Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Prezentacje Uczelni / Prezentacje Wydziałów


Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
22 589 36 00
www.aps.edu.pl
rekrutacja@aps.edu.pl

publiczna, wyższa
O Uczelni
Kierunki Studiów
Galeria

O uczelni

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
jest państwową uczelnią o ponad 90-letniej tradycji.


Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zgodnie z przesłaniem patronki Uczelni „nie ma kaleki - jest człowiek” przygotowuje pedagogów specjalnych i nauczycieli pracujących na rzecz osób z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności, traktowania niepełnosprawności jako niezbywalnego elementu ludzkiej kondycji oraz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczeństwa na zasadzie równoprawnych obywateli. W podobnym duchu tolerancji i sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji kształceni są i będą wszyscy inni studenci naszej Uczelni, przygotowujący się do zawodów określanych mianem zawodów zaufania społecznego. Intencją APS jest wykształcenie światłych i twórczych profesjonalistów, dbających zarówno o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych i zawodowych umiejętności praktycznych – jak i troszczących się o wszechstronny rozwój osób i środowisk na rzecz których będą pracować.

Jako ośrodek akademicki Uczelnia ma ambicje wzbogacania swego potencjału badawczego i dydaktycznego, rozwijając nurt badań podstawowych i aplikacyjnych oraz doskonaląc warsztat dydaktyczny.

Uczelnia pełni również służebną rolę wobec środowiska lokalnego, poszerzając systematycznie wachlarz usług edukacyjnych i terapeutycznych, oferowanych zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów – wolontariuszy.

W perspektywie, Uczelnia aspiruje do roli wiodącego krajowego i europejskiego centrum wymiany myśli i idei w zakresie nowoczesnej pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz nauk społecznych, zorientowanych na profesjonalne wspieranie ludzi z różnego rodzaju trudnościami, wynikającymi ze stanu zdrowia i sytuacji społecznej.

Przygotowujemy kadrę o najwyższych kwalifikacjach. Naszym zadaniem jest kształtowanie wysokiego poziomu kultury pedagogicznej absolwenta, otwartości na sprawy dzieci, młodzieży i dorosłych, postawy życzliwości i gotowości do dialogu oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych. Studia w APS formują u słuchaczy postawę odpowiedzialności zawodowej i służebności wobec społeczeństwa. Swą powinnością Uczelnia czyni zadanie krzewienia wśród studentów poszanowania wartości humanistycznych i uznania dla postaw charakteryzujących się opiekuńczością, tolerancją, łączeniem podejścia racjonalnego z serdecznością, dobrze pojętego profesjonalizmu z pedagogiką dialogu. Szacunek dla tradycji pedagogicznych łączy z potrzebą kształtowania postaw proinnowacyjnych szczególnie w tych dziedzinach, w jakich będą w przyszłości pracować absolwenci. Skuteczność w tej pracy zapewniają wysoko kwalifikowani pracownicy naukowi, coraz lepsze warunki studiowania w postaci nowych budynków i wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomieszczeń dydaktycznych, a także atrakcyjne plany i programy kształcenia, zorientowane na indywidualne potrzeby i zainteresowania studentów.

Studenci APS mają możliwość realizowania części studiów w uczelniach zagranicznych korzystając ze stypendiów programu Erasmus. W ramach tego programu współpracujemy z uniwersytetami Norwegii, Szwecji, Niemiec, Belgii, Anglii, Portugalii, Włoch, Turcji, Węgier. W naszych murach gościmy także studentów obcokrajowców oraz zagranicznych profesorów. Prowadzimy również szeroki program interdyscyplinarnych badań w obszarach pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, realizowany w tym we współpracy z zagranicą, w który wpisuje się także działalność licznych studenckich kół naukowych. Pozadydaktyczna aktywność studentów znajduje swój wyraz w działalności studenckiego wolontariatu, Akademickiego Związku Sportowego jak również bogatej oferty programowej Samorządu Studenckiego, będącego realnym współgospodarzem Uczelni.

APS jest Uczelnią przyjazną dla studentów niepełnosprawnych, którzy znajdą tu dogodne warunki dla studiowania, pomoc ze strony Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz ułatwienia w poruszaniu się i orientacji przestrzennej (windy, podjazdy, oznakowania w języku Braille’a, przewodnicy).


Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

02 – 353 Warszawa,ul. Szczęśliwicka 40

tel.: (22) 589-36-78

e-mail: rekrutacja@aps.edu.pl

www.aps.edu.pl

Kierunki Studiów - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie


WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):
SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:
1. Animacja społeczno-kulturowa, edukacja wczesnoszkolna
2. Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną
3. Edukacja dorosłych i BHP
4. Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności
5. Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna
6. Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną
7. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:
1. Edukacja medialna
2. Psychopedagogika kreatywności

Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):
SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – kontynuacja
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej):
1. Pedagogika wczesnoszkolna
SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):
1. Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności
SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE
(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):
1. Edukacja zdalna i grafika komputerowa
2. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
3. Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży

Kierunek PEDAGOGIKA studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):
SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:
1. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
2. Edukacja wczesnoszkolna
3. Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną

Kierunek PEDAGOGIKA studia niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):
SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE – kontynuacja
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej):
1. Pedagogika przedszkolna
2. Pedagogika wczesnoszkolna
SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):
1. Pedagogika korekcyjna
SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE
(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):
1. Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
2. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
3. Zarządzanie w oświacie

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):
SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:
1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacja wczesnoszkolna
2. Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
3. Surdopedagogika, edukacja wczesnoszkolna
4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne
5. Terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
6. Logopedia
7. Tyflopedagogika, edukacja wczesnoszkolna
SPECJALNOŚĆ NIENAUCZYCIELSKA:
1. Profilaktyka społeczna z resocjalizacją

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):
SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – kontynuacja
(kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia):
1. Logopedia
2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – studia kwalifikacyjne
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):
1. Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
3. Terapia pedagogiczna
SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE
(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):
1. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia
2. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Studia kwalifikacyjne, dla osób po specjalnościach innych niż pedagogika resocjalizacyjna

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):
SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:
1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
2. Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
3. Terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA studia niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):
SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKIA – kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia:
1. Logopedia
SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – studia kwalifikacyjne
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):
1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
2. Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
3. Edukacja integracyjna i włączająca
4. Terapia pedagogiczna
SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:
(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):
1. Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
2. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Studia kwalifikacyjne, dla osób po specjalnościach innych niż pedagogika resocjalizacyjna
3. Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową

Kierunek: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie)
– pierwszy w Polsce, samodzielny kierunek kształcenia II stopnia zapewniający zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych do rozumienia i wyjaśniania niepełnosprawności oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):
SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:
1. Edukacja plastyczna z arteterapią
2. Edukacja plastyczna i media cyfrowe

Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):
SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków artystycznych lub pokrewnych – w tym pedagogicznych, humanistycznych itp.):
1. Arteterapia
2. Specjalność artystyczna (malarstwo, grafika, rzeźba)


WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH

Kierunek PRACA SOCJALNA – profil praktyczny studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):
SPECJALNOŚCI:
1. Praca socjalna w pomocy społecznej
2. Praca socjalna na rzecz rodziny

Kierunek PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne (5-letnie):
SPECJALNOŚCI:
1. Psychologia kliniczna
2. Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
3. Stosowana psychologia społeczna

Kierunek SOCJOLOGIA studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):
SPECJALNOŚCI:
1. Socjologia kultury
2. Socjologia komunikacji i procesów społecznych

Kierunek SOCJOLOGIA studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):
SPECJALNOŚCI - (po każdym kierunku studiów pierwszego stopnia):
1. Socjologia polityki i problemów społecznych
2. Socjologia mediów


11