Studia informatyczne Łódź


INFORMATYKA na Uniwersytecie Łódzkim

INFORMATYKA na Uniwersytecie Łódzkim

INFORMATYKA na Uniwersytecie Łódzkim

Na Uniwersytecie Łódzkim kierunek informatyka w zależności od Wydziału ma odmienny charakter. Zanim wybierzesz studia informatyczne w łodzi zapoznaj się z profilem nauczania, proponowanymi specjalnościami. W zależności od wyboru Wydziału uzyskasz po studiach tytuł inżyniera lub licencjata.

INFORMATYKA na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym UŁ

Studia pierwszego stopnia na kierunku INFORMATYKA są zorientowane na wykształcenie kompetentnych, otwartych na nowoczesne technologie informatyczne specjalistów, świadomych zasad funkcjonowania organizacji gospodarczych. Program studiów dostarcza szerokiej, rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania narzędzi i metod informatycznych w wielu instytucjach. W związku ze specyfiką Wydziału, przykłady zastosowań informatyki koncentrują się głównie na systemach ekonomicznych oraz społecznych. Dzięki temu możliwe staje się wypełnienie luki występującej na styku techniki informatycznej i biznesu. Studenci pozyskują wiedzę dotyczącą podstaw ekonomii, socjologii, psychologii, ochrony własności intelektualnej i ryzyka finansowego, poznają zastosowanie narzędzi matematycznych i statystycznych w ekonomii i informatyce.

Specjalności:

 • INFORMATYKA W BIZNESIE
 • BAZY DANYCH
 • INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE DECYZJI

Główne przedmioty:

 • struktury danych i algorytmy
 • systemy operacyjne
 • technologie sieciowe
 • zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym
 • bazy danych
 • inżynieria oprogramowania
 • systemy informatyczne i ich projektowanie
 • architektury systemów komputerowych
 • programowanie VBA
 • komputerowe metody optymalizacji
 • podstawy technologii internetowych


INFORMATYKA Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Studia inżynierskie oparte są na starannie dobranej wiedzy matematyczno-fizycznej, przekazują niezbędne umiejętności i wiedzę w stosowaniu i rozwijaniu wymagających aplikacji i systemów informatycznych. Oprócz kanonu wiedzy informatycznej (programowanie, sieci komputerowe, bazy danych, inżynieria oprogramowania, grafika komputerowa), wzbogaconej o przygotowanie z dziedziny elektroniki i miernictwa, studenci nabywają kwalifikacje twórców oprogramowania, twórców aplikacji internetowych oraz aplikacji dla systemów mobilnych, administratorów i serwisantów średnich systemów bazodanowych oraz sieci i systemów komputerowych ze znajomością: elektroniki cyfrowej, systemów wbudowanych i sterowania komputerowego.

Dyplom inżyniera stawia absolwenta w korzystnej sytuacji przy poszukiwaniu zatrudnienia. Plan studiów oraz programy poszczególnych przedmiotów ułożone zostały w ten sposób, aby absolwent nabył wiedzę i umiejętności nie tylko w zakresie minimum programowego, ale także znacznie ją pogłębił w ramach oferowanych programów zajęć opcjonalnych, ze szczególnym naciskiem na umiejętności praktyczne. System punktacji ECTS, możliwość korzystania z programu ERASMUS oraz znaczna liczba godzin opcjonalnych w całym toku studiów służą rozwojowi indywidualnych zainteresowań i umiejętności każdego absolwenta.

Praktyki zawodowe zaznajamiają studentów z wymogami współcześnie działających firm i wskazują możliwości poszukiwania późniejszego zatrudnienia.

Studenci mają możliwość otrzymania dyplomów dwóch uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego i Centria University of Applied Sciences w Finlandii.

Specjalizacje:

 • systemy i aplikacje mobilne,
 • algorytmy i programowanie,
 • bazy danych i aplikacje internetowe,
 • administracja sieciami i systemami informatycznymi.
 • Wybór specjalizacji: po trzecim semestrze studiów.

SYSTEMY I APLIKACJE MOBILNE

Program specjalizacji podzielony jest na dwie części. W pierwszej z nich studenci wprowadzeni zostają do zagadnień projektowania aplikacji mobilnych, a w tym programowania klient-serwer i rozproszonych baz danych. Druga część natomiast skupia się na uzyskaniu przez studentów wiedzy i umiejętności w obszarze programowania pod kątem najpopularniejszych systemów/platform mobilnych, tj. Android, Windows Mobile i BlackBerry. Dodatkowo studenci specjalizacji zdobywają kompetencje z zakresu tworzenia gier mobilnych oraz systemów wirtualnej rzeczywistości.

ALGORYTMY I PROGRAMOWANIE

W programie specjalizacji wyróżnić można kilka wzajemnie przenikających się ścieżek. Pierwszą stanowią przedmioty o charakterze technicznym nakierowane są przede wszystkim na poznanie możliwości i technik związanych z różnymi językami programowania, zarówno wysokiego, jak i niskiego poziomu. Praktyczne dopełnienie stanowi ścieżka związana z zagadnieniami programowania grafiki, komunikacji z urządzeniami elektronicznymi oraz HDI. Ścieżkę trzecią stanowiącą bardzo istotny element specjalizacji stanowią przedmioty poświęcone zaawansowanym algorytmom obliczeniowym oraz ich analizie. Program specjalizacji skonstruowany jest tak, aby wiedza i umiejętności absolwenta były zarówno odpowiedzią na konkretne wymagania sektora IT, jak i umożliwiały dalszy rozwój, czy to samodzielny, czy w ramach studiów wyższego stopnia umożliwiając rozwiązywanie problemów o charakterze praktycznym i badawczym.

BAZY DANYCH I APLIKACJE INTERNETOWE

Program specjalizacji obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z systemami informatycznymi opartymi na bazach danych – w szczególności: projektowanie baz danych oraz hurtowni danych, administrowanie bazami danych, przetwarzanie OLAP i eksploracja danych – przy wykorzystaniu najbardziej popularnych systemów zarządzania bazą danych: MS SQL Server, Oracle oraz MySQL. Ponadto studenci nabywają umiejętności projektowania i programowania aplikacji internetowych oraz aplikacji bazodanowych w środowiskach programistycznych: Java EE, ASP.NET i PHP.

ADMINISTRACJA SIECIAMI I SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI

Program specjalizacji również podzielony jest na dwie części. W pierwszej z nich studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu administracji systemami operacyjnymi Windows i Linux oraz usługami katalogowymi i domenowymi. W drugiej równoległej części, studenci zdobywają kompetencje zawodowe na sprzęcie firmy Cisco w zakresie routingu, switchingu, sieci bezprzewodowych Wi-Fi i rozległych WAN; zajęcia są prowadzone są według certyfikowanych ścieżek.

Główne przedmioty:

 • języki programowania
 • pracownie: mikroprocesorów, sterowania i robotyki
 • architektura systemów komputerowych
 • systemy operacyjne i mobilne
 • podstawy grafiki komputerowej
 • sieci komputerowe
 • bazy danych
 • ochrona danych
 • podstawy sztucznej inteligencji
 • elektrotechnika i elektronika cyfrowa
 • algorytmy i struktury danych
 • administracja systemami komputerowymi


INFORMATYKA Wydział Matematyki i Informatyki

SPECJALNOŚCI: SIECI KOMPUTEROWE I PRZETWARZANIE DANYCH, GRAFIKA KOMPUTEROWA I PROJEKTOWANIE GIER, INFORMATYKA OGÓLNA

Celem kształcenia na kierunku INFORMATYKA I stopnia jest:
 • wykształcenie specjalistów posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności z podstawowych dziedzin informatyki;
 • przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informatycznych, w tym algorytmiki, programowania, baz danych, systemów i sieci komputerowych, technologii internetowych oraz projektowania systemów informatycznych;
 • wykształcenie u absolwentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalających na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia lub zaadaptowania technologii informatycznych;
 • wykształcenie umiejętności z nowożytnego języka obcego do poziomu B2;
 • przygotowanie absolwentów do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych w różnych dziedzinach
Różnorodne formy zajęć, między innymi liczne zajęcia w laboratoriach komputerowych, pozwalają studentom na opanowanie różnych technik związanych z przetwarzaniem informacji. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, pracy zespołowej i korzystania z literatury przedmiotu.

Przewiduje się taką organizację studiów, aby studenci 3-go roku mieli możliwość odbywania jednego semestru w ramach programu ERASMUS na jednej z uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet ma podpisane odpowiednie umowy.

Wydział Matematyki i Informatyki współpracuje m. in. z następującymi firmami: ABB, CERI, ACCENTURE SERVICES, AEGON, AMG.net, Citi, CMF, ERICSSON (dawniej ERICPOL), MBank, RULE FINANCIAL. Część zajęć w toku studiów jest prowadzona przez specjalistów z tych firm.

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych na kierunku informatyka lub kierunkach pokrewnych.

Specjalności

Po pierwszym semestrze student wybiera jedną ze specjalności:

SIECI KOMPUTEROWE I PRZETWARZANIE DANYCH
Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych, tworzenia baz danych i zarządzania nimi oraz konfigurowania i bezpiecznego utrzymywania systemów i sieci komputerowych.

GRAFIKA KOMPUTEROWA I PROJEKTOWANIE GIER
Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności z zakresu teorii gier, inżynierii oprogramowania, metod i algorytmów grafiki komputerowej stosowanych w grach komputerowych i symulacjach, procesów dynamicznych, projektowania i realizacji gier komputerowych.

INFORMATYKA OGÓLNA
Absolwent tej specjalności ma ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych technologii informatycznych, w tym algorytmiki, programowania, baz danych, systemów i sieci komputerowych, technologii internetowych oraz projektowania systemów informatycznych i umiejętność administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi.

Główne przedmioty

W ramach wszystkich specjalności realizowane są główne przedmioty:
 • podstawy logiki i teorii zbiorów
 • środowisko pracy informatyka
 • wstęp do informatyki
 • wstęp do programowania I
 • programowanie podstawowe
 • programowanie i struktury danych
 • programowanie obiektowe
 • systemy operacyjna
 • architektura systemów komputerowych
 • algorytmy i złożoność
 • zaawansowane algorytmy
 • podstawy baz danych
 • technologie sieciowe
 • sukces na rynku pracy
 • projekt zespołowy

Dodatkowo, w ramach poszczególnych specjalności realizowane są przedmioty:

SIECI KOMPUTEROWE I PRZETWARZANIE DANYCH

teoretyczne podstawy informatyki; metody numeryczne; programowanie komponentowe; projektowanie systemów bazodanowych; bezpieczeństwo systemów komputerowych; administrowanie systemami bazodanowymi; zarządzanie infrastrukturą sieciową.

GRAFIKA KOMPUTEROWA I PROJEKTOWANIE GIER:

projektowanie grafiki użytkowej; geometria w grafice komputerowej; grafika w serwisach internetowych; grafika komputerowa; modelowanie i animacja komputerowa; programowanie gier.

INFORMATYKA, SPECJALNOŚĆ: COMPUTER SCIENCE (INFORMATYKA OGÓLNA) – STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Jest to odpowiednik informatyki ogólnej z zajęciami w języku angielskim. Dzięki temu absolwenci tej specjalności zyskają dodatkowy atut na rynku pracy.


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

ZASADY REKRUTACJI NA UNIWERSYTET ŁÓDZKI

UNIWERSYTET ŁÓDZKI - PROFIL UCZELNI


tematy: informatyka, studia informatyczne w Łodzi, studia informatyczne Łódź, studia informatyczne, kierunki studiów w Łodzi, kierunki studiów Łódź, rekrutacja na studia w Łodzi, rekrutacja na studia Łódź, UŁ, Uniwersytet Łódzki, kierunki studiów Uniwersytet ŁódzkiAutor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:


pasek_bialy.jpg
Kierunki studiów informatycznych w Łodzi

INFORMATYKA | Politechnika Łódzka

 

 INFORMATYKA Politechnika ŁódzkaINFORMATYKA STOSOWANA | Politechnika Łódzka

 

 INFORMATYKA STOSOWANA Politechnika ŁódzkaINFORMATYKA | Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

 

 INFORMATYKA Społeczna Akademia Nauk w ŁodziINFORMATYKA | Uniwersytet Łódzki

 

 INFORMATYKA Uniwersytet Łódzkipasek_bialy.jpg
INFORMATYKA - studia inżynierskie | Uniwersytet Łódzki

 

 INFORMATYKA - studia inżynierskie Uniwersytet ŁódzkiINFORMATYKA EKONOMICZNA | Uniwersytet Łódzki

 

 INFORMATYKA EKONOMICZNA Uniwersytet ŁódzkiINFORMATYKA | Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

 

 INFORMATYKAINFORMATYKA | Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

 

 INFORMATYKA Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzipasek_bialy.jpg
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem