Kierunki studiów

studia ekonomiczne › ZARZĄDZANIE MIASTEM

ZARZĄDZANIE MIASTEM

ZARZĄDZANIE MIASTEM

Kierunek ZARZĄDZANIE MIASTEM oferuje studentowi możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem miast i ich obszarów funkcjonalnych. Szczególny nacisk położono na zaprezentowanie nowoczesnych metod zarządzania miastem zorientowanych na podnoszenie ich atrakcyjności i konkurencyjności.

Ważnym elementem kształcenia jest wyposażenie studenta w umiejętności zastosowania w praktyce innowacyjnych narzędzi wspierania procesów decyzyjnych w obszarze zarządzania miastem, z uwzględnieniem nowych koncepcji rozwoju miast (w tym smart/intelligent city, circular economy itd.)

Główne przedmioty

 • Zarządzanie infrastrukturą miejską
 • Zintegrowane zarządzanie miastem
 • Ekonomika miasta
 • Marketing miasta
 • Partycypacja i komunikacja społeczna
 • Finanse publiczne
 • Zarządzanie gruntami
 • Zarządzanie gospodarką mieszkaniową
 • Zarządzanie środowiskiem w mieście

Absolwent osiągnie następujące efekty kształcenia w zakresie:

Wiedzy:

 • Posiada podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, w szczególności w zakresie dyscypliny: nauki o zarządzaniu, oraz jej relacji do innych nauk
 • Posiada wiedzę o typach organizacji sektora publicznego i non-profit oraz ich podstawowych elementach
 • Posiada podstawową wiedzę o relacjach między organizacjami sektora publicznego (i ich elementami) oraz między nimi i innymi organizacjami w ich otoczeniu
 • Zna rodzaje więzi społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem roli władzy publicznej w życiu społecznym i gospodarczym i rządzące nimi prawidłowości
 • Posiada wiedzę o człowieku, jako podmiocie konstytuującym struktury organizacji publicznych i non-profit oraz zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych organizacjach
 • Posiada wiedzę o metodach i narzędziach odpowiednich dla nauk o zarządzaniu pozwalających opisywać organizacje, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki organizacji sektora publicznego, ich struktury oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
 • Posiada wiedzę o normach i regułach rządzących organizacjami sektora publicznego i non-profit
 • Posiada wiedzę o procesach zmian w organizacjach sektora publicznego, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencji tych zmian
 • Posiada wiedzę o poglądach na temat organizacji publicznych i ich struktur oraz o rodzajach więzi organizacyjnych i historycznej ewolucji poglądów na organizacje sektora publicznego
 • Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
 • Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości sektora publicznego wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania
 • Posiada podstawową wiedzę o współczesnych problemach i uwarunkowaniach funkcjonowania sektora publicznego w kontekście budowania przewag konkurencyjnych
 • Identyfikuje i wskazuje możliwości sprawnego zarządzania w organizacjach sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod zarządzania publicznego
 • Zna i potrafi scharakteryzować różnice i podobieństwa pomiędzy organizacjami sektora publicznego i prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań ich funkcjonowania

Umiejętności:

 • Potrafi dostrzec oraz dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych, prawnych, środowiskowych i przestrzennych z punktu widzenia zarządzania publicznego
 • Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania procesów i zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych, prawnych, środowiskowych i przestrzennych w kontekście zarządzania publicznego
 • Posiada umiejętność analizy przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych, prawnych, środowiskowych i przestrzennych w kontekście zarządzania publicznego
 • Posiada umiejętność prognozowania praktycznych skutków zintegrowanych procesów i zjawisk charakterystycznych dla organizacji sektora publicznego z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi z zakresu organizacji i zarządzania
 • Posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) właściwymi administracji publicznej w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu zarządzania publicznego
 • Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu zarządzania publicznego w praktyce funkcjonowania organizacji sektora publicznego
 • Analizuje możliwe rozwiązania konkretnych problemów organizacyjnych sektora publicznego i non-profit oraz proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętności wdrażania proponowanych rozwiązań
 • Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno – gospodarczych wpływających na funkcjonowanie organizacji sektora publicznego i non-profit
 • Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim i nowożytnym języku obcym dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
 • Posiada umiejętności przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i nowożytnym języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
 • Ma umiejętności językowe w zakresie dyscypliny: nauki o zarządzaniu, zgodnie z wymaganiami właściwymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • Potrafi współdziałać w relacjach wewnątrz- i międzysektorowych, uwzględniając specyfikę prawną, finansową i organizacyjną problemów sektora publicznego
 • Potrafi stosować w praktyce nowoczesne instrumenty wspierania przedsiębiorczości oraz instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Posiada umiejętność gromadzenia i wykorzystywania danych wtórnych dla potrzeb podejmowania decyzji w organizacjach sektora publicznego oraz potrafi korzystać z narzędzi e-administracji

Kompetencji personalnych i społecznych:

 • Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
 • Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • Potrafi odpowiednio określić podstawowe priorytety służące realizacji wyznaczonego przez siebie lub innych zadania
 • Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu pracownika sektora publicznego.
 • Rozumie swoją rolę w budowaniu/projektowaniu organizacji sektora publicznego: zna aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne, polityczne oraz potrafi przewidzieć w podstawowym zakresie skutki przyjętych rozwiązań
 • Rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności
 • Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy uwzględniając wymogi i ograniczenia sfery publicznej
 • Posiada kompetencje w zakresie postępowania zgodnego z zasadami etyki wynikającymi z uwarunkowań funkcjonowania służby cywilnej, a także prezentuje wysoki poziom kompetencji w zakresie odpowiedniego postrzegania relacji pomiędzy pracownikiem administracji publicznej a podmiotami otoczenia organizacji sektora publicznego

Uczelnie, na których możesz studiować ten kierunek:Komentarze
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem