Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Studia


Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, kierunki studiów

Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, kierunki studiów

Jakie studia wybrać? Interesują Cię kierunki studiów w Opolu, studia sportowe, studia turystyczne, nauki o zdrowiu?

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej prowadzi trzy kierunki studiów. Poniżej prezentujemy szczegółowe charakterystyki kierunków. Są to: fizjoterapia, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne.

Studia w Opolu, kierunki studiów w Opolu

Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii


Fizjoterapia

Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu poprawnego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz kwalifikacje wymagane do prowadzenia fizjoterapii u osób w każdym wieku, z różnymi dysfunkcjami i jednostkami chorobowymi. Daje to możliwość pracy indywidualnej, w zespołach rehabilitacyjnych placówek służby zdrowia, ośrodkach sportowych lub odnowy biologicznej oraz organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Osoby, które uzyskały tytuł licencjata przygotowane są również do podjęcia studiów II stopnia – magisterskich, studiów podyplomowych oraz licznych kursów specjalistycznych metod wykorzystywanych w fizjoterapii.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajduje się m.in. anatomia człowieka (prawidłowa, palpacyjna, rentgenowska), fizjologia, biomechanika kliniczna, kinezjologia, języki obce. Natomiast grupa treści kierunkowych obejmuje m.in. kinezyterapię, fizykoterapię, masaż leczniczy, terapię manualną oraz fizjoterapię kliniczną w dysfunkcjach narządu ruchu i chorobach wewnętrznych. Studenci mają możliwość elastycznego kształtowania toku studiów poprzez wybór przedmiotów najbliższych ich zainteresowaniom. Na liście przedmiotów obieralnych znajdują się między innymi: suplementacja, dietetyka i żywienie, podstawy genetyki, podstawy diagnostyki laboratoryjnej, fitness, zajęcia w wodzie, podstawy jogi, odnowa biologiczna, refleksoterapia, medyczny trening stabilizacyjny, taping medyczny oraz podstawy neurologopedii.

Na studiach stacjonarnych znaczna część zajęć klinicznych prowadzona jest w placówkach służby zdrowia lub specjalistycznych pracowniach. Studia niestacjonarne realizowane są w postaci sobotnio-niedzielnych zjazdów w oparciu o specjalistyczne pracownie i laboratoria Uczelni, przy czym część zajęć klinicznych realizowana jest w placówkach służby zdrowia w formie tygodnia zjazdowego.


Turystyka i rekreacja

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku turystyka i rekreacja otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Specyfika kierunku wymaga opanowania przez absolwenta wszechstronnej wiedzy w wielu dziedzinach, w tym przyrodniczej, humanistycznej, ekonomicznej i organizacyjno-prawnej oraz umiejętności praktycznych umożliwiających działalność zawodową w branży turystycznej i rekreacyjnej.

Absolwent posiada wiedzę o człowieku w ujęciu filozoficznym, etycznym, psychologicznym, ekonomicznym, biologicznym, socjologicznym i pedagogicznym. Zna rozmieszczenie, specyfikę i walory turystyczne regionów Polski i świata. Rozumie podstawowe zjawiska zachodzące w środowisku geograficznym i role jaką odgrywa w nich człowiek. Ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach, podmiotach i elementach rynku turystycznego oraz wzajemnych relacjach zachodzących na rynku turystycznym oraz o roli gospodarki turystycznej w procesach rozwoju społeczno-ekonomicznego. Posiada ogólną wiedzę na temat uruchamiania oraz zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym. Zna znaczenie i sposoby pobudzania przedsiębiorczości w obszarze turystyki i rekreacji. Posiada podstawowa wiedzę o wysiłku fizycznym oraz o metodach diagnozowania i kształtowania zdolności motorycznych i umiejętności ruchowych. Ma wiedzę na temat poszczególnych rodzajów i form turystyki i rekreacji. Zna i rozumie istotę i znaczenie rekreacji ruchowej dla różnych grup społecznych i w różnych okresach życia człowieka. Rozumie cele, zadania, funkcje edukacji zdrowotnej w promocji zdrowia i profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Zna metody oceny stanu psychofizycznego człowieka, w zakresie niezbędnym dla oceny możliwości podejmowania przez niego turystyki i rekreacji.


Wychowanie fizyczne

Studia I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne, mają na celu wykształcenie absolwenta, który w oparciu o zdobyte kompetencje jest zdolny do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia lub też do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w przedszkolu oraz w szkole podstawowej. Zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli, absolwent jest pedagogiem wszechstronnie przygotowanym do kompleksowej realizacji zadań kształcących, wychowawczych i opiekuńczych.

Absolwent studiów I stopnia kierunku wychowanie fizyczne, posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz do prowadzenia zajęć korekcyjnych i rekreacyjno - sportowych z dziećmi młodszymi, realizowanych w domach kultury, ośrodkach sportu i placówkach oświatowych (gminnych i powiatowych), w ramach sportu szkolnego oraz rekreacji i turystyki dzieci.

Gruntowne przygotowanie teoretyczno - sprawnościowe absolwenta tego kierunku, umożliwia mu kompleksową realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Dzięki uzyskaniu i opanowaniu specyficznych umiejętności i sprawności zawodowych, absolwent jest zdolny do nauczania ruchu i usprawniania ciała oraz do samodzielnego diagnozowania, planowania, programowania i realizacji procesu kształtowania pożądanych postaw, rozwijania sprawności fizycznej oraz promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym oraz ewaluacji tego procesu. Ponadto dzięki zdobytej wiedzy, absolwent jest przygotowany do pracy w sektorze administracji publicznej kooperującym z organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia i samokształcenia na studiach II stopnia oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych: instruktora sportu i rekreacji ruchowej. Zna język obcy na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o kulturze fizycznej.


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: