Kierunki studiów w Koszalinie

Koniec nauki w szkole średniej. Dylemat, jakie studia wybrać w Koszalinie? Wirtualny Informator Maturzysty przedstawia kierunki studiów w Koszalinie. Dzięki nam możesz poznać studia w Koszalinie , zarówno studia zaoczne i studia dzienne. Na liście znajdują się zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne. Studia licencjackie, inżynierskie, jednolite magisterskie, uzupełniające magisterskie, podyplomowe, doktoranckie. Lista obejmuje uczelnie prowadzące studia dzienne i studia zaoczne w Koszalinie. Studia humanistyczne, studia społeczne, studia techniczne, studia przyrodnicze, studia ścisłe, studia medyczne, studia ekonomiczne, studia rolnicze, studia prawnicze, studia filologiczne, studia turystyczne, studia sportowe. W tym dziale poznasz kierunki studiów w Koszalinie. Poznasz studia w Koszalinie, które uznasz za doskonały dla siebie wybór.

Kierunki studiów w Koszalinie - LISTA KIERUNKÓW STUDIÓW W KOSZALINIE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021pasek_bialy.jpg
rekrutacja na studia w Koszalinie 2020/2021


Studia techniczne Koszalin

 STUDIA TECHNICZNE KOSZALIN


Kierunki studiów technicznych w Koszalinie to przede wszystkim propozycja Politechniki Koszalińskiej. Jeśli interesujesz się tym, co nowoczesne w świecie współczesnej technik i zamierzasz w tym kierunku rozwijać swoje pasje, poznaj propozycje studiów na kierunkach MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, BUDOWNICTWO, ENERGETYKA i wielu innych, które oferuje w tym roku uczelnie.Studia informatyczne Koszalin

 STUDIA INFORMATYCZNE KOSZALIN


Ten rodzaj studiów technicznych oferuje Politechnika Koszalińska. Naukę na kierunku INFORMATYKA można podjąć na Wydziale Elektroniki i Informatyki. Do wyboru kilka ciekawych specjalności.Studia społeczne Koszalin

 STUDIA SPOŁECZNE KOSZALIN


Kierunki studiów społecznych w Koszalinie to możliwość pojęcia nauki na takich m.in kierunkach jak: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. Studia społeczne w Koszalinie to propozycja uczelni publicznych (PK, PWSZ Koszalin).Studia humanistyczne Koszalin

 STUDIA HUMANISTYCZNE KOSZALIN


Koszalin nie rozpieszcza zbytnio humanistów w zakresie oferty kierunków studiów. Jeśli jednak zaspokoją twoje oczekiwania studia filologiczne lub studia społeczne a może pedagogiczne to znajdziesz coś dla siebie w ofercie koszalińskich szkół publicznych oraz niepublicznych.pasek_bialy.jpg

Studia medyczne Koszalin

 STUDIA MEDYCZNE KOSZALIN


Dzięki studiom, które oferuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie możesz kształcić się na kierunkach medycznych. Oferta uczelni to między innymi takie kierunki jak: FIZJOTERAPIA, PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE.Studia ekonomiczne Koszalin

 STUDIA EKONOMICZNE KOSZALIN


Studia na kierunkach ekonomicznych w Koszalinie to przede wszystkim propozycja Politechniki Koszalińskiej. Przykładowe kierunki to EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. Absolwenci posiadają umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu ekonomisty i potrafią podejmować optymalne decyzje w sytuacji zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość kształcą specjalistów dla potrzeb gospodarki w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji finansowych i banków.Studia prawnicze Koszalin

 STUDIA PRAWNICZE KOSZALIN


Kandydat zainteresowany studiami prawniczymi w Koszalinie może podjąć studia na kierunku ADMINISTRACJA. Znajduje się on w ofercie większości koszalińskich uczelni.Szkoły publiczne i niepubliczne proponują wiele ciekawych specjalności, więc zanim zdecydujesz o wyborze kierunku warto je prześledzić.Studia logistyczne Koszalin

 STUDIA LOGISTYCZNE KOSZALIN


Ten rodzaj studiów wzbudza ostatnio u kandydatów spore zainteresowanie. Zarobki w branży logistycznej rosną, więc i studia na kierunku LOGISTYKA mogą zaciekawić ze względu na perspektywy zawodowe. W Koszalinie naukę można podjąć na Politechnice.pasek_bialy.jpg

Studia filologiczne Koszalin

 STUDIA FILOLOGICZNE KOSZALIN


Chcesz w Koszalinie poznać język obcy na poziomie filologicznym? To możliwe, jeśli skorzystasz z tegorocznej propozycji Politechniki Koszalińskiej: FILOLOGIA ANGIELSKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA.Studia ścisłe Koszalin

 STUDIA ŚCISŁE KOSZALIN


Nie ma studiów w zakresie nauk ścisłych w Koszalinie.Studia biologiczne Koszalin

 STUDIA BIOLOGICZNE KOSZALIN


Studia biologiczne w Koszalinie to oferta bardzo ograniczona. Propozycja kierunku na Politechnice Koszalińskiej. Ma on charakter interdyscyplinarny. Zwrócić warto uwagę na kierunek INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA.Rodzaje studiów Koszalin

 RODZAJE STUDIÓW KOSZALIN

 pasek_bialy.jpg

Kierunki studiów Koszalin

Co w ofercie koszalińskich uczelni publicznych i niepublicznych? Aktualna lista kierunków studiówfilologia germańska


Realizowane w ramach studiów treści programowe podzielone są na 10 modułów, spośród których największa liczbę godzin obejmuje moduł praktycznej nauki języka niemieckiego, mający na celu rozwijanie kompetencji językowych studentów poprzez ćwiczenie wszystkich sprawności (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie), jak i znajomości gramatyki oraz ustawiczne poszerzanie zasobu słownictwa.


box_wiecej30.jpg
filologia angielska

Realizowane w ramach studiów treści programowe podzielone są na 10 modułów, spośród których największa liczbę godzin obejmuje moduł praktycznej nauki języka angielskiego, mający na celu rozwijanie kompetencji językowych studentów poprzez ćwiczenie wszystkich sprawności (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie), jak i znajomości gramatyki oraz ustawiczne poszerzanie zasobu słownictwa.


box_wiecej30.jpg

dziennikarstwo i komunikacja społeczna


W trakcie nauki na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna student zdobędzie wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu komunikowania się. Przygotowanie specjalistyczne oparte na gruntownej wiedzy ogólnej, kierunkowej i warsztatowej stworzy mu szerokie możliwości zatrudnienia w mediach, firmach współpracujących z mediami, agencjami reklamowymi i portalami internetowymi, w szczególności z redakcjami informacyjnymi tych portali oraz w działach promocji firm i instytucji.


box_wiecej30.jpg
pedagogika

Studiowanie pedagogiki stwarza możliwość zdobycia samowiedzy pozwalającej na kształtowanie i projektowanie osobistego rozwoju w zakresie kompetencji społecznych i osobowych, refleksyjności i krytyczności przez studentów. Wiedza w obszarze pedagogiki obejmuje teorie opisujące i wyjaśniające złożoność relacji edukacji, wychowania i kształcenia człowieka, ich genezę i konsekwencje z perspektywy zarówno historycznej, jak i współczesnych przemian społeczno-kulturowych. Pozwala zrozumieć przemiany, kryzysy środowisk i instytucji edukacyjnych, idei i wzorów wychowania oraz ich konsekwencje dla społeczeństwa.


box_wiecej30.jpg
bezpieczeństwo narodowe

Możliwości zatrudnienia dla absolwentów kierunku bezpieczeństwo narodowe związane są ze strategicznymi kierunkami transformacji systemu bezpieczeństwa narodowego. Potencjalne miejsca pracy to przede wszystkim służby i instytucje rządowe i samorządowe oraz inne podmioty prawne, których zadaniem jest zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym, zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, prowadzenia działań ratowniczych oraz ochrony ludności i mienia w sytuacjach nadzwyczajnych.


box_wiecej30.jpg
administracja

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawdzonego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej, oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.box_wiecej30.jpg
europeistyka


Europa przeżywa obecnie trudny okres… Pojawiają się zagrożenia i konflikty. Chwieje się idea unii gospodarczo-walutowej. Narasta opór przed realizacją unii politycznej (federacji). Wzrosły problemy migracyjne, a Europa ugina się pod zalewem emigrantów z innych kręgów kulturowych. Wielka Brytania wychodzi z UE. To są fakty, obok których nie można przejść obojętnie.


box_wiecej30.jpg
kryminologia

Celem kształcenia na kierunku KRYMINOLOGIA jest wyposażenie absolwenta w ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza w zakresie nauk o prawie, kryminologii, wiktymologii, resocjalizacji oraz w zakresie polityki kryminalnej i społecznej. Studia na danym kierunku zapewniają zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, które pozwalają zrozumieć zjawiska społeczne określane jako kryminalne, związane z przestępczością.

box_wiecej30.jpg
ekonomia


We współczesnym świecie możliwości rozwoju zawodowego absolwentów Ekonomii są nieograniczone. Absolwenci posiadają umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu ekonomisty i potrafią podejmować optymalne decyzje w sytuacji zmieniającego się otoczenia gospodarczego.

box_wiecej30.jpg
zarządzanie


Kierunek dla osób, które lubią organizować, planować i rozwiązywać problemy. Absolwenci potrafią kierować ludźmi, skutecznie komunikować się, negocjować i wcielać projekty społeczno- gospodarcze w życie. Wiedzą jak efektywnie zarządzać zasobami organizacji, a zdobytą wiedzę mogą wykorzystać przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej na szczeblach kierowniczych w różnych branżach.


box_wiecej30.jpg
finanse i rachunkowość

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość kształcą specjalistów dla potrzeb gospodarki w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji finansowych i banków. Wiedza i umiejętności Absolwentów tego kierunku są cennym i poszukiwanym zasobem na rynku pracy.


box_wiecej30.jpg
zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest nowoczesnym, interdyscyplinarnym, popularnym w świecie (w Polsce utworzonym dopiero w 1998 r.), kierunkiem menedżerskim. Kierunek ten umożliwia kształcenie specjalistów nowego typu, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi.box_wiecej30.jpg
logistyka

LOGISTYK jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych i najwyżej cienionych specjalistów na rynku pracy. Od absolwentów tego kierunku wymaga się znajomości systemów planowania, organizowania oraz kierowania przepływem surowców lub materiałów, w związku z tym kandydat na kierunek LOGISTYKA powinien wykazywać chęć zgłębiania zagadnień z zakresu najnowszych koncepcji i narzędzi zarządzania procesami oraz projektami, być gotowym do analizy wielu zjawisk jednocześnie.


box_wiecej30.jpg
wzornictwo


Studia na kierunku Wzornictwo przygotowują studenta do projektowania produktów i komunikacji wizualnej, są studiami artystycznymi, kładącymi nacisk na społeczną misję. Kształcenie obejmuje zagadnienia związane z teorią projektowania, wiedzą o człowieku, wiedzą techniczną, ekonomiczną, czy technikami wspomagającymi projektowanie. Integralną częścią studiów I stopnia, są kursy z rysunku, malarstwa i rzeźby oraz plener i praktyki zawodowe.


box_wiecej30.jpg
informatyka

Po studiach znajdziecie pracę:
jako administratorzy systemów i sieci komputerowych, jako programiści i automatycy, specjaliści od wdrażania nowoczesnego oprogramowania komputerowego, graficy komputerowi w mediach i wydawnictwach, nauczyciele informatyki, w ośrodkach badawczych i obliczeniowych.

box_wiecej30.jpg


technika rolnicza i leśna

UWAGA: brak naboru w roku akademickim 2019/2020
Kształcenie na kierunku Technika Rolnicza i Leśna obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem i projektowaniem w sferze agroprocesów i bioenergii. Studenci nabywają podstawowe umiejętności z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych. W zależności od wybranej specjalności studenci zdobywają wiedzę w zakresie produkcji rolniczej, przechowalnictwa i przetwórstwa produktów spożywczych, przetwarzania biomasy na cele energetyczne.


box_wiecej30.jpg
budownictwo


Budownictwo to niezwykle interesująca, twórcza i aktywna dziedzina działalności człowieka. Zaspokaja ważne ludzkie potrzeby związane z posiadaniem domu, miejsca do pracy, wypoczynku itd. To wznoszenie domów, budynków (na potrzeby społeczeństwa, przemysłu, instytucji społecznych, rządowych) oraz innego typu konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Budownictwo to bardzo ważna gałąź gospodarki, stale potrzebna, obecna w historii, teraźniejszości i przyszłości....


box_wiecej30.jpg
transport

Opracowany program kształcenia zapewnia uzyskanie równowagi, między przekazywaniem wiedzy, a nauczaniem i zdobywaniem umiejętności i kształtowaniem cech kreatywności poprzez: znaczny udział zadań projektowych, innowacyjnych i naciskiem na samodzielność w pracach studenta,

ukierunkowanie na cechy jakościowe rozwiązania problemów i efektywności zastosowanych metod w stosunku do oceny pracochłonności wykonanych zadań, udział studentów w pracach badawczych i realizowanych projektach...box_wiecej30.jpg
inżynieria środowiska


Inżynieria środowiska jest dyscypliną techniczną ukierunkowaną na rozwiązywanie określonych problemów za pomocą środków i metod technicznych oraz biologicznych. W jej zakresie występują takie działania inżynierskie, które umożliwią zachowanie środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz jego możliwości do samoregeneracji.


box_wiecej30.jpgenergetyka

Na kierunku Energetyka zapewnione jest kształcenie w zakresie zagadnień podstawowych z termodynamiki, mechaniki płynów, wymiany i konwersji energii, podstaw budowy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych oraz chłodniczo – klimatyzacyjnych, a także nieodnawialnych i odnawialnych źródeł energii. Student nabywa umiejętności projektowania, eksploatacji i miernictwa z zakresu szeroko pojętej energetyki, zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania oprogramowania komputerowego do modelowania zjawisk z zakresu wymiany ciepła i masy, doboru urządzeń i innych elementów układów energetyki odnawialnej i nieodnawialnej oraz instalacji chłodniczo-klimatyzacyjnych.

box_wiecej30.jpg
geodezja i kartografia


Kierunek Geodezja i Kartografia należy do dziedziny nauk technicznych, dyscyplina naukowa geodezja i kartografia; powiązany jest z następującymi dyscyplinami naukowymi: budownictwo, geologia, geografia, architektura i urbanistyka, technika nawigacji, geofizyka.

box_wiecej30.jpg
inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym


Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym to kierunek o profilu praktycznym, którego program kształcenia ukierunkowany jest na nabycie praktycznych umiejętności i zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnych w dalszej karierze zawodowej. Szczególny nacisk położono na bezpośredni kontakt studenta z najnowszą aparaturą, maszynami i systemami informatycznymi, tworzącymi zautomatyzowane linie technologiczne w przemyśle przetwórstwa surowca drzewnego i meblarstwa.

box_wiecej30.jpg
mechatronika

Mechatronika to nauka łącząca pięć dziedzin wiedzy: mechanikę, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę. Służy ona projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń. Świat nauki uważa mechatronikę za jedną z najszybciej rozwijających się współczesnych dziedzin techniki.

box_wiecej30.jpg
architektura krajobrazu

Absolwent tych studiów posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych, a także umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Propozycja e-studiów na GSW. Poznaj ofertę studiów inżynierskich realizowanych bez wychodzenia z domu
box_wiecej30.jpg
architektura wnętrz


Program kształcenia uwzględnia złożoność dziedziny jaką jest architektura; kładzie nacisk na poznanie zagadnienia od strony nauk humanistycznych i technicznych, podkreślając, że architektura to treść i forma, której zaistnienie warunkuje technika, a akt twórczy podporządkowuje się zadanemu programowi funkcjonalnemu lub intencjonalnemu przesłaniu. Program przewiduje zarówno teoretyczne ujęcie zagadnienia, jak też ćwiczenia praktyczne pozwalające poznać sztukę projektowania architektonicznego. Założono rozpoznanie szerszego kontekstu zagadnienia jakim jest projektowanie architektoniczne odnosząc się do komunikacji wizualnej/ percepcji, urbanistyki, socjologii, kulturoznawstwa, psychologii architektury.

box_wiecej30.jpg
elektronika i telekomunikacja

Praca po studiach:
jako specjaliści w firmach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny, u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, w przedsiębiorstwach projektowych z zakresu elektroniki i telekomunikacji, w ośrodkach wykorzystujących specjalistyczną aparaturę elektroniczną, w firmach projektujących podzespoły elektroniczne.


box_wiecej30.jpg
inżynieria biomedyczna


Inżynieria biomedyczna stanowi nową interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy, łączącą nauki techniczne, medyczne i biologiczne. Jest nauką o zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań inżynierskich w medycynie. Można ją obecnie zaliczyć do głównych, obok inżynierii genetycznej, czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Rosnące znaczenie kształcenia w zakresie inżynierii biomedycznej wynika z faktu, że specjaliści tej dyscypliny są potrzebni zarówno do rozwijania techniki, jak i medycyny.

box_wiecej30.jpg
inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa jest nauką o materiałach inżynierskich (metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych), zasadach doboru materiałów do różnych zastosowań, technologiach wytwarzania nowych materiałów, metodach ich kształtowania oraz badania struktury i właściwości. Łączy w sobie kilka dyscyplin naukowych, między innymi fizykę, chemię, mechanikę i informatykę. Inżyniera materiałowa jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki i techniki, ponieważ rozwój cywilizacji technicznej w coraz większym stopniu zależy od rozwoju materiałów. Tworzenie nowych materiałów stało się fascynującą dziedziną badań naukowych i opracowywania zaawansowanych technologii.

box_wiecej30.jpg
mechanika i budowa maszyn


Program kształcenia został opracowany jako element komplementarnego systemu edukacyjnego i wyróżnia się tym, że jest zorientowany: na sprawność intelektualną, zawodową i osiąganie sukcesów przez absolwentów, którzy pozostaną przez kilkadziesiąt lat aktywni zawodowo. Do ważnych cech programu zaliczono umiejętność sprawnego działania w warunkach łatwości, dużego zasięgu i szybkości przemieszczania się ludzi, rzeczy i informacji, dużej liczby zdarzeń i informacji wymagających interpretacji oraz podejmowania wielu ważnych decyzji – szybko i odpowiedzialnie, w warunkach dysponowania informacją niepełną, niepewną i nieścisłą.box_wiecej30.jpg
technologia żywności i żywienie człowieka


Absolwent kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka zdobywa wiedzę w zakresie podstawowych technologii przetwórstwa spożywczego, zasad żywienia, bezpieczeństwa żywności, inżynieryjnych aspektów realizacji produkcji żywności, ekonomiki i zasad organizacji przedsiębiorstw spożywczych. Nabywa umiejętności projektowania i wdrażania procesów technologicznych i jego elementów, prowadzenia badań żywności i oznaczeń składników produktów spożywczych, marketingu i zarządzania produktami na rynku żywnościowym.


box_wiecej30.jpg
fizjoterapia


Fizjoterapia - to medyczny kierunek studiów związany z ochroną zdrowia pozwalający na zdobycie wiedzy z zakresu nauk medycznych oraz nauk biologicznych, niezbędną do kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku, które utraciły je wskutek różnych chorób bądź urazów. Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych w renomowanych jednostkach zajmujących się rehabilitacją, absolwent będzie przygotowany nie tylko do samodzielnej działalności zawodowej, ale także do funkcjonowania w ramach zespołów rehabilitacyjnych.


box_wiecej30.jpg
ratownictwo medyczne


Studia na kierunku ratownictwo medyczne mają więc na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie profesjonalnej kadry ratowników medycznych. Zawód ratownika medycznego polega na samodzielnym wykonywaniu lub wykonywaniu pod nadzorem lekarza, medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W Polsce jest jednym z zawodów medycznych, który mimo najkrótszej tradycji kształcenia na poziomie studiów wyższych cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym.


box_wiecej30.jpg
pielęgniarstwo


Pielęgniarstwo to kierunek studiów, który pozwala uzyskać kwalifikacje i kompetencje niezbędne w zakresie sprawowania holistycznej opieki nad zdrowiem ludzkim. Stwarza możliwość zdobycia szerokiej wiedzy ogólnej z zakresu nauk medycznych oraz wiedzy szczegółowej z określonych dziedzin pielęgniarstwa. Studia przygotowują do pełnienia złożonej roli zawodowej i wynikających z niej funkcji, m. in.: promowania zdrowia, profilaktycznej, opiekuńczej, terapeutycznej, wychowawczej.
box_wiecej30.jpg
dietetyka

Dietetyka to kierunek, który pozwala uzyskać kwalifikacje i kompetencje niezbędne do:
planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP), kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizowania żywienia indywidualnego i zbiorowego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów.


box_wiecej30.jpg
kosmetologia


Kosmetologia jest nowym kierunkiem studiów, rozwijającym się w ostatnich latach bardzo szeroko. Prognozy rozwoju opieki medycznej wskazują, że zaczyna ona odgrywać coraz większą rolę we współczesnym społeczeństwie. Zachodzi więc konieczność dobrego kształcenia kosmetologów. Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i estetycznej.


box_wiecej30.jpg
turystyka i rekreacja

Turystyka i Rekreacja to jeden z najbardziej atrakcyjnych kierunków studiów. Turystyczny charakter regionu i jego dynamiczny rozwój stwarzają możliwości zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Wiedza i nabyte praktyczne kompetencje Absolwentów kierunku Turystyka i Rekreacja umożliwiają zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

box_wiecej30.jpg
wychowanie fizyczne


Absolwent studiów licencjackich to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych, nauk o kulturze fizycznej. To osoba przygotowana do podjęcia pracy w szkole podstawowej, a także przygotowana do podjęcia studiów drugiego stopnia.


box_wiecej30.jpg

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem