KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI REKRUTACJA

Wykaz kierunków studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL). Wybierz dla siebie ciekawy kierunek i zapoznaj się z wymaganiami rekrutacyjnymi na rok akademicki 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji
Wyniki całości postępowania kwalifikacyjnego oraz elementów składowych określane są w skali 100-punktowej;

Wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:
a) jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu;
b) jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie podstawowym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45;
c) jeżeli kandydat przystąpił do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów uzyskanych z poziomu rozszerzonego, chyba że liczba punktów uzyskanych z poziomu podstawowego, przeliczonych zgodnie z obowiązującą zasadą jest wyższa;

Wydział Teologii KUL

MUZYKOLOGIA
stacjonarne I stopnia

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i sprawdzianu uzdolnień muzycznych.
a) język polski (30% wyniku końcowego); b) historia lub historia muzyki lub matematyka (30% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik. Sprawdzian uzdolnień muzycznych (40% wyniku końcowego) w zakresie poczucia rytmu oraz predyspozycji słuchowych i głosowych.

PRACA SOCJALNA
stacjonarne I stopnia

a) język polski; b) język obcy nowożytny; c) jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy).

TEOLOGIA
stacjonarne jednolite magisterskie

a) język polski; b) język obcy nowożytny; c) jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy)

TEOLOGIA
stacjonarne jednolite magisterskie - studia w języku angielskim

a) język polski; b) język obcy nowożytny; c) jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy).Od kandydatów przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

PRAWO
stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie

a) język polski; b) język obcy nowożytny; c) jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy): matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia

PRAWO KANONICZNE
stacjonarne jednolite magisterskie

a) język polski; b) język obcy nowożytny; c) jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy): matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia

ADMINISTRACJA
stacjonarne I stopnia

a) historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka lub filozofia lub geografia lub biologia (50% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik; b) język polski (25% wyniku końcowego); c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

EUROPEISTYKA
stacjonarne I stopnia - studia w języku angielskim

a) historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka lub geografia (50% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik;
b) język polski (25% wyniku końcowego); c) język angielski (25% wyniku końcowego). Od kandydatów przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Wydział Filozofii KUL

FILOZOFIA
stacjonarne I stopnia

FILOZOFIA
stacjonarne I stopnia - studia w języku angielskim

KOGNITYWISTYKA
stacjonarne I stopnia

RETORYKA STOSOWANA
stacjonarne I stopnia

Dla wszystkich kierunków powyżej:
a) język polski (1/3 wyniku końcowego); b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego); c) inny przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych - obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego). Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Wydział Nauk Humanistycznych KUL

EDYTORSTWO
stacjonarne I stopnia

FILOLOGIA POLSKA
stacjonarne I stopnia

Dla obu kierunków powyżej:
a) język polski (60% wyniku końcowego); b) dwa przedmioty spośród następujących: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki.

FILOLOGIA ANGIELSKA
stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

a) język angielski (70% wyniku końcowego); b) język polski (30 % wyniku końcowego).

FILOLOGIA GERMAŃSKA
stacjonarne I stopnia

Punktowany wynik z języka niemieckiego.

FILOLOGIA GERMAŃSKA
stacjonarne I stopnia – grupa początkująca

Punktowany wynik z języka obcego nowożytnego.

FILOLOGIA KLASYCZNA
stacjonarne I stopnia

Punktowane wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki. Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym zaliczyli język łaciński i kulturę antyczną, przyjmowani są w pierwszej kolejności.

FILOLOGIA NIDERLANDZKA
stacjonarne I stopnia

a) język angielski lub język niemiecki (70% wyniku końcowego); b) język polski (30% wyniku końcowego).

FILOLOGIA ROMAŃSKA
stacjonarne I stopnia

Punktowany wynik z języka francuskiego.

FILOLOGIA ROMAŃSKA
stacjonarne I stopnia – grupa początkująca

punktowany wynik z języka obcego nowożytnego.

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
stacjonarne I stopnia

a) język polski (30% wyniku końcowego); b) język obcy nowożytny (70% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył dwa języki obce nowożytne, punktowany jest ten, z którego uzyskał lepszy wynik. O przyjęcie mogą ubiegać się także kandydaci bez znajomości języka rosyjskiego.

SINOLOGIA
stacjonarne I stopnia

a) język angielski – wymagany poziom rozszerzony (60% wyniku końcowego); b) język polski - poziom podstawowy lub rozszerzony (40 % wyniku końcowego).

HISPANISTYKA
stacjonarne I stopnia

Punktowane najlepsze wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język polski, język obcy nowożytny, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 50 % wyniku końcowego).

HISTORIA
stacjonarne I stopnia

Punktowane najlepsze wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza
o społeczeństwie (każdy przedmiot po 50 % wyniku końcowego).

HISTORIA SZTUKI
stacjonarne I stopnia

a) historia lub historia sztuki lub geografia lub wiedza o społeczeństwie lub język łaciński i kultura antyczna lub matematyka (50% wyniku końcowego); b) język polski (25% wyniku końcowego); c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego). Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym zaliczyli historię sztuki, przyjmowani są w pierwszej kolejności.

KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KULTUROWA
stacjonarne I stopnia

Punktowane najlepsze wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 50 % wyniku końcowego).

LINGWISTYKA STOSOWANA SPEC. JĘZYK ROSYJSKI I JĘZYK ANGIELSKI
stacjonarne I stopnia

język rosyjski lub język polski (70% wyniku) język angielski (30% wyniku). O przyjęcie mogą się ubiegać kandydaci bez znajomości języka rosyjskiego.

LINGWISTYKA STOSOWANA SPEC. JĘZYK UKRAIŃSKI I JĘZYK ANGIELSKI
stacjonarne I stopnia

język rosyjski lub język ukraiński lub język polski (70% wyniku) język angielski (30% wyniku). O przyjęcie mogą się ubiegać kandydaci bez znajomości języka ukraińskiego.

Wydział Nauk Społecznych KUL

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
stacjonarne I stopnia

Punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

EKONOMIA
stacjonarne I stopnia

Punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

SOCJOLOGIA
stacjonarne I stopnia

Punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
stacjonarne I stopnia

Punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

ZARZĄDZANIE
stacjonarne I stopnia

Punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

DORADZTWO KARIERY I DORADZTWO PERSONALNE
stacjonarne I stopnia

Punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
stacjonarne I stopnia

Punktowane wyniki z następujących przedmiotów: a) język polski (40% wyniku końcowego); b) język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego); preferencje dla języka angielskiego z uwagi na przedmioty wykładane w tym języku;
c) historia lub matematyka, lub wiedza o społeczeństwie (40% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

PEDAGOGIKA
stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA
stacjonarne I stopnia

Punktowane wyniki z następujących przedmiotów: a) język polski (60% wyniku końcowego); b) język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego); c) biologia lub filozofia lub geografia lub historia lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie (20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

PSYCHOLOGIA
stacjonarne jednolite magisterskie

Punktowane wyniki z następujących przedmiotów: a) język polski (40% wyniku końcowego); b) język obcy nowożytny (30% wyniku końcowego); c) biologia lub fizyka lub historia lub matematyka lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie (30% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL

BIOTECHNOLOGIA
stacjonarne I stopnia

punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

BIOTECHNOLOGIA
stacjonarne I stopnia – studia w języku angielskim

Punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: a) biologia, chemia, matematyka, fizyka (50 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik; b) język angielski (50 % wyniku końcowego). Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
stacjonarne I stopnia

punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
stacjonarne I stopnia

Punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, geografia, matematyka, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

INFORMATYKA
stacjonarne I stopnia

INFORMATYKA
stacjonarne I stopnia – studia w języku angielskim

MATEMATYKA
stacjonarne I stopnia

Punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik. Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
stacjonarne I stopnia

Punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: chemia, fizyka, informatyka, matematyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
stacjonarne I stopnia

Punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

KOLEGIUM MISHuS

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE
stacjonarne I stopnia

Punktowane najlepsze wyniki z dwóch przedmiotów maturalnychW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem