Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Rekrutacja na studia


Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, zasady rekrutacji na studia

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, zasady rekrutacji na studia

Nie wiesz jakie studia wybrać? Sprawdź kierunki studiów i zasady rekrutacji na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Uniwersytet Warszawski
jest największą oraz jedną z najlepszych polskich uczelni. Siła Uniwersytetu tkwi przede wszystkim w wysokim poziomie kadry nauczającej oraz studentów, którzy odnoszą liczne sukcesy w kraju i zagranicą.

Rekrutacja na studia w Warszawie, zasady rekrutacji Warszawa

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Zasady rekrutacji, studia I stopnia, rok akademicki 2017/2018:

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Specjalności: dziennikarstwo; public relations i marketing medialny; fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: 3 lata

1) Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 30 pkt.

a) Kandydaci z maturą 2005 2017

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

wymagany

punktowany

wymagany

wymagany

Język polski

Matematyka

Jeden język obcy do

Jeden przedmiot do wyboru

wyboru z: j. angielski,

z: historia, wiedza o

P. podstawowy x 0,6

j. francuski, j. niemiecki,

społeczeństwie, geografia,

P. podstawowy x 0,6

albo

j. hiszpański, j. włoski,

informatyka

albo

P. rozszerzony x 1

j. rosyjski

P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

albo

albo

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 5%

waga = 20%

waga = 45%


b) Kandydaci ze star
ą maturą

Kwalifikacja na zasadach ogólnych.

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

wymagany

punktowany

wymagany

wymagany

Język polski albo język A1

Matematyka

Jeden język obcy do

Jeden przedmiot do

z grupy 1*

wyboru z: j. angielski,

wyboru z: historia,

j. francuski, j. niemiecki,

organizacja i

P. niższy (SL) x 0,6

P. niższy (SL) x 0,6

j. hiszpański, j. włoski,

zarządzanie, ekonomia,

albo

albo

j. rosyjski

geografia, filozofia,

P. wyższy (HL) x 1

P. wyższy (HL) x 1

psychologia, antropologia,

P. niższy (SL) x 0,6

informatyka, polityka

albo

P. wyższy (HL) x 1

P. niższy (SL) x 0,6

albo

P. wyższy (HL) x 1

waga = 30%

waga = 5%

waga = 20%

waga = 45%

W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne


d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

wymagany

punktowany

wymagany

wymagany

Język polski albo

Matematyka

Jeden język obcy do

Jeden przedmiot do wyboru z:

język L1*

wyboru z: j. angielski,

historia, filozofia, geografia,

j. francuski, j. niemiecki,

ekonomia, informatyka

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

j. hiszpański, j. włoski,

albo

albo

j. rosyjski

P. podstawowy x 0,6

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

albo

P. podstawowy x 0,6

P. rozszerzony x 1

albo

P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 5%

waga = 20%

waga = 45%

W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne


e) Kandydaci z matur
ą zagraniczną

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Przedmiot wymagany

Język oryginalny matury

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka

waga = 30%

waga = 5%

waga = 20%

waga = 45%


Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do egzaminu pisemnego sprawdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy

Forma egzaminu: egzamin pisemny (test mieszany)

Zagadnienia egzaminacyjne będą obejmowały zakres wiedzy z historii Polski XX wieku (II RP 1918-1939, wojny i okupacji 1939-1945, PRL 1944-1989) oraz wiedzę o transformacji systemowej po 1989 roku w sferze polityki, gospodarki i rynku mediów.

Maksymalna liczba punktów: 100

Sposób przeliczania punktów z egzaminu:

• 60-55 - 100 punktów
• 54-50 - 85 punktów
49-45 - 70 punktów
. 44-40 - 60 punktów
• 39-35 - 45 punktów
• 34-31 - 30 punktów
• 30-0 - 0 punktów - dyskwalifikacja z postępowania rekrutacyjnego


Dziennikarstwo i medioznawstwo

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania: 3 lata

1) Zasady kwalifikacji

Kandydaci chcący przystąpić do rekrutacji na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo rejestrują się w IRK na kierunek studiów.

Wybór specjalności następuje na II roku studiów.

Instytut Dziennikarstwa zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia specjalności w przypadku niewypełnienia minimalnego limitu miejsc.

a) Kandydaci z maturą 2005 - 2017

W postępowaniu kwalifikacyjnym są brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących:

• historia - poziom podstawowy albo rozszerzony

• wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy albo rozszerzony

• język polski - poziom podstawowy albo rozszerzony

• geografia - poziom podstawowy albo rozszerzony

• język obcy nowożytny - poziom podstawowy albo rozszerzony

Punktacja ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.

Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

b) Kandydaci ze starą maturą

W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z egzaminu dojrzałości z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia.

Oceny maturalne zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura do 1991 roku Matura po 1991 roku

5 - 100% 6 - 100%

4 - 85% 5 - 90%

3 - 40% 4 - 75%

3 - 50%

2 - 30%

Punktacja ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.

Wynik końcowy to suma punktów z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

W postępowaniu kwalifikacyjnym są brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących:

• język polski - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)

• historia - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)

• organizacja i zarządzanie - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)

• ekonomia - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)

• geografia - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)

• filozofia - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)

• psychologia - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)

• antropologia - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)

• język obcy nowożytny - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)

• polityka - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)

Punktacja ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.

Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

W postępowaniu kwalifikacyjnym są brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących:

• język polski - poziom podstawowy albo rozszerzony

• historia - poziom podstawowy albo rozszerzony

• filozofia - poziom podstawowy albo rozszerzony

• geografia - poziom podstawowy albo rozszerzony

• ekonomia - poziom podstawowy albo rozszerzony

• język obcy nowożytny - poziom podstawowy albo rozszerzony

Punktacja ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.

Wynik końcowy to suma punktów z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

e) Kandydaci z maturą zagraniczną

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich

W postępowaniu kwalifikacyjnym są brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących:

• historia - poziom podstawowy albo rozszerzony

• wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy albo rozszerzony

• język polski - poziom podstawowy albo rozszerzony

• geografia - poziom podstawowy albo rozszerzony

• język obcy nowożytny - poziom podstawowy albo rozszerzony

• Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do egzaminu pisemnego sprawdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy

Forma egzaminu: egzamin pisemny (test mieszany)

Zagadnienia egzaminacyjne będą obejmowały zakres wiedzy z historii Polski XX wieku (II RP 1918-1939, wojny i okupacji 1939-1945, PRL 1944-1989) oraz wiedzę o transformacji systemowej po 1989 roku w sferze polityki, gospodarki i rynku mediów.

Maksymalna liczba punktów: 200 Sposób przeliczania punktów z egzaminu:

• 60-55 - 200 punktów

• 54-50 - 170 punktów

• 49-45 - 140 punktów

• 44-40 - 110 punktów

• 39-35 - 80 punktów

• 34-31 - 50 punktów

• 30-0 - 0 punktów - dyskwalifikacja z postępowania rekrutacyjnego


Logistyka i administrowanie w mediach

Specjalności: logistyka i marketing w mediach; zarządzanie i technologie mediów

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: 3 lata

1) Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 30 pkt.

a) Kandydaci z maturą 2005 2017

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

wymagany

punktowany

wymagany

wymagany

Język polski

Matematyka

Jeden język obcy do wyboru

Jeden przedmiot do

z: j. angielski, j. francuski,

wyboru z: historia,

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

j. niemiecki, j. hiszpański,

wiedza o

albo

albo

j. włoski, j. rosyjski

społeczeństwie, fizyka

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

i astronomia/ fizyka,

P. podstawowy x 0,6

geografia, informatyka

albo

P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 5%

waga = 20%

waga = 45%


b) Kandydaci ze star
ą maturą

Kwalifikacja na zasadach ogólnych.

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

wymagany

punktowany

wymagany

wymagany

Język polski albo

Matematyka

Jeden język obcy do wyboru

Jeden przedmiot do

język A1 z grupy 1*

z: j. angielski, j. francuski,

wyboru z: historia,

j. niemiecki, j. hiszpański,

organizacja i

j. włoski, j. rosyjski

zarządzanie, ekonomia, filozofia, psychologia,

P. niższy (SL) x 0,6

P. niższy (SL) x 0,6

P. niższy (SL) x 0,6

antropologia, fizyka,

albo

albo

albo

geografia, informatyka

P. wyższy (HL) x 1

P. wyższy (HL) x 1

P. wyższy (HL) x 1

polityka

P. niższy (SL) x 0,6

albo

P. wyższy (HL) x 1

waga = 30%

waga = 5%

waga = 20%

waga = 45%

W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.


d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

wymagany

punktowany

wymagany

wymagany

Język polski albo

Matematyka

Jeden język obcy do wyboru

Jeden przedmiot do

język L1*

z: j. angielski, j. francuski,

wyboru z: historia,

j. niemiecki, j. hiszpański,

filozofia, ekonomia,

j. włoski, j. rosyjski

fizyka, geografia,

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

informatyka

albo

albo

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0,6

albo

P. podstawowy x 0,6

P. rozszerzony x 1

albo

P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 5%

waga = 20%

waga = 45%

W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.


e) Kandydaci z matur
ą zagraniczną

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

wymagany

punktowany

wymagany

wymagany

Język oryginalny

Matematyka

Język obcy

Jeden przedmiot do wyboru z: historia,

matury

nowożytny

wiedza o społeczeństwie, fizyka

i astronomia, geografia, informatyka

waga = 30 %

waga = 5 %

waga = 20 %

waga = 45 %

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do egzaminu pisemnego sprawdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy

Forma egzaminu: egzamin pisemny (test mieszany)

Zagadnienia egzaminacyjne będą obejmowały zakres wiedzy z historii Polski XX wieku (II RP 1918-1939, wojny i okupacji 1939-1945, PRL 1944-1989) oraz wiedzę o transformacji systemowej po 1989 roku w sferze polityki, gospodarki i rynku mediów.

Maksymalna liczba punktów: 100

Sposób przeliczania punktów z egzaminu:

• 60-55 - 100 punktów
• 54-50 - 85 punktów
49-45 - 70 punktów
. 44-40 - 60 punktów
• 39-35 - 45 punktów
• 34-31 - 30 punktów
• 30-0 - 0 punktów - dyskwalifikacja z postępowania rekrutacyjnego


Logistyka i administrowanie w mediach

Specjalności: logistyka i marketing w mediach; zarządzanie i technologie mediów

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania: 3 lata

1) Zasady kwalifikacji

a) Kandydaci z maturą 2005 - 2017

W postępowaniu kwalifikacyjnym są brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących:

• historia - poziom podstawowy albo rozszerzony

• wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy albo rozszerzony

• język polski - poziom podstawowy albo rozszerzony

• geografia - poziom podstawowy albo rozszerzony

• język obcy nowożytny - poziom podstawowy albo rozszerzony

• matematyka - poziom podstawowy albo rozszerzony

• fizyka i astronomia / fizyka - poziom podstawowy albo rozszerzony

Punktacja ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.

Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

b) Kandydaci ze starą maturą

W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z egzaminu dojrzałości z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka, geografia, fizyka.

Oceny maturalne zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura do 1991 roku Matura po 1991 roku

5 - 100% 6 - 100%

4 - 85% 5 - 90%

3 - 40% 4 - 75%

3 - 50%

2 - 30%

Punktacja ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.

Wynik końcowy to suma punktów z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

W postępowaniu kwalifikacyjnym są brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących:

• język polski - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)

• historia - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)

• organizacja i zarządzanie - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)

• ekonomia - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)

• geografia - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)

• filozofia - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)

• psychologia - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)

• antropologia - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)

• język obcy nowożytny - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)

• matematyka - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)

• fizyka - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)

• polityka - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)

Punktacja ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.

Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

W postępowaniu kwalifikacyjnym są brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących:

• język polski - poziom podstawowy albo rozszerzony

• historia - poziom podstawowy albo rozszerzony

• filozofia - poziom podstawowy albo rozszerzony

• geografia - poziom podstawowy albo rozszerzony

• ekonomia - poziom podstawowy albo rozszerzony

• język obcy nowożytny - poziom podstawowy albo rozszerzony

• matematyka - poziom podstawowy albo rozszerzony

• fizyka - poziom podstawowy albo rozszerzony Punktacja ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.

Wynik końcowy to suma punktów z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

e) Kandydaci z maturą zagraniczną

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich

W postępowaniu kwalifikacyjnym są brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących:

• historia - poziom podstawowy albo rozszerzony

• wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy albo rozszerzony

• język polski - poziom podstawowy albo rozszerzony

• geografia - poziom podstawowy albo rozszerzony

• język obcy nowożytny - poziom podstawowy albo rozszerzony

• filozofia - poziom podstawowy albo rozszerzony

• matematyka - poziom podstawowy albo rozszerzony

• fizyka - poziom podstawowy albo rozszerzony Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do egzaminu pisemnego sprawdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy

Forma egzaminu: egzamin pisemny (test mieszany)

Zagadnienia egzaminacyjne będą obejmowały zakres wiedzy z historii Polski XX wieku (II RP 1918-1939, wojny i okupacji 1939-1945, PRL 1944-1989) oraz wiedzę o transformacji systemowej po 1989 roku w sferze polityki, gospodarki i rynku mediów.

Maksymalna liczba punktów: 200

Sposób przeliczania punktów z egzaminu:

• 60-55 - 200 punktów

• 54-50 - 170 punktów

• 49-45 - 140 punktów

• 44-40 - 110 punktów

• 39-35 - 80 punktów

• 34-31 - 50 punktów

• 30-0 - 0 punktów - dyskwalifikacja z postępowania rekrutacyjnego


Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: 3 lata

1) Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji:30 pkt.

a) Kandydaci z maturą 2005 2017

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot/-y

wymagany

punktowany

wymagany

punktowany/-e

Język polski

Matematyka

Jeden język obcy do

Jeden albo dwa

wyboru z:

przedmioty do wyboru z:

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

j. angielski,

historia, geografia,

albo

albo

j. francuski,

wiedza o

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

j. niemiecki,

społeczeństwie,

j. hiszpański,

informatyka, filozofia,

j. włoski,

historia sztuki, historia

j. rosyjski,

muzyki, język łaciński i

j. portugalski,

kultura antyczna,

j. szwedzki,

j. polski, j. angielski,

j. słowacki

j. francuski, j. niemiecki,

P. podstawowy x 0,6

j. hiszpański, j. włoski,

albo

j. rosyjski,

P. rozszerzony x 1

j. portugalski,

j. szwedzki, j. słowacki,

matematyka, biologia,

chemia,

fizyka i astronomia

/fizyka

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

waga = 25%

waga = 15%

waga = 10%

waga = po 25%

Język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym albo rozszerzonym mogą być wskazane dwukrotnie

b) Kandydaci ze starą maturą

Kwalifikacja na zasadach ogólnych.

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot/-y

wymagany

punktowany

wymagany

punktowany/-e

Język polski albo język

Matematyka

Język obcy nowożytny

Jeden albo dwa

A1 z grupy 1*

przedmioty do wyboru z:

P. niższy (SL) x 0,6

P. niższy (SL) x 0,6

historia, geografia,

P. niższy (SL) x 0,6

albo

albo

organizacja i

albo

P. wyższy (HL) x 1

P. wyższy (HL) x 1

zarządzanie, ekonomia,

P. wyższy (HL) x 1

filozofia, psychologia, antropologia, informatyka, przedmiot z grupy sztuka, łacina, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia, chemia, fizyka

P. niższy (SL) x 0,6

albo

P. wyższy (HL) x 1

waga = 25%

waga = 15%

waga = 10%

waga = po 25%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie niższym (SL) albo wyższym (HL) mogą być wskazane dwukrotnie

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot/-y

wymagany

punktowany

wymagany

punktowany/-e

Język polski albo język

Matematyka

Język obcy nowożytny

Jeden albo dwa

L1*

przedmioty do wyboru z:

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

historia, geografia,

P. podstawowy x 0,6

albo

albo

ekonomia, filozofia,

albo

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

informatyka, łacina,

P. rozszerzony x 1

język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia, chemia, sztuka, muzyka, fizyka

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

waga = 25%

waga = 15%

waga = 10%

waga = po 25%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym albo rozszerzonym mogą być wskazane dwukrotnie


e) Kandydaci z matur
ą zagraniczną

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot/-y

wymagany

punktowany

wymagany

punktowany/-e

Język oryginalny

Matematyka

Język obcy nowożytny

Jeden albo dwa

matury

przedmioty do wyboru z: historia, geografia, organizacja i

zarządzanie, ekonomia, filozofia, psychologia, antropologia, informatyka, sztuka, muzyka, łacina, język polski, język obcy nowożytny,

matematyka, biologia, chemia, fizyka

waga = 25%

waga = 15%

waga = 10%

waga = po 25%

Języki w kolumnie 1 i 3 muszą być różne

Język polski, matematyka, język obcy nowożytny mogą być wskazane dwukrotnie

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy

Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.


Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania: 3 lata

1) Zasady kwalifikacji

a) Kandydaci z maturą 2005 2017

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów spośród następujących: j. polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki, matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, chemia, fizyka z astronomią/fizyka, historia sztuki, filozofia – poziom podstawowy albo rozszerzony.

Sposób przeliczania punktów:

Kandydat może podać wynik na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, przy czym wynik z poziomu rozszerzonego będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu podstawowego z wagą = 0,6.

Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zdecyduje o miejscu na liście rankingowej.

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

b) Kandydaci ze starą maturą

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę oceny z egzaminu dojrzałości z trzech przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, łacina, chemia, fizyka.

Sposób przeliczania punktów

Oceny maturalne zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku Matura po 1991 roku

5 – 100% 6 – 100%

4 – 85% 5 – 90%

3 – 40% 4 – 75%

3 – 50%

2 – 30% 1% = 1 punkt rankingowy

Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zdecyduje o miejscu na liście rankingowej.

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów spośród następujących: język polski (albo język A1 z grupy 1), język obcy nowożytny, matematyka, historia, geografia, organizacja i zarządzanie, ekonomia, filozofia, psychologia, antropologia, biologia, informatyka, łacina, chemia, fizyka.

Sposób przeliczania punktów:

Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zadecyduje o miejscu na liście przyjęć.

Kandydat może podać wynik na poziomie niższym (SL) albo na poziomie wyższym (HL), przy czym wynik z poziomu HL będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu SL z wagą = 0,6.

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób: 7 pkt. = 100%

6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów spośród następujących: język polski (albo język L1), język obcy nowożytny, matematyka, historia, geografia, filozofia, ekonomia, biologia, informatyka, łacina, chemia, fizyka.

Sposób przeliczania punktów:

Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zadecyduje o miejscu na liście przyjęć.

Kandydat może podać wynik na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, przy czym wynik z poziomu rozszerzonego będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu podstawowego z wagą = 0,6.

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%

8,00 - 8,95 = 90%

7,00 - 7,95 = 75%

6,00 - 6,95 = 60%

5,00 - 5,95 = 45%

4,00 - 4,95 = 30%

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

e) Kandydaci z maturą zagraniczną

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, informatyka, łacina, chemia, fizyka, historia sztuki, filozofia.

Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zdecyduje o miejscu na liście rankingowej.

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy

Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: