Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Rekrutacja na studia


Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, kierunki studiów, zasady rekrutacji

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, kierunki studiów, zasady rekrutacji

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wieloprofilową uczelnią kształcącą inżynierów, jedyną w regionie integrującą nauki rolnicze i techniczne. W ciągu 60 lat mury uczelni opuściło ponad 45 000 absolwentów. Obecnie na siedmiu wydziałach, w jednostkach międzywydziałowych oraz w administracji zatrudnionych jest 1300 pracowników, z czego 680 stanowią nauczyciele akademiccy, wśród nich 134 profesorów i doktorów habilitowanych.

Jakie studia wybrać? Jeśli chcesz studiować w Bydgoszczy - sprawdź na jakie kierunki studiów I stopnia będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 i jakie są zasady rekrutacji na studia na UTP w Bydgoszczy.

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy, rekrutacja na studia Bydgoszcz

Zasady rekrutacji 2017/2018, studia I stopnia

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

W roku akademickim 2017/2018 rekrutacja na studia I stopnia prowadzona będzie na kierunkach studiów:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

analityka chemiczna i spożywcza
architektura krajobrazu
architektura
architektura wnętrz
biotechnologia
budownictwo
elektronika i telekomunikacja
elektrotechnika
energetyka
finanse i rachunkowość
informatyka stosowana
inżynieria biomedyczna
inżynieria gazu łupkowego
inżynieria materiałowa
inżynieria odnawialnych źródeł energii
inżynieria środowiska
mechaniczna inżynieria tworzyw
mechanika i budowa maszyn
nanobioinżynieria
ochrona środowiska
ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
rolnictwo
technologia chemiczna
technologia żywności i żywienie człowieka
teleinformatyka
transport
wzornictwo
zarządzanie
zarządzanie i inżynieria produkcji
zoofizjoterapia
zootechnika

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

analityka chemiczna i spożywcza
biotechnologia
budownictwo
elektronika i telekomunikacja
elektrotechnika
finanse i rachunkowość
informatyka stosowana
inżynieria środowiska
mechanika i budowa maszyn
ochrona środowiska
rolnictwo
technologia chemiczna
teleinformatyka
transport
zarządzanie
zarządzanie i inżynieria produkcji
zoofizjoterapia
zootechnika


ZASADY POSTĘPOWANIA KLASYFIKACYJNEGO


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
- studia dzienne / studia stacjonarne i studia zaoczne / studia niestacjonarne:

1) Podstawą ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów wyższych na kierunki i formy studiów prowadzonych w UTP jest posiadanie świadectwa dojrzałości i spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego obowiązującego na danym kierunku studiów.

2) Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje w ramach limitów przyjęć wnioskowanych przez rady wydziałów i zatwierdzonych przez Senat UTP w trybie odrębnej uchwały.

3) Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są na I rok studiów przez wydziałowe komisje rekrutacyjne zgodnie z uchwałą w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w UTP laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego na lata 2015-2017.

4) Laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię przyjmowani są na I rok studiów przez wydziałowe komisje rekrutacyjne zgodnie ze szczegółowymi zasadami uchwalonymi przez Senatu UTP.

5) Przyjmowanie kandydatów na studia, których nie dotyczy pkt. 3 i 4 odbywa się na podstawie wyników postępowania klasyfikacyjnego w ramach ustalonego na kierunek studiów limitu miejsc i ma charakter rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym.

6) Sumę punktów z przedmiotów obowiązkowych zdawanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym oblicza się dodając wynik procentowy każdego z nich przy zastosowaniu różnych wag. Szczegółowe zasady klasyfikacji na poszczególne kierunki studiów przedstawiono w rozdziale VIII.

7) Na kierunkach architektura; architektura wnętrz; wzornictwo obowiązuje egzamin praktyczny, którego zasady zostały określone w rozdziale VIII.

8) W przypadku kandydatów niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności istnieje możliwość dostosowania egzaminu do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. W tym celu, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych przed wyznaczoną datą egzaminu praktycznego, należy zgłosić pisemnie do Działu Spraw Studenckich/Punktu Rekrutacyjnego swoje potrzeby i ubiegać się o inną organizację procesu rekrutacyjnego.

9) W przypadku jednakowej sumy punktów obliczonej w ramach postępowania klasyfikacyjnego na dany kierunek studiów, o kolejności na liście rankingowej decyduje łączna suma punktów uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem klasyfikacyjnym.

10) Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej ("International Baccalaureate") wydany przez Biuro IB w Genewie przyjmowani są na wszystkie kierunki stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na podstawie liczby punktów z przedmiotów objętych postępowaniem klasyfikacyjnym, przeliczonych ze skali ocen matury międzynarodowej (poziom SL 2-7, poziom HL 0-7) na skalę ocen nowej matury (poziom podstawowy 30-100, poziom rozszerzony 0-100) wg poniższej tabeli:

MATURA IB

NOWA MATURA

Poziom SL lub HL

Poziom podstawowy dla poziomu SL

Poziom rozszerzony dla poziomu HL

7

100%

100%

6

90%

90%

Granica

5

75" o

75%

4

60" o

60%

3

45%

45%

2

30%

30%

zdawalności

1

-

15%

0

-

0%


Jeżeli kandydat zdawał przedmiot na poziomie HL - wynik uzyskany na maturze mnoży się dodatkowo przez współczynnik 2,5 a następnie przez mnożnik przedmiotu. natomiast jeżeli kandydat zdawał przedmiot na poziomie SL - wynik uzyskany na maturze mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5. a następnie przez mnożnik przedmiotu.

11) Dla kandydatów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą uwzględniane w klasyfikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty według szczegółowych zasad podanych w rozdziale VIII z wyłączeniem kierunku filologia.

12) Dla kandydatów z maturą uzyskaną za granicą w skali 1-6 oceny z przedmiotów objętych postępowaniem klasyfikacyjnym przelicza się na punkty procentowe zgodnie z zasadą podaną w tabeli poniżej i oblicza ich sumę według szczegółowych zasad podanych w rozdziale VIII.

Ocena na świadectwie dojrzałości lub maturalnym uzyskanym w innym kraju

Liczba punktów (%)

E - Mediocre (2 - dopuszczający/mierny)

20

D — Satisfactory (3 - dostateczny)

40

C - Good (4 - dobry)

60

B - Very good (5 - bardzo dobry)

80

A - Excellent (6 - celujący)

100


Przy innej skali ocen z matury uzyskanej za granicą, wyniki będą przeliczane indywidualnie przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną przy zastosowaniu postanowień zawartych w Uchwale Senatu.

W celu przeliczenia ocen ze świadectwa zagranicznego należy skontaktować się z Działem Spraw Studenckich UTP. W przypadku niezdawania egzaminu maturalnego z języka polskiego za język równoważny uznaje się język ojczysty kraju, w którym zdawany był egzamin. W każdym przypadku pod uwagę bierze się wyniki otrzymane z egzaminu maturalnego: z części pisemnej za poziom podstawowy albo ustnej za poziom rozszerzony tj. jak w zasadach dla starej matury.

13) Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury podstawą umieszczenia na liście rankingowej jest suma punktów uzyskana z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i przedmiotu do wyboru. Pod uwagę bierze się wyniki otrzymane: - z ocen z części pisemnej (poziom podstawowy) albo ustnej (poziom rozszerzony) egzaminu dojrzałości lub

- z oceny z części pisemnej (poziom podstawowy) egzaminu dojrzałości w przypadku niezdawania egzaminu ustnego,

lub

- z oceny z części ustnej (poziom rozszerzony) egzaminu dojrzałości w przypadku niezdawania egzaminu pisemnego,

lub

- z oceny końcowej (poziom podstawowy) ze świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku niezdawania pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości: gdy na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej będą występowały oceny końcowe z dwóch lub więcej przedmiotów z grupy przedmiotów do wyboru należy uwzględnić przedmiot dający najwyższą liczbę punktów procentowych.

Nie uwzględnia się ocen z fakultetów z języka obcego i przedmiotu do wyboru. Oceny z przedmiotów objętych postępowaniem klasyfikacyjnym przelicza się na punkty procentowe zgodnie z zasadą podaną w tabeli poniżej i oblicza ich sumę według szczegółowych zasad podanych w rozdziale VIII.

Ocena

Liczba punktów (%)

celujący

>5,50

100

bardzo dobry

5.00-5,49

90

dobry plus

4,50-4,99

80

dobry

4.00-4,49

70

dostateczny plus

3,50-3,99

60

dostateczny

3,00-3,49

50

mierny plus

2,50-2,99

40

mierny

>2,00

30


14) Przy klasyfikacji osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury uwzględnia się dwie skale ocen tzw. "starą" i "dotychczasową" w zależności od roku ukończenia przez daną osobę szkoły średniej. Przy obliczaniu średniej ocen obowiązuje zasada, że w przypadku "dotychczasowej" skali ocen 1-6 w obliczeniach uwzględnia się bezpośrednio uzyskane oceny, natomiast w przypadku "starej" skali ocen 2-5, należy, przed przystąpieniem do obliczenia sumy punktów, przyjmować wskaźniki równoważące uzyskane oceny w stosunku do skali 1-6 wg poniższej tabeli:

Skala ocen 1-6

Skala ocen 2-5

Ocena

Wskaźnik

Ocena

Wskaźnik

6

6

-

-

5

5

5

6

4

4

4

4.5

3

3

3

3

2

2

-

-


15) Przyjęte w pkt. 13 wskaźniki równoważące w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym przelicza się na punkty procentowe przy klasyfikacji na wszystkie kierunki i formy studiów objęte rekrutacją w UTP.

16) Osobom posiadającym świadectwo dojrzałości i aneks (nowa matura) uznawane są punkty procentowe z obu dokumentów.

17) Przyjęcie na studia może nastąpić także na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w procesie potwierdzania efektów uczenia się. Ranking sporządza się na podstawie protokołów komisji weryfikujących.

18) Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określa Senat UTP odrębną uchwałą. Wykaz kierunków objętych procedurą efektów uczenia się ogłasza Rektor.
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: