Studia pedagogiczne Warszawa


PEDAGOGIKA na Uniwersytecie Warszawskim

PEDAGOGIKA na Uniwersytecie Warszawskim

PEDAGOGIKA na Uniwersytecie Warszawskim

Jako kandydat na studia pedagogiczne realizowane na UW masz do wyboru kilka interesujących specjalności

Absolwent specjalności ANDRAGOGIKA - ORGANIZACJA EDUKACJI DOROSŁYCH będzie posiadał podstawową wiedzę o człowieku dorosłym jako autorze własnej biografii i roli, jaką pełni człowiek w kształtowaniu życia społeczności, a także wiedzę dotyczącą procesu uczenia się dorosłych, determinujących ten proces czynników, systemu edukacji dorosłych (edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej) oraz wiedzę o strukturze organizacji, jej funkcjonowaniu, kulturze środowiska pracy i edukacji. Będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę andragogiczną do analizy stanu i zmian zachodzących w obszarze edukacji dorosłych oraz w celu planowania, organizowania i promowania działań edukacyjnych, przeznaczonych dla osób dorosłych zgodnie z obowiązującymi standardami społecznymi, zawodowymi i edukacyjnymi. Jako specjalista do spraw organizacji edukacji dorosłych będzie mógł znaleźć zatrudnienie w działach szkoleniowych różnych przedsiębiorstw, firmach szkoleniowych, w redakcjach portali edukacyjnych, w agencjach zatrudnienia, w działach marketingu i reklamy, w organizacjach pozarządowych działających na polu edukacji dorosłych i wspomagania zatrudnienia.

Celem specjalności ANIMACJA KULTURY I EDUKACJA NIEFORMALNA jest wyposażenie absolwentów w wiedzę dotyczącą różnorodności obszarów edukacji nieformalnej oraz animacji społeczno-kulturalnej, a także zapoznanie z nurtami funkcjonującymi na świecie i w Polsce. Absolwent zdobędzie warsztat z zakresu różnych metod i środków stosowanych w animacji i edukacji nieformalnej; pozna środowiska i obszary, w jakich one funkcjonują i są stosowane, a także zdobędzie wiedzę z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania różnych instytucji w środowisku lokalnym. W trakcie studiów studenci będą uczestniczyć w projektach o charakterze społecznym, animacyjnym, a także w projektach badawczych.

Absolwent uzyska kwalifikacje niezbędne do zawodu Pedagoga animacji kultury oraz Nauczyciela edukacji pozaszkolnej, a także uprawnienia pedagogiczne. Kwalifikacje te dają podstawę do podjęcia pracy w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych i instytucjach samorządowych, szkołach i przygotowują do samodzielnego założenia organizacji pozarządowej.

W trakcie studiów student zalicza obowiązkowe moduły wspólne dla wszystkich specjalności oraz trzy obowiązkowe moduły specjalnościowe - Teorii i założeń animacji i edukacji nieformalnej; Metodyczny; Metod działań w obszarze animacji i edukacji nieformalnej. Z pozostałych dwóch modułów wybiera jeden o interesującej go tematyce: Obszary i uwarunkowania animacji i edukacji nieformalnej lub Animacja społeczno-kulturalna i instytucje kultury.
Dodatkowo zaliczeniem modułów specjalnościowych jest realizacja zadań przygotowanych w kilkuosobowych zespołach: projektu animacyjnego i projektu badawczego. Na trzecim roku student indywidualnie przygotowuje i realizuje projekt badawczy lub animacyjny, który jest podstawą pracy dyplomowej.
Oferta specjalizacji skierowana jest do osób o otwartych umysłach, pragnących działać w środowisku, stosować nowe metody w edukacji i wychowaniu. Czekamy na pasjonatów w różnych dziedzinach artystycznych, osób poszukujących nowatorskich metod wychowawczych i edukacyjnych, instruktorów harcerskich, działaczy sektora pozarządowego, społeczników, liderów grup nieformalnych.

Założeniem programu specjalności POMOC SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA DZIECKU I RODZINIE jest łączenie teorii i praktyki oraz wyposażenie studentów w umiejętności pracy z jednostkami, rodzinami i środowiskiem społecznym. Studenci zdobywają wiedzę ogólną, pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną i specjalistyczną w zakresie polityki społecznej, prawa, pracy socjalnej oraz poradnictwa. Mają także możliwość rozwijania kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywności, rozwiązywania problemów społecznych i problemów osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. Równolegle ze zdobywaniem wiedzy teoretycznej realizują praktyki zawodowe w wybranych instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych. Ponadto studenci zdobywają i doskonalą umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz zapoznają się z sytuacją pracy socjalnej w krajach UE. Program specjalności koncentruje się w szczególności na działaniach i programach wspierających dzieci i młodzież oraz ich rodziny, zapobieganiu przemocy, pomocy dzieciom krzywdzonym, uzależnieniach i pomocy ich ofiarom, rzecznictwie w interesie osób wykluczonych, np. dzieci z zagrożonych środowisk.

Absolwenci studiów mogą podejmować pracę, jako specjaliści, wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy uliczni, asystenci rodzinni, animatorzy i twórcy projektów działań w dziedzinie pracy społeczno-wychowawczej w: lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, regionalnych ośrodkach polityki społecznej i administracji państwowej, środowiskowych formach pomocy, centrach pomocy rodzinie, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, poradniach wspierających dzieci i rodziny, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach interwencyjnych, ośrodkach wychowawczych, instytucjach i organizacjach pomagającym uchodźcom, ośrodkach dla ofiar przemocy, schroniskach dla bezdomnych, ośrodkach adopcyjnych, szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych, programach zdobywania kwalifikacji zawodowych i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach i programach oferującym pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom w zakładach karnych, domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, organizacjach pozarządowych, społecznych i charytatywnych ukierunkowanych na pomoc dziecku, rodzinie i środowisku.

Program specjalności PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA: WSPOMAGANIE ROZWOJU I TERAPIA OSÓB NIEPEŁNOSTPRAWNYCH przygotowuje pedagogów do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, wsparcia i terapii osób niepełnosprawnych w placówkach prowadzących kształcenie osób niepełnosprawnych w systemie włączającym lub integracyjnym oraz w placówkach wspierających rozwój i kompetencje poznawcze, emocjonalne i społeczne osób z niepełnosprawnością.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako pedagodzy w placówkach integracyjnych lub prowadzących edukację włączającą, specjaliści zajęć rewalidacyjnych, pedagodzy wspomagający, specjaliści organizacji kształcenia integracyjnego i włączającego w placówkach edukacyjnych i edukacyjno-wychowawczych, asystenci osób niepełnosprawnych, pedagodzy pracujący z dziećmi i młodzieżą w placówkach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz placówkach służby zdrowia, także jako osoby pracujące na różnych stanowiskach w fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się pracą z osobami z niepełnosprawnością w różnym wieku, mogą także pracować w ośrodkach dziennego pobytu.


pasek_bialy.jpg

Zasady rekrutacji - UW

 Zasady rekrutacji UW


Poznaj zasady rekrutacji na kierunki proponowane przez Uniwersytet WarszawskiKierunki studiów - UW

 KIERUNKI STUDIÓW WARSZAWA


Kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim, które uczelnia przygotowała na nowy rok akademicki.Uniwersytet Warszawski

 Uniwersytet Warszawski


Dowiedz się więcej o Uczelni, na której chcesz studiować. Przekonaj się o sile największego polskiego Uniwersytetu.pasek_bialy.jpg
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:

pasek_bialy.jpg

Kierunki studiów pedagogicznych w Warszawie

PEDAGOGIKA | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w WarszawiePEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w WarszawiePEDAGOGIKA SPECJALNA | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA SPECJALNA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w WarszawiePEDAGOGIKA | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiepasek_bialy.jpg
PEDAGOGIKA | Uniwersytet Warszawski

 

 PEDAGOGIKA Uniwersytet WarszawskiPEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Uniwersytet Warszawski

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Uniwersytet WarszawskiLOGOPEDIA SZKOLNA I DYDAKTYKA POLONISTYCZNA | Uniwersytet Warszawski

 

 LOGOPEDIA SZKOLNA I DYDAKTYKA POLONISTYCZNA Uniwersytet WarszawskiPEDAGOGIKA | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiepasek_bialy.jpg
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawiePEDAGOGIKA SPECJALNA | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA SPECJALNA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawiePEDAGOGIKA | Uczelnia Społeczno Medyczna w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Uczelnia Społeczno Medyczna w WarszawiePEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Uczelnia Społeczno Medyczna w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Uczelnia Społeczno Medyczna w Warszawiepasek_bialy.jpg
PEDAGOGIKA | Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Społeczna Akademia Nauk w WarszawieRESOCJALIZACJA | Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

 

 RESOCJALIZACJA Społeczna Akademia Nauk w WarszawiePEDAGOGIKA | Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w WarszawiePEDAGOGIKA | Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawiepasek_bialy.jpg
PEDAGOGIKA | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Chrześcijańska Akademia Teologiczna w WarszawiePEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Chrześcijańska Akademia Teologiczna w WarszawiePEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w WarszawiePEDAGOGIKA | Europejska Uczelnia w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Europejska Uczelnia w Warszawiepasek_bialy.jpg
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Europejska Uczelnia w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Europejska Uczelnia w WarszawiePEDAGOGIKA CHRZEŚCIJAŃSKA | Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Bobolanum

 

 PEDAGOGIKA CHRZEŚCIJAŃSKA Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium BobolanumPEDAGOGIKA | Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w WarszawiePEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawiepasek_bialy.jpg
PEDAGOGIKA | Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa

 

 PEDAGOGIKA Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława PrusaPEDAGOGIKA | Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w WarszawiePEDAGOGIKA | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Wyższa Szkoła Bankowa w WarszawiePEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawiepasek_bialy.jpg
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Wyższa Szkoła Menedżerska w WarszawiePEDAGOGIKA | Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w WarszawiePEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w WarszawiePEDAGOGIKA SPECJALNA | Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA SPECJALNA Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawiepasek_bialy.jpg
PEDAGOGIKA | Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w WarszawiePEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawiepasek_bialy.jpg
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem