Prezentacje Uczelni / Prezentacje Wydziałów


Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Wiśniowa 50
02-520 Warszawa
+48 22 602 44 18
wskip.edu.pl
kontakt@wskip.edu.pl

publiczna
O Uczelni
Kierunki Studiów
Rekrutacja na studia
Szczegóły
Studia Podyplomowe
Galeria

O uczelni


WSKIP_Warszawa_1170_v1.jpg


Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest uczelnią zawodową służb państwowych. Celem utworzenia studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie na kierunku Penitencjarystyka jest przygotowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

ZAPRASZAMY MATURZYSTÓW (RÓWNIEŻ TEGOROCZNYCH)

MOŻECIE REJESTROWAĆ SIĘ W NASZYM SYSTEMIE „IRK” JUŻ OD 1 MARCA

WYNIKI MATURY UZUPEŁNICIE PO UZYSKANIU OCEN W LIPCU

ZAPISY NA STUDIA: https://irk.wskip.edu.pl/pl/


KIERUNEK - Penitencjarystyka


Studia I stopnia - egzamin licencjacki i możliwość przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych Służby Więziennej

Planujemy uruchomienie
Studia II stopnia - egzamin magisterski i możliwość przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim Służby Więziennej


Nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej rozpoczyna się od dnia 1 marca 2020 r. Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji zamieszczony na stronie Uczelni wskip.edu.pl. W czasie trwania studiów studenci są skoszarowani, a Uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w październiku 2020 r. i będą prowadzone w Kampusie Mundurowym WSKiP w Kaliszu.

Studia I stopnia Służby Więziennej kończą się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych Służby Więziennej. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego SW. Uczelnia oferuje również kontynuację studiów na II stopniu, które zakończą się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim Służby Więziennej. Absolwenci otrzymają dyplom - tytuł magistra oraz akt nadania stopnia podporucznika SW.

Postępowanie kwalifikacyjne:

 • Rejestracja kandydatów w systemie IRK
 • Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej
 • Uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego
 • Przeprowadzenie testu sprawności fizycznej
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Wprowadzenie wyników matur
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji
 • Uzupełnienie dokumentów
 • Przyjęcie do służby kandydackiej
 • Kurs przygotowawczy
 • Immatrykulacja
Absolwenci I i II stopnia studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie mają gwarancję zatrudnienia jako funkcjonariusze w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w całej Polsce.

Lokalizacja siedziby głównej Wyższej Szkoły Kryminologii Penitencjarystyki w Warszawie:
ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa, tel. +48 22 602 44 18, tel. + 48 22 602 44 19, tel. + 48 22 602 44 20, kontakt@wskip.edu.pl

Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w Kampusie Mundurowym WSKiP w Kaliszu:
ul. Wrocławska 193-195
62-800 Kalisz

Szczegóły


Studia Służby Więziennej zapewniają studentom:

 • zakwaterowanie,
 • całodzienne wyżywienie,
 • umundurowanie,
 • wynagrodzenie.
Ponadto oferujemy pomoc materialną oraz stypendium.

Czym różnią się studia Służby Więziennej od cywilnych?
Student Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest funkcjonariuszem Służby Więziennej w służbie kandydackiej.

Uczelnia gwarantuje zatrudnienie po ukończeniu studiów na terenie całej Polski.


Kierunki Studiów - Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie


PENITENCJARYSTYKA

Nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej rozpoczyna się od dnia 1 marca. Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji zamieszczony na stronie Uczelni www.wskip.edu.pl. W czasie trwania studiów studenci są skoszarowani, a Uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w październiku i będą prowadzone w Kampusie Mundurowym WSKiP w Kaliszu.

ZAPRASZAMY MATURZYSTÓW (RÓWNIEŻ TEGOROCZNYCH)

MOŻECIE REJESTROWAĆ SIĘ W NASZYM SYSTEMIE „IRK” JUŻ OD 1 MARCA

WYNIKI MATURY UZUPEŁNICIE PO UZYSKANIU OCEN W LIPCU

ZAPISY NA STUDIA: https://irk.wskip.edu.pl/pl/

Studia I stopnia - egzamin licencjacki i możliwość przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych Służby Więziennej

Planujemy uruchomienie
Studia II stopnia - egzamin magisterski i możliwość przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim Służby Więziennej


PENITENCJARYSTYKA - studia niestacjonarne I stopnia

Studia na kierunku Penitencjarystyka przygotowują zarówno funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej, jak i specjalistów do pracy w wyspecjalizowanych instytucjach administracji rządowej i samorządowej, społecznych, edukacyjnych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych zajmujących się dozorem osób mających konflikt z prawem, zapewnieniem bezpieczeństwa społecznego, kontrolą przestępczości, procesami: resocjalizacji, readaptacji społecznej, reintegracji osadzonych oraz zagadnieniami związanymi z profilaktyką społeczną.

Studia rozpoczynają się w październiku 2020 roku i prowadzone są w formie cyklicznych zjazdów.

Absolwent studiów w zakresie Penitencjarystyki uzyskuje kwalifikacje potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz tytuł zawodowy licencjata.

Kandydaci na studia w zakresie Penitencjarystyki przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc. Kandydaci na studia będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

Za studia pobiera się opłatę roczną w wysokości 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych złotych).

Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie a studentem.

Studia dla pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej są bezpłatne.

Studia są przeznaczone dla osób spełniających kryteria określone w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Studia trwają sześć semestrów i rozpoczynają się od semestru zimowego, a kończą semestrem letnim.WSKiP oferta edukacyjna 2020/2021

Rekrutacja na studia - Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie


ZAPRASZAMY MATURZYSTÓW (RÓWNIEŻ TEGOROCZNYCH)

MOŻECIE REJESTROWAĆ SIĘ W NASZYM SYSTEMIE „IRK” JUŻ OD 1 MARCA

WYNIKI MATURY UZUPEŁNICIE PO UZYSKANIU OCEN W LIPCU

ZAPISY NA STUDIA: https://irk.wskip.edu.pl/pl/


Szczegóły dotyczące rekrutacji na studia:

Studia podyplomowe


KIERUNEK: OCHRONA LUDNOŚCI – studia podyplomowe

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub równorzędny.

Studia podyplomowe Ochrona Ludności realizowane w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie przeznaczone są dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, jak również innych osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, a w szczególności z obszaru ochronno-obronnego.

 • Treści zajęć ujęte są w ramach trzech kluczowych modułów nauczania: obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz planowania obronnego.
 • Program podyplomowych studiów Ochrona Ludności koncentruje się na przekazaniu słuchaczom kompleksowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie szeroko rozumianej ochrony ludności cywilnej we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa.
 • Dopuszcza się możliwość modyfikacji treści programowych w zależności od specyfiki pracy słuchaczy podyplomowych studiów Ochrona Ludności (funkcjonariusze SW, pracownicy administracji publicznej).
 • Zakres prezentowanych treści odwołuje się do najnowszej i praktycznej wiedzy w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W sposób szczególny zaakcentowano rolę planowania obronnego w zakresie ochrony ludności.

Studia trwają dwa semestry i rozpoczynają się we wrześniu, a kończą w kwietniu roku następnego.

O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje:
1) kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanym dalej „IRK”;
2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł (sto złotych), nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji, na wskazany w systemie IRK numer rachunku WSKiP (decyduje data wykonania przelewu).

Limit: 30 miejsc.

Pobiera się opłatę roczną za studia podyplomowe w wysokości 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych).

Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie a Słuchaczem.

Nabór na studia rozpoczyna się od 1 lipca 2020 r.


KIERUNEK: ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI – studia podyplomowe

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi przeznaczone są dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz innych osób, posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

 • Treści zajęć ujęte są w ramach trzech kluczowych kategorii: organizacja i jej otoczenie, przywództwo z wizją i ludzie w organizacji.
 • Program koncentruje się na zachowaniu równowagi w prawidłowym rozwoju kluczowych sfer funkcjonowania człowieka (intelektualnym, fizycznym, emocjonalnym i duchowym).
 • Istnieje możliwość modyfikacji treści w zależności od specyfiki organizacji (funkcjonariusze SW, pracownicy administracji rządowej).
 • Zakres treści odwołuje się do najnowszej i praktycznej wiedzy w zarządzaniu organizacją i kierowaniu ludźmi oraz podkreślenia znaczenia przywództwa dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju organizacji.
 • Duży nacisk położony został na rozwijanie u uczestników nawyków skutecznego działania opartego na etyce charakteru i wzmocnieniu kompetencji interpersonalnych.
 • Kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania organizacji jest silna identyfikacja z jej misją, troska o zasoby kadrowe, a także znaczenie budowania pozytywnego wizerunku wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry i rozpoczynają się we wrześniu, a kończą w kwietniu roku następnego.

O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje:
1) kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanym dalej „IRK”;
2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł (sto złotych), nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji, na wskazany w systemie IRK numer rachunku WSKiP (decyduje data wykonania przelewu).

Limit: 60 miejsc

Kandydaci na studia podyplomowe będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

Nabór na studia rozpoczyna się od 1 lipca 2020 r.

Pobiera się opłatę roczną za studia podyplomowe w wysokości 3.600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych).

Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie a Słuchaczem.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem