Prezentacje Uczelni / Prezentacje Wydziałów


Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
+48 12 628 23 01, 12 628 23 04
+48 12 628 20 23
www.wil.pk.edu.pl
wil@pk.edu.pl

publiczna, wyższa
O Uczelni
Kierunki Studiów
Rekrutacja na studia
Szczegóły
Galeria

O uczelni

Znane powiedzenie głosi, że nie od razu Kraków zbudowano. Miasto, które historycy sławią, odwiedzający podziwiają, a mieszkańcy po prostu kochają, liczni budowniczowie wznosili przez wieki. Lecz Kraków to również miasto, w którym budowniczych od dawna się kształci. Już w XVI wieku matematyk Stanisław Grzepski wydał pod Wawelem pierwszy polski podręcznik miernictwa, a kilkadziesiąt lat później, w roku 1627, inny matematyk, Jan Brożek, poprowadził tutaj pierwsze wykłady z inżynierii.

Dziś do tych pięknych tradycji nawiązuje Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Tworzył on podwaliny naszej Uczelni i może się poszczycić tradycją ponad 70 lat działalności. W tym czasie mury Wydziału opuściły tysiące wychowanków. Wiele ich dokonań jest wysoko cenionych w kraju i zagranicą.

Kultywując piękne tradycje i ciesząc się z wieloletniego dorobku, myślimy jednak przede wszystkim o przyszłości. Mamy bowiem świadomość ogromnych wyzwań, wobec których stają młodzi adepci sztuki budowlanej, którzy zdobywają dziś wykształcenie na naszym Wydziale. Dlatego przekazujemy im wiedzę niezbędną do wznoszenia obiektów odpowiadających standardom budownictwa XXI wieku – obiektów o nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, przyjaznych środowisku, sprzyjających oszczędzaniu energii, wspartych najnowszymi zdobyczami elektroniki i zaliczanych do klasy tzw. budowli inteligentnych. Kształcimy również specjalistów w dziedzinie nowoczesnego transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i miejskiego z uwzględnieniem infrastruktury i zintegrowanych systemów transportowych i logistycznych. Specjaliści ci posiadają kwalifikacje w zakresie zarządzania i sterowania transportem z zastosowaniem nowoczesnych metod, urządzeń oraz technologii informatycznych.

Rozwinięte zaplecze naukowe i prowadzone dzięki niemu prace badawcze sprawiają, że nasz Wydział jest też cenionym partnerem we współpracy z licznymi przedsiębiorstwami. Oferujemy usługi eksperckie, mamy możliwość przeprowadzania specjalistycznych badań w akredytowanych laboratoriach, wdrażamy nowatorskie technologie. Długa i stale powiększająca się lista instytucji, z którymi współpracujemy dowodzi, że nasza oferta cieszy się szerokim uznaniem.

Andrzej Szarata
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej
Politechniki KrakowskiejCzy wiesz, że:

 • Wydział Inżynierii Lądowej jest jednym z największych wydziałów Politechniki Krakowskiej - na WIL studiuje obecnie niemal 3 000 studentów
 • Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału liczy około 219 pracowników, w tym 50 profesorów i doktorów habilitowanych
 • Kształcimy studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach I stopnia (zakończonych tytułem inżyniera ), studia II stopnia (zakończonych tytułem magistra inżyniera) oraz studiach III stopnia (Szkoła Doktorska)
 • Wydział oferuje 10 flagowych specjalności do wyboru prowadzonych na Wydziale
 • wraz z Wydziałami Środowiska i Energetyki oraz Architektury WIL bierze udział w kształceniu międzywydziałowym na dwóch kierunkach: Gospodarka przestrzenna (2 specjalności) i Inżynieria czystego powietrza (studia I stopnia)
 • WIL prowadzi bezpłatne studia w języku angielskim
 • Wydział uzyskał akredytacje Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) na kierunku Budownictwo i Transport jako jeden z pierwszych wydziałów w Polsce!
 • Przy Wydziale funkcjonuje Rada Przedsiębiorców - grupa przedstawicieli czołowych firm związanych z dziedzinami transport i budownictwo; grupa ma znaczący wpływ na kształtowanie programów studiów
 • Wydział w 2018 roku podpisał porozumienia z przedstawicielami wiodących firm w branży kolejowej i budowlanej w sprawie stypendiów fundowanych dla najlepszych studentów, ułatwiając im w ten sposób start w pracy zawodowej (comiesięczne wsparcie finansowe podczas studiów oraz gwarancja zatrudnienia po ich zakończeniu). Te firmy to m.in. PKP PLK, Strabag, Mota-Engil, Budimex, Grupa ZUE, KZN Bieżanów)
 • WlL dysponuje nowoczesnymi i zmodernizowanymi laboratoriami pozyskanymi dzięki środkom unijnym.
 • Na Wydziale działa aż 14 Kół Naukowych, których uczestnicy mają możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania doświadczeń w trakcie licznych wycieczek zarówno na terenie kraju jak i zagranicą
 • W ramach programu Erasmus Wydział współpracuje z niemal 90 uczelniami
 • … mieścimy się niemalże w samym centrum najbogatszego architektonicznie i kulturowo miasta w Polsce

Wydział w liczbach:

Liczba studentów - 3000
Studenci zagraniczni - 44
Kobiety - udział %: 38 %


Dziekan:
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK

Prodziekani:
dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK
dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK
dr inż. Aleksandra Faron
dr inż. Marcin Tekieli


ŻYCIE STUDENCKIE - SZKOLENIE PRAKTYCZNE:


ŻYCIE STUDENCKIE - STUDIA TO NIE TYLKO NAUKA:Sprawdź co aktualnie dzieję się na Wydziale


MapaSzczegóły


Koszty nauki

W roku akademickim 2020/2021 opłata za semestr nauki na studiach:
niestacjonarnych I stopnia na kierunku Budownictwo i Transport wynosi 2 100 zł;
niestacjonarnych II stopnia na kierunku Budownictwo i Transport wynosi 2 300 zł;


Stypendia

W Dziekanacie ds. socjalno-bytowych WIL studenci mogą składać wnioski o :
 • miejsce w Domu Akademickim,
 • stypendium socjalne,
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie niż Dom Studencki,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę losową

Praktyki

Na Wydziale Inżynierii Lądowej działa Pełnomocnik ds. praktyk powołany przez Dziekana. Jego zadaniem jest koordynacja przebiegu praktyk na Wydziale. Wymiar obowiązkowych praktyk studenckich na WIL PK przedstawia się następująco:

STUDIA STACJONARNE:

kierunek BUDOWNICTWO - studia I stopnia
 • 4 tygodnie praktyki budowlanej po sem. 4
 • 2 tygodnie praktyki geotechnicznej po sem. 4
 • 4 tygodnie praktyki budowlanej po sem. 6
kierunek TRANSPORT - studia I stopnia
 • 4 tygodnie praktyki zawodowej po sem. 6

STUDIA NIESTACJONARNE:

kierunek BUDOWNICTWO - studia I stopnia
 • 1 tydzień praktyki geotechnicznej po sem. 6
 • 4 tygodnie praktyki budowlanej po sem. 8
kierunek TRANSPORT - studia I stopnia
 • 4 tygodnie praktyki zawodowej po sem. 8
W ramach zajęć organizowane są również wycieczki do czołowych firm budowlanych (PERI, FAKRO, KANUF, GRUPA PREFABET) oraz związanych z transportem (MPK Kraków, ZIKIT o/Kraków, PKP Polskie Linie Kolejowe z siedzibą w Krakowie, Małopolski Port Lotniczy Balice).


Współpraca z zagranicą

INFORMACJA O WYBRANYCH DZIAŁANIACH
W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
 • umowy długoterminowe o współpracy oraz obejmujące jednorazowe działania
 • umowy obejmujące badania naukowe, wykłady oraz wymiany studenckie
 • publikacje pracowników i doktorantów w międzynarodowych czasopismach
 • aktywny udział pracowników, doktorantów i studentów w konferencjach zagranicznych
 • organizacja międzynarodowych warsztatów i praktyk
 • wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ (Teaching Staff Mobility)
 • realizacja programu „visiting professor” – wyjazdy wykładowców Wydziału na uczelnie zagraniczne oraz prowadzenie wykładów dla studentów WIL PK przez profesorów z uczelni zagranicznych
 • członkostwo pracowników w licznych instytucjach, stowarzyszeniach i komisjach zagranicznych
 • w ramach programu Erasmus+ około 15 polskich studentów wyjeżdża na studia częściowe, najczęściej na cały rok akademicki. Natomiast Wydział gości około 30-40 obcokrajowców semestralnie. Studenci mają również możliwość wyjechać na praktyki w ramach Programu.

Studiowanie ułatwią z pewnością:
 • biblioteki instytutowe, gdzie można znaleźć materiały z danego, wąskiego zakresu wiedzy
 • bezpieczna, bezprzewodowa łączność internetowa (projekt Eduroam)
 • licencja Microsoft AzureDev Tools for Teaching, która pozwala uzyskać dostęp do platformy Microsoft, serwerów oraz narzędzi programistycznych. W ramach licencji studenci mogą pobierać oprogramowanie oraz instalować je na swoich komputerach osobistych
 • nowoczesna baza laboratoriów, udoskonalona dzięki środkom unijnym
 • winda zewnętrzna (ułatwiająca osobom na wózkach dostęp do czterech kondygnacji), sale wykładowe wyposażone są w pętle indukcyjne (dla studentów niedosłyszących wypożyczane są urządzenia przenośne). Wśród pracowników Dziekanatu Wydziału są osoby władające językiem migowym

Organizacje studenckie

Na wydziale aktywnie działa 14 Kół Naukowych. W obszarze działalności Kół Naukowych mieści się m.in. organizacja ciekawych wypraw służących poszerzaniu wiedzy, zdobywaniu nowych doświadczeń oraz nawiązywaniu kontaktów z członkami Kół Naukowych innych uczelni w Polsce i zagranicą. Działalność w Kołach Naukowych to również wyjazdy na konferencje, seminaria, opracowywanie i wygłaszanie referatów, aktywny udział w panelach dyskusyjnych, ale też poznawanie nowych przyjaciół i możliwość wymiany doświadczeń. Niejednokrotnie uwieńczeniem działań członków Kół są liczne nagrody i dyplomy za osiągnięcia. Działalność w Kołach naukowych obfituje w różnego rodzaju wycieczki, seminaria oraz sesje i dni integracyjne.


Kierunki Studiów - Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej


STACJONARNE


BUDOWNICTWO
(w języku polskim)

NIESTACJONARNE

I stopnia

3,5-letnie

(bez specjalności)

I stopnia

4,5-letnie

(bez specjalności)2)

II stopnia

1,5-roczne

SPECJALNOŚCI

Budowle - informacja i modelowanie (BIM)1)

Budownictwo hydrotechniczne i geotechnika2)

Drogi samochodowe i kolejowe

Konstrukcje budowlane i inżynierskie

Mechanika konstrukcji inżynierskich3)

Mosty i budowle podziemne

Technologia i organizacja budownictwa


II stopnia

2-letnie

STACJONARNE


BUDOWNICTWO
(w języku angielskim)

NIESTACJONARNE

I stopnia

3,5-letnie

(bez specjalności)

---

II stopnia

1,5-roczne

SPECJALNOŚĆ

konstrukcje budowlane i inżynierskie

projektowanie konstrukcji i zarządzanie w budownictwie

---

STACJONARNE


TRANSPORT

NIESTACJONARNE

I stopnia

3,5-letnie

(bez specjalności)

I stopnia

4,5-letnie

II stopnia

1,5-roczne

SPECJALNOŚCI

logistyka i spedycja

transport kolejowy 4)

transport miejski

II stopnia

2-letnie

STACJONARNE


INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
(kierunek międzywydziałowy)

NIESTACJONARNE

I stopnia

3,5-letnie

(bez specjalności)

---

STACJONARNE


GOSPODARKA PRZESTRZENNA
(kierunek międzywydziałowy)

NIESTACJONARNE

I stopnia

3,5-letnie

(bez specjalności)

---

II stopnia

1,5-roczne

urbanistyka i transport

planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna

---


1-4)
Specjalności uruchamiane wyłącznie na studiach stacjonarnych

Ukończenie wydziału na kierunku Budownictwo stanowi podstawę do podjęcia przez absolwenta starań o uprawnienia budowlane.


Rekrutacja na studia - Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej


Spotkanie z WIL PK - odpowiedzi na pytania:

Zasady rekrutacji 2020/2021

Informator 2020/2021: informatorwil2020.pdf


Biuro rekrutacji:
Rokrocznie powoływane są Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne osobno dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Miejsce oraz harmonogram przyjęć należy odpowiednio wcześniej sprawdzać na internetowej stronie wydziałowej, w zakładce Rekrutacja – Aktualności.
Absolwent WIL... o WIL:Wywiad radiowy do posłuchania:
http://nowinki.mech.pk.edu.pl/podcast/czy_warto_studiowac_na_pk.html


Dzień Lądowca 2018:11
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem