Prezentacje Uczelni / Prezentacje Wydziałów


Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

ul. Św. Czesława 6
61-577 Poznań
tel.: 61 663 62 64
www.wsjo.pl
info@wsjo.pl

niepubliczna, wyższa
O Uczelni
Kierunki Studiów
Rekrutacja na studia
Szczegóły
Studia Podyplomowe
Galeria

O uczelni

Wyższa Szkoła Języków Obcych to jedna z największych niepublicznych uczelni filologicznych w Polsce. Od 17 lat kształci studentów zgodnie ze swoją misją uczelni na najwyższym poziomie nauczania, jednocześnie elastyczną, nowoczesną i przyjazną studentom. Około 2000 osób studiuje tu na studiach I, II stopnia i na studiach podyplomowych. Studenci mają do wyboru szerokie spectrum języków obcych od najbardziej popularnych: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego po japoński, chiński, koreański, szwedzki i norweski.

Filologia należy do nielicznej dziedziny studiów humanistycznych, których ukończenie przygotowuje do konkretnego zawodu. Proponujemy studentom 3 dziedziny zawodowe, które mogą wybrać zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i planami na przyszłość:
  • kształcenie nauczycielskie dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość z nauczaniem języków obcych
  • język obcy w biznesie dla studentów, którzy zamierzają podjąć pracę w firmach międzynarodowych
  • studia dla przyszłych tłumaczy – oferujemy zajęcia praktyczne z użyciem kabin do tłumaczeń symultanicznych.

Studenci wśród planów na przyszłość najczęściej wymieniają zatrudnienie w charakterze tłumacza i lektora języków obcych, pracę w mediach lub w branży turystycznej, staże i naukę za granicą, pracę w europejskich koncernach z siedzibą w Polsce lub w organizacjach międzynarodowych.

W grudniu 2016 Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S. B. Lindego otrzymała pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku filologia na studiach I i II stopnia.
Oznacza to, że nasza Uczelnia spełnia wszystkie wymagania kadrowe, organizacyjne i programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia.

Ocena pozytywna jest potwierdzeniem, że założenia ustalone od początku działalności Uczelni Lindego, takie jak:
  • dostarczanie studentom wszechstronnego interdyscyplinarnego wykształcenia, którego podstawą jest nauczanie języków obcych,
  • programy studiów odzwierciedlające wymogi kształcenia akademickiego charakterystycznego dla studiów filologicznych przygotowane tak, by godzić je z oczekiwaniami współczesnego rynku pracy,
  • profesjonalna kadra dydaktyczna przyjaźnie nastawiona do studentów,
udaje się od 17 lat z sukcesem realizować.


AKTUALNA OFERTA WSJO W POZNANIUSzczegóły

Kadra dydaktyczna i baza lokalowa WSJO

Siedziba Wyższej Szkoły Języków Obcych znajduje się przy ul. Św. Czesława 6.

Wykładowcy WSJO to profesjonaliści. Są wymagający, ale przyjaźni wobec studentów, rozumieją ich potrzeby i sposób patrzenia na świat.
W ciągu paru lat udało nam się stworzyć doświadczoną kadrę dydaktyczną, którą stanowi ok. 60 pracowników naukowych, w tym ponad 20 z tytułem profesora lub doktora, native speakers z następujących krajów: Japonia, Chiny, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania.

Wokół WSJO skupiliśmy najlepszych fachowców – specjalistów językowych z poznańskiego uniwersytetu oraz praktyków najpopularniejszych zawodów – poznańskich dziennikarzy, tłumaczy, informatyków, specjalistów w zakresie turystyki i ekonomii.

Uczelnia posiada nowoczesne narzędzia kształcenia: na wszystkich zajęciach wykorzystywane są tablice multimedialne, studenci część zajęć realizują on-line za pomocą specjalistycznej platformy e-learningowej, korzystają również z kabin do tłumaczeń symultanicznych.


Olimpiady językowe

WSJO jest również organizatorem kilku najpopularniejszych w Polsce olimpiad językowych:

Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów (www.ojag.pl)

Olimpiady Języka Angielskiego (www.oja.wsjo.pl)

Olimpiady Języka Niemieckiego (www.ojn.wsjo.pl)


Wyjazdy zagraniczne

Program Erasmus – Każdy student może wyjechać do wybranej uczelni europejskiej na 1 semestr i tam kontynuować wybrany kierunek studiów.

Uczelnie partnerskie:

Universität Kassel (Niemcy)
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg (Niemcy)
Universidad de Córdoba (Hiszpania)
Universidad de Murcia (Hiszpania)
Universidad de Castilla − La Mancha (Ciudad Real, Hiszpania)
Universidad de Almería (Hiszpania)
Universidad de León (Hiszpania)
Universidad de Huelva (Hiszpania)
Universidad de Vigo (Hiszpania)
Universidad de La Rioja (Logroño, Hiszpania)
Universidad de Deusto (Bilbao)
Universidad de Sevilla (Sevilla)

Program 2+2 (polski licencjat i brytyjski dyplom BA zrealizowany w University of Huddersfield).


Studia orientalne w WSJO - Sinologia, japonistyka, koreanistyka to studia oryginalne i niezwykłe. Nauka polega nie tylko na opanowaniu języka, ale także na głębokim zrozumieniu kultury i sposobu myślenia ludzi z krajów azjatyckich. Dla Europejczyka niełatwym zadaniem jest opanowanie poprawnej wymowy i gramatyki w językach orientalnych. Jeszcze większym wyzwaniem jest sztuka pisania – to zadanie wymagające doskonałej pamięci wzrokowej oraz odrobiny talentu plastycznego.
Czy taki trud może okazać się opłacalny? Z pewnością tak, jeżeli tylko lubisz uczyć się języków obcych, nie obawiasz się egzotycznych podróży i masz smykałkę do interesów.

Studenci japonistyki interesują się nie tylko samym językiem, ale także kulturą, stylem życia i obyczajami panującymi w Kraju Kwitnącej Wiśni. Z tego względu cyklicznie organizowane są w WSJO Dni Kultury Japońskiej, które są okazją do poszerzenia wiedzy o obyczajach panujących w Japonii. W świat tego wyjątkowego kraju wprowadzają gości przygotowane przez studentów prezentacje -.m.in. na temat tradycyjnej muzyki japońskiej, niezwykłych japońskich wynalazków, różnic kulturowych dzielących Japonię i kraje Zachodu. Z dużym entuzjazmem przyjmowane są pokazy kaligrafii przygotowane przez nauczyciela pisma japońskiego i studentów. Uczestnicy pokazów mogą nie tylko dowiedzieć się więcej na temat sztuki pisania, ale także własnoręcznie zapisać kilka znaków japońskiego alfabetu fonetycznego.

Ogromną ciekawość wzbudza pokaz strojów japońskich – jest to jedyna okazja, aby podziwiać oryginalne jedwabne japońskie kimona wraz z przepięknymi dodatkami oraz trudną sztukę zakładania tego wyjątkowego stroju.

Uwieńczeniem imprezy jest pokaz Iaido - wschodniej sztuki walki, który wzbudza wśród zgromadzonych niemałe emocje. Intensywne przeżycia po pokazie walki łagodzi przepiękny pokaz sztuki układania bukietów – Ikebany. Niecodzienne spotkanie z kulturą Japonii budzi zawsze duże zainteresowanie wśród wszystkich przybyłych, dla wielu z nich spotkania te są impulsem do podjęcia studiów japonistycznych w WSJO.

Studenci sinologii od kilku lat wyjeżdżają do Chin, aby tam poznawać arkana trudnej sztuki mówienia i pisania w języku chińskim. Dzięki specjalnym stypendiom mają szansę na wyjazd na wybraną chińską uczelnię. Kwota ze stypendium jest wystarczająca na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i przelotu do Chin. Uczelnia wspiera studentów sinologii w tej inicjatywie, wprowadzając specjalny system zaliczania semestrów, co pozwala im ukończyć studia w standardowym terminie bez wydłużania czasu trwania studiów.
Jak wspominają studenci po powrocie z Azji, oprócz studiów nad językiem i kulturą doświadczają tam niezwykle ciepłego przyjęcia ze strony mieszkańców.
Szczegóły na temat wyjazdów zagranicznych można znaleźć na stronie internetowej: www.bwz.wsjo.pl


Warsztat tłumacza

Studenci zajęcia praktyczne ze zakresu translacji realizują z wykorzystaniem specjalistycznych kabin do tłumaczeń symultanicznych. Kabiny dla przyszłych tłumaczy mają za zadanie odizolowanie pary tłumaczy symultanicznych od otoczenia celem zapewnienia komfortu pracy. Jednocześnie kabina posiada przeszklony front aby zapewnić widok na tłumaczonych prelegentów, prezentacje i przebieg konferencji.


Stypendia

Stypendium socjalne
Studenci studiów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą się ubiegać o stypendium socjalne. Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru.
W roku akademickim 2016/2017 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta nie mogła przekroczyć kwoty 1043,90 PLN netto. Próg dochodu na rok akademicki 2017/18 zostanie ustalony we wrześniu 2017. Stypendium wynosi kilkaset złotych w zależności od wysokości dochodu – od 500 zł do 750 zł.
Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu wynajmu mieszkania – o taki dodatek mogą ubiegać się osoby studiujące w trybie stacjonarnym i posiadające dokument poświadczający, iż zamieszkują w akademiku lub wynajmują stancję. Stypendium wypłacane jest jako dodatek do stypendium socjalnego (czyli dla osób z odpowiednimi dochodami) i wynosi 230 zł miesięcznie.

Stypendium za wyniki w nauce
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, może otrzymać student, który uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,20,
lub może wykazać się:
  • osiagnięciami naukowymi
  • osiągnięciami artystycznymi
  • wysokimi wynikami sportowymi we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Stypendium może otrzymać nie więcej niż 10% studentów danego kierunku. W roku akademickim 2016/2017 wysokość jednej raty stypendium wynosiła od 100 zł do 700 zł.
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na wniosek studenta, który należy złożyć w terminie do dnia 31 października (na semestr zimowy) lub do dnia 10 marca (na semestr letni).

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zobowiązane są do złożenia wniosku oraz do dostarczenia kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności organu, który orzeczenie wydał.
Do organów orzekających niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności należą przede wszystkim Powiatowe lub Miejskie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, które ustalają stopnie niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny). Innymi orzeczeniami branymi pod uwagę są te wydane przez lekarzy orzeczników ZUS, komisje lekarskie KRUS oraz komisje lekarskie MON i MSWiA (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z poźn. zm.).
W roku akademickim 2016/2017 stypendium wynosiło 340,00 zł miesięcznie.


Praca

Dobra komunikacja, umiejętność pracy w zespole, aktywność i zaangażowanie oraz znajomość języków obcych to najczęściej poszukiwane cechy przez pracodawców wg badań Szkoły Głównej Handlowej, Amerykańskiej Izby Handlu w Polsce oraz Ernst & Young. Polska jest także coraz atrakcyjniejszym krajem dla zagranicznych inwestorów i przedsiębiorstw. W związku z tym rynek pracy intensywnie poszukuje młodych ludzi z bardzo dobrą znajomością języków obcych: języka angielskiego lub niemieckiego jako języka bazowego oraz drugiego języka - mniej popularnego, takiego jak: szwedzki, norweski, hiszpański, japoński czy chiński. Wyższa Szkoła Języków Obcych oferuje konkretne umiejętności językowe (aż 10 języków do wyboru) na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników. Dodatkowo w ramach studiów filologicznych studenci nabywają zdolności komunikacyjne, które ułatwiają efektywne porozumiewanie się zarówno w języku obcym jak i polskim. Co więcej, nasze studia to mocny fundament, na którym można dalej budować swój rozwój w różnych dziedzinach realizując studia II stopnia, studia podyplomowe czy specjalistyczne szkolenia.

Kierunki Studiów - Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

Studia filologiczne wybierają absolwenci szkół średnich, których pasją są języki obce. Bardzo liczną grupą są również studenci innych uczelni, którzy się do nas przenoszą lub studiują 2 kierunki jednocześnie – łącząc studia ekonomiczne, medyczne, etc. ze studiami językowymi. Sporą grupą są też osoby już pracujące, które chcą rozwijać swoją karierę zawodową poprzez zyskanie nowych umiejętności – często kluczem do awansu zawodowego jest doskonała znajomość dwóch języków obcych.

Studia I stopnia
filologia hiszpańska (stacjonarne i niestacjonarne)
filologia angielska ze skandynawistyką (stacjonarne i niestacjonarne)
filologia germańska ze skandynawistyką (stacjonarne i niestacjonarne)
lingwistyka stosowana (stacjonarne)
japonistyka (stacjonarne)
sinologia (stacjonarne)
koreanistyka (stacjonarne)
arabistyka (stacjonarne)
filologia norweska (stacjonarne)
filologia szwedzka (stacjonarne)


Studia II stopnia

W rekrutacji na studia II stopnia najbardziej cieszy fakt, że większość naszych absolwentów decyduje się pozostać w murach swojej macierzystej uczelni i to u nas kontynuują studia magisterskie. Często jest to wynik udanej współpracy z promotorem pracy dyplomowej i nadzieja na dalszy rozwój podczas kolejnego etapu, jakim są studia II stopnia i przygotowanie pracy magisterskiej.

Jesteśmy równie przyjaźnie nastawieni do absolwentów innych uczelni, zwłaszcza, że od kilku lat dajemy szansę na podjęcie studiów filologicznych również tym, którzy ukończyli zupełnie inne studia I stopnia, a chcą zdobyć tytuł magistra filologii angielskiej lub germańskiej.

filologia angielska (stacjonarne i niestacjonarne)

filologia germańska (niestacjonarne)

Rekrutacja na studia - Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

Rekrutacja na studia trwa od 1 kwietnia do 30 października.
Wystarczy zrobić dwa proste kroki, żeby zostać studentem:
Krok 1 – wypełnij formularz zgłoszenia on-line, który będzie jednocześnie rezerwacją miejsca na wybranych studiach.
Krok 2 – przyjdź do biura rekrutacyjnego z kompletem dokumentów (kopia świadectwa dojrzałości, kopia dyplomu wraz z suplementem w przypadku kandydatów na studia II stopnia, kopia dowodu osobistego i jedno zdjęcie) i dopełnij formalności – podpisz umowę o naukę i odbierz decyzję o przyjęciu na studia.
Jeśli nie możesz zjawić się osobiście w biurze – formalności możesz również załatwić drogą pocztową.


Kryteria przyjęć na studia I stopnia

Kwalifikacja na studia odbywa się według następujących kryteriów:

Anglistyka, Germanistyka, Lingwistyka, Skandynawistyka

Wynik pisemnego egzaminu dojrzałości z języka angielskiego lub niemieckiego:
– minimum 70 % – poziom podstawowy lub
– minimum 30 % – poziom rozszerzony
osoby legitymujące się maturą sprzed 2005 roku wypełniają test on-line.

Koreanistyka, Anglistyka od podstaw, Germanistyka od podstaw, Hispanistyka, Japonistyka, Sinologia

Nauka języków obcych na tych specjalnościach realizowana jest od podstaw. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.


Kryteria przyjęć na studia II stopnia

Filologia angielska

Kwalifikacja odbywa się na podstawie przedłożonych dokumentów. Dyplom ukończenia studiów I stopnia filologii angielskiej, lingwistyki stosowanej bądź kierunków pokrewnych kwalifikuje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwenci innych kierunków niż filologia angielska wypełniają dodatkowo test kompetencyjny z języka angielskiego (na poziomie C1) – wypełniany na stronie internetowej dzięki platformie edukacyjnej WSJO. Z testu mogą być zwolnione osoby, które przedstawią certyfikat na poziomie C1 lub C2.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w piątki (w godzinach popołudniowo-wieczornych), soboty i niedziele.


Filologia germańska

Kwalifikacja odbywa się na podstawie przedłożonych dokumentów. Dyplom ukończenia studiów I stopnia filologii germańskiej, lingwistyki stosowanej bądź kierunków pokrewnych kwalifikuje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwenci kierunków innych niż germanistyka wypełniają dodatkowo test kompetencyjny on-line (z testu zwolnione są osoby legitymujące się certyfikatem Goethe Institut, poziom C1, lub potwierdzeniem odbytych studiów w języku niemieckim w Polsce lub za granicą).

Studia podyplomoweW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem