Kierunki studiów

studia ekonomiczne › GOSPODARKA PRZESTRZENNA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Kierunek Gospodarka przestrzenna ujmuje w sposób interdyscyplinarny problematykę kształtowania i zagospodarowania przestrzennego miast i wsi, regionów kraju i systemów osadniczych w skali międzynarodowej. W takcie zajęć studenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające między innymi na przygotowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz formułowanie strategii rozwoju lokalnego i regionalnego. Mają możliwość poznania zasad planowania społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju miast oraz regionów, jak też obszarów wiejskich.

Ponadto uczą się programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, a także rozwiązywania problemów dotyczących gospodarki nieruchomościami czy też zarządzania środowiskiem, w tym formułowania zasad zrównoważonego rozwoju.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 • Najważniejsza w tym zawodzie jest zdolność do trafnego przewidywania zachodzących lub nadchodzących procesów przestrzennych.
 • Niezbędne są także: wyobraźnia przestrzenna, zdolności techniczne
Gospodarkę przestrzenną można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym), w systemie studiów I (licencjat, inżynier), II (magisterium) stopnia.

Przedmioty nauczania realizowane na gospodarce przestrzennej (grupa przedmiotów ogólnych):
 • matematyka,
 • statystyka,
 • ekonomia,
 • geografia ekonomiczna,
 • rysunek techniczny i planistyczny,
 • socjologia,
 • historia urbanistyki,
 • prawoznawstwo,
 • grafika inżynierska,
 • fizyka,
 • podstawy gospodarki przestrzennej,
 • społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej,
 • przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią,
 • prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska,
 • ekonomika miast i regionów,
 • samorząd terytorialny,
 • projektowanie urbanistyczne,
 • planowanie przestrzenne,
 • planowanie infrastruktury technicznej,
 • geograficzne systemy informacji przestrzennej,
 • strategia rozwoju gminy,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • geodezja i kartografia,
 • budownictwo,
 • zasady projektowania,
 • rewitalizacja obszarów zurbanizowanych,
 • teoria systemów,
 • kształtowanie i ochrona środowiska,
 • teoria organizacji i zarządzania,
 • gospodarka przestrzenna Unii Europejskiej,
 • marketing terytorialny,
 • polityka regionalna,
 • techniki legislacyjne w planowaniu,
 • planowanie rozwoju miast,
 • modele w gospodarce przestrzennej.

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • wycena nieruchomości,
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne,
 • planowanie i zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym,
 • rewitalizacja terenów miejskich i poprzemysłowych,
 • systemy informacji geograficznej,
 • regionalistyka,
 • gospodarka samorządowa,
 • administracja i gospodarka samorządowa,
 • rozwój miast i regionów,
 • geodezyjne urządzanie terenów,
 • gospodarka zasobami lokalnymi,
 • kompozycja urbanistyczna,
 • gospodarka i administracja publiczna,
 • strategie rozwoju regionalnego,
 • inwestycje i wycena nieruchomości,
 • planowanie przestrzenne,
 • planowanie przestrzenne i urbanistyka,
 • szacowanie nieruchomości,
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • ekonomia regionalna,
 • ekonomia sektora publicznego,
 • zarządzanie przestrzenią miasta,
 • rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich,
 • administracja i gospodarka samorządowa,
 • gospodarka lokalna i globalna,
 • gospodarka miejska i regionalna,
 • planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami,
 • zarządzanie środowiskiem i przestrzenią,
 • gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami,
 • planowanie terenów otwartych,
 • gospodarka i administracja publiczna,
 • zarządzanie miastem/gospodarka miejska,
 • planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • urbanistyka i regionalistyka,
 • gospodarka i obrót nieruchomościami,
 • gospodarka regionalna i lokalna,


Studenci studiów inżynierskich na kierunku gospodarka przestrzenna uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu konceptualizacji i planowania zrównoważonego rozwoju, kształtowania przestrzeni dla potrzeb ludzi zgodnie z wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury.

Absolwent studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jest przygotowany do opracowywania dokumentów planistycznych jednostek osiedleńczych, konstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek przestrzennych, a także sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów oraz ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego.

Kończąc studia na kierunku gospodarka przestrzenna absolwent potrafi planować rozwój infrastruktury komunalnej, może pełnić rolę doradcy i negocjatora posiadającego kompetencje kreowania współpracy publiczno-prywatnej, zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym.

Absolwent będzie potrafił opracowywać analizy i podejmie działania z zakresu marketingu terytorialnego; planowania ochrony europejskiego dziedzictwa kultury miejskiej i regionalnej oraz prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele.

Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, pracowniach projektowych; przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości, agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych, firmach otoczenia biznesu, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej oraz instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.

Kończąc studia na kierunku gospodarka przestrzenna absolwent posiada również kompetencje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


Kierunek specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • wycena nieruchomości,
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne,
 • planowanie i zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym,
 • rewitalizacja terenów miejskich i poprzemysłowych,
 • systemy informacji geograficznej,
 • regionalistyka,
 • gospodarka samorządowa,
 • administracja i gospodarka samorządowa,
 • rozwój miast i regionów,
 • geodezyjne urządzanie terenów,
 • gospodarka zasobami lokalnymi,
 • kompozycja urbanistyczna,
 • gospodarka i administracja publiczna,
 • strategie rozwoju regionalnego,
 • inwestycje i wycena nieruchomości,
 • planowanie przestrzenne,
 • planowanie przestrzenne i urbanistyka,
 • szacowanie nieruchomości,
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • ekonomia regionalna,
 • ekonomia sektora publicznego,
 • zarządzanie przestrzenią miasta,
 • rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich,
 • administracja i gospodarka samorządowa,
 • gospodarka lokalna i globalna,
 • gospodarka miejska i regionalna,
 • planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami,
 • zarządzanie środowiskiem i przestrzenią,
 • gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami,
 • planowanie terenów otwartych,
 • gospodarka i administracja publiczna,
 • zarządzanie miastem/gospodarka miejska,
 • planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • urbanistyka i regionalistyka,
 • gospodarka i obrót nieruchomościami,
 • gospodarka regionalna i lokalna,
 • gospodarka turystyczna.

Profil absolwenta

Absolwenci tego kierunku wyposażeni są w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, a ponadto wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą i społeczną.

Absolwenci mogą pracować w:

 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • pracowniach projektowych,
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach rozwoju,
 • agencjach nieruchomości,
 • firmach konsultingowych i doradczych,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej,
 • instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.
 • firmach biznesowych.

Absolwenci studiów inżynierskich są przygotowani do pracy w pracowniach projektowych.

Możliwości rozwoju

Możliwości po tym kierunku jest bardzo wiele, przykładowo można:

 • podjąć studia podyplomowe z wyceny nieruchomości czy gospodarki nieruchomościami i kursy z technik sprzedaży, co może być przydatne w pracy specjalisty ds. wyceny nieruchomości
 • pracując jako planista przestrzenny, potwierdzić swoje umiejętności na Podyplomowym Studium Planowania PrzestrzennegoUczelnie, na których możesz studiować ten kierunek:Komentarze
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:~gospodarka przestrzenna
2015-08-31 18:27:54
gospodarka przestrzenna to porażka, kolejny kierunek, który powstał by zapewnić miejsce pracy profesorom i doktorom wystarczy przejrzeć plan gospodarki, tak na prawdę o wszystkim i o niczym.
~Olaa
2015-07-28 23:08:33
Skończyłam III rok GP na SGGW, został mi semestr do zakończenia studiów I stopnia, jednocześnie zaczęłam 2 kierunek, finanse i rachunkowość, na GP byłam na specjalizacji związanej z zarządzaniem nieruchomościami. Do absolwentów i zorientowanych: nie wiem co robić, który z tych kierunków kontynuować na studiach magisterskich? myślę że z obu nie ma sensu, ale który wybrać. Na finansach dopiero skończyłam I rok więc trochę bym przedłużyła studia. Błagam o rady!
~belfer
2015-05-12 19:54:01
Zapraszam na GP I stopnia na Politechnikę Krakowską. Od roku 2016/17 będzie można kontynuować naukę na GP II stopnia na specjalności Gospodarka komunalna. Kierunek przyszłościowy. Zajęcia w głównej części odbywają się z kompetentnymi praktykami. pozdrawiam :)
~studnetka
2015-04-06 13:09:09
nie bój się tak tej matmy, Krystian z etrapez wszystko wytłumaczy, tak jak nam, studentom GP z PW, bez niego byłoby ciężko
~Paula1313
2015-03-02 11:45:57
witam... planuje studiować gospodarkę przestrzenną ale na uniwersytecie Szczecińskim czyli licencjacką, chciałabym się dowiedzieć czy matematyka jest trudna, ponieważ maturę pisałam 2012 roku a studiuje na kierunku gdzie jej nie ma i z tego przedmiotu już nie wiele pamiętam, Pozdrawiam
~gOść
2015-02-18 15:25:27
Witam, na jaką uczelnię warto iść na magistra z gospodarki przestrzennej?
~mgr
2015-01-23 18:16:30
w pup nie jest łatwo się zarejestrować
~hahaha! ale jaja!
2015-01-23 16:17:07
banalny kierunek, łatwo go skończyć nawet na politechnice. Jeszcze łatwiej jest zarejestrować się w PUP.
~luk92
2014-09-18 02:22:10
Z jakich innych kierunków można robić magistra po Gospodarce Przestrzennej (studia inżynierskie) ? Wiem że to wszystko zależy od uczelni i różnicy programowej itp. ale nigdzie nie mogę znaleźć konkretnych przykładów .
~
2014-07-31 23:29:03
"przede wszystkim w tym, że zbyt wielu absolwentów kończy ten kierunek, podczas gdy jest mało miejsc pracy" Watsonie to problem każdego kierunku w naszym landzie
~mała
2014-07-31 19:29:17
Niestety, na Uniwerku też nie jest za dobrze. Za dużo teorii (z drugiej strony ta dziedzina wymaga szerszego pojęcia o rzeczywistości) Za mało dostępu do oprogramowania jest minusem. Ale problem tkwi przede wszystkim w tym, że zbyt wielu absolwentów kończy ten kierunek, podczas gdy jest mało miejsc pracy. Ponadto, nie ma stażu pracy (miesięczne praktyki to śmiech na sali) Urzędy obsadzane są przez nie wiem kogo, ale sądząc po ilości nowo powstających marketów i sklepów typu shiti senter, ci ludzie mają bardzo kiepskie pojęcie o swoim zawodzie. To smutne, bo te urzędasy ciągną kraj na dno, właśnie swoimi dennymi inwestycjami. Problem bezrobocia można rozwiązać w stosunkowo łatwy sposób. Ale te osoby nie są tym chyba zainteresowane. Jako osoba z dodatkową znajomością programów GiS-owskich jestem teoretycznie ciekawym absolwentem. Niestety, nie ma ofert albo są...dla zajęcy ukrytych gdzieś daleko w puszczy. Współczuję wszystkim absolwentom. Rynek pracy jest kiepski, właśnie dzięki pociotkom napychającym oferty pracy dla kasjerek sprzedawców i magazynierów. A przecież aż tylu ich nie ma! A to znaczy, że reszta spadnie za ladę. Chyba że wydarzy się jakiś cud.
~rafał
2014-07-17 13:10:44
OSTRZEGAM! gospodarka przestrzenna na ekonomii to jakaś porażka.. lepiej wybrać cokolwiek innego niż gospodarkę na ekonomii bo do niczego Was nie przygotuje. Jak ekonomista ma Was przygotować do bycia urbanistą? ja tego nie wiem i większość ludzi które podjęło studia na wydziałach ekonomicznych też tego nie wie, a w szczególności po co zaczęło te studia bo nic co trzeba się nie nauczyli... znam również dużo ludzi z poznania i to porażka...PLANOWANIE PRZESTRZENNE TO NIE EKONOMIA TYLKO ODDZIELNA DZIEDZINA NAUKI I NIECH WAM OCZU NIE MYDLĄ...NA WYDZIAŁACH EKOMONICZNYCH KSZTALCĄ EKONOMISTÓW A NIE PLANISTÓW CZY URBANISTÓW.. GIS-U TEŻ WAS NIE NAUCZĄ.. POPROSTU NIC... WYJDZIECIE Z ZEREM... NIE DAJCIE SIĘ NABRAĆ... dużo lepiej wybrać sobie wydział architektury czy geodezji na studiowanie gospodarki lub samą geodezje i później studia podyplomowe.. dużo więcej się nauczycie... dziś planowanie przestrzenne przechodzi w GIS i niedługo będą takie programy że będą wszystko określały same i urbanistów nie będzie potrzeba.. lepiej już iść na geodezje i zająć się GIS-EM to jest przyszłość i tu jest praca i duże pieniądze... i będzie zawsze.. sam chyba wybiorę się na geodezje jako drugi kierunek bo ta gospodarka przestrzenna to jakaś porażka... rozmawiałem z urbanistą i nie wiem nic co powinienem wiedzieć więc gdzie ja znajdę prace?
~Magi
2014-07-03 20:14:41
Czy może mi ktoś powiedzieć o gp na PB ?Na co wykładowcy kładą największy nacisk ?
~megi6
2014-06-23 21:45:14
chcę składać papiery na gp, zastanawiam sie czy na up we wrocku czy na uw we wrocku. duzo osob odradza ten kierunek. czyktos studiowal na ktorejs z uczelni? jest trudno? nie jestem dra ani z matmy ani z fizy
~do fl0wer
2014-03-11 15:17:55
Tak to jest jak uczelnia otwiera nowe kierunki tylko po to by nałapać sobie jak najwięcej studentów i zapewnić etaty dla wykładowców. Takie sytuacje mają również miejsce na innych krakowskich uczelniach. Najbardziej cierpią na tym abolwenci, bo jest ich coraz więcej. Teraz jest tyle kierunków, które tematyką nachodzą na siebie i w związku z tym o prace coraz trudniej.
~fl0wer
2014-03-03 18:04:32
studiuję na Politechnice Krakowskiej, WIL, 2rok. Nie polecam, brak im wykwalifikowanej kadry, narzucili nam blok tematyczny z transportu, co nijak rzutuje na przygotowanie do zawodu. Nie wspominając o tym, że nie podjęli decyzji czy w ogóle będą otwierać magisterkę. Lepiej wybrać uczelnię, która prowadzi ten kierunek kilka lat i jest bardziej ogarnięta.
~mata
2014-01-06 20:19:46
GP UP Poznań, jest dość łatwo, matma i inne ścisłe przedmioty nie zabijają, uwierzcie... w liceum miałam 3-ki teraz idzie mi całkiem nieźle. Kierunek nie jest może jakoś super fascynujący, ale nie jest tragicznie. A z pracą myślę, że tak jak po wszystkim, zależy jak się trafi jak się zahaczy, czy potrafimy się zareklamować. Generalnie nie odradzam, nie namawiam. oceniam 6/10, nie żałuję, że wybrałam ten kierunek.
~SGGW
2013-10-17 13:56:08
Śmieszą mnie opinię osób, które zaliczając pierwszy rok mówią, że jest na nim ciężko... oczywiście idąc z liceum, technikum na studia, każdy przeżyje szok (chyba, że się wybierze uczelnie prywatną, gdzie się tylko płaci i wymaga aby przechodzić dalej ;]), ja jestem studentką teraz aktualnie IV roku GP na SGGW, pierwszy rok poszedł mi gładko, chociaż wydawało się, że przedmioty są dosyć trudne (matematyka, statystyka, fizyka), nic mylnego... Z semestru na semestr jest coraz więcej projektów, które tak naprawdę nie zajmują godziny, czy dwóch... nad nimi siedzi się czasami parę dni, tygodni ( jeśli ktoś pracuje). Student GP musi posiąść wiedzę z różnych dziedzin... jeśli ma analizować rozwój miast i regionów, musi znać zagadnienia z budownictwa, infrastruktury, ochrony środowiska, leśnictwa, rolnictwa i innych dziedzin. Ja osobiście polecam ten kierunek, SGGW posiada dobrych wykładowców= wymagających ( dziedziny planowania i wszystkie przedmioty związane z tematyką prawną planowania przestrzennego, nieruchomości i samorządu terytorialnego).
~ola
2013-08-23 11:45:17
~mari212 na inżynierii są jeszcze trudniejsze przedmioty typu chemia itp. ale ogólnie kierunki są baaaardzo podobne, ja studiuję GP, moja współlokatorka iś i cały czas sobie pomagamy
~tomek
2013-08-23 11:44:09
sggw i różne przyrodnicze też są ok, ja tak skończyłem i prace załapałem od razu. Nie słuchajcie niektórych znawców wypowiadających się tutaj, kierunek jest naprawdę niezły. Pozdrawiam
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem