Rekrutacja na studia


Rekrutacja na studia w Szczecinie, zasady rekrutacji: Akademia Morska w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Szczecinie, zasady rekrutacji: Akademia Morska w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Szczecinie, zasady rekrutacji: AKADEMIA MORSKA w SZCZECINIE

ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, tel. 91 480 93 54

rekrutacja na studia w Szczecinie, rekrutacja na studia Szczecin, kierunki studiów Szczecin, kierunki studiów w Szczecinie, studia w Szczecinie, studia Szczecin

Interesują Cię rekrutacja na studia w Szczecinie, studia techniczne w Szczecinie? Sprawdź najnowsze zasady rekrutacji, które przygotowała dla kandydatów Akademia Morska w Szczecinie. Podejmij wyzwanie i studia w renomowanej uczelni, której ukończenie gwarantuje ciekawą i atrakcyjną karierę zawodową. Wybierz studia w Szczecinie!

Akademia Morska w Szczecinie - zasady rekrutacji:

Do odbywania studiów I stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie może być dopuszczona osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia warunki rekrutacji.


Kandydaci na studia I stopnia składają w wyznaczonym terminie, w dziekanatach lub komisjach rekrutacyjnych wydziałów:
- podanie o przyjęcie na studia,
- ankietę osobową,
- świadectwo dojrzałości,
- dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce - REKRUTACJA),
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
- kserokopie 1 i 2 strony dowodu osobistego,
- morskie świadectwo zdrowia na kierunki nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika
oraz dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni, w zakładce - REKRUTACJA.

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów I stopnia są wyniki egzaminu maturalnego uzyskane przez kandydata w części pisemnej.

Wydziałowa komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów, wg liczby uzyskanych przez kandydata punktów. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

P = 2pm + 0,5 • pjp + 0,5 • pjo + 3rch + 3rf + 3rg + 3r, + 3rm

gdzie:
pm, pjp, Pjo - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, odpowiednio z: matematyki, języka polskiego i języka obcego.
rch, rf, rg, r, rm - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, odpowiednio z: chemii, fizyki lub fizyki i astronomii, geografii, informatyki i matematyki.
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu z danego przedmiotu w odpowiednim miejscu we wzorze należy wstawić zero.
Jeżeli kandydat uzyskał świadectwo maturalne w systemie tzw. starej matury stopnie uzyskane na egzaminie maturalnym (w części pisemnej lub ustnej) przelicza się na punkty zgodnie z poniższą tabelą.

Punkty te stanowią sumę uzyskana z wyników egzaminu pisemnego w części obowiązkowej oraz egzaminu pisemnego z wybranych przedmiotów dodatkowych tzw. nowej matury - odpowiednie liczniki we wzorze. Jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, do określenia liczby punktów uzyskanych za ten przedmiot należy wziąć pod uwagę lepszy wynik.

Ocena / Liczba punktów
Dopuszczający - 30
Dostateczny - 73
Dobry - 115
Bardzo dobry - 158
Celujący - 200

Na studia zostają przyjęte - w ramach limitu miejsc na dany kierunek - osoby, które uzyskały najlepsze wyniki punktowe, spełniły wymagania formalne, zdrowotne i wymagania wynikające z dodatkowych form rekrutacji (jeżeli dotyczą). Limity miejsc określa Senat Akademii Morskiej w Szczecinie. W przypadku, gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy z nich.

Zasady uzupełniania listy kandydatów przyjętych na studia w przypadku skreśleń bądź rezygnacji ze studiów po ogłoszeniu wyników rekrutacji, określają odpowiednie wydziałowe komisje rekrutacyjne.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na dany wydział mogą deklarować drugi kierunek studiów, na jakim chcieliby studiować. W przypadku nieprzyjęcia na dany kierunek z powodu braku wolnych miejsc, dany kandydat uczestniczy w rekrutacji na drugi zadeklarowany kierunek.


Dodatkowe warunki rekrutacji

Dodatkowe warunki rekrutacji obowiązują kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunku nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika (kierunki objęte Konwencją STCW - praca we flocie handlowej na stanowiskach oficerskich).

Dodatkowe warunki rekrutacji to:
- spełnienie wymagań do uzyskania morskiego świadectwa zdrowia (kandydaci, którzy nie posiadają świadectwa morskiego świadectwa zdrowia, będą skierowani w trakcie postępowania rekrutacyjnego na nieodpłatne, obowiązkowe badania lekarskie; badania przeprowadzane są w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie) lub posiadanie ważnego morskiego świadectwa zdrowia;
- kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadają książeczki sanitarno-epidemiologicznej będą skierowani w trakcie praktyki przygotowawczej na nieodpłatne obowiązkowe badania (nie dotyczy cudzoziemców);
- praktyka przygotowawcza w okresie wakacji w 2018 roku, odbywana w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie (nie dotyczy cudzoziemców).

Nieobecność na praktyce przygotowawczej bez usprawiedliwienia powoduje skreślenie z listy. Usprawiedliwienia lub zwolnienia z praktyki przygotowawczej dokonuje dziekan wydziału. Zaliczenia praktyki dokonuje dziekan wydziału na podstawie protokołu Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego.

Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia poza konkursem wyników egzaminu dojrzałości, po spełnieniu wymagań formalnych i dodatkowych form rekrutacji.

Kierownicy pierwszych trzech najwyżej ocenionych prac w konkursie „Interaktywny produkt IT" przyjmowani są na kierunek studiów informatyka poza konkursem wyników egzaminu dojrzałości, po spełnieniu wymagań formalnych. Uprawnienie to przysługuje tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Informacje dotyczące rekrutacji, tj. przebiegu kwalifikacji, wyników, skierowań na praktyki, terminów realizacji praktyk, dodatkowych ogłoszeń itd. zostaną podane na tablicy ogłoszeń dziekanatów odpowiednich wydziałów oraz na stronach internetowych Uczelni w zakładce - REKRUTACJA.

W przypadku studiów I stopnia prowadzonych w języku angielskim, kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci:
- dla których język angielski jest językiem ojczystym,
- którzy przedłożyli certyfikat - Cambridge First Certificate lub równoważny,
- którzy ukończyli szkołę średnią, w której językiem wykładowym był język angielski,
- którzy ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,
- którzy zdawali język angielski w trakcie egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym,
- którzy posiadają ocenę, co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcy zobowiązani są do okazania dokumentów poświadczających ich znajomość języka angielskiego wymienionych w aktach prawnych obowiązujących na dzień ubiegania się o przyjęcie na studia.

Kierunki studiów:

Wydział Nawigacyjny AM w Szczecinie

Studia stacjonarne I stopnia:

Nawigacja
Transport
Geodezja i kartografia
Informatyka
Oceanotechnika

Studia niestacjonarne I stopnia:

Nawigacja
Geodezja i kartografia
Informatyka


Wydział Mechaniczny AM w Szczecinie

Studia stacjonarne I stopnia:

Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika

Studia niestacjonarne I stopnia:

Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika


Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu AM w Szczecinie

Studia stacjonarne I stopnia:

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Transport
Logistyka

Studia niestacjonarne I stopnia:

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Transport
Logistyka


Zobacz również:


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem