Kierunki studiów

studia przyrodnicze › GEOLOGIA STOSOWANA

GEOLOGIA STOSOWANA

GEOLOGIA STOSOWANA

Stacjonarne studia geologiczne realizowane są w systemie dwustopniowym i obejmują studia I i II stopnia. W ramach studiów pierwszego stopnia oferowane są dwa programy:

na kierunku geologia – program studiów licencjackich, sześciosemestralnych, kończących się nadaniem tytułu zawodowego licencjata na kierunku geologia w wybranej specjalności,

na kierunku geologia stosowana – program studiów inżynierskich, siedmiosemestralnych, kończących się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera geologa.

Wybór programu następuje po pierwszym roku studiów, który jest wspólny zarówno dla kierunku geologia jak i kierunku geologia stosowana. Po uzyskaniu dyplomu studiów pierwszego stopnia na każdym z wymienionych kierunków możliwa jest kontynuacja studiów na poziomie drugim (magisterskim) w wybranej specjalności.

Różnorodna tematyka przedmiotów realizowanych w ramach kształcenia na studiach geologicznych daje absolwentowi szerokie wykształcenie nie tylko w zakresie nauk przyrodniczych, ale również ścisłych i technicznych. Absolwent posiada również wiedzę praktyczną niezbędną do pracy w terenie, którą pozyskał w ramach niemal 470 godzin ćwiczeń terenowych.

Absolwent studiów geologicznych I stopnia:

ma niezbędną dla rozumienia nauk o Ziemi wiedzę ogólną z zakresu matematyki, fizyki, chemii, ekonomii, zagospodarowania przestrzennego,

ma podstawową wiedzę w zakresie fundamentalnych nauk geologicznych: geologia fizyczna, strukturalna, tektonika i sedymentologia, geologia czwartorzędu i geomorfologia, mineralogia i petrografia, paleontologia i stratygrafia, hydrogeologia, geologia inżynierska, geofizyka, geologia złóż, geologia regionalna Polski i powiązań nauk geologicznych z innymi dyscyplinami naukowymi;

ma niezbędną wiedzę z zakresu pokrewnych nauk o Ziemi i innych nauk przyrodniczych: podstaw geografii, geodezji, topografii i kartografii, ochrony środowiska, geochemii i potrafi współdziałać z przedstawicielami tych nauk;

ma wiedzę pozwalającą na uzyskanie geologicznych kompetencji inżynierskich w zakresie: geologii środowiskowej, wiertnictwa i górnictwa, geologii kopalnianej hydrogeologii inżynierskiej, gruntoznawstwa, modelowania procesów geologicznych, odnawialnych źródeł energii, mechaniki górotworu, składowania odpadów, poszukiwania i dokumentowania złóż, zasobów wód,

ma podstawową wiedzę w zakresie zasad, teorii i metod obliczeniowych, instrumentalnych, geochemicznych i geofizycznych, pozwalającą mu na praktyczne rozwiązywanie problemów w geologii, zna podstawowe metody analiz i interpretacji różnych zjawisk w zakresie dyscyplin naukowych, właściwych dla obranego kierunku studiów; ma podstawową wiedzę z zakresu uwarunkowań ekonomicznych, prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i gospodarczą,

potrafi wyszukać, analizować i oceniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł; potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz proste badania doświadczalne i formułować na ich podstawie wnioski; potrafi uczyć się samodzielnie i rozwijać umiejętności badawcze; powinien być przygotowany do podjęcia specjalistycznych studiów na poziomie magisterskim.

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi współdziałać w grupie; potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy,

dzięki licznemu zestawowi przedmiotów wybieralnych może uzyskać unikalną wiedzę np. z zakresu: geo- i biomateriałów, geochronologii, palinologii, oceny własności kamieni jubilerskich, hydrologii dynamicznej.

Studia I stopnia trwają trzy i pół roku w trakcie których student zdobywa wykształcenie ogólnogeologiczne i podstawy wiedzy w zakresie kompetencji inżynierskich. Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest zaliczenie wszystkich kursów przewidzianych w programie studiów, uzyskanie 210 punktów ECTS, przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej (projektu inżynierskiego) oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów geologicznych I stopnia jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach geologicznych, hydrogeologicznych, geofizycznych, geotechnicznych, hydrotechnicznych, budowlanych i drogowych, a także związanych z gospodarką wodną, i szeroko rozumianą ochroną środowiska, laboratoriach środowiskowych, w górnictwie, a także w jednostkach naukowych, naukowo-badawczych oraz administracji państwowej, samorządowej na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

Uczelnie, na których możesz studiować ten kierunek:Komentarze
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem