Nowe kierunki studiów

Co roku na polskich uczelniach pojawiają się nowe kierunki studiów. Jeśli do tego dodać specjalności to robi się tego naprawdę dużo. Dotyczy to właściwie wszystkich kierunków kształcenia. Powstają nowe kierunki na studiach ekonomicznych, studiach humanistycznych. Dynamicznie przybywa ich na Politechnikach. Może czasami odnosisz wrażenie, że jest ich już tak dużo, że gubisz się, nie wiesz, jakie studia wybrać. Czasami nowe kierunki studiów to tylko nowe nazwy dla kierunków wcześniej istniejących, często jednak są odpowiedzią na zmieniający się świat, zmieniające się potrzeby na rynku pracy. W dziale nowe kierunki studiów postaramy się przybliżyć wam to, co nowe na polskich uczelniach. Informacje dotyczyć będą tych studiów, na które rekrutacja odbywała się w roku poprzednim, jak i tych, które są nowością od tego roku akademickiego. Miłej lektury.

AGROTURYSTYKA na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

AGROTURYSTYKA na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dla kandydatów na studia pierwszego stopnia eksponuje sześć nowości. Jedną z nich jest kierunek AGROTURYSTYKA.

Agroturystyka, stacjonarne I stopnia, licencjackie

Agroturystyka to studia stacjonarne I stopnia, licencjackie. Studia prowadzone na: Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach i trwają 6 semestrów (3 lata). Przedmioty kierunkowe uwzględniane w rekrutacji to: biologia albo geografia, albo historia, albo język nowożytny, matematyka, albo wiedza o społeczeństwie
Ukończenie studiów daje absolwentowi możliwość podjęcia pracy zawodowej w branży turystycznej i umożliwia efektywne prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki. Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Powinien posiadać umiejętności organizowania pracy, podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, a także umiejętności pracy zespołowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w podmiotach prowadzących ogólnie pojętą działalność turystyczno –rekreacyjną (np. biuro podróży, hotel, ośrodek sportowy lub rekreacyjny, centrum odnowy biologicznej, gospodarstwo agroturystyczne, ośrodek doradztwa rolniczego, ośrodek administracji rządowej i samorządowej; organizacja społeczna).

Jeśli uważasz, że w dotychczasowej ofercie uczelni nie było czegoś dla ciebie, zobacz, jakie inne nowe kierunki studiów w Poznaniu proponuje Uniwersytet Przyrodniczy. UP sukcesywnie wzbogaca swoją ofertę edukacyjną. W ostatnich latach powstały nowe kierunki, które w sposób oczywisty są odpowiedzią na zmieniający się rynek pracy, na zmieniające się potrzeby potencjalnych pracodawców. Ten praktyczny wymiar studiów jest widoczny, gdy spojrzy się na nazwy kierunków: projektowanie mebli, medycyna roślin itd, ale również widać go w opisie sylwetki absolwenta.

Najnowsze kierunki studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na studiach pierwszego stopnia:

  • inżynieria biotworzyw
  • inżynieria i gospodarka wodna
  • inżynieria rolnicza
  • medycyna roślin
  • projektowanie mebli
Poznaj bliżej oferowane przez Uniwersytet Przyrodniczy kierunki studiów w Poznaniu

Inżynieria biotworzyw

Inżynieria biotworzyw to studia stacjonarne I stopnia, inżynierskie, prowadzone na: Wydziale Technologii Drewna. Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)
przedmioty kierunkowe: biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka
Absolwent jest przygotowany do sprawnego działania na styku nowoczesnych technologii przetwarzania naturalnych surowców włóknistych i współczesnych metod optymalnego ich wykorzystania. Interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia wzbogaconego wiedzą o najnowszych osiągnięciach technologii i inżynierii w dziedzinie przetwarzania biomasy i produkcji biotworzyw pozwoli absolwentowi na przystosowanie się do potrzeb współczesnego przemysłu budowlanego, włókienniczego, celulozowo - papierniczego, chemicznego, a nawet motoryzacyjnego, ukierunkowanego w coraz większym stopniu na wykorzystanie naturalnych surowców odnawialnych pod kątem wytwarzania nowych materiałów.
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria biotworzyw posiada podstawową wiedzę z wybranych działów matematyki, fizyki, chemii i nauk o ziemi w zakresie niezbędnym do opisywania zjawisk i procesów związanych z technologiami pozyskiwania biomasy, jej przetwarzania do postaci biotworzyw oraz ich użytkowania. Posiada podstawowy zasób wiedzy o gospodarowaniu zasobami naturalnymi, produkcji roślinnej, leśnej oraz pierwiastkowym przerobie drewna. Jest świadomy roli i znaczenia środowiska przyrodniczego oraz zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej. Dysponuje informacjami z zakresu biologii, obejmującymi budowę i identyfikację roślin włóknistych wykorzystywanych w produkcji biotworzyw. Wykazuje znajomość oraz umiejętność oznaczania ich właściwości. Absolwent zna oraz potrafi stosować podstawowe techniki, technologie, narzędzia i materiały wykorzystywane w zakresie wytwarzania biotworzyw oraz modyfikacji surowców włóknistych dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu. W toku studiów zdobywa wiedzę z zakresu procesów biotechnologicznych zachodzących podczas przerobu biomasy i produkcji biotworzyw. Dysponuje wiedzą z zakresu recyklingu materiałowego. Posiada wiadomości na temat trwałości i biodegradowalności biotworzyw. Potrafi podjąć działania związane z ich ochroną i konserwacją. Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia, zasady związane z prawem autorskim i patentowym, prawem handlowym i rynkiem biotworzyw. Ma podstawową wiedzę ekonomiczną na temat zasad i efektów prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach rynkowych.

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria i gospodarka wodna to studia stacjonarne I stopnia, inżynierskie, prowadzone na: Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)
przedmioty kierunkowe: biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka

Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej oraz inżynierii środowiska; posiadać umiejętności rozwiązywania problemów związanych z planowaniem, projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją inwestycji, które służą racjonalnemu gospodarowaniu wodą, podwyższaniu i utrzymaniu produkcyjności terenów rolniczych, zaopatrzeniu w wodę bytową i zapewnieniu higienicznych warunków życia w osiedlach wiejskich, a także ochronę siedlisk naturalnych, rolniczych i leśnych przed zagrożeniami naturalnymi (powodzie, posuchy) i związanymi z gospodarczą działalnością człowieka oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.

Inżynieria rolnicza

Inżynieria rolnicza to studia stacjonarne I stopnia, inżynierskie, prowadzone na: Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii
czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)
przedmioty kierunkowe: biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Posiada umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej.

Medycyna roślin

Medycyna roślin to studia stacjonarne I stopnia, inżynierskie, prowadzone na: Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)
przedmioty kierunkowe: biologia albo chemia albo fizyka z astronomią albo matematyka

Absolwent kierunku Medycyna Roślin będzie posiadał rzetelną wiedzę ogólnoprzyrodniczą, gruntowne podstawy produkcji roślin ogrodniczych, rolniczych i leśnych oraz szeroką znajomość problematyki fitosanitarnej. Jego wykształcenie zawodowe cechować będzie dobra znajomość czynników sprawczych chorób, szkodników roślin oraz chwastów. Posiadać będzie umiejętność dobierania odpowiednich, bezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego, metod i środków ograniczania ich występowania w oparciu o zasady integrowanej ochrony roślin. Zasady te zgodne są z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej 2009/128/WE, wchodzącej w życie 1 stycznia 2014 r.
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane przez studenta w czasie studiów na kierunku Medycyna Roślin odpowiadają wykształceniu niezbędnemu do uprawiania zawodu lekarza roślin. Absolwenci tych studiów będą w szczególności przygotowani do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw i firm zajmujących się doradztwem w zakresie medycyny roślin w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, dystrybucją środków ochrony roślin, pracy w administracji różnego szczebla oraz jednostkach naukowo-badawczych – uczelniach i instytutach naukowych oraz w szkolnictwie.

Projektowanie mebli

Projektowanie mebli to studia stacjonarne I stopnia, inżynierskie, prowadzone na Wydziale Technologii Drewna
czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)
przedmioty kierunkowe: matematyka albo fizyka z astronomią albo informatyka
Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent ma wiedzę związaną z projektowaniem, konstruowaniem, przygotowaniem do wdrożenia oraz wytwarzaniem mebli i wyposażenia wnętrz. Zna poszczególne etapy procesu projektowego począwszy od: koncypowania, makietowania, modelowania, technik wizualizacji, zapisu konstrukcji, obliczeń wytrzymałościowych, zapisu struktury i technologii wytwarzania w systemach informatycznych zarządzania aż po symulację procesu wytwarzania i realizację mebla w skali. Zna metody zarządzania procesami produkcji. Jest zorientowany w tendencjach projektowania, wytwarzania i zarządzania produkcją mebli. Jako projektant potrafi tę wiedzę efektywnie wykorzystać. Ma rozeznanie w rozwijających się technikach i technologiach meblarstwa i stolarki budowlanej. Zna uwarunkowania przenoszenia wiedzy z obszaru techniki i technologii na praktykę projektową. Wykazuje się znajomością stylów w sztuce i meblarstwie. W zakresie drzewnictwa, meblarstwa potrafi przedstawić własny pomysł na wyrób w kontekście przeznaczenia, funkcji, ergonomii, estetyki, konstrukcji, technologii i metod wytwarzania oraz zaprezentować swoją koncepcję przy pomocy odpowiednich technik przekazu. W realizacjach z zakresu projektowania potrafi umiejętnie dobierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne w celu uzyskania pożądanych efektów. Nabył umiejętności warsztatowe pozwalające na realizację niekonwencjonalnych projektów z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych. Umie podejmować samodzielne decyzje projektowe i organizacyjne w kontekście finalnych efektów funkcjonalnych, ergonomicznych, konstrukcyjnych, technologicznych i produkcyjnych. Jest przygotowany do pracy zespołowej. Potrafi współdziałać wykorzystując kreatywność i umiejętności organizacyjne. Posiada odpowiedni zakres wiedzy i doświadczenia dzięki którym potrafi samodzielnie pozyskiwać, analizować i interpretować dane niezbędne do realizacji własnych projektów. Absolwent rozumie znaczenie i wartość ciągłego kształcenia zawodowego. Ma umiejętność myślenia wieloaspektowego dostosowanego do zmieniających się potrzeb rynku, rozwoju technik i technologii w dziedzinie meblarstwa, stolarki budowlanej i wyposażenia wnętrz. Potrafi przeprowadzić konstruktywną krytykę dokonań własnych i innych osób. Zna zasady prawa autorskiego.
Program kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku projektowanie mebli umożliwia absolwentowi zdobycie wiedzy związanej zarówno z historią studiowanej dziedziny, jak i jej najnowszymi osiągnięciami. Takie przedmioty jak: Historia sztuki użytkowej, Historia mebla, Filozofia, Socjologia, Etykieta i komunikacja społeczna, Polityka społeczna, pozwalają absolwentowi na swobodne i emocjonalne podejście do rozwiązywania zagadnień projektowych. Natomiast zajęcia o tematyce czysto praktycznej: Pracownie techniczne, Ergonomia, Prawo autorskie, Etyka zawodu projektanta, ułatwiają podjęcie współpracy z przemysłem i samodzielną działalność projektową. Z kolei: Pracownia projektowa, Pracownia technik komputerowych, Pracownia modelowania i makiet, Rysunek projektowy, Rysunek prezentacyjny, umożliwiają kształtowanie umiejętności manualnych, pozwalając na swobodne opracowania, a następnie prezentację własnych koncepcji projektowych. Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

zobacz również:
Kierunki studiów w Poznaniu - [LISTA]

studia dzienne [] studia zaoczne [] kierunki studiów Poznań [] studia w Poznaniu [] Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu [] kierunki studiów A-Z []


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:Jachu
2017-02-16 11:49:39
I to jest kierunek dla takiego agromaniaka jak jaaaaa! 8-)W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem