Prezentacje Uczelni / Prezentacje Wydziałów


WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

ul. Cegielniana 14
35-310 Rzeszów
tel. 17 867 04 80
www.wspia.eu
rekrutacja@wspia.eu

niepubliczna, wyższa
O Uczelni
Kierunki Studiów
Rekrutacja na studia
Studia Podyplomowe
Galeria

O uczelni

Nowe ciekawe kierunki studiów oraz dostosowane do potrzeb rynku specjalności to tegoroczna propozycja dla maturzystów przygotowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Maturzyści do wyboru mają jeden z czterech kierunków studiów: Administrację (I i II stopień), Zarządzanie (I stopień), Bezpieczeństwo Wewnętrzne (I i II stopień) oraz Prawo (jednolite studia magisterskie).

TO NAS WYRÓŻNIA

UCZELNIA AKADEMICKA

Przynależność do grupy najlepszych uczelni w Polsce! Jest jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, a nawet w Polsce wschodniej - co więcej, jedną z 5 (na ponad 300) uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Daje nam to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce. Jest to najbardziej obiektywnym dowodem najwyższego poziomu naukowego i dydaktycznego naszej Uczelni.

Najstarsza uczelnia niepubliczna na Podkarpaciu
WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, utworzoną w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisaną do rejestru niepublicznych szkół wyższych pod numerem 75.

DOŚWIADCZENIE PRAKTYCZNE!
Nowatorski w skali kraju system kształcenia praktycznego
WSPiA od 2009 r. realizuje nowatorski w kraju system kształcenia praktycznego dla studentów kierunków: „administracja//zarządzanie”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz „prawo”. W wyniku reformy tego systemu i dostosowania go do aktualnych potrzeb studentów i pracodawców, od października 2013 r. kształcenie praktyczne składa się z pięciu ścieżek. Taki system pozwala na lepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania pracy zawodowej, gdyż oprócz wiedzy ogólnej i specjalistycznej, daje możliwość uzyskania konkretnych umiejętności praktycznych wysoko cenionych na rynku pracy.

Jeden z najlepszych wydziałów prawa w Polsce!
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji utrzymała swoją pozycję lidera w kształceniu na kierunku Prawo. W opublikowanym w 2018 roku przez Dziennik Gazetę Prawną X „Rankingu Wydziałów Prawa” WSPiA zajęła pierwsze miejsce na Podkarpaciu i trzecie miejsce wśród polskich uczelni niepublicznych. WSPiA już kolejny rok z rzędu zajmuje miejsce na podium w zestawieniu uczelni kształcących prawników na najwyższym poziomie.

Wysoka zdawalność egzaminów na aplikacje prawnicze przez absolwentów „prawa” w WSPiA
Absolwenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej bardzo dobrze radzą sobie na egzaminach aplikacyjnych. 50 procent spośród absolwentów „prawa”, którzy zdecydowali się przystąpić do egzaminu na wybraną aplikację, zdała test z wynikiem pozytywnym. Jest to najlepszy wynik wśród wszystkich polskich uczelni niepublicznych kształcących przyszłych prawników. W ogólnym zestawieniu uczelni publicznych i niepublicznych, z których do egzaminu na wybrane aplikacje przystąpiło poniżej 100 absolwentów, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa zajęła bardzo wysokie 4. miejsce.

Nas wybierają
Jesteśmy jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce. Kształcimy łącznie ponad 5000 studentów. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa jest jedną z najchętniej wybieranych niepublicznych uczelni akademickich w kraju.

Pozytywne oceny PKA
Wszystkie prowadzone przez Uczelnię kierunki studiów wraz z kilkunastoma specjalnościami otrzymały pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Znakomita kadra nauczająca
Zajęcia w WSPiA prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra nauczająca. Wśród niej są wybitne autorytety naukowe oraz doświadczeni praktycy. Spotkasz się tu m.in. z prof. dr. hab. Jerzym Posłusznym - Rektorem WSPiA (prawo finansowe), a także z: prof. dr. hab. Andrzejem Zollem - b. Prezesem Trybunału Konstytucyjnego i b. Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. dr. hab. Zbigniewem Ćwiąkalskim - b. Ministrem Sprawiedliwości prof. dr. hab. Ludwikiem Żukowskim - sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, b. Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, prof. dr hab. Bożeną Wieczorską - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku prof. dr. hab. Zbigniewem Czarnikiem - sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr. hab. Robertem Sawułą - sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne, prawo gospodarcze, prawo handlowe).

Własna baza dydaktyczno-socjalna – ok. 21 tys. m2.
Jeden z najnowocześniejszych kampusów w Polsce, zlokalizowany w centrum Rzeszowa
Zapewniamy znakomite warunki studiowania w nowoczesnych obiektach (ok. 18 tys. m2) zlokalizowanych na powierzchni ponad 3 ha w centrum Rzeszowa (budynki: „Collegium Administrativum”, „Collegium Iuridicum”, „Collegium Securitatis”, klub studencki, Wielomieszkaniowy Dom Studencki – 43 mieszkania o pow. 3,3 tys. m2) oraz w siedzibie Uczelni w Przemyślu (3 tys. m2).


KONKURENCYJNA OPŁATA ZA STUDIA!
ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT
Podstawową zasadą na Uczelni jest niepobieranie żadnych dodatkowych opłat, poza jednorazową opłatą wpisową przed studiami i opłatą za studia. Taką zasadę stosujemy od początku istnienia WSPiA. Opłata za studia pokrywa wszystkie usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię m.in.: zajęcia dydaktyczne, egzaminy, zaliczenia, egzaminy poprawkowe. Uczelnia zawiera ze studentami indywidualne umowy cywilnoprawne, obejmujące m.in. zasady płatności. Szczególnie korzystne dla studentów są trzy zasady zawarte w umowach:

 • Opłata za studia drugiego stopnia ustalona jest za cały okres studiów (I i II rok).
 • W ramach programu lojalnościowego absolwenci studiów I stopnia w WSPiA, którzy rozpoczęli studia w WSPiA nie wcześniej niż w roku akademickim 2009/2010 otrzymują 5% - 10% zniżki w opłacie za studia II stopnia.
 • Absolwenci studiów pierwszego stopnia w WSPiA zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej za studia drugiego stopnia!


Na tym nie koniec !
W opłacie za studia otrzymujesz także:

1. BON EDUKACJI DODATKOWEJ- DODATKOWE ZAJĘCIA UMOŻLIWIAJĄCE UZYSKANIE SPECJALISTYCZNYCH KWALIFIKACJI
2. JĘZYKI OBCE
3. DRUGI KIERUNEK I DRUGA SPECJALNOŚĆ
4. ŚCIEŻKA APLIKACYJNA (dla studentów kierunku „prawo”)
5. BEZPŁATNY DOJAZD NA ZAJĘCIA (dla zorganizowanych grup studentów studiów niestacjonarnych)
6. BEZPŁATNE EGZAMINY I ZALICZENIA
7. BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI
8. PROGRAMY ZAGRANICZNE
9. PROFILAKTYKA MEDYCZNA
10. WYKŁADY W JĘZYKACH OBCYCH
11. BEZPŁATNY INDEKS I LEGITYMACJA
12. BEZPŁATNY NIEOGRANICZONY DOSTĘP DO INTERNETU

Kierunki studiów prowadzone przez WSPiA, w przeciwieństwie do kierunków technicznych, pozwalają studentom na zdobycie wykształcenia. Fachowa, prawno-administracyjna i ekonomiczna wiedza jest uzupełniona wiedzą ogólną. Uczelnia oferuje studentom możliwość zdobycia specjalistycznych kwalifikacji w trakcie trwania studiów. Specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone będą certyfikatami międzynarodowymi, krajowymi i uczelnianymi. Pozwala to absolwentom WSPiA na ubieganie się o pracę w wielu różnych zawodach i na różnych stanowiskach (w przeciwieństwie do absolwentów innych uczelni kształcących w wąskich specjalizacjach). Aby rozszerzyć wachlarz możliwości zdobycia dobrej pracy, WSPiA oferuje studentom specjalistyczne kursy np.: doradztwa podatkowego, zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy UE, technik biurowych, managera ochrony, pracownika ochrony (I i II stopnia) oraz warsztaty dziennikarskie. Zajęcia te oferowane są w ramach Bonu Edukacji Dodatkowej – BED.

Języki obce
Możesz wybrać jeden z pięciu języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski. W naszej uczelni możesz również uczestniczyć w dowolnych lektoratach na zasadach wolnego słuchacza. Dajemy Ci także możliwość przystąpienia do międzynarodowych egzaminów, których certyfikaty są powszechnie uznawane. Co bardzo ważne nauka języków obcych, w naszej uczelni odbywa się całkowicie za darmo, co daje Ci ogromne oszczędności. Sam przekonasz się, ile pieniędzy oszczędzasz studiując w WSPiA.

Drugi kierunek i druga specjalność bezpłatnie
Studenci podejmujący studia na drugim kierunku wnoszą opłatę tylko za jeden kierunek przez okres studiowania na dwóch kierunkach w WSPiA. Studenci WSPiA mogą także bezpłatnie studiować drugą specjalność.

Bezpłatne egzaminy i zaliczenia
Wszystkie zaliczenia i egzaminy (w tym poprawkowe i komisyjne) są bezpłatne.

Bezpłatny dojazd na zajęcia dla studentów niestacjonarnych
Z każdej miejscowości odległej od Rzeszowa o ponad 50 km zapewniamy bezpłatny transport autokarem na zajęcia dydaktyczne dla min. 30-osobowych grup studentów.

Bezpłatne podręczniki
W ramach opłaty za studia część podręczników wydanych przez WSPiA studenci otrzymują bezpłatnie.

Bezpłatna legitymacja elektroniczna i indeks elektroniczny
Studenci otrzymują bezpłatnie legitymację elektroniczną (uprawniającą m.in. do korzystania z biblioteki, czytelni, restauracji, a w przyszłości także parkingów WSPiA). Bezpłatny jest również elektroniczny indeks.

Programy zagraniczne
Uczelnia umożliwia studentom udział w europejskim programie Erasmus. W ramach tego programu studenci mogą odbywać część studiów i praktyk za granicą. WSPiA w odróżnieniu od innych uczelni nie pobiera opłaty za studia za okres odbywania studiów i praktyk za granicą

Wykłady w językach obcych
Studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez polskich i zagranicznych wykładowców w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim.


Dodatkowo skorzystasz z przywilejów finansowych:

Program lojalnościowy (10 - 15 - 20 - 30 - 50)
Rozpoczynasz i kończysz studia licencjackie w WSPiA – jesteś automatycznie beneficjentem programu lojalnościowego.


Praktyki i staże finansowane ze środków Unii Europejskiej
W ramach projektu pt. „WSPiA kuźnią kadr sektora usług dla biznesu” studenci kierunków „administracja” oraz „zarządzanie” zostaną objęci:

 • płatnymi stażami zawodowymi, łączne wynagrodzenie stażowe dla studenta wyniesie 6 660 zł brutto;
 • bezpłatnymi szkoleniami z: języka angielskiego biznesowego, doradztwa podatkowego, zamówień publicznych, audytu wewnętrznego, księgowości (od podstaw do samodzielnego księgowego), kadr i płac w praktyce;
 • wizytami studyjnymi w wiodących ośrodkach sektora usług dla biznesu.

Kolejny projekt - „Inkubator kariery”, adresowany do wszystkich studentów WSPiA, obejmował będzie poradnictwo zawodowe, kształcenie przedsiębiorczości oraz wsparcie w zakładaniu własnej działalności gospodarczej świadczone przez doradców zawodowych w Biurze Karier WSPiA.


Szeroka dostępność do stypendiów z budżetu państwa
Otrzymując stypendium możesz studiować za darmo!
Uczelnia otrzymuje dotację na stypendia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W jej ramach przyznawane są stypendia: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi. Systemem stypendialnym jest objęta większość studentów WSPiA.

Stypendia z budżetu Uczelni
Oprócz stypendiów z budżetu państwa, studenci WSPiA są nagradzani stypendiami z budżetu Uczelni. Są to stypendia dla najlepszych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na poszczególnych latach studiów na każdym z kierunków oraz dla najlepszego sportowca. Wręczenie nagród dla najlepszych studentów odbywa się podczas uroczystej gali „Najlepsi z dobrych”

Tanie zakwaterowanie w jedynym w Polsce Wielomieszkaniowym Domu Studenckim
WSPiA jest właścicielem 43 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 3300 m2, zlokalizowanych blisko Uczelni. Wielomieszkaniowy Dom Studencki zapewnia tanie zakwaterowanie (od 280 do 340 zł miesięcznie), stwarzając lepsze warunki niż tradycyjny dom studencki, 275 studentom studiów stacjonarnych. Wszystkie mieszkania wyposażone są w darmowy dostęp do bezprzewodowego Internetu.

Tanie obiady abonamentowe
W restauracji uczelnianej „W ogrodach” studenci mogą skorzystać z szerokiej oferty smacznych obiadów abonamentowych w specjalnej studenckiej cenie.

WSPiA to również:

Strzelnica elektroniczna
Studenci korzystają z nowoczesnego trenażera umożliwiającego prowadzenie zaawansowanego treningu strzeleckiego w formie elektronicznej przy wykorzystaniu broni powszechnie używanej przez służby mundurowe w Polsce.

Klinika Prawa i Klinika Administracji
Głównym celem funkcjonowania obu klinik jest bezpłatne udzielanie porad prawnych przez studentów WSPiA (pod opieką pracowników naukowych Uczelni) osobom niezamożnym. Dzięki zetknięciu się z konkretnymi problemami prawnymi studenci mogą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, które będą przydatne w późniejszej pracy zawodowej. Studenci zajmują się m.in. wydawaniem opinii prawnych w indywidualnych sprawach z zakresu prawa administracyjnego, podatkowego i cywilnego. Kliniki pozwalają również na wymianę doświadczeń i prezentowanie wyników własnych prac badawczych studentów.

Rozwijanie zainteresowań sportowych
Od października 2013 roku udział we wszystkich zajęciach sportowych, w tym WF, jest dobrowolny. Stwarzamy studentom możliwość rozwijania zainteresowań sportowych w formie uczestnictwa w sekcjach, m.in.: piłki nożnej, piłki nożnej halowej (footsal), siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki, kick-boxingu, siłowni, aerobiku, tańca towarzyskiego.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie
WSPiA wraz z Podkarpackim Kuratorem Oświaty jest organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie (objętej patronatem Ministra Sprawiedliwości). Olimpiada organizowana jest od 2009 roku. Corocznie bierze w niej udział kilka tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Wirtualna Uczelnia i Wirtualna Kwestura
Student ma możliwość uzyskania informacji na temat ocen, terminów egzaminów, opłat za studia, itp. Może to zrobić z dowolnego miejsca, w którym znajduje się komputer podłączony do Internetu, logując się do swojego indywidualnego konta.

Poczta studencka
Każdy student posiada indywidualne konto e-mail, z którego ma możliwość wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych.

„Niezbędnik studenta WSPiA”
Reformujemy system egzaminowania studentów i „Edukator” studenta to właśnie część projektu realizowanego w ramach programu „Nowy Wymiar Studiowania” w WSPiA .Polega on na tym, że studenci otrzymają w formie elektronicznej materiały do nauki danego przedmiotu, składające się m.in. z pytań i odpowiedzi. Ułatwi Ci to w istotny sposób zdobywanie i opanowywanie wymaganej wiedzy.

„Sala tortur”

Jest to miejsce, wktórym codziennie możesz rozwiązywać testy oraz przygotowywać odpowiedzi pisemne na pytania problemowe wramach systemu „EDR-SBS”. Wten sposób zaliczasz wybrane przez siebie tematy. Abyś nie tracił czasu w kolejkach i swobodnie korzystał z systemu „EDR-SBS”, wWSPiA działają aż trzy „Sale Tortur”. Obecnie do Twojej dyspozycji jest ponad 100 komputerów. Wroku akademickim 2019/20. WSPiA uruchomi dla Ciebie dużą „Salę Tortur”, wktórej będzie dostępnych ponad 120 stanowisk.

Kierunki Studiów - WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa


Rekrutacja na studia - WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa


Studia podyplomowe

 • Administracja Publiczna
 • Audyt wewnętrzny
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Ochrona danych osobowych
 • Pomoc społeczna i praca socjalna
 • Prawno-organizacyjne zagadnienia logistyki w transporcie
 • Prawo dowodowe
 • Prawo i bezpieczeństwo energetyczne
 • Prawo i bezpieczeństwo w medycynie
 • Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi
 • Proces inwestycyjno-budowlany - zagadnienia proceduralne·
 • Rachunkowość, finanse i system podatkowy·
 • Spółdzielczość i prawo spółdzielcze·
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Zamówienia publiczne


11
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem