Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Rekrutacja na studia


Rekrutacja na studia w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, zasady rekrutacji

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ w LUBLINIE, zasady rekrutacji 2018/2019

Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 20-031 Lublin, tel. 81 537 58 80

rekrutacja na studia w Lublinie, rekrutacja na studia Lublin, rekrutacja 2018/2019, zasady rekrutacji 2018/2019, kierunki studiów w Lublinie, kierunki studiów Lublin

Interesuje Cię rekrutacja na studia w Lublinie? Chcesz poznać najnowsze zasady rekrutacji na UMCS? Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w swej bogatej ofercie ma dla kandydatów ponad 80 kierunków studiów i około 250 specjalności. Sprawdź zasady rekrutacji 2018/2019, ogólne wymagania i preferowane przedmioty maturalne.


OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

ZASADY PRZELICZANIA OCEN MATURALNYCH NA PUNKTY REKRUTACYJNE

Uwaga! Każda matura, której wyniki są przedstawione procentowo jest to nowa matura. Natomiast stara matura jest to matura, której wyniki są w formie ocen od 2-5 lub 1-6.
Pomimo tego, że w roku 2015 zmieniła się formuła egzaminu maturalnego, wszystkie egzaminy zdawane przed tym terminem, a wyrażone w skali od 0-100 należy rozumieć jako egzaminy nowej matury.

„NOWA MATURA”
Wynik procentowy z pisemnego egzaminu „nowej” matury:
Poziom Podstawowy – 1% = 1 pkt.
Poziom Rozszerzony – 1% = 2 pkt.
Wynik egzaminu maturalnego uznawany w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższy niż 30%.

Uwaga! Przy ustaleniu ostatecznego wyniku postępowania uwzględnia się wagę przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji na dany kierunek studiów.

RODZAJE POSTĘPOWAŃ REKRUTACYJNYCH NA UMCS

1. Postępowanie konkursowe, w którym wyniki uzyskane na świadectwie maturalnym lub dyplomie ukończenia studiów przeliczaniena są na punkty.
W przypadku gdy kandydat zdawał maturę na poziomie podstawowym i rozszerzonym, uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata. Wyniki matury kandydat wpisuje w systemie IRK. Dodatkowo, wyniki egzaminów są pobierane z Krajowego Rejestru Matur.
2. Postępowanie kwalifikacyjne może dodatkowo obejmować: rozmowę kwalifikacyjną o określonej tematyce i/lub sprawdzian uzdolnień kierunkowych o określonym zakresie i formie - dotyczy kierunków artystycznych.
3. Przyjęcia na studia mogą również odbywać się na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc, po zapisaniu się na dany kierunek i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej Kandydat nie czeka na wyniki rekrutacji. Należy od razu złożyć komplet dokumentów w wyznaczonym terminie, miejscu i czasie. A wraz ze złożeniem pełnego kompletu dokumentów Kandydat otrzymuje decyzje o przyjęciu na studia do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku.

Ważne!
Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych do systemu IRK, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za wybrane kierunki/specjalności/programy oraz uzyskaniu przez Uniwersytet potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na konto.

PAMIĘTAJ!
UMCS nie określa minimalnych progów punktowych. Spośród osób, które zadeklarowały chęć podjęcia studiów na danym kierunku czy specjalności, przyjmowane są - aż do wyczerpania limitu miejsc - te osoby, które otrzymały w postępowaniu rekrutacyjnym najwięcej punktów.

UMCS - kierunki studiów, zasady rekrutacji, rok akademicki 2018/2019

Wydział Artystyczny UMCS

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
I stopnia, stacjonarne
(egzamin praktyczny: rysunek – studium postaci oraz malarstwo – martwa natura albo rzeźba – studium postaci)

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
II stopnia, stacjonarne
- (dyplom studiów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych lub kierunków pokrewnych; ocena dokumentacji artystycznej złożonej przez kandydata w formie elektronicznej lub na podstawie złożonych prac oryginalnych)

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
I stopnia, stacjonarne
(sprawdzian praktyczny w zakresie predyspozycji manualnych i wokalnych, słuchu muzycznego, umiejętności gry na wybranym instrumencie)

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
II stopnia, stacjonarne
(konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych; w przypadku jednakowych ocen na dyplomach, pierwszeństwo mają absolwenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w następnej kolejności absolwenci innych kierunków muzycznych a następnie pozostali kandydaci; absolwenci kierunków innych niż muzyczne, mogą być zobowiązani do uzupełnienia bloku przedmiotowego z zakresu studiów I st. edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, zgodnie z ustaleniami Rady Wydziału Artystycznego oraz muszą udokumentować przygotowanie muzyczne na poziomie szkoły muzycznej II st.; w przypadku mniejszej liczby kandydatów niż limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów)

GRAFIKA
II stopnia, stacjonarne
(dyplom studiów w zakresie grafiki lub kierunków pokrewnych; ocena dokumentacji artystycznej złożonej przez kandydata w formie elektronicznej lub na podstawie złożonych prac oryginalnych)

GRAFIKA
II stopnia, stacjonarne, studia w języku angielskim
(dyplom w zakresie grafiki lub innych kierunków pokrewnych; ocena dokumentacji artystycznej złożonej przez kandydata w formie elektronicznej lub na podstawie złożonych prac oryginalnych)

GRAFIKA
jednolite magisterskie
(egzamin praktyczny: rysunek – studium postaci, malarstwo – martwa natura)

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
I stopnia, stacjonarne
specjalizacje: wokalna, instrumentalna (egzamin praktyczny: sprawdzian zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie przedmiotu kierunkowego / śpiew solowy – na sp. wokalną, gra na wybranym instrumencie – na sp. instrumentalną/; rozmowa kwalifikacyjna oceniająca ogólny poziom muzyczny kandydata)

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
I stopnia, niestacjonarne
specjalizacje: wokalna, instrumentalna (egzamin praktyczny: sprawdzian zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie przedmiotu kierunkowego /śpiew solowy – na sp. wokalną, gra na wybranym instrumencie – na sp. instrumentalną/; rozmowa kwalifikacyjna oceniająca ogólny poziom muzyczny kandydata)

MALARSTWO
II stopnia, stacjonarne
(dyplom studiów w zakresie malarstwa lub kierunków pokrewnych; ocena dokumentacji artystycznej złożonej przez kandydata w formie elektronicznej lub na podstawie złożonych prac oryginalnych)

MALARSTWO
jednolite magisterskie
(egzamin praktyczny: rysunek – studium postaci, malarstwo – martwa natura)

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

BIOLOGIA
I stopnia, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia)

BIOLOGIA
II stopnia stacjonarne
(absolwenci uniwersyteckich studiów wyższych kierunków biologia lub biotechnologia – konkurs średnich ocen; absolwenci uniwersyteckich studiów wyższych, którzy nie osiągnęli efektów kształcenia określonych uchwałą Senatu UMCS dla studiów I st. biologii lub biotechnologii – na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów oraz wyników testu kompetencyjnego z biologii z zakresu studiów I st.)
biologia, specjalność: biologia medyczna - I stopnia, stacjonarne, prowadzone w języku angielskim - (jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia oraz kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju anglojęzycznego)

BIOTECHNOLOGIA
I stopnia, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia)

BIOTECHNOLOGIA
II stopnia, stacjonarne
(absolwenci uniwersyteckich studiów wyższych kierunków biologia lub biotechnologia – konkurs średnich ocen; absolwenci uniwersyteckich studiów wyższych, którzy nie osiągnęli efektów kształcenia określonych uchwałą Senatu UMCS dla studiów I st. biotechnologii lub biologii – na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów oraz wyników testu kompetencyjnego z biotechnologii z zakresu studiów I st.)

Wydział Chemii UMCS

CHEMIA
I stopnia, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: chemia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka)

CHEMIA
I stopnia, niestacjonarne
(jeden przedmiot spośród: chemia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka)

CHEMIA
II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
(średnia ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów z toku studiów; o przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków, którzy w czasie studiów zaliczyli co najmniej 330 godzin przedmiotów: matematyka – 30, fizyka 20, chemia – 280)

CHEMIA
II stopnia, stacjonarne, prowadzone w języku angielskim
specjalność: chemia podstawowa i stosowana, specjalizacja: chemia materiałowa (dyplom ukończenia studiów I st. lub równorzędnego w zakresie chemii albo nauk pokrewnych, dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju anglojęzycznego)

Wydział Ekonomiczny UMCS

ANALITYKA GOSPODARCZA
I stopnia, stacjonarne
(język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, geografia)

ANALITYKA GOSPODARCZA
I stopnia, niestacjonarne
(na podstawie złożonych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

BUSINESS MANAGEMENT
I stopnia, stacjonarne, prowadzone w języku angielskim
(rekrutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju anglojęzycznego)

EKONOMIA
I stopnia, stacjonarne
(język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, geografia)

EKONOMIA
I stopnia, niestacjonarne
(na podstawie złożonych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

EKONOMIA
II stopnia, stacjonarne
(ranking ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych; w pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku ekonomia na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków tego Wydziału, a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych; w przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów )

EKONOMIA
II stopnia, niestacjonarne
(na podstawie złożonych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
I stopnia, stacjonarne
(język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, geografia)

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
I stopnia, niestacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
- (ranking średniej ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych; w pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków tego Wydziału, a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych; w przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów)

LOGISTYKA
I stopnia, stacjonarne
(język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, geografia)

LOGISTYKA
I stopnia, niestacjonarne
- (złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

LOGISTYKA
II stopnia, stacjonarne
(ranking ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych; w pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku logistyka na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków tego Wydziału, a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych; w przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów)

LOGISTYKA
II stopnia niestacjonarne
(na podstawie złożonych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

ZARZĄDZANIE
I stopnia, stacjonarne
(język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, geografia)

ZARZĄDZANIE
I stopnia, niestacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

ZARZĄDZANIE
II stopnia, stacjonarne
(ranking ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych; w pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku zarządzanie na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków tego Wydziału, a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych; w przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów)

ZARZĄDZANIE
II stopnia, niestacjonarne
(na podstawie złożonych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

EUROPEISTYKA
I stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

EUROPEISTYKA
II stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

FILOZOFIA
I stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

FILOZOFIA
II stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

KOGNITYWISTYKA
I stopnia, stacjonarne
(język angielski oraz dwa przedmioty spośród: język polski, filozofia, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, geografia, biologia, chemia, historia, WOS, język obcy nowożytny inny niż angielski)

KOGNITYWISTYKA
II stopnia, stacjonarne
(dyplom studiów kognitywistyki – średnia ocen ze studiów; pozostali kandydaci – rozmowa kwalifikacyjna dotycząca motywacji do podjęcia studiów kognitywistycznych oraz powiązań dotychczas studiowanego kierunku z kognitywistyką lub podstawowej problematyki kognitywistycznej)

KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA
I stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

SOCJOLOGIA
I stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

SOCJOLOGIA
II stopnia, stacjonarne
(złożenie kompletu dokumentów – do wysokości limitu miejsc)

ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH
I stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH
II stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

Wydział Humanistyczny UMCS

ANGLISTYKA
I stopnia, stacjonarne
(język angielski – poziom rozszerzony, język polski)

ANGLISTYKA
II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
(dyplom kierunków anglistycznych o specjalności nauczycielskiej; rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim: wiedza o kulturze lub historia i literatura krajów anglosaskich lub językoznawstwo i metodyka nauczania języka angielskiego)

ARCHEOLOGIA
I stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

ARCHEOLOGIA
II stopnia, stacjonarne
(1. dyplom studiów wyższych archeologii – konkurs ocen na dyplomach; w przypadku identycznych ocen – decyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów; 2. dyplom studiów wyższych innych kierunków – rozmowa kwalifikacyjna z zakresu studiów I st. archeologii)

ARCHITEKTURA INFORMACJI
I stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI
I stopnia, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, język polski, geografia, matematyka, informatyka)

ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI
II stopnia, stacjonarne
(konkurs ocen na dyplomie; w przypadku identycznych ocen – decyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów)

BAŁKANISTYKA
I stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

E-EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE
I stopnia, stacjonarne
(język polski)

ENGLISH STUDIES
I stopnia, stacjonarne, prowadzone w języku angielskim
(język angielski)

FILOLOGIA POLSKA
I stopnia, stacjonarne
(język polski)

FILOLOGIA POLSKA
II stopnia, stacjonarne
(średnia ze studiów oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów w zakresie filologii polskiej lub innego kierunku humanistycznego; podjęcie specjalności nauczycielskiej możliwe jest po ukończeniu specjalności nauczycielskiej)

GERMANISTYKA
I stopnia, stacjonarne - specjalność nauczyciel – trener biznesu
(język niemiecki, język polski; uwaga: w przypadku braku niemieckiego na maturze – inny język obcy oraz dokument poświadczający znajomość języka niemieckiego na poziomie A2)

GERMANISTYKA
I stopnia, stacjonarne - specjalność: język niemiecki w biznesie
(język polski, język obcy nowożytny)

GERMANISTYKA
II stopnia, stacjonarne
(ocena z egzaminu dyplomowego lub certyfikatu językowego; o przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych w zakresie filologii germańskiej lub języka niemieckiego, a także absolwenci innych kierunków, którzy przedłożą dokument potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 z oceną wyższą niż dopuszczająca /ausreicheend/, czyli od 70 %)

GLOTTODYDAKTYKA POLONISTYCZNA
I stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

HISTORIA
I stopnia, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, filozofia, język polski, geografia, język obcy nowożytny, matematyka)

HISTORIA
II stopnia, stacjonarne
(konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych; w przypadku identycznych ocen – decyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów; specjalność nauczycielską będą mogli wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej)

IBERYSTYKA
I stopnia, stacjonarne
(język obcy nowożytny, język polski)

INFORMACJA W E-SPOŁECZEŃSTWIE
I stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

INFORMATOLOGIA STOSOWANA
II stopnia, stacjonarne
(złożenie kompletu dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

KULTUROZNAWSTWO
I stopnia, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: język polski, historia, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki lub wiedza o tańcu, WOS, język obcy nowożytny, matematyka)

KULTUROZNAWSTWO
II stopnia, stacjonarne
(złożenie kompletu dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

LINGWISTYKA STOSOWANA
I stopnia, stacjonarne - grupy językowe do wyboru: angielski z niemieckim, angielski z rosyjskim, angielski z francuskim, angielski z hiszpańskim, niemiecki z angielskim
(język pierwszy R, język drugi P lub R)

LINGWISTYKA STOSOWANA
I stopnia, stacjonarne - grupa językowa: język angielski z rosyjskim
(wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B1, języka rosyjskiego – na poziomie A2; studia dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości posiadają oceny z dwóch ww. języków obcych; przypadku braku ww. ocen – certyfikat potwierdzający znajomość języków na ww. poziomie; ew. rozmowa kwalifikacyjna ze znajomości języków)

LINGWISTYKA STOSOWANA
I stopnia, stacjonarne - grupa językowa: angielski z portugalskim
(język angielski R, dowolny język obcy)

LINGWISTYKA STOSOWANA
II stopnia, stacjonarne - grupy językowe: język angielski z niemieckim, język angielski z rosyjskim, język angielski z francuskim, język niemiecki z angielskim
(1. konkurs średnich wartości wyliczonych z: średnich ocen ze studiów wyższych na kierunku lingwistyka stosowana oraz ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych lingwistyki stosowanej; 2. w przypadku kandydatów-absolwentów innych uczelni wymagana jest: praktyczne opanowanie dwóch języków z przewidzianych programem par na poziomie kompetencji opisanych w ramach sylwetki absolwenta lingwistyki stosowanej UMCS, konkurs średnich wartości wyliczonych z: średnich ocen ze studiów wyższych, ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych)

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
I stopnia, stacjonarne
(język polski; jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka; sprawdzian w formie rozmowy oceniający predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy i audiologia ogólnego dot. motywacji kandydata do podjęcia studiów, jego zainteresowań oraz oceniający wymowę)

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
II stopnia, stacjonarne
(konkurs ocen na dyplomach studiów wyższych na kierunkach logopedia z audiologią, logopedia ogólna i kliniczna oraz logopedia z fonoaudiologią; w przypadku identycznych ocen – decyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów)

ROMANISTYKA
I stopnia, stacjonarne
(język obcy nowożytny, język polski)

ROMANISTYKA
II stopnia, stacjonarne - specjalności: język francuski – specjalizacja tłumaczeniowa, język hiszpański – specjalizacja tłumaczeniowa, język portugalski – specjalizacja tłumaczeniowa
(złożenie kompletu dokumentów – do wysokości limitu miejsc; warunkiem przyjęcia dokumentów jest dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii romańskiej, hiszpańskiej, portugalskiej, włoskiej lub iberyjskiej oraz znajomość języka wybieranej specjalizacji na poziomie co najmniej B2)

ROMANISTYKA
II stopnia, stacjonarne - specjalności: język francuski – specjalizacja nauczycielska, język hiszpański – specjalizacja nauczycielska
(złożenie kompletu dokumentów – do wysokości limitu miejsc; warunkiem przyjęcia dokumentów jest dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii romańskiej, hiszpańskiej, portugalskiej, włoskiej lub iberyjskiej oraz znajomość języka wybieranej specjalizacji na poziomie co najmniej B2)

RUSYCYSTYKA
I stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

RUSYCYSTYKA
II stopnia, stacjonarne
(konkurs ocen na dyplomach w zakresie filologii rosyjskiej lub innych studiów wyższych przy udokumentowanej znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1; w przypadku identycznych ocen – decyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów)

TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTURY
I stopnia, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: język polski, historia, filozofia, geografia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka)

TRANSLACJA KONFERENCYJNA
II stopnia, stacjonarne - specjalności: język angielski, język niemiecki
(rozmowa kwalifikacyjna; konkurs ocen; uwaga: wymagana biegła znajomość języków: polskiwgo oraz angielskiego lub niemieckiego)

TURYSTYKA HISTORYCZNA
I stopnia, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: historia, WOS, język obcy nowożytny, historia sztuki, język polski, filozofia, geografia)

TURYSTYKA HISTORYCZNA
II stopnia, stacjonarne
(konkurs ocen ukończenia studiów wyższych; w przypadku identycznych ocen – decyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów)

UKRAINISTYKA
I stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

UKRAINISTYKA
II stopnia, stacjonarne
(konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii ukraińskiej lub innych studiów wyższych przy udokumentowanej znajomości języka ukraińskiego na poziomie C1; w przypadku identycznych ocen – decyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów)

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

FIZYKA
I stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

FIZYKA
II stopnia, stacjonarne - (konkurs ocen na dyplomie studiów wyższych w zakresie fizyki i fizyki technicznej lub pokrewnego kierunku w zakresie nauk ścisłych, technicznych lub przyrodniczych)

FIZYKA TECHNICZNA
I stopnia, stacjonarne - studia inżynierskie
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

FIZYKA TECHNICZNA
II stopnia, stacjonarne
(konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych w zakresie fizyki i fizyki technicznej lub kierunku pokrewnego w zakresie nauk ścisłych, technicznych lub przyrodniczych)

INFORMATYKA
I stopnia, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: matematyka oraz co najmniej jeden przedmiot spośród: fizyka i astronomia, fizyka, informatyka; w przypadku niewykorzystania limitu przyjęć – złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

INFORMATYKA
II stopnia, stacjonarne
(konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie informatyki lub pokrewnego kierunku; w przypadku niewykorzystania limitu – złożenie kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc)

INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW
I stopnia, stacjonarne - studia inżynierskie
(język obcy nowożytny, jeden przedmiot spośród: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, fizyka)

MATEMATYKA
I stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

MATEMATYKA
II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
(dyplom studiów wyższych w zakresie matematyki lub pokrewnego kierunku; złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

MATEMATYKA W FINANSACH
I stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

MATEMATYKA W FINANSACH
II stopnia, stacjonarne
(konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie matematyki lub pokrewnego kierunku)

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

GEOGRAFIA
I stopnia, stacjonarne
(dwa przedmioty spośród: geografia, język obcy nowożytny, WOS, historia, matematyka, fizyka, chemia, biologia, fizyka i astronomia)

GEOGRAFIA
II stopnia, stacjonarne
(w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż limit miejsc – złożenie wymaganych dokumentów; 1. absolwenci studiów wyższych z geografii – konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych; w przypadku identycznych ocen – decyduje średnia z ocen ze studiów pierwszego stopnia, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; 2. absolwenci studiów wyższych innych kierunków – na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów; w przypadku identycznych ocen – średnia ocen uwzględnianych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu oraz wyników testu kompetencji z geografii w zakresie studiów I st.)

GEOINFORMATYKA
I stopnia, stacjonarne
(geografia lub matematyka, jeden przedmiot spośród: informatyka, fizyka i astronomia, fizyka, język obcy nowożytny)

GEOINFORMATYKA
II stopnia, stacjonarne
(w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż limit miejsc – złożenie wymaganych dokumentów;1. absolwenci studiów wyższych kierunków geoinformatyka, geoinformacja, informatyka – konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych; w przypadku identycznych ocen – decyduje średnia z ocen ze studiów pierwszego stopnia, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; 2. absolwenci studiów wyższych innych kierunków – na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów; w przypadku identycznych ocen – średnia ocen uwzględnianych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu oraz wyników testu kompetencji z geoinformatyki w zakresie studiów I st.)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
I stopnia, stacjonarne - studia inżynierskie
(geografia lub matematyka oraz jeden przedmiot spośród: historia, język obcy nowożytny, WOS )

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
II stopnia, stacjonarne - studia 2-letnie
(dyplom inżyniera, licencjata lub magistra kierunków: gospodarka przestrzenna, geografia, ekonomicznych oraz z zakresu architektury i urbanistyki; konkurs ocen na dyplomie; w przypadku identycznych ocen – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż limit miejsc – złożenie wymaganych dokumentów)

TOURISM MANAGEMENT
I stopnia, stacjonarne, prowadzone w języku angielskim - studia w języku angielskim
(złożenie wymaganych dokumentów, w tym dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju anglojęzycznego)

TURYSTYKA I REKREACJA
I stopnia, stacjonarne
- (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, geografia, historia, matematyka, WOS)

TURYSTYKA I REKREACJA
II stopnia, stacjonarne
(w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż limit miejsc – złożenie wymaganych dokumentów; 1. absolwenci studiów wyższych turystyki i rekreacji – na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów; w przypadku identycznych ocen – średnia ocen uwzględnianych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; 2. absolwenci studiów wyższych innych kierunków – na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów; w przypadku identycznych ocen – średniej wyliczonej z: średniej ocen uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dyplomu lub potwierdzonej stosownym zaświadczeniem z dziekanatu oraz wyników testu kompetencyjnego z zakresu studiów I st. kierunku: turystyka i rekreacja)

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

ANIMACJA KULTURY
I stopnia, stacjonarne
(język polski, język obcy nowożytny; kryterium dodatkowe: dokumentacja uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych związanych z działalnością kulturalną, udokumentowane zaangażowanie kandydata w działalność społeczną i kulturalną, zaświadczenia o uczestnictwie kandydata w konkursach, festiwalach, przeglądach artystycznych itp., udział kandydata w różnorodnych formach prezentacji twórczości własnej)

ANIMACJA KULTURY
I stopnia, niestacjonarne
- (złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

ANIMACJA KULTURY
II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
- (konkurs średnich ocen z przebiegu studiów wyższych; o przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku: animacja kultury oraz kierunkach pokrewnych tj. pedagogika o specjalnościach: animator i menedżer kultury, animacja społeczno-kulturalna, animacja kultury, pedagogika kulturoznawcza, kulturoznawstwo, edukacja artystyczna)

PEDAGOGIKA
I stopnia, stacjonarne
(język polski, język obcy nowożytny)

PEDAGOGIKA
I stopnia, niestacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

PEDAGOGIKA
II stopnia, stacjonarne
(konkurs średnich ocen z przebiegu studiów wyższych; o przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych; w pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna; uwaga: specjalność nauczycielską mogą wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej)

PEDAGOGIKA
II stopnia, stacjonarne
(złożenie kompletu dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc; o przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych; uwaga: specjalność nauczycielską mogą wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej)

PEDAGOGIKA SPECJALNA
I stopnia, stacjonarne
(język polski, język obcy nowożytny)

PEDAGOGIKA SPECJALNA
I stopnia, niestacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

PEDAGOGIKA SPECJALNA
II stopnia, stacjonarne
(konkurs średnich ocen z przebiegu studiów wyższych; o przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych; w pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunków: pedagogika specjalna oraz pedagogika; uwaga: specjalność nauczycielską mogą wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej)

PEDAGOGIKA SPECJALNA
II stopnia, niestacjonarne
(złożenie kompletu dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc; o przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych; uwaga: specjalność nauczycielską mogą wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej)

PRACA SOCJALNA
I stopnia, stacjonarne
(język polski, język obcy nowożytny)

PRACA SOCJALNA
I stopnia, niestacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

PRACA SOCJALNA
II stopnia, stacjonarne
(konkurs średnich ocen z przebiegu studiów wyższych; o przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych; pierwszeństwo przyjęcia mają kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku praca socjalna)

PRACA SOCJALNA
II stopnia, niestacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc; o przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych)

PSYCHOLOGIA
jednolite magisterskie, stacjonarne
(język polski oraz jeden przedmiot spośród: biologia, historia, matematyka)

PSYCHOLOGIA
jednolite magisterskie, niestacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

Wydział Politologii UMCS

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
(dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, WOS )

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
I stopnia, stacjonarne
(dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, WOS)

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
II stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

INTERNATIONAL RELATIONS
II stopnia, stacjonarne, prowadzone w języku angielskim
(złożenie wymaganych dokumentów oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju anglojęzycznego – do wyczerpania limitu miejsc)

POLITOLOGIA
I stopnia, stacjonarne
(dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, WOS)

POLITOLOGIA
II stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

PRODUKCJA MEDIALNA
I stopnia, stacjonarne
(dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, WOS)

PRODUKCJA MEDIALNA
II stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
(dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, WOS)

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
I stopnia, stacjonarne
(dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, WOS)

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
II stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

STUDIA WSCHODNIE
I stopnia, stacjonarne
(geografia, historia, wiedza o społeczeństwie)

Wydział Prawa i Administracji UMCS

ADMINISTRACJA
I stopnia, stacjonarne
(dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski/, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, WOS, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia)

ADMINISTRACJA
I stopnia, niestacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

ADMINISTRACJA
II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
I stopnia, stacjonarne
(dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski/, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, WOS, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia)

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
I stopnia, niestacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

KIERUNEK PRAWNO-BIZNESOWY
I stopnia, stacjonarny i niestacjonarny
(dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski/, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, WOS, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia)

KIERUNEK PRAWNO-BIZNESOWY
I stopnia, niestacjonarny
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

KIERUNEK PRAWNO-MENADŻERSKI
II stopnia, stacjonarny i niestacjonarny
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

PRAWO
jednolite magisterski, stacjonarne
(dwa przedmioty spośród: historia, geografia, język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski/, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, WOS, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia)

PRAWO
jednolite magisterskie, niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne)
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
I stopnia, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, WOS)

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
I stopnia, niestacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

AGROCHEMIA
I stopnia, stacjonarne - studia inżynierskie
(język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: chemia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, geografia)

AGROCHEMIA
I stopnia, niestacjonarne - studia inżynierskie
(język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: chemia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, geografia)

CHEMIA TECHNICZNA
I stopnia, stacjonarne - studia 4-letnie inżynierskie
(chemia oraz jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka)

CHEMIA TECHNICZNA
I stopnia, niestacjonarne - studia 4-letnie inżynierskie
(chemia oraz jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka)

FIZJOTERAPIA
jednolite magisterskie, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka)

FIZJOTERAPIA
jednolite magisterskie, niestacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

PUBLIC RELATIONS I DORADZTWO MEDIALNE
I stopnia, stacjonarne
(dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, WOS)

PUBLIC RELATIONS I DORADZTWO MEDIALNE
I stopnia, niestacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)


Zobacz również:

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: