Prezentacje Uczelni / Prezentacje Wydziałów


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt

ul. Oczapowskiego 5
10-719 Olsztyn
www.uwm.edu.pl/wbz/

publiczna, wyższa
O Uczelni
Kierunki Studiów
Rekrutacja na studia

O uczelni

Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM powstał w 1950 r. pod nazwą Zootechniczny, z chwilą utworzenia w Olsztynie Wyższej Szkoły Rolniczej, przemianowanej w 1972 r. na Akademię Rolniczo-Techniczną. Od 1 września 1999 r. Wydział wchodzi w struktury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który powstałz połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego.
W pierwszym roku istnienia Wydziału, jego strukturę organizacyjną tworzyły cztery jednostki:
  • Katedra Biologii Zwierząt,
  • Katedra Hodowli Ogólnej Zwierząt Domowych,
  • Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt Domowych,
  • Katedra Żywienia Zwierząt.
W każdym następnym roku akademickim notowano dynamiczny rozwój Wydziału. W 1966 r. Wydział uzyskał pełne prawa akademickie do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika.
W 1998 r. Senat Akademicki na wniosek Rady Wydziału Zootechnicznego podjął uchwałę o zmianie nazwy wydziału, na Wydział Bioinżynierii Zwierząt.
W ponad 65-letniej historii Wydziału, Rada Wydziału nadała 385 osobom stopień naukowy doktora, 125 stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki, a tytuł naukowy profesora uzyskało 69 osób. Ponadto wypromowano 8 doktorów honoris causa oraz czterach honorowych profesorów. Studia ukończyło ponad 10,5 tys. absolwentów z tytułem magistra inżyniera lub inżyniera. Obecnie kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału stanowi 69 nauczycieli akademickich, w tym 30 profesorów (26 tytularnych) i 11 doktorów habilitowanych.
Na Wydziale, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (kierunek Bioinżynieria produkcji żywności - stacjonarne, kierunek Zootechnika) oraz drugiego stopnia (kierunek Zootechnika), a także na studiach podyplomowych i czteroletnich studiach doktoranckich, kształci się obecnie około 800 studentów. W 2011 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna przyznała ocenę wyróżniającą kierunkowi Zootechnika, realizowanemu na naszym Wydziale. Tym samym jesteśmy pierwszym i aktualnie jedynym wydziałem w Polsce kształcącym na kierunku Zootechnika, który został w ten sposób wyróżniony. Od roku akademickiego 2016/2017 zostanie uruchomiony nowy kierunek studiów Zwierzęta w rekereacji, edukacji i terapii.
Aktualnie Wydział Bioinżynierii Zwierząt jest postrzegany jako nowoczesny, realizujący aktualnie ważne oraz perspektywiczne, zarówno z punktu widzenia nauki, jak i gospodarki północno-wschodniej Polski, kierunki rozwoju hodowli zwierząt gospodarskich i dziko żyjących, technologii produkcji, a także oceny i kształtowania jakości surowców zwierzęcych, ukierunkowanych na wytworzenie bezpiecznej i prozdrowotnej żywności.


Kierunki Studiów - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt

KIERUNKI: bioinżynieria produkcji żywności; zootechnika; zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii;

Bioinżynieria Produkcji Żywności
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne

Specjalności: gospodarka żywnościowa; przetwórstwo żywności; kształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji żywności

Jest to jedyny w Polsce kierunek łączący treści kształcenia kierunków zootechnika oraz technologia żywności i żywienie człowieka. W realizacji programu studiów uczestniczą wydziały: Bioinżynierii Zwierząt i Nauki o Żywności. W tracie studiów student zapoznaje się z organizacją produkcji, włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz z zasadami funkcjonowania rynku produktów spożywczych. Ponadto poznaje zagadnienia dotyczące organizacji oraz ekonomiki produkcji, marketingu, doradztwa zawodowego, podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej, a także ochrony środowiska. Ukończenie studiów pierwszego stopnia umożliwia dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia kierunku zootechnika oraz technologia żywności i żywienie człowieka lub innym kierunku (po spełnieniu wymagań związanych z posiadaniem określonych dla tego kierunków kompetencji pierwszego stopnia).

Zootechnika

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie,7 semestrów, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności (stacjonarne): chów i hodowla zwierząt amatorskich; hodowla i użytkowanie zwierząt; hodowla koni i jeździectwo; profilaktyka, zootechniczna i rehabilitacja koni, Specjalności (niestacjonarne): hodowla i użytkowanie zwierząt; hodowla koni i jeździectwo


Studia drugiego stopnia – magisterskie, 3 semestry, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności (stacjonarne): biotechnologia w hodowli zwierząt; hodowla i użytkowanie zwierząt; kształtowanie jakości produktów zwierzęcych;produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe; użytkowanie zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka
Specjalności (niestacjonarne): hodowla i użytkowanie zwierząt; produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe

Jedyny w Polsce wydział kształcący na kierunku zootechnika wyróżniony przez Polską Komisję Akredytacyjną. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk podstawowych, hodowli i chowu zwierząt gospodarskich, genetyki, metod hodowlanych, żywienia zwierząt, nauk agrotechnicznych, organizacji rynku i marketingu w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego i pasz, a także nabywają umiejętności posługiwania się rachunkiem ekonomicznym oraz środkami informatycznymi w sterowaniu i kontroli procesów produkcji zwierzęcej. Kierunek zootechnika został uhonorowany w 2012 roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego tytułem „NAJLEPSZY KIERUNEK STUDIÓW”

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Studia pierwszego stopnia – l i c e n c j ac k i e, 6 semestrów, stacjonarne,
Specjalności: bez specjalności

Studenci poznają historyczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania obecności oraz roli zwierząt w życiu człowieka. Uzyskują wiedzę o regulacjach prawnych i organizacyjnych oraz zasadach etyki w zakresie utrzymywania i użytkowania zwierząt. Poznają mechanizmy podstawowych procesów zachodzących w organizmie zwierzęcia oraz zagadnienia związane z rozwojem człowieka i jego zaburzeniami. Zapoznają się z typowymi metodami edukacji, wychowania i terapii ludzi oraz ich wspomagania zajęciami z udziałem zwierząt. Doskonalą umiejętności niezbędne przy planowaniu i realizowaniu działań/zajęć z udziałem wybranych gatunków zwierząt i/lub na ich temat, dostosowanych do potrzeb osób w nich uczestniczących, a także w podejmowaniu działań związanych z pozyskiwaniem (hodowla, chów) oraz przygotowaniem (dobór, szkolenie) zwierząt do określonych zadań. Kształtują kompetencje pozwalające identyfikować zachowania i potrzeby zwierząt oraz ograniczenia i zagrożenia związane z ich użytkowaniem.Rekrutacja na studia - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Zasady rekrutacji na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2017/2018 zobacz


Zasady rekrutacji na I rok stacjonarnych studiów

pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2017/2018

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1.

Bioinżynieria produkcji żywności

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny*

6. Język polski

7. Matematyka

2.

Broker innowacji w przemyśle spożywczym

3.

Gospodarowanie zasobami wodnymi

4.

Gospodarowanie surowcami odnawialnymi
i mineralnymi

5.

Inżynieria przetwórstwa żywności

6.

Leśnictwo

7.

Ochrona środowiska

8.

Ogrodnictwo

9.

Rolnictwo

10.

Rybactwo

11.

Technika rolnicza i leśna

12.

Technologia drewna

13.

Technologia żywności iżywienie człowieka

14.

Towaroznawstwo

15.

Zootechnika

16.

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

17.

Gastronomia – sztuka kulinarna

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Historia

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

18.

Budownictwo

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

19.

Energetyka

20.

Geodezja i kartografia

21.

Gospodarka przestrzenna

22.

Informatyka

23.

Inżynieria bezpieczeństwa

24.

Inżynieria informacji

25.

Inżynieria środowiska

26.

Matematyka

27.

Mechanika i budowa maszyn

28.

Mechatronika

29.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

30.

Inżynieria kosmiczna

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Informatyka

4. Język obcy nowożytny*

5. Matematyka

31.

Biologia

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Język obcy nowożytny*

5. Matematyka

32.

Biotechnologia

33.

Dietetyka

34.

Mikrobiologia

35.

Pielęgniarstwo

36.

Położnictwo

37.

Ratownictwo medyczne

38.

Weterynaria

39.

Turystyka i rekreacja

1. Biologia

2. Geografia

3. Historia

4. Język obcy nowożytny*

5. Język polski

6. Matematyka

7. Wiedza o społeczeństwie

40.

Analiza i kreowanie trendów

1. Geografia

2. Historia

3. Język obcy nowożytny*

4. Język polski

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

41.

Bezpieczeństwo narodowe

42.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

43.

Ekonomia

44.

Historia

45.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

46.

Lingwistyka w biznesie

47.

Politologia

48.

Stosunki międzynarodowe

49.

Wojskoznawstwo

50.

Zarządzanie

51.

Administracja

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Geografia

4. Historia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

52.

Administracja i cyfryzacja

53.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

54.

Prawo

55.

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

1. Biologia

2. Filozofia

3. Geografia

4. Historia

5. Historia sztuki

6. Język łaciński i kultura antyczna

7. Język polski

8. Język obcy nowożytny*

9. Matematyka

10. Wiedza o społeczeństwie

56.

Filozofia

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

57.

Nauki o rodzinie

58.

Pedagogika

59.

Pedagogika specjalna

60.

Pedagogika wczesnej edukacji

61.

Praca socjalna

62.

Prawo kanoniczne

63.

Socjologia

64.

Teologia

* jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru(należy dokonać wyboru jednego
z przedstawionych poniżej)

1

Filologia polska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny*

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Historia sztuki

5. Język łaciński i kultura antyczna

2.

Filologia

2.1.

- sp. filologia angielska

1. Język polski

2. Język angielski

1. Historia

2. Geografia

3. Język łaciński i kultura antyczna

4. Matematyka

2.2.

- sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego

2.3.

- sp. filologia rosyjska z językiem angielskim

2.4.

- sp. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego

1. Język polski

2. Język niemiecki

2.5.

- sp. filologia rosyjska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny*

2.6.

- sp. nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego

2.7.

- sp. filologia germańska

3.

Kierunek lekarski – studia w języku polskim

1. Biologia

2. Chemia

1. Fizyka**

2. Matematyka

4.

Kierunek lekarski – studia w języku angielskim

1. Język angielski

2. Biologia

1. Chemia

2. Fizyka**

* jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

Lp.

Kierunek studiów

Postępowanie dwuetapowe

Egzamin

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów
z przedstawionych poniżej)

1

Architektura krajobrazu1

Egzamin praktyczny:

rysunek – ocena predyspozycji plastycznych

1. Biologia

2. Chemia

3. Geografia

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

2

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuk plastycznych1

Egzaminy praktyczne:
rysunek i malarstwo

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Geografia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

3

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej2

Egzaminy praktyczne:

1. sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie

2. sprawdzian predyspozycji słuchowych igłosowych

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

4

Logopedia3

Test predyspozycji: rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy - ocena wymowy i słuchu.

1. Biologia

2. Fizyka**

3. Historia

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny*

6. Wiedza o społeczeństwie

* język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

1/ na kierunku architektura krajobrazu oraz na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną

2/ na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie

3/ na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.


Lp.Kierunek studiówKonkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałościUwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)1. Bioinżynieria produkcji żywności1. Biologia2. Chemia3. Fizyka**4. Geografia5. Język obcy nowożytny*6. Język polski7. Matematyka2. Broker innowacji w przemyśle spożywczym3. Gospodarowanie zasobami wodnymi4. Gospodarowanie surowcami odnawialnymi
i mineralnymi5. Inżynieria przetwórstwa żywności6. Leśnictwo 7. Ochrona środowiska8. Ogrodnictwo9. Rolnictwo10. Rybactwo11. Technika rolnicza i leśna12. Technologia drewna13. Technologia żywności i żywienie człowieka14. Towaroznawstwo15. Zootechnika16. Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii17. Gastronomia – sztuka kulinarna1. Biologia 2. Chemia 3. Fizyka**4. Geografia5. Historia6. Język obcy nowożytny*7. Matematyka18. Budownictwo1. Chemia2. Fizyka**3. Geografia4. Informatyka 5. Język obcy nowożytny*6. Matematyka19. Energetyka20. Geodezja i kartografia21. Gospodarka przestrzenna22. Informatyka23. Inżynieria bezpieczeństwa 24. Inżynieria informacji25. Inżynieria środowiska26. Matematyka27. Mechanika i budowa maszyn28. Mechatronika29. Zarządzanie i inżynieria produkcji 30. Inżynieria kosmiczna1. Chemia2. Fizyka**3. Informatyka4. Język obcy nowożytny*5. Matematyka31. Biologia1. Biologia2. Chemia3. Fizyka** 4. Język obcy nowożytny*5. Matematyka32. Biotechnologia33. Dietetyka34. Mikrobiologia35. Pielęgniarstwo36. Położnictwo37. Ratownictwo medyczne38. Weterynaria 39. Turystyka i rekreacja1. Biologia 2. Geografia 3. Historia 4. Język obcy nowożytny* 5. Język polski 6. Matematyka 7. Wiedza o społeczeństwie40. Analiza i kreowanie trendów1. Geografia2. Historia 3. Język obcy nowożytny*4. Język polski 5. Matematyka6. Wiedza o społeczeństwie41. Bezpieczeństwo narodowe42. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna43. Ekonomia44. Historia45. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo46. Lingwistyka w biznesie47. Politologia48. Stosunki międzynarodowe49. Wojskoznawstwo50. Zarządzanie 51. Administracja1. Chemia2. Fizyka**3. Geografia4. Historia 5. Język polski6. Język obcy nowożytny*7. Matematyka8. Wiedza o społeczeństwie52. Administracja i cyfryzacja53. Bezpieczeństwo wewnętrzne54. Prawo55. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze1. Biologia2. Filozofia3. Geografia4. Historia5. Historia sztuki6. Język łaciński i kultura antyczna7. Język polski8. Język obcy nowożytny*9. Matematyka10. Wiedza o społeczeństwie56. Filozofia1. Filozofia2. Geografia3. Historia4. Język łaciński i kultura antyczna 5. Język polski6. Język obcy nowożytny*7. Matematyka8. Wiedza o społeczeństwie57. Nauki o rodzinie58. Pedagogika 59. Pedagogika specjalna60. Pedagogika wczesnej edukacji61. Praca socjalna62. Prawo kanoniczne63. Socjologia64. Teologia
* jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata** lub fizyka i astronomia

Lp.Kierunek studiówKonkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości Uwzględniane przedmiotyPrzedmioty obowiązkowePrzedmioty do wyboru(należy dokonać wyboru jednego
z przedstawionych poniżej) 1Filologia polska1. Język polski2. Język obcy nowożytny*1. Filozofia2. Geografia3. Historia4. Historia sztuki5. Język łaciński i kultura antyczna2.Filologia2.1.- sp. filologia angielska1. Język polski 2. Język angielski1. Historia2. Geografia3. Język łaciński i kultura antyczna 4. Matematyka2.2.- sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego2.3.- sp. filologia rosyjska z językiem angielskim2.4.- sp. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego1. Język polski 2. Język niemiecki2.5.- sp. filologia rosyjska1. Język polski 2. Język obcy nowożytny*2.6.- sp. nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego2.7.- sp. filologia germańska3.Kierunek lekarski – studia w języku polskim1. Biologia2. Chemia1. Fizyka**2. Matematyka4.Kierunek lekarski – studia w języku angielskim1. Język angielski2. Biologia1. Chemia 2. Fizyka**
* jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata** lub fizyka i astronomia

Lp.Kierunek studiówPostępowanie dwuetapoweEgzaminKonkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów
z przedstawionych poniżej)1Architektura krajobrazu1Egzamin praktyczny: rysunek – ocena predyspozycji plastycznych1. Biologia2. Chemia3. Geografia 4. Język polski5. Język obcy nowożytny*6. Matematyka2Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych1Egzaminy praktyczne:
rysunek i malarstwo1. Biologia2. Historia3. Historia sztuki4. Geografia5. Język polski6. Język obcy nowożytny*3Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej2Egzaminy praktyczne: 1. sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie2. sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych1. Biologia2. Historia3. Historia sztuki 4. Język polski5. Język obcy nowożytny*6. Matematyka4Logopedia3Test predyspozycji: rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy - ocena wymowy i słuchu.1. Biologia2. Fizyka** 3. Historia4. Język polski5. Język obcy nowożytny*6. Wiedza o społeczeństwie
* język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata** lub fizyka i astronomia1/ na kierunku architektura krajobrazu oraz na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną2/ na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie3/ na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem