Studia informatyczne Łódź


INFORMATYKA na Uniwersytecie Łódzkim

INFORMATYKA na Uniwersytecie Łódzkim

INFORMATYKA na Uniwersytecie Łódzkim

Na Uniwersytecie Łódzkim kierunek informatyka w zależności od Wydziału ma odmienny charakter. Zanim wybierzesz studia informatyczne w łodzi zapoznaj się z profilem nauczania, proponowanymi specjalnościami. W zależności od wyboru Wydziału uzyskasz po studiach tytuł inżyniera lub licencjata.

INFORMATYKA na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym UŁ

Studia pierwszego stopnia na kierunku INFORMATYKA są zorientowane na wykształcenie kompetentnych, otwartych na nowoczesne technologie informatyczne specjalistów, świadomych zasad funkcjonowania organizacji gospodarczych. Program studiów dostarcza szerokiej, rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania narzędzi i metod informatycznych w wielu instytucjach. W związku ze specyfiką Wydziału, przykłady zastosowań informatyki koncentrują się głównie na systemach ekonomicznych oraz społecznych. Dzięki temu możliwe staje się wypełnienie luki występującej na styku techniki informatycznej i biznesu. Studenci pozyskują wiedzę dotyczącą podstaw ekonomii, socjologii, psychologii, ochrony własności intelektualnej i ryzyka finansowego, poznają zastosowanie narzędzi matematycznych i statystycznych w ekonomii i informatyce.

Specjalności:

 • INFORMATYKA W BIZNESIE
 • BAZY DANYCH
 • INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE DECYZJI

Główne przedmioty:

 • struktury danych i algorytmy
 • systemy operacyjne
 • technologie sieciowe
 • zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym
 • bazy danych
 • inżynieria oprogramowania
 • systemy informatyczne i ich projektowanie
 • architektury systemów komputerowych
 • programowanie VBA
 • komputerowe metody optymalizacji
 • podstawy technologii internetowych


INFORMATYKA Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Studia inżynierskie oparte są na starannie dobranej wiedzy matematyczno-fizycznej, przekazują niezbędne umiejętności i wiedzę w stosowaniu i rozwijaniu wymagających aplikacji i systemów informatycznych. Oprócz kanonu wiedzy informatycznej (programowanie, sieci komputerowe, bazy danych, inżynieria oprogramowania, grafika komputerowa), wzbogaconej o przygotowanie z dziedziny elektroniki i miernictwa, studenci nabywają kwalifikacje twórców oprogramowania, twórców aplikacji internetowych oraz aplikacji dla systemów mobilnych, administratorów i serwisantów średnich systemów bazodanowych oraz sieci i systemów komputerowych ze znajomością: elektroniki cyfrowej, systemów wbudowanych i sterowania komputerowego.

Dyplom inżyniera stawia absolwenta w korzystnej sytuacji przy poszukiwaniu zatrudnienia. Plan studiów oraz programy poszczególnych przedmiotów ułożone zostały w ten sposób, aby absolwent nabył wiedzę i umiejętności nie tylko w zakresie minimum programowego, ale także znacznie ją pogłębił w ramach oferowanych programów zajęć opcjonalnych, ze szczególnym naciskiem na umiejętności praktyczne. System punktacji ECTS, możliwość korzystania z programu ERASMUS oraz znaczna liczba godzin opcjonalnych w całym toku studiów służą rozwojowi indywidualnych zainteresowań i umiejętności każdego absolwenta.

Praktyki zawodowe zaznajamiają studentów z wymogami współcześnie działających firm i wskazują możliwości poszukiwania późniejszego zatrudnienia.

Studenci mają możliwość otrzymania dyplomów dwóch uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego i Centria University of Applied Sciences w Finlandii.

Specjalizacje:

 • systemy i aplikacje mobilne,
 • algorytmy i programowanie,
 • bazy danych i aplikacje internetowe,
 • administracja sieciami i systemami informatycznymi.
 • Wybór specjalizacji: po trzecim semestrze studiów.

SYSTEMY I APLIKACJE MOBILNE

Program specjalizacji podzielony jest na dwie części. W pierwszej z nich studenci wprowadzeni zostają do zagadnień projektowania aplikacji mobilnych, a w tym programowania klient-serwer i rozproszonych baz danych. Druga część natomiast skupia się na uzyskaniu przez studentów wiedzy i umiejętności w obszarze programowania pod kątem najpopularniejszych systemów/platform mobilnych, tj. Android, Windows Mobile i BlackBerry. Dodatkowo studenci specjalizacji zdobywają kompetencje z zakresu tworzenia gier mobilnych oraz systemów wirtualnej rzeczywistości.

ALGORYTMY I PROGRAMOWANIE

W programie specjalizacji wyróżnić można kilka wzajemnie przenikających się ścieżek. Pierwszą stanowią przedmioty o charakterze technicznym nakierowane są przede wszystkim na poznanie możliwości i technik związanych z różnymi językami programowania, zarówno wysokiego, jak i niskiego poziomu. Praktyczne dopełnienie stanowi ścieżka związana z zagadnieniami programowania grafiki, komunikacji z urządzeniami elektronicznymi oraz HDI. Ścieżkę trzecią stanowiącą bardzo istotny element specjalizacji stanowią przedmioty poświęcone zaawansowanym algorytmom obliczeniowym oraz ich analizie. Program specjalizacji skonstruowany jest tak, aby wiedza i umiejętności absolwenta były zarówno odpowiedzią na konkretne wymagania sektora IT, jak i umożliwiały dalszy rozwój, czy to samodzielny, czy w ramach studiów wyższego stopnia umożliwiając rozwiązywanie problemów o charakterze praktycznym i badawczym.

BAZY DANYCH I APLIKACJE INTERNETOWE

Program specjalizacji obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z systemami informatycznymi opartymi na bazach danych – w szczególności: projektowanie baz danych oraz hurtowni danych, administrowanie bazami danych, przetwarzanie OLAP i eksploracja danych – przy wykorzystaniu najbardziej popularnych systemów zarządzania bazą danych: MS SQL Server, Oracle oraz MySQL. Ponadto studenci nabywają umiejętności projektowania i programowania aplikacji internetowych oraz aplikacji bazodanowych w środowiskach programistycznych: Java EE, ASP.NET i PHP.

ADMINISTRACJA SIECIAMI I SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI

Program specjalizacji również podzielony jest na dwie części. W pierwszej z nich studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu administracji systemami operacyjnymi Windows i Linux oraz usługami katalogowymi i domenowymi. W drugiej równoległej części, studenci zdobywają kompetencje zawodowe na sprzęcie firmy Cisco w zakresie routingu, switchingu, sieci bezprzewodowych Wi-Fi i rozległych WAN; zajęcia są prowadzone są według certyfikowanych ścieżek.

Główne przedmioty:

 • języki programowania
 • pracownie: mikroprocesorów, sterowania i robotyki
 • architektura systemów komputerowych
 • systemy operacyjne i mobilne
 • podstawy grafiki komputerowej
 • sieci komputerowe
 • bazy danych
 • ochrona danych
 • podstawy sztucznej inteligencji
 • elektrotechnika i elektronika cyfrowa
 • algorytmy i struktury danych
 • administracja systemami komputerowymi


INFORMATYKA Wydział Matematyki i Informatyki

SPECJALNOŚCI: SIECI KOMPUTEROWE I PRZETWARZANIE DANYCH, GRAFIKA KOMPUTEROWA I PROJEKTOWANIE GIER, INFORMATYKA OGÓLNA

Celem kształcenia na kierunku INFORMATYKA I stopnia jest:
 • wykształcenie specjalistów posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności z podstawowych dziedzin informatyki;
 • przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informatycznych, w tym algorytmiki, programowania, baz danych, systemów i sieci komputerowych, technologii internetowych oraz projektowania systemów informatycznych;
 • wykształcenie u absolwentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalających na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia lub zaadaptowania technologii informatycznych;
 • wykształcenie umiejętności z nowożytnego języka obcego do poziomu B2;
 • przygotowanie absolwentów do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych w różnych dziedzinach
Różnorodne formy zajęć, między innymi liczne zajęcia w laboratoriach komputerowych, pozwalają studentom na opanowanie różnych technik związanych z przetwarzaniem informacji. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, pracy zespołowej i korzystania z literatury przedmiotu.

Przewiduje się taką organizację studiów, aby studenci 3-go roku mieli możliwość odbywania jednego semestru w ramach programu ERASMUS na jednej z uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet ma podpisane odpowiednie umowy.

Wydział Matematyki i Informatyki współpracuje m. in. z następującymi firmami: ABB, CERI, ACCENTURE SERVICES, AEGON, AMG.net, Citi, CMF, ERICSSON (dawniej ERICPOL), MBank, RULE FINANCIAL. Część zajęć w toku studiów jest prowadzona przez specjalistów z tych firm.

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych na kierunku informatyka lub kierunkach pokrewnych.

Specjalności

Po pierwszym semestrze student wybiera jedną ze specjalności:

SIECI KOMPUTEROWE I PRZETWARZANIE DANYCH
Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych, tworzenia baz danych i zarządzania nimi oraz konfigurowania i bezpiecznego utrzymywania systemów i sieci komputerowych.

GRAFIKA KOMPUTEROWA I PROJEKTOWANIE GIER
Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności z zakresu teorii gier, inżynierii oprogramowania, metod i algorytmów grafiki komputerowej stosowanych w grach komputerowych i symulacjach, procesów dynamicznych, projektowania i realizacji gier komputerowych.

INFORMATYKA OGÓLNA
Absolwent tej specjalności ma ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych technologii informatycznych, w tym algorytmiki, programowania, baz danych, systemów i sieci komputerowych, technologii internetowych oraz projektowania systemów informatycznych i umiejętność administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi.

Główne przedmioty

W ramach wszystkich specjalności realizowane są główne przedmioty:
 • podstawy logiki i teorii zbiorów
 • środowisko pracy informatyka
 • wstęp do informatyki
 • wstęp do programowania I
 • programowanie podstawowe
 • programowanie i struktury danych
 • programowanie obiektowe
 • systemy operacyjna
 • architektura systemów komputerowych
 • algorytmy i złożoność
 • zaawansowane algorytmy
 • podstawy baz danych
 • technologie sieciowe
 • sukces na rynku pracy
 • projekt zespołowy

Dodatkowo, w ramach poszczególnych specjalności realizowane są przedmioty:

SIECI KOMPUTEROWE I PRZETWARZANIE DANYCH

teoretyczne podstawy informatyki; metody numeryczne; programowanie komponentowe; projektowanie systemów bazodanowych; bezpieczeństwo systemów komputerowych; administrowanie systemami bazodanowymi; zarządzanie infrastrukturą sieciową.

GRAFIKA KOMPUTEROWA I PROJEKTOWANIE GIER:

projektowanie grafiki użytkowej; geometria w grafice komputerowej; grafika w serwisach internetowych; grafika komputerowa; modelowanie i animacja komputerowa; programowanie gier.

INFORMATYKA, SPECJALNOŚĆ: COMPUTER SCIENCE (INFORMATYKA OGÓLNA) – STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Jest to odpowiednik informatyki ogólnej z zajęciami w języku angielskim. Dzięki temu absolwenci tej specjalności zyskają dodatkowy atut na rynku pracy.


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

ZASADY REKRUTACJI NA UNIWERSYTET ŁÓDZKI

UNIWERSYTET ŁÓDZKI - PROFIL UCZELNI


tematy: informatyka, studia informatyczne w Łodzi, studia informatyczne Łódź, studia informatyczne, kierunki studiów w Łodzi, kierunki studiów Łódź, rekrutacja na studia w Łodzi, rekrutacja na studia Łódź, UŁ, Uniwersytet Łódzki, kierunki studiów Uniwersytet ŁódzkiAutor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:


pasek_bialy.jpg
Kierunki studiów informatycznych w Łodzi

INFORMATYKA | Politechnika Łódzka

 

 INFORMATYKA Politechnika ŁódzkaINFORMATYKA STOSOWANA | Politechnika Łódzka

 

 INFORMATYKA STOSOWANA Politechnika ŁódzkaINFORMATYKA | Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

 

 INFORMATYKA Społeczna Akademia Nauk w ŁodziINFORMATYKA | Uniwersytet Łódzki

 

 INFORMATYKA Uniwersytet Łódzkipasek_bialy.jpg
INFORMATYKA - studia inżynierskie | Uniwersytet Łódzki

 

 INFORMATYKA - studia inżynierskie Uniwersytet ŁódzkiINFORMATYKA EKONOMICZNA | Uniwersytet Łódzki

 

 INFORMATYKA EKONOMICZNA Uniwersytet ŁódzkiINFORMATYKA | Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

 

 INFORMATYKAINFORMATYKA | Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

 

 INFORMATYKA Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzipasek_bialy.jpg

Studia informatyczne w innych miastach w Polsce


Studia informatyczne Białystok

 STUDIA INFORMATYCZNE BIAŁYSTOK

Studia informatyczne Bydgoszcz

 STUDIA INFORMATYCZNE BYDGOSZCZ

Studia informatyczne Warszawa

 STUDIA INFORMATYCZNE WARSZAWA

Studia informatyczne Częstochowa

 STUDIA INFORMATYCZNE CZĘSTOCHOWA

Studia informatyczne Gdańsk

 STUDIA INFORMATYCZNE GDAŃSK

Studia informatyczne Katowice

 STUDIA INFORMATYCZNE KATOWICE

Studia informatyczne Kielce

 STUDIA INFORMATYCZNE KIELCE

Studia informatyczne Koszalin

 STUDIA INFORMATYCZNE KOSZALIN

Studia informatyczne Kraków

 STUDIA INFORMATYCZNE KRAKÓW

Studia informatyczne Lublin

 STUDIA INFORMATYCZNE LUBLIN

Studia informatyczne Opole

 STUDIA INFORMATYCZNE OPOLE

Studia informatyczne Olsztyn

 STUDIA INFORMATYCZNE OLSZTYN

Studia informatyczne Poznań

 STUDIA INFORMATYCZNE POZNAŃ

Studia informatyczne Radom

 STUDIA INFORMATYCZNE RADOM

Studia informatyczne Rzeszów

 STUDIA INFORMATYCZNE RZESZÓW

Studia informatyczne Szczecin

 STUDIA INFORMATYCZNE SZCZECIN

Studia informatyczne Wrocław

 STUDIA INFORMATYCZNE WROCŁAW

Studia informatyczne Toruń

 STUDIA INFORMATYCZNE TORUŃ

Studia informatyczne Zielona Góra

 STUDIA INFORMATYCZNE ZIELONA GÓRA

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem