Kierunki studiów

studia ścisłe › FIZYKA TECHNICZNA

FIZYKA TECHNICZNA

FIZYKA TECHNICZNA

Fizyka techniczna daje studentowi wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności.

Wiedza i zdobyte umiejętności absolwentowi pozwalają rozwiązywać problemy fizyczne – zarówno rutynowe, jak i niestandardowe. Absolwent posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji.

Studenci fizyki technicznej przygotowywani są do pracy w: laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń pomiarowych, jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych oraz szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Organizacja studiów

Przedmioty nauczania realizowane na fizyce technicznej - studia pierwszego stopnia (grupa treści podstawowych):

 • chemia,
 • matematyka,
 • podstawy fizyki.

Przedmioty nauczania realizowane na fizyce technicznej - studia pierwszego stopnia (grupa treści kierunkowych):

 • elektrotechnika i elektronika,
 • podstawy fizyki technicznej,
 • laboratorium fizyczne,
 • grafika inżynierska,
 • metody matematyczne fizyki.

Przedmioty nauczania realizowane na fizyce technicznej - studia drugiego stopnia (grupa treści kierunkowych):

 • fizyka współczesna,
 • fizyka faz skondensowanych,
 • metody numeryczne.

Kierunek specjalności

 • techniki laserowe i aparatura pomiarowa -specjalność charakteryzuje interdyscyplinarność stosowanych metod pomiarowych i inżynierskich. Studenci zapoznają się z budową, projektowaniem, eksploatacją oraz działaniem różnorodnej aparatury takiej jak: interferometrów, spektrografów, przyrządów optycznych, technik światłowodowych i optoelektroniki, przestrajalnych laserów barwnikowych, laserów półprzewodnikowych, detektorów światła, metod zliczania fotonów, zastosowaniem światła spolaryzowanego, zastosowaniem kryształów nieliniowych do wytwarzania harmonicznych i do mieszania częstotliwości. Problemy rozwiązywane w ramach prac dyplomowych, prowadzonych w obrębie tej specjalności, wymagają podjęcia zadań technicznych z zakresu: optyki i optoelektroniki, techniki laserowej, elektroniki i techniki mikrofalowej, technologii wysokiej i ultrawysokiej próżni, informatyki, w szczególności komputerowego wspomagania eksperymentu i różnych metod komputerowego wspomagania projektowania. Absolwent uzyskuje praktyczne umiejętności inżynierskie w zakresie projektowania oraz eksploatacji urządzeń pomiarowych i badawczych, a także przeprowadzania pomiarów stosownie do obowiązujących norm.
 • symulacje komputerowe - głównym celem kształcenia w ramach tej specjalności jest ukształtowanie umiejętności wykorzystywania komputerów do rozwiązywania problemów technicznych na drodze symulacji numerycznych i obliczeń symbolicznych. Jak wiadomo, wiele z problemów współczesnej techniki, to w gruncie rzeczy problemy fizyczne dające się opisać przy pomocy równań, przede wszystkim różniczkowych. Prowadzony w ramach specjalności wykład prezentuje szereg problemów tego rodzaju i pokazuje, jak można dokonać ich analizy przy pomocy numerycznego rozwiązywania opisujących je równań i wizualizacji ich rozwiązań. Językiem programowania stanowiącym podstawę praktycznych umiejętności nabywanych przez studentów w ramach ćwiczeń wykonywanych w laboratorium komputerowym jest C++ i jego rozbudowana wersja C++ Builder. Celem specjalności jest również zapoznanie studentów z tymi działami fizyki, w szczególności ciała stałego, których znajomość pozwala na zrozumienie działania podstawowych elementów komputera.
 • nanotechnologie i materiały funkcjonalne - specjalność ma na celu wykształcenie specjalistów z zakresu wytwarzania i wszechstronnej charakteryzacji nanostruktur oraz w dziedzinie nowoczesnych, zaawansowanych technologii wytwarzania i charakteryzacji funkcjonalnych materiałów dla potrzeb szybko rozwijającej się optoelektroniki. W szczególności student tej specjalności będzie rozwiązywał problemy badawczo-technologiczne w odniesieniu do zagadnień nanoinżynierii układów molekularnych, biomolekularnych, supramolekularnych, biopolimerów, nanobioelektroniki molekularnej, konstrukcji nowoczesnych fotosensorów i biosensorów. Absolwenci posiądą umiejętności określania struktury atomowej i/lub cząsteczkowej nanostruktur, ich właściwości elektronowych, mechanicznych, magnetycznych, pod kątem możliwych aplikacji w konstrukcji urządzeń elektronicznych o bardzo dużej skali integracji oraz w konstrukcji różnego rodzaju nanosensorów. Materiały funkcjonalne posiadają specyficzne właściwości fizykochemiczne, predysponujące je do zastosowań w najnowocześniejszych dziedzinach wytwarzania elektronicznych urządzeń optycznych, takich jak: organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED), mało- i wielkoformatowe wskaźniki ciekłokrystaliczne (LCD), lasery półprzewodnikowe i elementy optyczne generujące wyższe harmoniczne oraz wzmacniacze światła. Materiały będące w obrębie zainteresowania to organiczne i nieorganiczne kryształy oraz substancje posiadające uporządkowaną strukturę ciekłokrystaliczną, takie jak niskomolekularne, ciekłe kryształy i polimery ciekłokrystaliczne. Nanotechnologie zajmują się tworzeniem i wykorzystaniem materiałów, urządzeń i innych systemów poprzez kontrolę materii w skali nanometrowej, czyli na poziomie atomów, cząsteczek i makrocząsteczek. Wytworzone w ten sposób nanostruktury, często określane jako układy o zredukowanej wymiarowości (2D, 1D, 0D), wykazują inne właściwości fizyczne niż odpowiednie materiały lite, co znacznie rozszerza możliwości ich aplikacji w nowoczesnej elektronice oraz w konstrukcji mikro- i nano-układów elektromechanicznych. Elementy budowy aparatury związane z poszerzeniem możliwości technologicznych w zakresie wytwarzania nanostruktur oraz ich wszechstronnej charakteryzacji stanowią istotę aktywnej działalności inżynierskiej w zakresie nanotechnologii, optoelektroniki i inżynierii materiałowej oraz fotodynamicznej diagnostyki i terapii raka, przemysłu farmaceutycznego oraz ochrony środowiska.

Źródło: www.phys.put.poznan.pl

Profil absolwenta

Zdobyte na kierunku fizyka techniczna wykształcenie umożliwia absolwentowi podjęcie pracy na stanowiskach wykorzystujących nowe materiały oraz wysoko rozwinięte technologie, mające praktyczne zastosowanie w mikroelektronice, optoelektronice, inżynierii kwantowej, biotechnologii i nanotechnologii, a także związanych z rozwojem komputerów i ich oprogramowaniem, z ochroną środowiska, z nowoczesnymi technikami diagnostyki medycznej oraz z projektowaniem, budową i eksploatacją aparatury naukowo-badawczej. Absolwenci kierunku Fizyka Techniczna znajdują zatrudnienie w wyspecjalizowanych firmach projektowych, handlowych, produkcyjnych i serwisowych, gdzie dla celów diagnostycznych projektuje się aparaturę pomiarową oraz wykorzystuje się unikatową aparaturę badawczą. Znajdują również zatrudnienie w uczelniach wyższych i instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutach resortowych, zajmujących się badaniami z obszaru inżynierii materiałowej, molekularnej czy szeroko rozumianej nanotechnologii i biotechnologii (np. politechniki, wydziały nauk ścisłych i uniwersytety przyrodnicze, instytuty zajmujące się badaniami materiałów, które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie jako materiały budowlane, materiały stosowane w optoelektronice, jako włókna sztuczne i naturalne).

Absolwenci kierunku fizyka techniczna mogą również znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie znajomość matematyki i fizyki, połączona z umiejętnością tworzenia programów komputerowych i programów symulacyjnych okazuje się konieczna. Są to laboratoria badawcze, biura konstrukcyjne, ale i wszelkie przedsiębiorstwa i banki, w których od nowo zatrudnionego pracownika wymaga się aktywności i logicznego myślenia opartego na znajomości zjawisk fizyki, połączonych z umiejętnością twórczego wykorzystywania technik komputerowych. Absolwent może znaleźć również zatrudnienie, w szkołach i placówkach oświatowych (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień).

Dzięki zdobytym umiejętnościom analizy oraz syntezy zdarzeń zależnych od wielu czynników nasi absolwenci są też zatrudniani w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych do pracy w systemach informacyjnych związanych z prognozowaniem procesów technologicznych i ekonomicznych.
Uczelnie, na których możesz studiować ten kierunek:Komentarze
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:~liberał
2015-08-14 22:44:03
Wystarczy nauczyć się angielskiego obowiązkowo, niemieckiego, szwedzkiego, norweskiego lub jakiegokolwiek innego języka cywilizowanego kraju, a nie ciągle narzekać i stać w jednym punkcie tak jak koledzy już wcześniej o tym wspomnieli. Ktoś kiedyś nawet napisał: ~Kengren 2011-07-21 19:10:47 [...] ALE ale ale... wszystko się zmienia o 180 stopni za naszą zachodnia granicą. Siostra jest teraz w instytucie fizyki w Niemczech na jakimś uniwerku (nie najlepszy, nie najgorszy chyba w Wurzburgu) i już jest inna gadka. Wniosek, uczyć sie niemieckiego, [...] Znam nawet przykład od nas - mgr inż FT-konwersji energii Tymoteusz (nazwiska nie trzeba podawać z resztą naprawdę w porządku chłopak) od razu dostał pracę w PG ale on np. PROWADZI LABORATORIA PO ANGIELSKU NA ANGIELSKICH KIERUNKACH, a jak będzie chciał to wyjedzie gdziekolwiek i będzie mógł uczyć lub zakładać instalacje, projektować co tylko mu się trafi. WYSTARCZY TYLKO CHCIEĆ, a nie pozostać tą samą pustą idiotką szwendającą się od imprezy do imprezy, nie znając języków obcych ani nie posiadając wiedzy.
~Belfer
2015-08-14 18:37:17
Po tym kierunku praca tylko w szkole. Koleżanka skończyła fizykę techniczną na politechnice i nigdzie jej nie chcieli (gdyby to było budownictwo, mechanika czy jakiś inny kierunek branżowy ale fizyka, nie nic nie mamy....). Trafiła w końcu do szkoły, a i tu jest problem bo reforma zredukowała ilość godzin fizyki.....!
~
2015-07-29 18:31:26
Te studia są dobre ale tylko na Politechnikach lub na AGH. Z reguły pracodawcy tu i za granicą preferują studentów z Politechniki niż z uniwersytetów a i uniwersytet nie da tak dobrego przygotowania technicznego z zakresu aparatury.
~enlightened
2015-07-26 20:22:09
Większość negatywnych opinii napisanych jest przez ludzi, którzy jak sami napisali - chcą czegoś szukać w Polsce - bo nie znają języków, bo boją się wyjechać, bo nie wiedzą co chcą robić. Studia z fizyki są dobre - dają podstawę z ogólnych dziedzin inżynierskich jak mechanika, elektrotechnika, elektronika i ew. specjalizacja jak na niektórych Politechnikach przez co można później pogłębić się w temat jaki chce się stosować w życiu np. aparatura-kontrolno pomiarowa w energiach odnawialnych (ale to głównie przez konwersje energii). No może po nanotechnologii jest ciężko jak na razie cokolwiek znaleźć ale po fizyce stosowanej czy konwersji energii można znaleźć pracę wszędzie. To nie jest wina kierunku, że w Polsce jeszcze nie inwestuje się w technologię. Wejdźcie chociaż na oferty pracy w Niemczech dla fizyków, jest tego mnóstwo. Znam dużo absolwentów, którzy teraz dobrze zarabiają, a kto wam każe pracować w Polsce ?
~Low
2014-07-01 18:21:17
Jest bardzo źle. Na początku to praktycznie sama matematyka i to na poziomie matematyki stosowanej. Jeżeli nie jesteś pasjonatem fizyki, nie myślisz o niej cały czas i nie marzysz o pracy w białym fartuchu w laboratorium - nie pakuj się w to. Dla innych to po prostu nudne i włożona praca nie przekłada się na późniejsze zarobki. Potem możesz albo wyjechać za granicę i tam szukać szczęścia w instytutach naukowych lub pracować w Polsce, ale w zawodach IT/być jakimś inspektorem technicznym. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że są ludzie, którzy są po kierunkach IT i mają przed Tobą pierwszeństwo. ;) Nic ciekawego. Odradzam.
~Tomasz Tomasz
2014-02-04 15:37:21
Serio tak źle. Po tym jest?
~dorian
2014-02-01 00:32:30
ach to cudowne AGH, pójdziesz tam i od razu 5 tys na miecha:)
~FT agh
2014-01-02 20:45:42
Kończąc FT na AGH stajesz się posiadaczem dyplomu sprawności umysłowej. Np: po przekwalifikowaniu się po 1 roku zarobki 4-5tys w tele./IT.
~OpSMOFtjA
2013-11-09 10:12:13
Grzegorz wyczerpał temat i naipsał dokładnie jak to wyglądało.Nie chcę mi się w piękny zimowy piątkowy wieczf3r nikogo rugać, wystarczy mi fakt iż przeniosłem sobie infrastrukturę do innego datacenter.
~
2013-10-17 23:32:16
Fizyka techniczna jest o wiele słabszym kierunkiem niż teoratyczna.
~Expert
2013-09-03 23:27:36
Fizyka Techniczna = Fizyka Teoretyczna Fizyka = gówno Fizyk = nikt.
~jaca
2013-08-23 12:11:29
nie wierzę w to, że nie ma żadnej pozytywnej opinii..
~absolwentka
2013-06-14 13:48:18
jestem teraz bezrobotna
~diadem
2013-03-24 15:04:43
czyli co? bezrobocie? :|
~JonvanKuk
2012-11-01 09:58:46
@Paul Przekonujesz innych czy samego siebie o trafności wyboru, tj zmiany kierunku?:) Dla niektórych zmarnowany czas to rutynowe życie pod dyktando zarabiania pieniędzy poprzez wykonywanie nudnej pracy i nierozwijanie swoich zainteresowań.
~Paul
2012-09-14 10:37:41
Tak, tak, piszcie dalej ludzie, że "jak kochasz fizykę to idź na fizykę" i unieszczęśliwiajcie innych. Coś wiem o tym, bo przestudiowałem rok, i paru innych moich kumpli razem ze mną zdecydowało się opuścić kierunek i ZACZĄĆ OD NOWA inne studia w tym roku (Dlaczego to podkreślam? Dlatego, że będą musieli zapłacić za dodatkowy semestr studiów sporą sumę). Lepsze, takie jak Mechanika, Elektronika, Elektrotechnika... Reszta została studiować dalej fizę ale już nie z nadzieją jak na początku, lecz z nikłym przekonaniem, że "jakoś to będzie, po fizyce możesz robić wszystko" :) No to wio, zamiast zastanowić się i "zmarnować" jeden rok, postanowili kontynuować. I teraz zmarnują 5 lat :) A mogli spokojnie przenieść się na lepsze kierunki, punktację maturalną mieli lepszą ode mnie. Atmosfera na studiach nie napawa optymistycznie, wszyscy wypominają sobie, że "trzeba było iść na [...]", ogólnie marazm, miałem nawet nauczycielkę, na ćwiczeniach podśmiewywała się z pobłażaniem "gdzie wy znajdziecie po tym pracę...". Żeby nie było, studiuję na bardzo dobrej politechnice. Teraz z perspektywy czasu widzę, że wybór studiów to selekcja naturalna. Ci bujający w obłokach wybierają się na Fizykę, Nanotechnologię, Biotechnologię itp. Stąpający twardo po ziemi zawsze wybierają między pewniakami: Budownictwo, EiT, Infa, MiBM i jeszcze parę innych. Część ludzi przeszła (bez problemu ze strony uczelni) po I semestrze na inny kierunek. Warunkiem było zaliczenie egzaminów do końca semestru. Jeśli już dostałeś/aś się na Fizykę techniczną, a wahałeś/aś się między FT a innym kierunkiem to dowiedz się w dziekanacie szczegółów nt. przeniesienia po I semestrze. Pamiętaj, że im później się zdecydujesz, tym trudniej ci będzie. Mogę porozmawiać na ten temat. Moje GG: 57 59 804
~domen
2012-09-12 21:31:18
jest praca po tym w Polsce?
~Lolek
2012-06-06 23:13:51
To nie jest kierunek dla ,,mięczaków" NA AGH mimo bardzo wysokiego progu została nas garstka. W sumie sami pasjonaci
~Kengren
2011-07-21 19:10:47
Jeśli to wam pomoże... Mam siostrę na 4 roku fizyki technicznej. Tak to prawda że po fizyce technicznej z Polsce jest kipisz. Albo zostajesz na uczelni albo do szkoły albo do firm "technologicznych" typu "nano-leszek" (zgooglujcie sobie jest taka firma niezłą beke mieliśmy). ALE ale ale... wszystko się zmienia o 180 stopni za naszą zachodnia granicą. Siostra jest teraz w instytucie fizyki w Niemczech na jakimś uniwerku (nie najlepszy, nie najgorszy chyba w Wurzburgu) i już jest inna gadka. Wniosek, uczyć sie niemieckiego, chyba że w stanach albo w chinach macie rodzine to lepiej tam. Ale w Polsce... NIE ! Chyba że nano-leszek
~zaQ
2011-07-16 14:34:49
Polly Jeżeli kochasz fizykę, idź na fizykę. Możesz przecież pójść na fizykę techniczną i też być inżynierem. To gówno prawda za przeproszeniem ze po fizyce nie ma pracy. Zobacz jak mało mamy absolwentów fizyki, a ile mechaników czy mechatroników. Ja bym radził iść na studia zgodne z twoimi zamiłowaniami
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem