Kierunki studiów

studia ekonomiczne › CYFRYZACJA I ZARZĄDZANIE DANYMI W BIZNESIE

CYFRYZACJA I ZARZĄDZANIE DANYMI W BIZNESIE

CYFRYZACJA I ZARZĄDZANIE DANYMI W BIZNESIE

Szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych wpływa na współczesne środowisko biznesowe. Podstawą rewolucji informacyjnej stał się Internet przyczyniając się do powstania nowych modeli biznesowych związanych z handlem elektronicznym.

Kierunek ten oferuje unikalne połączenie wiedzy dziedzinowej z zakresu nauk o zarządzaniu, innych nauk społecznych i elementów nauk ścisłych z umiejętnościami komunikacyjnymi i analitycznymi. W ten sposób pozwala wykorzystać nabyte kwalifikacje w zakresie wykorzystania technologii informatycznych, do automatyzacji procesów biznesowych i przekształcenia dostępnych dla firmy danych w realną korzyść biznesową.

Powstający Internet Rzeczy stymuluje pojawianie się nowych koncepcji w obszarze zarządzania biznesem, które zakładają transformację cyfrową, opartą na aplikacjach i usługach chmury obliczeniowej, analizie dużych zbiorów danych Big Data i wielokanałowym modelu dystrybucji produktów i usług. Czynnikami stymulującymi te zmiany są: automatyzacja procesów, cyfrowe dane, łączność oraz cyfrowy dostęp konsumentów.


Studenci tego kierunku będą mieli możliwość poznania biznesowych korzyści, jakie przynosi stosowanie różnych technologii informatycznych w organizacji.

Główne przedmioty

 • Transformacja cyfrowa biznesu
 • Modelowanie i eksploracja procesów biznesowych
 • Bazy danych
 • Media cyfrowe i wyszukiwanie informacji
 • Aplikacje i usługi IT w cyfryzacji biznesu
 • Business Intelligence
 • Technologie Big Data
 • Ochrona danych i bezpieczeństwo cyfrowe
Absolwent osiągnie następujące efekty kształcenia w zakresie:

Wiedzy

 • Posiada wiedzę o różnych typach organizacji oraz podstawowych elementach je konstytuujących (w tym o strukturach organizacyjnych, procesach pracy, metodach i technikach organizacji pracy), relacjach między nimi i wzajemnych zależnościach
 • Posiada podstawową wiedzę o metodach zarządzania relacjami między poszczególnymi elementami organizacji oraz relacjami organizacji z otoczeniem
 • Posiada wiedzę na temat istoty i znaczenia kapitału społecznego organizacji oraz rządzących nim prawidłowościach
 • Posiada wiedzę o człowieku w szczególności, jako podmiocie konstytuującym organizację, a także działającym w tych organizacjach
 • Posiada wiedzę o metodach i narzędziach odpowiednich dla nauk o zarządzaniu i informatyki pozwalających opisywać organizacje, ich struktury oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
 • Posiada wiedzę na temat organizacyjnych, społecznych i indywidualnych norm i reguł rządzących organizacjami oraz najważniejszych obszarach zmian w ich zakresie
 • Posiada wiedzę na temat organizacyjnych, społecznych i indywidualnych norm i reguł rządzących organizacjami oraz najważniejszych czynników wpływających na ich rozwój, w tym związanych z technologią ICT
 • Posiada wiedzę o ewolucji organizacji w tym tendencji wynikających z przemian społeczno-gospodarczych, prawnych oraz rozwoju technologii, w tym o metodach wykorzystywanych w gromadzeniu, udostępnianiu i analizie danych biznesowych
 • Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności i prawa autorskiego
 • Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania
 • Posiada wiedzę o metodach i narzędziach i modelowania procesów biznesowych odpowiednich dla nauk o zarządzaniu i informatyki pozwalających opisywać organizacje, ich struktury oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
 • Posiada wiedzę o metodach i narzędziach (w tym technikach) do zarządzania danymi (gromadzenia, analizowania, zapewnienia bezpieczeństwa, wizualizacji i raportowania danych) oraz diagnozowania, modelowania i rozwiązywania prostych problemów
 • Posiada wiedzę o źródłach danych, różnych formatach i typach danych oraz hurtowniach danych, rozumie istotę i metody wykorzystywania systemu wyszukiwania, zapytań i raportowania w celu uzyskania żądanej informacji

Umiejętności

 • Potrafi dostrzec i dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk organizacyjnych
 • Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną z dziedziny zarządzania do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania wybranych procesów i zjawisk organizacyjnych.
 • Potrafi dokonać analizy przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk w środowisku organizacji oraz przewidywać kierunki ich zmian.
 • Potrafi przewidywać praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk społecznych w obszarze zarządzania organizacjami z wykorzystaniem metod i technik zwłaszcza w obszarze związanym z analizą danych
 • Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami określającymi zasady funkcjonowania organizacji w procesie usprawniania i doskonalenia jej działania.
 • Posiada umiejętność modelowania systemu informatycznego organizacji i świadczenia usług IT
 • Analizuje możliwe rozwiązania konkretnych problemów decyzyjnych i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań w praktyce.
 • Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk i procesów w organizacji korzystając z różnych metod i źródeł danych np. dokumentacji technicznej, podręczników oraz źródeł internetowych
 • Posiada umiejętność przygotowywania prac pisemnych w języku polskim i nowożytnym języku obcym dotyczących realizowanych działań, z wykorzystaniem zróżnicowanych źródeł informacji.
 • Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim dotyczących realizowanych działań, z wykorzystaniem zróżnicowanych źródeł informacji
 • Ma umiejętności językowe w zakresie dyscypliny: nauki o zarządzaniu, zgodnie z wymaganiami właściwymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • Posiada umiejętność przeprowadzenia analiz i rozwiązania konkretnych problemów decyzyjnych, proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia wykorzystując odpowiednio dobrane środowisko programistyczne w procesie projektowania i weryfikacji działania aplikacji informatycznych
 • Wykorzystuje podstawową wiedzę do gromadzenia i zapewnienia bezpieczeństwa danym, pobierania ich do tworzenia modeli analitycznych i interpretacji
 • Rozumie potrzebę permanentnej edukacji i podnoszenia własnych kwalifikacji zarówno w kontekście technicznym, jak i społecznym

Kompetencji personalnych i społecznych

 • Potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • Potrafi adekwatnie określić priorytety realizowanych działań oraz przydzielać zadania odpowiednim członkom zespołu
 • Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
 • Potrafi w odpowiedni sposób włączyć się w pracę zespołu, uwzględniając i rozumiejąc specyfikę jego funkcjonowania
 • Aktywnie pozyskuje informacje i zarządza własnym rozwojem zawodowym
 • Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Uczelnie, na których możesz studiować ten kierunek:Komentarze
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem