UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE REKRUTACJA 2019/2020

Zasady rekrutacji, informacje dla Maturzysty 2019, by dobrze wybrać studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS). Studia stacjonarne, studia niestacjonarne. Informacje o rekrutacji na rok akademicki 2019/2020.

Wydział Artystyczny UMCS

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
I stopnia, stacjonarne
(egzamin praktyczny: rysunek – studium postaci oraz malarstwo – martwa natura albo rzeźba – studium postaci)

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
I stopnia, stacjonarne
(sprawdzian praktyczny w zakresie predyspozycji manualnych i wokalnych, słuchu muzycznego, umiejętności gry na wybranym instrumencie)

GRAFIKA
jednolite magisterskie
(egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa)

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
I stopnia, stacjonarne
specjalizacje: wokalna, instrumentalna (egzamin praktyczny: sprawdzian zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie przedmiotu kierunkowego / śpiew solowy – na sp. wokalną, gra na wybranym instrumencie – na sp. instrumentalną/; rozmowa kwalifikacyjna oceniająca ogólny poziom muzyczny kandydata)

MALARSTWO
jednolite magisterskie
(egzamin praktyczny: rysunek – studium postaci, malarstwo – martwa natura)

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

BIOLOGIA
I stopnia, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia)

BIOTECHNOLOGIA
I stopnia, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia;

BIOLOGIA - spec. BIOLOGIA MEDYCZNA - w jęz. angielskim
I stopnia, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia)

Wydział Chemii UMCS

CHEMIA
I stopnia, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: chemia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka)

CHEMIA
I stopnia, niestacjonarne
(jeden przedmiot spośród: chemia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka)

Wydział Ekonomiczny UMCS

ANALITYKA GOSPODARCZA
I stopnia, stacjonarne
(język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: historia, geografia, język polski, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia)

ANALITYKA GOSPODARCZA
I stopnia, niestacjonarne
(na podstawie złożonych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

BUSINESS MANAGEMENT
I stopnia, stacjonarne, prowadzone w języku angielskim
(rekrutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju anglojęzycznego)

EKONOMIA
I stopnia, stacjonarne
(język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, geografia)

EKONOMIA
I stopnia, niestacjonarne
(na podstawie złożonych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
I stopnia, stacjonarne
(język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: historia, geografia, język polski, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia)

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
I stopnia, niestacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

LOGISTYKA
I stopnia, stacjonarne
(język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, geografia)

LOGISTYKA
I stopnia, niestacjonarne
- (złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

ZARZĄDZANIE
I stopnia, stacjonarne
(język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, geografia)

ZARZĄDZANIE
I stopnia, niestacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)


Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

EUROPEISTYKA
I stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

FILOZOFIA
I stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

KOGNITYWISTYKA
I stopnia, stacjonarne
(język angielski oraz dwa przedmioty spośród: język polski, filozofia, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, geografia, biologia, chemia, historia, WOS, język obcy nowożytny inny niż angielski)

KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA
I stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

SOCJOLOGIA
I stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH
I stopnia, stacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)


Wydział Humanistyczny UMCS

ANGLISTYKA
I stopnia, stacjonarne
(język angielski – poziom rozszerzony, język polski)

ARCHEOLOGIA
I stopnia, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, filozofia, język polski, geografia, język obcy nowożytny, matematyka)

ARCHITEKTURA INFORMACJI
I stopnia, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, filozofia, język polski, geografia, język obcy nowożytny, matematyka)

ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI
I stopnia, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, geografia, matematyka, informatyka)

BAŁKANISTYKA
I stopnia, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: język polski, język obcy nowy nowożytny)

E-EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE
I stopnia, stacjonarne
(język polski)

FILOLOGIA POLSKA
I stopnia, stacjonarne
(język polski)

GERMANISTYKA
I stopnia, stacjonarne
(język polski, język obcy)

HISTORIA
I stopnia, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, filozofia, język polski, geografia, język obcy nowożytny, matematyka)

IBERYSTYKA
I stopnia, stacjonarne
(język obcy nowożytny, język polski)

KULTUROZNAWSTWO
I stopnia, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: język polski, historia, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki lub wiedza o tańcu, WOS, język obcy nowożytny, matematyka)

LINGWISTYKA STOSOWANA
I stopnia, stacjonarne
Kandydaci na studia stacjonarne deklarują obowiązkowo wybór tylko jednej  kombinacji języka pierwszego i drugiego w ramach oferowanych par o następującym układzie:
1/ język angielski z językiem niemieckim,
2/ język angielski z językiem rosyjskim,
3/ język angielski z językiem francuskim,
4/ język angielski z językiem hiszpańskim, 5/ język niemiecki z językiem angielskim,
- język pierwszy (w przypadku nowej matury - tylko poziom rozszerzony)
- język drugi (w przypadku nowej matury - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) 6/ język angielski z językiem portugalskim
- język pierwszy tj. angielski (w przypadku nowej matury - tylko poziom rozszerzony),
- dowolny j ęzyk obcy nowożytny (w przypadku „nowej” na poziomie podstawowym lub rozszerzonym).

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
I stopnia, stacjonarne
(język polski; jeden przedmiot spośród: matematyka, biologia, fizyka lub fizyka z astronomią; sprawdzian w formie rozmowy oceniający predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy i audiologia ogólnego dot. motywacji kandydata do podjęcia studiów, jego zainteresowań oraz oceniający wymowę)

ROMANISTYKA
I stopnia, stacjonarne
(język obcy nowożytny, język polski)

RUSYCYSTYKA
I stopnia, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: język obcy nowożytny, język polski)

TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTURY
I stopnia, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: język polski, historia, filozofia, geografia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka)

TURYSTYKA HISTORYCZNA
I stopnia, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: historia, WOS, język obcy nowożytny, historia sztuki, język polski, filozofia, geografia)

UKRAINISTYKA
I stopnia, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: język obcy nowożytny, język polski)

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

FIZYKA
I stopnia, stacjonarne
(dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, język obcy nowożytny)

FIZYKA TECHNICZNA
I stopnia, stacjonarne - studia inżynierskie
(dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, język obcy nowożytny)

INFORMATYKA
I stopnia, stacjonarne
(suma punktów rekrutacyjnych z przedmiotów: matematyka (waga 1,0), fizyka i astronomia lub fizyka (waga 0,6) lub informatyka (waga 1,0). Wymagany jest co najmniej jeden ze wskazanych przedmiotów)

INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW
I stopnia, stacjonarne - studia inżynierskie
(dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, język obcy nowożytny)

MATEMATYKA
I stopnia, stacjonarne
(matematyka, język obcy nowożytny)

MATEMATYKA W FINANSACH
I stopnia, stacjonarne
(matematyka, język obcy nowożytny)

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

GEOGRAFIA
I stopnia, stacjonarne
(dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, historia, język obcy nowożytny)

GEOINFORMATYKA
I stopnia, stacjonarne
(dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny - jednym z wybranych przedmiotów musi być matematyka albo geografia)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
I stopnia, stacjonarne - studia inżynierskie
(dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia, język obcy nowożytny - jednym z wybranych przedmiotów musi być geografia albo matematyka)

TOURISM MANAGEMENT
I stopnia, stacjonarne, prowadzone w języku angielskim - studia w języku angielskim
(złożenie wymaganych dokumentów, w tym dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju anglojęzycznego)

TURYSTYKA I REKREACJA
I stopnia, stacjonarne
- (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, geografia, historia, matematyka, WOS)

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

ANIMACJA KULTURY
I stopnia, stacjonarne
- język polski - waga 0,5 (maksymalnie 100 punktów);
- język obcy nowożytny - waga 0,25 (maksymalnie 50 punktów);
- kryterium dodatkowe - waga 0,25 (maksymalnie 50 punktów) - dokumentacja uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych związanych z działalnością kulturalną: dyplomy, zaświadczenia, nagrody z własnej aktywności twórczej kandydata; udokumentowane zaangażowanie kandydata w działalność społeczną i kulturalną (samorząd szkolny, wolontariat itp.); zaświadczenia o uczestnictwie kandydata w konkursach, festiwalach, przeglądach artystycznych itp.; informacje o udziale kandydata w różnorodnych formach prezentacji twórczości własnej - również w postaci publikacji w czasopismach, wydawnictwach okazjonalnych lub prezentacji w innych mediach (telewizji, radio, Internecie, itp.)

ANIMACJA KULTURY
I stopnia, niestacjonarne
- (złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

PEDAGOGIKA
I stopnia, stacjonarne
(język polski, język obcy nowożytny)

PEDAGOGIKA
I stopnia, niestacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

PEDAGOGIKA SPECJALNA
I stopnia, stacjonarne
(język polski, język obcy nowożytny)

PEDAGOGIKA SPECJALNA
I stopnia, niestacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

PRACA SOCJALNA
I stopnia, stacjonarne
(język polski, język obcy nowożytny)

PRACA SOCJALNA
I stopnia, niestacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

PSYCHOLOGIA
jednolite magisterskie, stacjonarne
(język polski oraz jeden przedmiot spośród: biologia, historia, matematyka)

Wydział Politologii UMCS

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
(dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, WOS )

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
I stopnia, stacjonarne
(dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, WOS)

POLITOLOGIA
I stopnia, stacjonarne
(dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, WOS)

PRODUKCJA MEDIALNA
I stopnia, stacjonarne
(dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, WOS)

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
(jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie;
oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, informatyka, fizyka i astronomia)

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
I stopnia, stacjonarne
(dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, WOS)

STUDIA WSCHODNIE
I stopnia, stacjonarne
(dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, WOS)

Wydział Prawa i Administracji UMCS

ADMINISTRACJA
I stopnia, stacjonarne
(dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski/, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, WOS, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia)

ADMINISTRACJA
I stopnia, niestacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
I stopnia, stacjonarne
(dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski/, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, WOS, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia)

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
I stopnia, niestacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

KIERUNEK PRAWNO-BIZNESOWY
I stopnia, stacjonarny i niestacjonarny
(dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski/, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, WOS, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia)

KIERUNEK PRAWNO-BIZNESOWY
I stopnia, niestacjonarny
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

PRAWO
jednolite magisterski, stacjonarne
(dwa przedmioty spośród: historia, geografia, język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski/, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, WOS, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia)

PRAWO
jednolite magisterskie, niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne)
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
I stopnia, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, WOS)

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
I stopnia, niestacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

WYCHOWANIE FIZYCZNE
I stopnia, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, język polski)

WYCHOWANIE FIZYCZNE
I stopnia, niestacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

CHEMIA TECHNICZNA
I stopnia, stacjonarne - studia 4-letnie inżynierskie
(chemia oraz jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka)

CHEMIA TECHNICZNA
I stopnia, niestacjonarne - studia 4-letnie inżynierskie
(chemia oraz jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka)

FIZJOTERAPIA
jednolite magisterskie, stacjonarne
(jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka)

FIZJOTERAPIA
jednolite magisterskie, niestacjonarne
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem