Prezentacje Uczelni / Prezentacje Wydziałów


Uniwersytet Łódzki Wydział Filologiczny

ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
www.filolog.uni.lodz.pl

publiczna, wyższa
O Uczelni
Kierunki Studiów
Szczegóły
Studia Podyplomowe
Galeria

O uczelni

Tradycja
Bogata tradycja katedr filologicznych w Uniwersytecie Łódzkim, działających od samego początku jego istnienia, sięga czasów międzywojennej działalności Wolnej Wszechnicy Polskiej. Zapoczątkowane w latach 40. XX wieku przez wybitnych profesorów Wydziału Filologicznego UŁ kierunki badań są kontynuowane do dziś, a ich doskonały warsztat stał się udziałem znakomitych uczniów, którzy obecnie stanowią kadrę naukowo-dydaktyczną. Dziś Wydział Filologiczny jest nowoczesnym miejscem dla ludzi wszechstronnych i kreatywnych, pozwalającym nie tylko zdobywać wiedzę, ale także rozwijać własne zdolności i zainteresowania.

Nowoczesność
Studenci Wydziału Filologicznego UŁ mają do dyspozycji dobrze wyposażoną bibliotekę, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, sale ze sprzętem multimedialnym, studio radiowe, salę kinową. W Uniwersytecie Łódzkim funkcjonuje komputerowy system obsługi studentów, dzięki któremu studenci mają m.in. możliwość zapisywania się do grup zajęciowych za pośrednictwem sieci internetowej. Oferta dydaktyczna Wydziału Filologicznego wychodzi naprzeciw współpracującej z Wydziałem licznej grupie pracodawców, a funkcjonujący Europejski System Transferu Punktów Kredytowych pozwala na realizację części programu kształcenia i zdobycie dodatkowego doświadczenia także w zagranicznych uczelniach partnerskich.

Profesjonalizm
Obecnie pracuje na Wydziale Filologicznym ponad 320 nauczycieli akademickich, w tym 33 profesorów tytularnych, ponad 50 doktorów habilitowanych i ponad 130 doktorów. Kierunki Wydziału Filologicznego posiadają certyfikaty Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, poświadczające wysoką jakość kształcenia. Wydział Filologiczny UŁ bardzo dużą wagę przykłada do profesjonalnego kształcenia w zakresie języków obcych, dzięki czemu absolwenci Wydziału stają się atrakcyjnymi pracownikami dla firm zagranicznych, które inwestują w Łodzi.

Współpraca
Wydział Filologiczny UŁ współpracuje z licznymi uczelniami oraz ośrodkami badawczo-naukowymi w Polsce i za granicą, jest również organizatorem wielu konferencji międzynarodowych, szkół letnich, szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze naukowo-edukacyjnym. W ramach programów Erasmus, Erasmus Plus, Campus Europea, Mobility Direct i innych studenci i pracownicy mają możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne w znanych ośrodkach akademickich większości krajów europejskich.

Rozwój
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego oferuje możliwość twórczego rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności studentów. Bogata oferta zajęć do wyboru oraz działalność licznych kół naukowych nie pozostawiają nikogo bez możliwości kształtowania własnych talentów. W ramach Wydziału Filologicznego UŁ funkcjonuje około 30 kół naukowych.

Kreatywność
Poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych powoduje, że Wydział Filologiczny kształci ludzi wszechstronnych i kreatywnych. Na zajęciach duży nacisk kładziemy na cenione dziś przez pracodawców umiejętności „miękkie”; trenując pracę w grupie, rozwijamy zdolność rozwiązywania problemów, zdolności interpersonalne, komunikacyjne, perswazyjne i autoprezentacyjne. Nasi absolwenci potrafią odnaleźć się w każdej branży, co daje szerokie możliwości rozwoju zawodowego.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Filologicznym UŁ?
Nasz Wydział prowadzi ponad 20 kierunków studiów I stopnia, z których większość kontynuowana jest w postaci studiów II stopnia, w tym najpopularniejsze w UŁ: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia hiszpańska, filologia angielska. Oferujemy też kierunki łączące tradycję i nowoczesność: kulturoznawstwo, informację naukową i bibliotekoznawstwo, a także znakomite filologie obce, łączące umiejętności językowe z wiedzą z zakresu kultury i tłumaczenia. Co roku otwieramy dla Was nowe kierunki i specjalności. W roku akademickim 2011/2012 była to filologia włoska. W roku 2012/2013 – logopedia z audiologią. Od roku 2013/2014 prowadzone są lingwistyka dla biznesu, komunikowanie publiczne, literatura i kultura polska. Bardzo dobrym wyborem są również studia polsko-niemieckie, w ramach których studenci wyjeżdżają do Niemiec, by zdobywać wiedzę na Uniwersytecie w Ratyzbonie, dzięki czemu zdobywają dwa dyplomy ukończenia studiów.

Ponad 30 kół naukowych pozwala rozwijać zainteresowania i zdobywać praktykę z zakresu pracy badawczej. Koła organizują przede wszystkim cykliczne spotkania swoich członków i sympatyków oraz konferencje i obozy naukowe. Ważnym aspektem ich działalności jest też popularyzowanie nauki w ramach takich imprez jak Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki czy Uniwersytet Łódzki dla Dzieci. Wyniki prac naukowych studentów publikowane są w postaci tomów pokonferencyjnych, gazetek i jednodniówek. Informacje o dokonaniach i planach przedstawiane są na stronach internetowych i blogach, prowadzonych przez członków większości kół.

W lipcu 2014 r. został oddany do użytku nowy budynek Wydziału Filologicznego w uniwersyteckim kampusie przy osiedlu studenckim „Lumumbowo”. Do dyspozycji studentów pozostaje ponad 120 sal, w tym sala kinowa, cztery aule oraz studio radiowe.

Wykładowcy Wydziału kładą nacisk na doskonalenie umiejętności interpersonalnych studentów, zarówno na pracę zespołową, jak i samodzielność oraz kreatywność. Absolwenci kierunków filologicznych, dzięki interdyscyplinarności studiów, należą do jednych z najbardziej wszechstronnych i samodzielnych osób kończących Uniwersytet Łódzki.

prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk - Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

prof. dr hab. Piotr Cap - Prodziekan ds. Naukowych, Współpracy z Zagranicą i Grantów

dr hab. prof. nadzw. UŁ. Małgorzata Leyko - Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunków: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo

dr hab. prof. nadzw. UŁ Krystyna Płachcińska - Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunków: filologia polska, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, logopedia z audiologią

dr hab. prof. nadzw. UŁ Anna Warda - Prodziekan ds. studiów stacjonarnych neofilologicznych (z wyłączeniem kierunku filologia germańska)

dr hab. prof. nadzw. UŁ Zenon Weigt - Prodziekan ds. studiów stacjonarnych dla kierunku filologia germańska, niestacjonarnych neofilologicznych, podyplomowych oraz spraw socjalno-bytowych

Szczegóły

Współpraca z biznesem i interesariuszami zewnętrznymi

Działająca przy Wydziale Rada Biznesu i Pracodawców Wydziału Filologicznego UŁ ściśle współpracuje z pracodawcami z regionu w celu wspólnej realizacji projektów naukowo-biznesowych oraz zapewnienia studentom jak najszerszych możliwości rozwoju (m. in. przez seminaria, wykłady eksperckie oraz wspólne tworzenie programów dydaktycznych nakierowanych na potrzeby rynku) i wyboru ścieżki zawodowej (praktyki, staże, zlecenia na prace dyplomowe). Na bieżąco wspieramy procesy rekrutacyjne skierowane do studentów
i absolwentów poprzez zamieszczanie ogłoszeń na stronie Rady Biznesu Wydziału Filologicznego (radabiznesuwf.uni.lodz.pl) oraz na FB biznesowym www.facebook.com/ZeZnajomosciaJezyka.

Do innych form współpracy zewnętrznej oraz na rzecz społeczności regionu zaliczyć można:

- wsparcie pisania prac dyplomowych na zlecenie i we współpracy z pracodawcami (praktycznydyplom.uni.lodz.pl).

- realizację projektów naukowych we współpracy z biznesem i pracodawcami, m.in. „Językowy barometr Łodzi” (www.jezyki.uni.lodz.pl ), a także „Glosariusz pojęć finansowych”.

- współpracę z Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

- wsparcie działalności szkół, m. in. przez organizowanie warsztatów, wykładów (akcja Uniwersytet Zawsze Otwarty) i lektoratów.

- aktywne uczestnictwo w projekcie Uniwersytet Łódzki dla Dzieci, w którym nasi studenci prowadzą zajęcia dla uczniów szkół podstawowych.

- szkolenia dla instytucji, organów administracji publicznej itp.

- funkcjonowanie internetowej poradni językowej (http://poradnia-jezykowa.uni.lodz.pl/).

- prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

- organizowanie spotkań ze znanymi osobami - językoznawcami, dziennikarzami,
PR-owcami, sportowcami, pisarzami, ludźmi związanymi z kulturą.

- corocznie organizowane w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki oraz Festiwalu Nauki warsztaty, prelekcje, wykłady, gry miejskie, inscenizacje, pokazy i festyny.

- udział pracowników Wydziału w obradach jury w konkursach ortograficznych, krasomówczych, kultury języka polskiego.

- współpracę z lokalnymi mediami (w tym szkolenia w telewizji, zajęcia prowadzone przez dziennikarzy, praktyki w mediach).

Od lipca 2014 roku Wydział Filologiczny zajmuje nowo powstały budynek przy ul. Pomorskiej. W otoczonym zielenią gmachu znajdują się m. in.: sala kinowa, profesjonalne studio radiowe, cztery aule, kilkadziesiąt sal zajęciowych (wszystkie wyposażone w sprzęt audiowizualny – telewizory lub projektory z ekranami multimedialnymi), połączona biblioteka dla wszystkich kierunków, stołówka, sklep, punkt ksero, w pełni wyposażone sale komputerowe. Wiosną i latem studenci oczekujący na zajęcia mogą spędzać czas na świeżym powietrzu, korzystając z ławek rozstawionych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

Obiekt zlokalizowany jest naprzeciwko osiedla akademickiego Uniwersytetu. Dojeżdżający na zajęcia samochodami mogą zostawić je na specjalnie wytyczonym dla studentów parkingu. Przed wejściem głównym znajdują się też stanowiska parkingowe dla rowerów (do budynku prowadzi połączona z osiedlem akademickim ścieżka rowerowa). Korzystający z komunikacji miejskiej mają do wyboru kilka linii tramwajowych, zapewniających bezpośrednie połączenia z różnymi częściami miasta.

Budynek Wydziału jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych – wszystkie wejścia znajdują się na poziomie chodnika, a w gmachu znajdują się cztery windy.

Infrastruktura obiektu jest bardzo nowoczesna i zapewnia komfortowe warunki studiowania. Jednym z nowowprowadzonych rozwiązań jest automat wydający bilety z numerkami do dziekanatu, wzorowany na rozwiązaniach technologicznych stosowanych w urzędach administracji publicznej.

W niewielkiej odległości od siedziby Wydziału Filologicznego znajdują się: gmach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, otwarta dla studentów przychodnia lekarska „Palma” oraz
uniwersyteckie obiekty sportowe (stadion AZS i pływalnia).

Kierunki Studiów - Uniwersytet Łódzki Wydział Filologiczny

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE 3-LETNIE)

Stacjonarne


DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, specjalność: DZIENNIKARSTWO Z JĘZYKIEM I KULTURĄ FRANCUSKĄ
DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE
FILMOZNAWSTWO
FILOLOGIA ANGIELSKA
FILOLOGIA GERMAŃSKA
FILOLOGIA POLSKA
FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA
FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA HISZPAŃSKA + JĘZYK ANGIELSKI
FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE
FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA ROMAŃSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM OBCYM (język francuski-od podstaw, drugi język obcy-zaawansowany)
FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA ROMAŃSKA Z DRUGIM JEZYKIEM ROMAŃSKIM (HISZPAŃSKIM LUB WŁOSKIM) (język francuski – zaawansowany lub język francuski od podstaw – drugi język romański – od podstaw)
FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA WŁOSKA
INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM
KULTUROZNAWSTWO
LINGWISTYKA DLA BIZNESU
LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE
NIEMCOZNAWSTWO
NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA
PRODUKCJA TEATRALNA
REGIONALISTYKA KULTUROWA
STUDIA POLSKO-NIEMIECKIE (prowadzone wspólnie z Uniwersytetem w Ratyzbonie)
TWÓRCZE PISANIE


Niestacjonarne (zaoczne)

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
LINGWISTYKA DLA BIZNESU


STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE 2-LETNIE)

Stacjonarne


DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
FILOLOGIA ANGIELSKA
FILOLOGIA GERMAŃSKA
FILOLOGIA POLSKA
FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA HISZPAŃSKA JĘZYK HISZPAŃSKI + AMERYKANISTYKA FILOLOGICZNA
FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA KLASYCZNA
FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA ROMAŃSKA
FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA ROSYJSKA
FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA WŁOSKA
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
KULTUROZNAWSTWO
LOGOPEDIA
MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

Niestacjonarne (zaoczne)

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
FILOLOGIA ANGIELSKAStudia podyplomowe

W ofercie Wydziału Filologicznego znajdują się także studia podyplomowe na następujących kierunkach:

Studia podyplomowe:

Edytorstwo Tekstów Literackich; Neurologopedia; Logopedia Medialna z Logopedią Ogólną; Tłumaczenia Specjalistyczne; Zarządzanie Kulturą; Język Angielski w Przedszkolu i Szkole Podstawowej


Galeria


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem