloński

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA studia jednolite magisterskie Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
PEDAGOGIKA SPECJALNA | Uniwersytet Jagielloński

 

 PEDAGOGIKA SPECJALNA studia jednolite magisterskie Uniwersytet JagiellońskiLOGOPEDIA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 LOGOPEDIA Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowiePEDAGOGIKA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 PEDAGOGIKA Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowiePEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowiepasek_bialy.jpg
PEDAGOGIKA SPECJALNA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 PEDAGOGIKA SPECJALNA Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowiepasek_bialy.jpg
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem