Prezentacje Uczelni / Prezentacje Wydziałów


Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
+48 12 628 23 01, 12 628 23 04
+48 12 628 20 23
www.wil.pk.edu.pl
wil@pk.edu.pl

publiczna, wyższa
O Uczelni
Kierunki Studiów
Rekrutacja na studia
Szczegóły
Galeria

O uczelni

Znane powiedzenie głosi, że nie od razu Kraków zbudowano. Miasto, które historycy sławią, odwiedzający podziwiają, a mieszkańcy po prostu kochają, liczni budowniczowie wznosili przez wieki. Lecz Kraków to również miasto, w którym budowniczych od dawna się kształci. Już w XVI wieku matematyk Stanisław Grzepski wydał pod Wawelem pierwszy polski podręcznik miernictwa, a kilkadziesiąt lat później, w roku 1627, inny matematyk, Jan Brożek, poprowadził tutaj pierwsze wykłady z inżynierii.

Dziś do tych pięknych tradycji nawiązuje Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Tworzył on podwaliny naszej Uczelni i może się poszczycić tradycją ponad 70 lat działalności. W tym czasie mury Wydziału opuściły tysiące wychowanków. Wiele ich dokonań jest wysoko cenionych w kraju i zagranicą.

Kultywując piękne tradycje i ciesząc się z wieloletniego dorobku, myślimy jednak przede wszystkim o przyszłości. Mamy bowiem świadomość ogromnych wyzwań, wobec których stają młodzi adepci sztuki budowlanej, którzy zdobywają dziś wykształcenie na naszym Wydziale. Dlatego przekazujemy im wiedzę niezbędną do wznoszenia obiektów odpowiadających standardom budownictwa XXI wieku – obiektów o nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, przyjaznych środowisku, sprzyjających oszczędzaniu energii, wspartych najnowszymi zdobyczami elektroniki i zaliczanych do klasy tzw. budowli inteligentnych. Kształcimy również specjalistów w dziedzinie nowoczesnego transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i miejskiego z uwzględnieniem infrastruktury i zintegrowanych systemów transportowych i logistycznych. Specjaliści ci posiadają kwalifikacje w zakresie zarządzania i sterowania transportem z zastosowaniem nowoczesnych metod, urządzeń oraz technologii informatycznych.

Rozwinięte zaplecze naukowe i prowadzone dzięki niemu prace badawcze sprawiają, że nasz Wydział jest też cenionym partnerem we współpracy z licznymi przedsiębiorstwami. Oferujemy usługi eksperckie, mamy możliwość przeprowadzania specjalistycznych badań w akredytowanych laboratoriach, wdrażamy nowatorskie technologie. Długa i stale powiększająca się lista instytucji, z którymi współpracujemy dowodzi, że nasza oferta cieszy się szerokim uznaniem.

Andrzej Szarata
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej
Politechniki KrakowskiejCzy wiesz, że:

 • Wydział Inżynierii Lądowej jest jednym z największych wydziałów Politechniki Krakowskiej - na WIL studiuje obecnie 3500 studentów
 • Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału liczy około 220 pracowników, w tym 44 profesorów i doktorów habilitowanych
 • Kształcimy studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach I stopnia (zakończonych tytułem inżyniera ), studia II stopnia (zakończonych tytułem magistra inżyniera) oraz studiach III stopnia (doktoranckich)
 • Wydział oferuje 21 specjalności do wyboru
 • WIL prowadzi bezpłatne studia w języku angielskim
 • Wydział uzyskał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT). Na kierunku Budownictwo jesteśmy jednym z pięciu Wydziałów w Polsce posiadającym taki certyfikat. Kierunek Transport WIL PK otrzymał akredytację KAUT jako pierwszy i aktualnie jest jednym z czterech Wydziałów w Polsce, posiadających tę akredytację!
 • Przy Wydziale funkcjonuje Rada Przedsiębiorców - grupa przedstawicieli czołowych firm związanych z dziedzinami transport i budownictwo; grupa ma znaczący wpływ na kształtowanie programów studiów
 • "Drogi kolejowe" na kierunku Budownictwo stają się bardzo atrakcyjną specjalnością. O zatrudnienie po jej ukończeniu nie trudno – sektor kolejowy poszukuje specjalistów w tej dziedzinie jeszcze w trakcie studiów, to jednocześnie Wydział czyni starania, aby specjalność ta była w maksymalnym stopniu dotowana poprzez stypendia, staże i praktyki – właśnie dzięki prywatnym przedsiębiorcom.
 • WlL dysponuje nowoczesnymi i zmodernizowanymi laboratoriami pozyskanymi dzięki środkom unijnym. Na Wydziale działa aż 15 Kół Naukowych, których uczestnicy mają możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania doświadczeń w trakcie licznych wycieczek zarówno na terenie kraju jak i zagranicą
 • W ramach programu Erasmus Wydział współpracuje z ponad 80 uczelniami
 • … mieścimy się niemalże w samym centrum najbogatszego architektonicznie i kulturowo miasta w Polsce


Wydział w liczbach:

Liczba studentów - 3500
Studenci zagraniczni - 50
Kobiety - udział %: 34 %


Dziekan:
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK

Prodziekani:
dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK
dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK
dr inż. Marek Bauer
dr hab. inż. Dorota Jasińska

ŻYCIE STUDENCKIE - SZKOLENIE PRAKTYCZNE:


ŻYCIE STUDENCKIE - STUDIA TO NIE TYLKO NAUKA:Sprawdź co aktualnie dzieję się na Wydziale


MapaSzczegóły


Koszty nauki

Na Wydziale Inżynierii Lądowej włącznie studia niestacjonarne są płatne. W roku akademickim 2018/2019 opłata za semestr nauki na studiach:
niestacjonarnych I stopnia na kierunku Budownictwo i Transport wynosi 2 100 zł;
niestacjonarnych II stopnia na kierunku Budownictwo i Transport wynosi 2 300 zł;

Stypendia

W Dziekanacie ds. pomocy materialnej WIL studenci mogą składać wnioski o :
 • miejsce w Domu Akademickim,
 • stypendium socjalne,
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie niż Dom Studencki,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę losową

Praktyki

Na Wydziale Inżynierii Lądowej działa Pełnomocnik ds. praktyk powołany przez Dziekana. Jego zadaniem jest koordynacja przebieg praktyk na Wydziale. Wymiar obowiązkowych praktyk studenckich na WIL PK przedstawia się następująco:

- STUDIA STACJONARNE:

kierunek BUDOWNICTWO - studia I stopnia
 • 4 tygodnie praktyki budowlanej po sem. 4
 • 2 tygodnie praktyki geotechnicznej po sem. 4
 • 4 tygodnie praktyki budowlanej po sem. 6
kierunek TRANSPORT - studia I stopnia
 • 4 tygodnie praktyki zawodowej po sem. 6
kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA - studia I stopnia
 • 4 tygodnie praktyki zawodowej po sem. 4 lub 6

- STUDIA NIESTACJONARNE:

kierunek BUDOWNICTWO - studia I stopnia
 • 2 tygodnie praktyki geodezyjnej po sem. 4
 • 6 tygodni praktyki budowlanej po sem. 8
kierunek TRANSPORT - studia I stopnia
 • 4 tygodnie praktyki zawodowej po sem. 8
W ramach zajęć organizowane są również wycieczki do czołowych firm budowlanych (PERI, FAKRO, KANUF, GRUPA PREFABET) oraz związanych z transportem (MPK Kraków, ZIKIT o/Kraków, PKP Polskie Linie Kolejowe z siedzibą w Krakowie, Małopolski Port Lotniczy Balice).


Współpraca z zagranicą

INFORMACJA O WYBRANYCH DZIAŁANIACH
W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
 • umowy długoterminowe o współpracy oraz obejmujące jednorazowe działania
 • umowy obejmujące badania naukowe, wykłady oraz wymiany studenckie
 • publikacje pracowników i doktorantów w międzynarodowych czasopismach
 • aktywny udział pracowników, doktorantów i studentów w konferencjach zagranicznych
 • organizacja międzynarodowych warsztatów i praktyk
 • wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ (Teaching Staff Mobility)
 • realizacja programu „visiting professor” – wyjazdy wykładowców Wydziału na uczelnie zagraniczne oraz prowadzenie wykładów dla studentów WIL PK przez profesorów z uczelni zagranicznch
 • członkostwo pracowników w licznych instytucjach, stowarzyszeniach i komisjach zagranicznych
 • w ramach programu Erasmus+ około 15-20 polskich studentów wyjeżdża na studia częściowe, najczęściej na cały rok akademicki. Natomiast Wydział w tym czasie gości około 50 obcokrajowców.

Studiowanie ułatwią z pewnością:
 • biblioteki instytutowe, gdzie można znaleźć materiały z danego, wąskiego zakresu wiedzy
 • bezpieczna, bezprzewodowa łączność internetowa (projekt Eduroam)
 • licencja Dream Spark , która pozwala uzyskać dostęp do platformy Microsoft, serwerów oraz narzędzi programistycznych. W ramach licencji studenci mogą pobierać oprogramowanie oraz instalować je na swoich komputerach osobistych
 • nowoczesna baza laboratoriów, udoskonalona dzięki środkom unijnym
 • winda zewnętrzna (ułatwiająca osobom na wózkach dostęp do czterech kondygnacji), sale wykładowe wyposażone są w pętle indukcyjne (dla studentów niedosłyszących wypożyczane są urządzenia przenośne). Wśród pracowników Dziekanatu Wydziału są osoby władające językiem migowym

Organizacje studenckie

Na wydziale aktywnie działa 15 Kół Naukowych. W obszarze działalności Kół Naukowych mieści się m.in. organizacja ciekawych wypraw służących poszerzaniu wiedzy, zdobywaniu nowych doświadczeń oraz nawiązywaniu kontaktów z członkami Kół Naukowych innych uczelni w Polsce i zagranicą. Działalność w Kołach Naukowych to również wyjazdy na konferencje, seminaria, opracowywanie i wygłaszanie referatów, aktywny udział w panelach dyskusyjnych, ale też poznawanie nowych przyjaciół i możliwość wymiany doświadczeń. Niejednokrotnie uwieńczeniem działań członków Kół są liczne nagrody i dyplomy za osiągnięcia. Działalność w Kołach naukowych obfituje w różnego rodzaju wycieczki, seminaria oraz sesje i dni integracyjne.


Kierunki Studiów - Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej


STACJONARNE


BUDOWNICTWO
(w języku polskim)

NIESTACJONARNE

I stopnia

3,5-letnie

(bez specjalności)

I stopnia

4,5-letnie

(bez specjalności)1)

II stopnia

1,5-roczne

SPECJALNOŚCI

Budowlane obiekty inteligentne

Budowle i środowisko2)

Budowle - informacja i modelowanie (BIM)3)

Drogi kolejowe

Drogi, ulice i autostrady

Infrastruktura transportu lotniczego 4)

Budownictwo hydrotechniczne i geotechnika 5)

Konstrukcje budowlane i inżynierskie

Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych

Mosty i budowle podziemne

Technologia i organizacja budownictwa

Zarządzanie i marketing w budownictwie

Zastosowania informatyki w budownictwie 6)

II stopnia

2-letnie

STACJONARNE


BUDOWNICTWO
(w języku angielskim)

NIESTACJONARNE

I stopnia

3,5-letnie

(bez specjalności)

---

II stopnia

1,5-roczne

SPECJALNOŚĆ

konstrukcje budowlane i inżynierskie

---

STACJONARNE


TRANSPORT

NIESTACJONARNE

I stopnia

3,5-letnie

(bez specjalności)

I stopnia

4,5-letnie

II stopnia

1,5-roczne

SPECJALNOŚCI

inteligentne zintegrowane systemy transportowe i logistyczne 7)

spedycja

systemy transportowe i logistyczne 8)

transport kolejowy 9)

transport lotniczy 10)

transport miejski

II stopnia

2-letnie

STACJONARNE


GOSPODARKA PRZESTRZENNA
(kierunek międzywydziałowy)

NIESTACJONARNE

I stopnia

3,5-letnie

(bez specjalności)

---

II stopnia

1,5-roczne

urbanistyka i transport

planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna

---

STACJONARNE


INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
(kierunek międzywydziałowy)

NIESTACJONARNE

I stopnia

3,5-letnie

(bez specjalności)

---


1)
W ramach kierunku Budownictwo po 5 semestrze studiów realizowanych bez podziału na specjalności następuje wybór jednej z czterech specjalności: drogi kolejowe; drogi, ulice i autostrady; konstrukcje budowlane i inżynierskie; technologia i organizacja budownictwa

2-5), 7), 9-10) Specjalności uruchamiane wyłącznie na studiach stacjonarnych

6), 8) Specjalności uruchamiane wyłącznie na studiach niestacjonarnych

Ukończenie wydziału na kierunku Budownictwo stanowi podstawę do podjęcia przez absolwenta starań o uprawnienia budowlane.


Rekrutacja na studia - Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej


Zasady rekrutacji

Informator: Informator WIL 2019/2020.pdf

Prezentacja WIL 2019/2020

Biuro rekrutacji:
Rokrocznie powoływane są Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne osobno dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Miejsce oraz harmonogram przyjęć należy odpowiednio wcześniej sprawdzać na internetowej stronie wydziałowej, w zakładce Rekrutacja – Aktualności.


Absolwent WIL... o WIL:


Wywiad radiowy do posłuchania:
http://nowinki.mech.pk.edu.pl/podcast/czy_warto_studiowac_na_pk.html


Dzień Lądowca 2018:11
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem