Kierunki studiów

studia techniczne › METALURGIA

METALURGIA

METALURGIA

Kierunek techniczny

Metalurgia to nauka o metalach, obejmująca m.in. przeróbkę plastyczną, odlewnictwo, metaloznawstwo i metalurgię ekstrakcyjną. Przedmiotem badań metalurgii jest przeróbka rud metali aż do produktu końcowego (np. kabel miedziany, drzwi samochodowe, profile aluminiowe).

W języku potocznym utożsamiana jest często z hutnictwem, przy czym hutnictwo zajmuje się wyłącznie metalurgią ekstrakcyjną. Obecnie procesy ekstrakcji metali stanowią niewielki odsetek przedmiotów badań metalurgii, która skupia się głównie na przetwórstwie metali, czyli wytwarzaniu przedmiotów użytkowych.(źródło: Wikipedia)

Absolwenci metalurgii studiów pierwszego stopnia posiadają umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu:

 • metalurgii ekstrakcyjnej,
 • przetwórstwa metali i stopów,
 • nauki o materiałach, recyklingu metali,
 • utylizacji odpadów technologicznych,
 • techniki cieplnej,
 • informatyki,
 • podstaw automatyki,
 • ekologii.

Absolwent jest przygotowany do działalności inżynierskiej w:

 • produkcji przemysłowej,
 • przetwórstwie metali i stopów,
 • laboratoriach specjalistycznych,
 • biurach projektowych,
 • jednostkach gospodarczych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w małych i średnich i dużych przedsiębiorstwach metalurgicznych i przetwórstwa metali oraz przemysłach pokrewnych; jednostkach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna.

Absolwent metalurgii studiów drugiego stopnia ma umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu metalurgii, przetwórstwa stopów metali, a także modelowania procesów i komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczej działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowo-badawczej związanej z projektowaniem, przetwarzaniem, doborem i użytkowaniem stopów metali oraz uszlachetnianiem gotowych produktów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Absolwent jest przygotowany do pracy: w przemyśle metalurgicznym i przemysłach pokrewnych, administracji państwowej i samorządowej oraz instytutach naukowo-badawczych.

Organizacja studiów

Metalurgię można studiować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na wybranych politechnikach i w wyższych szkołach zawodowych. Studia są dwustopniowe. Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów, a studia drugiego stopnia 3 semestry, zaś studia niestacjonarne odpowiednio 8 i 4 semestry.

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na metalurgii - studia pierwszego stopnia (grupa treści podstawowych):

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • nauka o materiałach.

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na metalurgii - studia pierwszego stopnia (grupa treści kierunkowych):

 • metalurgia i przetwórstwo metali,
 • termodynamika techniczna i techniki cieplne,
 • metodyka badania materiałów,
 • mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów,
 • grafika inżynierska i projektowania inżynierskie,
 • elektrotechnika i elektronika,
 • automatyka i robotyka,
 • organizacja pracy, zarządzania i ergonomii,
 • informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich.

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na metalurgii - studia drugiego stopnia (grupa treści podstawowych):

 • kształtowanie, badanie struktury i własności materiałów

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na metalurgii - studia drugiego stopnia (grupa treści kierunkowych):

 • teoria procesów metalurgicznych,
 • metaloznawstwo stopów żelaza i metali nieżelaznych,
 • teoria sprężystości i plastyczności,
 • komputerowe wspomaganie w technice i sieci komputerowe.

Przykładowy plan studiów znajdziesz tutaj.

Kierunek specjalności

Specjalność: techniki wytwarzania

 • odlewnictwo metali, tworzyw sztucznych i ceramiki - odlewnictwo to jedna z najstarszych technologii w historii człowieka. Zabytki sztuki odlewniczej odnajdywano w najstarszych wykopaliskach archeologicznych. Tę najstarszą, a zarazem współczesną technologię możesz poznać wybierając grupę dyplomowania: Odlewnictwo metali, tworzyw sztucznych i ceramiki. Zdobędziesz tu specjalistyczną wiedzę z zakresu technologii odlewniczych oraz umiejętności praktyczne związane z przygotowaniem modelu, formy i wykonaniem odlewu. Ze względu na to, że na rynku pracy stale poszukuje się inżynierów odlewników, bez problemów znajdziesz pracę na terenie całej Polski, jak i za granicą.
 • przeróbka plastyczna materiałów - planując swą karierze zawodową, weź pod uwagę fakt, że w obecnej chwili na rynku pracy poszukuje się specjalistów z zakresu przeróbki plastycznej materiałów i ta tendencja będzie się utrzymywać. Na specjalności tej zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z technologii walcowania, kucia, ciągnienia i tłoczenia. Będziesz mógł w przyszłości modelować i projektować nowoczesne procesy technologiczne i wpływać na podniesienie jakości wyrobów. Uzyskane kwalifikacje pozwolą Ci na modernizowanie linii produkcyjnych w przemyśle.
 • metalurgia ekstrakcyjna - absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę o procesach pirometalurgicznego wytwarzania stali i metali nieżelaznych z surowców naturalnych oraz o procesach przeróbki odpadów produkcyjnych i materiałów wtórnych. Studiując tą specjalność nabędziesz umiejętności komputerowego modelowania technologii materiałowych realizowanych w wysokich temperaturach. Dzięki nabytej wiedzy uzyskujesz podstawy do pracy twórczej w działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowej.
 • odlewnictwo artystyczne - Katedra Odlewnictwa Politechniki Częstochowskiej . jako jedyna w kraju wyższa uczelnia techniczna, kształci w zakresie technik odlewnictwa artystycznego. Jest to specjalistyczna wiedza profesjonalna, która uzupełnia podstawową wiedzę odlewniczą o szczególny obszar potrzebny do realizacji bardzo skomplikowanych dzieł sztuki odlewniczej: od wielotonowych pomników po miniaturowe odlewy jubilerskie. Nasi specjaliści są uznanymi ekspertami w tej dziedzinie, brali udział w wielu prestiżowych realizacjach, m.in. dla Zamku Królewskiego w Warszawie Specjalizacja w tej dziedzinie pozwala na zatrudnienie w odlewniach artystycznych, pracowniach rzeźbiarskich i licznych warsztatach rzemiosła artystycznego, wykorzystujących techniki odlewnicze.
 • obróbka cieplna i powierzchniowa - studiując tę specjalność dowiesz się jaki jest wpływ składu chemicznego oraz struktury elektronowej, atomowej i molekularnej na własności stopów metalicznych. Główny ładunek wiedzy nakierowany jest na: problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu technologii obróbki cieplnej materiałów metalicznych, kształtowanie określonej struktury (właściwości) warstwy powierzchniowej poprzez obróbkę cieplno-chemiczną, fizyczną, chemiczną i elektrochemiczną, a także na informacje z zakresu otrzymywania warstw antyściernych i antykorozyjnych, w których dominującą rolę odgrywają trudno topliwe związki węgla, azotu i&ndsp;boru z metalami przejściowymi. Absolwent ma więc wiedzę praktyczną w zakresie: szeroko pojętej obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, kształtowania i wytwarzania powierzchniowych warstw i powłok o z góry założonych właściwościach, które gwarantują zwiększenie trwałości eksploatacyjnej, odporności korozyjnej, ściernej oraz wzrost walorów dekoracyjnych wyrobów. Absolwent specjalności znajduje zatrudnienie w przemyśle hutniczym, maszynowym, energetycznym, transporcie, chemicznym, instytutach naukowych, szkolnictwie, administracji, biurach consultingowo-projektowych, rzemiośle, handlu oraz firmach prywatnych.
 • techniki grzewcze - studia na specjalności obejmują te dziedziny wiedzy i umiejętności, które dotyczą szeroko pojętych zagadnień cieplnych w procesach technologicznych - od teoretycznych podstaw spalania paliw i wymiany ciepła, poprzez: projektowanie i budowę pieców przemysłowych, urządzeń energetycznych oraz ich racjonalną eksploatację, odzysk energii odpadowej i ograniczenie zgorzeliny, aż do najnowszych metod pomiarowych techniki cieplnej i ochrony środowiska. Studenci opanowują technologię plazmowego nanoszenia powłok, poznają własności powłok, ich wpływ na eksploatację urządzeń cieplnych, obliczanie emisji energii cieplnej i zanieczyszczeń do atmosfery i metody jej ograniczania.

Specjalność: informatyka stosowana

Jeżeli interesujesz się informatyką i chcesz być nowoczesnym inżynierem, to proponujemy studia na specjalności informatyka stosowana. Zdobędziesz tu najnowszą wiedzę informatyczną, która pozwoli ci na jej wykorzystanie w nowoczesnym przemyśle. Możliwość zatrudnienia absolwenta o tej specjalności jest praktycznie nieograniczona, zarówno w przemyśle, jak i w instytutach badawczych oraz uczelniach. W ramach tej specjalności nauczysz się programować, tworząc aplikacje w oparciu o opanowane języki programowania. Poznasz także podstawowe zasady grafiki inżynierskiej, które będziesz wykorzystywać do przygotowywania projektów oraz ich prezentacji.

Specjalność: ochrona środowiska i recykling materiałów

Wykształcenie w zakresie tej specjalności pozwala na realizację współcześnie realizowanej misji przedsiębiorstwa przyjaznego otoczeniu, wykorzystującego w procesach wytwarzania między innymi materiały odpadowe.

Specjalność: technika cieplna

Na rynku pracy poszukuje się specjalistów w zakresie ochrony środowiska. Jeżeli drażnią Cię dymiące kominy, a co za tym idzie brak świeżego powietrza i duże rachunki za ogrzewanie, to na tej specjalności poznasz zasady nagrzewania i ogrzewania, stosowane urządzenia, systemy grzewcze i klimatyzacyjne, zasady energooszczędnych i niskoemisyjnych przebiegów nagrzewania oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Absolwenci tej specjalności nabywają również umiejętności modelowania i komputerowego sterowania procesami grzewczymi.

Specjalność: inżynieria produkcji

Specjalność ta kształci inżynierów-menadżerów dla potrzeb restrukturyzowanego przemysłu oraz dla związanych z nim zakładów przemysłowych państwowych i prywatnych. Będąc studentem tej specjalności zdobędziesz podstawową wiedzę inżynierską oraz wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnego zarządzania i organizacji. W nauczaniu połączono elementy zarządzania produkcją, finansami i ludźmi oraz marketingu, informatyki, inżynierskiej grafiki komputerowej i języków obcych. Absolwent tej specjalności jest specjalistą w przemyśle przetwórczym oraz dziedzinie logistyki - czyli obrotu surowcami i materiałami. Ceniony jest tam, gdzie należy przekształcić istniejące wydziały produkcyjne lub firmy w nowoczesne, dynamicznie prowadzone jednostki gospodarcze.

Źródło: www.wip.pcz.pl

Profil absolwenta

Absolwenci kierunku metalurgia są przygotowani do podejmowania działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowej związanej z projektowaniem, przetwarzaniem, doborem i użytkowaniem metali, stopów i innych tworzyw w różnych gałęziach przemysłu.

Dzięki nabytej wiedzy w zakresie metalurgii ekstrakcyjnej, przetwórstwa metali, energetyki, informatyki, ekonomiki i ekologii uzyskują podstawy do twórczej pracy w zakresie zagadnień związanych z rozwojem technologii metali i stopów. Przygotowanie do pracy zawodowej uwzględnia szerokie możliwości zatrudnienia absolwentów w przemyśle, energetyce, transporcie, instytucjach naukowych, bankowości, administracji, biurach consultingowo-projektowych, rzemiośle oraz prywatnych firmach wytwórczych i usługowych.

Absolwent kierunku metalurgia jest specjalistą z zakresu techniki i technologii, recyklingu materiałów i ochrony środowiska (produkcja przyjazna dla środowiska), a w zarządzaniu procesami produkcyjnymi wykorzystuje automatyzację i informatyzację procesów. Niezależnie od wyboru studiowanej specjalności, każdy student przechodzi kształcenie w zakresie takich przedmiotów jak: informatyka, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, czy podstawy projektowania z wykorzystaniem programów CAD/CAM.

Źródło: www.wip.pcz.pl


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Uczelnie, na których możesz studiować ten kierunek:Ciekawostki

Wszystko o metalach:

Komentarze
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:~jaro
2014-05-26 16:54:53
witam Was i mam pytanie, czym rózni się metalurgia na poszczególnych wydziałach: Odlewnictwa, Metali Niezależnych, Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej na AGH?
~Jobfinder
2014-02-05 11:09:00
Witam :) A ja poszukuję Metalurgów do pracy w Wielkiej Brytanii i Singapurze. Jeśli jest ktoś zainteresowany proszę o kontakt. s.kublik@jobfinder.pl
~tak
2013-07-17 13:40:24
Wydaje mi się, że przyszłością są raczej metale nieżelazne, bo ta gałąź się obecnie najszybciej rozwija, jeśli chodzi o stopy metali. Pozdrawiam
~afk
2013-04-24 13:42:52
ponawiam pytanie, który wydział na AHG byście polecili jeśli chodzi o metalurgię? jak jest z perpektywami?
~AGH
2012-09-25 13:38:07
Ja skończyłem matalurgie na AGH i szczerze powiedziawszy to poziom nie był jakiś wysoki, ale teraz zarabiam 4 tys wiec nie narzekam. Jeśli ktoś jest zdolny to na tym kierunku będzie sie strasznie nudził. Ja należe do przeciętniaków, więc było spoko
~indu
2012-06-28 13:26:24
Może tak strasznie ciązko nie jest, ale troche trzeba posiedzieć nad matma, fizyką i przedmiotami kierunkowymi. A kierunek jest unikatwy i prace jest po nim zarówno w Polsce jak i zagranica .....
~mspatrycja
2012-06-25 14:27:15
ciezko jest na agh? ;d
~marcin
2012-06-17 23:08:23
Mimo, że na AGH progi nie sa wysokie to nie jest to kierunek ,, lajtowy" Z 2 roku zostaje z 200 osób przeważnie 90. A prespetywy jesli chodzi po prace sa obiecujące. Za granića inz z AGH sa poszukiwani takze warto spróbować
~
2012-05-28 21:36:01
Kierunek bez przyszlosci sam konczylem i jedna wielka tragedia.Do roboty idzcie a nie w studiowanie sie bierzecie
~ja
2012-05-20 22:55:23
A może mi ktoś doradzić na którym wydziale na agh najlepiej studiować metalurgie? Czyli gdzie najwyższy poziom i po którym wydziale lepsze perspektywy.
~
2011-11-14 17:40:52
jerusowy, tak na metalurgii jest dużo chemii a jeszcze więcej fizyki
~jerusowy
2011-11-14 15:21:12
witam. czy na metalurgii jest dużo chemii, i czy na wysokim poziomie? proszę o odpowiedź.
~Mizerykordiah
2011-10-06 11:00:52
zaQ, Ty się o mnie nie martw, ze wszystkim dam sobie radę :P
~STUDENTKA
2011-09-27 19:32:58
jestem na drugim roku metalurgii na AGH, nie zgodze sie ze stwierdzeniem ze jest to kierunek łatwy, bo nie jest, widze ile osob zostalo na drugi rok, trzeba sie pomęczyć z matematyką chemia fizyka i z tych gorszych przedmiotow z termodynamika techniczna, ale jak ktos sie uczy to da sie przetrwac pierwszy rok, nie wiem jak z drugim;)
~zaQ
2011-09-13 12:02:20
Mizerykordia hahaha ty może zrób sobie rok przerwy i określ w którą strone chcesz podążać ? Bo taki transfer z metalurgii na polonistykę mówi sam za siebie ;]
~janusz
2011-09-09 13:39:56
Siema jak wygląda studiowanie na AGH (WIMIP) :d cięzko jest?
~Mizerykordiah
2011-09-07 17:44:48
Zrezygnowałam. Jestem na polonistyce, natomiast słyszałm od kumpla, że metalurgia jest ciekawym kierunkiem i świtnie się studiuje ale trzeba choć trchę ogarniać przedmioty ścisłe. nie dla mnie :)
~Ja
2011-07-21 18:21:04
Mizerykordiah,który wydział wybrałaś?
~Mizerykordiah
2011-07-19 12:02:43
też się dostałam na tem kierunek na agh, dziwne. kompletnie nie umiem fizyki ani chemii ;( nie wiem co ja tam robię (będę robić) ale chyba lepsze to niż buddologia :D (?)
~ja
2011-07-14 02:15:53
Dostałem się na metalurgię (AGH, wydział IMiIP).Trudno się tam utrzymać?Jak z atmosferą?
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem