Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Prezentacje Uczelni / Prezentacje Wydziałów


Uniwersytet Zielonogórski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra

publiczna, wyższa
O Uczelni
Kierunki Studiów

O uczelni

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu został powołany w maju 2015 roku uchwałą Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest wspólną inicjatywą Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz władz samorządowych Województwa Lubuskiego i Miasta Zielona Góra w odpowiedzi na deficyt lekarzy w regionie lubuskim oraz pielęgniarek, szczególnie specjalności pielęgniarstwo geriatryczne i pielęgniarstwo onkologiczne. Zgodnie z klasyfikacją dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce oraz tradycjami uniwersytetów europejskich na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu są kształceni studenci kierunków: lekarski, pielęgniarstwo i wychowanie fizyczne.

Bazę dydaktyczną i kliniczną tworzą nowoczesne laboratoria, pracownie i sale wykładowe Uniwersytetu Zielonogórskiego i Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. Najważniejszą część tej bazy stanowią Zakład Patomorfologii, Zakład Anatomii i Histologii, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Pracownia Badań Mikrobiologicznych oraz Zakład Fizjologii Stosowanej i Klinicznej, przygotowywane do zapewnienia wysokiego poziomu jakości kształcenia i prowadzenia badań naukowych. Dzięki współpracy z naukowcami wydziałów uniwersyteckich i parku naukowo-technologicznego specjalizującymi się w biologii molekularnej, fizyce medycznej, inżynierii biomedycznej i nanotechnologii oraz współpracy lekarzy szpitala klinicznego i lubuskich instytucji zdrowia publicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu stanowi jedną z najnowocześniejszych instytucji dydaktycznych i medycznych w lubuskim.

Zgodnie z mottem wydziału „Nowe technologie w badaniach, kształceniu i lecznictwie”, w procesie kształcenia teoretycznego i praktycznego są wykorzystywane zaawansowane rozwiązania techniczne i zastosowane najnowsze odkrycia naukowe, dotyczy to szczególnie anatomii, histologii, genetyki, fizjologii i immunologii. Włączenie WLNZ do systemu teleradiologii uatrakcyjnia zajęcia z podstaw medycyny i przedmiotów klinicznych, w których obrazowanie jest podstawową metodą diagnostyczną.

Kierunki Studiów - Uniwersytet Zielonogórski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski - kierunki studiów


STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

KIERUNEK LEKARSKI

Rodzaj studiów
6 - letnie, prowadzące do tytułu zawodowego lekarza.

Zasady rekrutacji
Rekrutacja odbywa się wyłącznie na studia prowadzone w języku polskim i nie przewiduje się miejsc dla cudzoziemców.

NOWA MATURA:
(Egzamin maturalny „nowa matura” to egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących oraz od roku 2006 w technikach)

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów.
Do postępowania rekrutacyjnego przyj­muje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za eg­zaminy maturalne.
Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:
R = b + d

gdzie:

b – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym,
d – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka na poziomie rozszerzonym,


W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów stosowane będą kryteria dodatkowe, którymi będzie liczba uzyskanych punktów z przedmiotów, w kolejności:

biologia (punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym),
język obcy nowożytny (punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym),
język obcy nowożytny (punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym).

STARA MATURA

(Egzamin dojrzałości „stara matura” to egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach)

Dla kandydatów ze „starą” maturą przeprowadza się egzaminy wstępne z biologii (b) i z jednego przedmiotu (d) wybranego spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka).
Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminów z określonych dla kierunku przedmiotów.
Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:
R = b + d

gdzie:

b – punkty za egzamin wstępny z biologii,
c – punkty za egzamin wstępny z jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka.

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów stosowane będą kryteria dodatkowe, którymi będzie liczba uzyskanych punktów z przedmiotów, w kolejności:

biologia (liczba uzyskanych punktów z egzaminu wstępnego z biologii),
język obcy nowożytny (liczba punktów uzyskana za część pisemną egzaminu dojrzałości),
język obcy nowożytny (liczba punktów uzyskana za część ustną egzaminu dojrzałości).

MATURA ZAGRANICZNA:

Kandydaci, legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski (z wyjątkiem matury EB i matury IB), podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów legitymujących się tzw. „starą maturą”.

Czego się tu nauczysz?

Absolwent kierunku lekarskiego uzyskuje tytuł zawodowy lekarza. Ma możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej do samodzielnej pracy w zawodzie lekarza, szczególnie w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i orzecznictwa. Posiada umiejętność postępowania w stanach nagłych, a także właściwego przeprowadzania wywiadu lekarskiego, badania fizykalnego i planowania całości procesu diagnostyczno-leczniczego. Przygotowany jest do świadczenia usług w zróżnicowanych placówkach, takich jak podstawowa opieka zdrowotna, lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, jednostki naukowe oraz instytucje ochrony zdrowia. Absolwenci kierunku lekarskiego mają możliwość podjęcia szkolenia specjalizacyjnego w szczegółowych specjalnościach lekarskich. Mogą również rozwijać się naukowo poprzez uczestnictwo w studiach doktoranckich i osiąganie kolejnych szczebli kariery naukowej.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Dwie propozycje. Studia na kierunku pielęgniarstwo oraz wychowanie fizyczne (te także jako studia zaoczne)

PIELĘGNIARSTWO

Rodzaj studiów
3-letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa.

Zasady rekrutacji

NOWA MATURA:

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów.
Do postępowania rekrutacyjnego przyj­muje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za eg­zaminy maturalne.
Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:
R = 0,15 o1 + 0,35 o2 + 0,15 d1 + 0,35 d2

gdzie:

o1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
o2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,
d1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka na poziomie podstawowym,
d2– punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka na poziomie rozszerzonym,

W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony,
Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.

STARA MATURA

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu dojrzałości z określonych dla kierunku przedmiotów.
Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:
R = 0,15 o1 + 0,35 o2 + 0,15 d1 + 0,35 d2

gdzie:

o1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego,
o2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego,
d1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka
d2– punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka.

Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad: w skali 6-stop.: cel.-90pkt., bdb.-75pkt., db.-60pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.; w skali 4-stop.: bdb.-90pkt., db.-60pkt., dst.-30pkt.
W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.
Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.
Przez „przedmiot wybrany” rozumie się ten sam przedmiot zdawany jako obowiązkowy ( zdawany w części pisemnej egzaminu dojrzałości) lub (i) jako dodatkowy ( zdawany w części ustnej egzaminu dojrzałości), nie brany pod uwagę w pozostałej części wzoru na liczbę punktów.

Czego się tu nauczysz?
Absolwent studiów zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Absolwent przygotowany jest do samodzielnego pełnienia roli zawodowej posługując się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, a przede wszystkim do świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania.

Powyższe zagadnienie realizowane jest poprzez:

rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia
planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki,
wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki,
przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
współpracę z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie,
organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy,
dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki.

Promocja i edukacja zdrowotna realizowana jest przez:

ocenę indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i przywracania zdrowia,
wspieranie jednostki, rodziny i grup społecznych w prowadzeniu zdrowego stylu życia,
uczenie jednostki, rodziny, grupy społecznej zachowania i przywracania zdrowia,
uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych.

Działanie w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej następuje przez:

współpracę z jednostką, rodziną i innymi uczestnikami zespołu w planowaniu i realizowaniu usług zdrowotnych,
współpracę z innymi uczestnikami zespołu na rzecz zachowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej,
komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi uczestnikami zespołu.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Rodzaj studiów
3-letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa.

Zasady rekrutacji

NOWA MATURA:

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów.
Do postępowania rekrutacyjnego przyj­muje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za eg­zaminy maturalne.
Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:
R = 0,15 o1 + 0,35 o2 + 0,15 d1 + 0,35 d2

gdzie:

o1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
o2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,
d1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka na poziomie podstawowym,
d2– punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka na poziomie rozszerzonym,

W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony,
Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.

STARA MATURA

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu dojrzałości z określonych dla kierunku przedmiotów.
Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:
R = 0,15 o1 + 0,35 o2 + 0,15 d1 + 0,35 d2

gdzie:

o1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego,
o2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego,
d1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka
d2– punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka.

Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad: w skali 6-stop.: cel.-90pkt., bdb.-75pkt., db.-60pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.; w skali 4-stop.: bdb.-90pkt., db.-60pkt., dst.-30pkt.
W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.
Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.
Przez „przedmiot wybrany” rozumie się ten sam przedmiot zdawany jako obowiązkowy ( zdawany w części pisemnej egzaminu dojrzałości) lub (i) jako dodatkowy ( zdawany w części ustnej egzaminu dojrzałości), nie brany pod uwagę w pozostałej części wzoru na liczbę punktów.

Czego się tu nauczysz?
Absolwent studiów zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Absolwent przygotowany jest do samodzielnego pełnienia roli zawodowej posługując się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, a przede wszystkim do świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania.

Powyższe zagadnienie realizowane jest poprzez:

rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia
planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki,
wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki,
przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
współpracę z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie,
organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy,
dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki.

Promocja i edukacja zdrowotna realizowana jest przez:

ocenę indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i przywracania zdrowia,
wspieranie jednostki, rodziny i grup społecznych w prowadzeniu zdrowego stylu życia,
uczenie jednostki, rodziny, grupy społecznej zachowania i przywracania zdrowia,
uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych.

Działanie w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej następuje przez:

współpracę z jednostką, rodziną i innymi uczestnikami zespołu w planowaniu i realizowaniu usług zdrowotnych,
współpracę z innymi uczestnikami zespołu na rzecz zachowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej,
komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi uczestnikami zespołu.