Studia biologiczne Białystok


BIOLOGIA na Uniwersytecie w Białymstoku

BIOLOGIA na Uniwersytecie w Białymstoku

BIOLOGIA na Uniwersytecie w Białymstoku

Kierunek studiów Biologia o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk biologicznych. Kształcenie na kierunku Biologia obejmuje zjawiska i procesy zachodzące na wszystkich poziomach przyrody ożywionej.

Na kierunku Biologia są uruchomione następujące specjalności:

Agrobiologia
Biologia eksperymentalna i molekularna.
Biologia sądowa.
Ekologia i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
Mikrobiologia z biotechnologią

Student biologii dokonuje wyboru specjalności pod koniec 2-go semestru studiów (semestry 4-6 mają już charakter specjalnościowy). Specjalność zostanie uruchomiona jeśli będzie nią zainteresowanych przynajmniej 30 studentów.

Specjalność: Agrobiologia

Specjalność Agrobiologia ma na celu przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w szeroko pojętym rolnictwie obejmującym produkcję roślinną i zwierzęcą, ochronę krajobrazu wiejskiego, biologię rolną lub agroturystykę. Absolwent potrafi wykorzystać współczesne osiągnięcia biologii w rolnictwie i zna liczne metody biotechnologiczne stosowane w nowoczesnych gospodarstwach rolnych. W trakcie studiów student zapoznawany jest z metodami chowu zwierząt i nowoczesnymi sposobami uprawy roślin, których celem jest zwiększanie produktywności gospodarstw rolnych. Dodatkowo wyposażony jest w aktualną wiedzę z zakresu prawa rolnego, a także zna podstawy prowadzenia gospodarstw agroturystycznych. Zdobyty podczas studiów zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pozwala absolwentom na kontynuację kształcenia na studiach drugiego stopnia w obszarze nauk przyrodniczych, rolnych i leśnych.

Specjalność: Biologia eksperymentalna i molekularna

Absolwent zdobędzie wszechstronne przygotowanie do wykonywania zadań w laboratorium biologicznym, chemicznym i medycznym. Opanuje podstawowe metody biologii molekularnej z uwzględnieniem biologicznych baz danych. Pozna metodykę pracy z komórkami roślinnymi i zwierzęcymi w kulturach in vitro. Absolwent będzie potrafił analizować zagrożenia wynikające z ograniczania bioróżnorodności i proponować sposoby zapobiegania tym zagrożeniom. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom na planowanie i wykonywanie eksperymentów biologicznych. Osiągane efekty kształcenia pozwalają absolwentowi na podjęcie studiów drugiego stopnia na kierunku biologia, ochrona środowiska lub pokrewnych, jak też podjęcie pracy w laboratoriach analitycznych, biologicznych i biochemicznych lub pracy nauczyciela biologii w gimnazjum po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego.

Specjalność: Biologia sądowa

Celem studiów jest przedstawienie studentom najnowszych osiągnięć w zakresie nauk biologicznych, które mogą być wykorzystywane w sądownictwie i kryminalistyce. Absolwent otrzyma podstawową wiedzę z zakresu entomologii sądowej, botaniki sądowej, diagnostyki mikroorganizmów, psychologii ewolucyjnej człowieka, analiz molekularnych śladów biologicznych, biomedycznych aspektów działania związków biologicznie czynnych czy kryminalistyki. Absolwenci nabędą umiejętność posługiwania się specjalistyczną aparaturą oraz nowoczesnymi technikami badawczymi (m.in. biologii molekularnej, mikroskopii). Absolwenci zostaną przygotowani do podejmowania współpracy z policją, prokuratorami i lekarzami medycyny sądowej. Osiągane efekty kształcenia pozwalają absolwentowi na podjęcie studiów drugiego stopnia na kierunku biologia lub pokrewnych, jak też podjęcie pracy w laboratoriach biologicznych, chemicznych, czy kryminalistycznych policji.

Specjalność: Ekologia i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Absolwent potrafi analizować podstawowe procesy zachodzące w ekosystemach i zna mechanizmy kształtujące te procesy. Nabywa umiejętność planowania, doboru metod i wykonywania badań ekologicznych i środowiskowych jak też waloryzacji przyrodniczych i monitoringu środowiska. Absolwent potrafi stosować metody statystyczne w celu krytycznej analizy wyników badań środowiskowych oraz waloryzacji przyrodniczych. Osiągane efekty kształcenia pozwalają na podjęcie studiów drugiego stopnia na kierunku biologia, ochrona środowiska lub pokrewnych, jak też podjęcie pracy w laboratoriach, instytucjach czynnej ochrony przyrody, referatach ochrony środowiska urzędów różnego szczebla lub pracy nauczyciela biologii w gimnazjum po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego.

Specjalność: Mikrobiologia z biotechnologią

Absolwent zna rolę mikroorganizmów w środowisku i gospodarce, a także ich wpływ na człowieka. Stosuje podstawowe testy diagnostyczne wykorzystywane standardowo w laboratoriach zajmujących się mikrobiologią żywności, lekarską i weterynaryjną. Poznaje rolę mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych oraz w ochronie środowiska. Wykorzystuje podstawowe metody molekularne do analiz mikrobiologicznych. Zdobywa umiejętność określania mikroorganizmów należących do różnych grup fizjologicznych w badanym materiale oraz ich wrażliwości na czynniki fizyko-chemiczne. Absolwent potrafi zaplanować i przeprowadzić analizy mikrobiologiczne materiału medycznego i środowiskowego. Osiągane efekty kształcenia pozwalają na podjęcie studiów drugiego stopnia na kierunku biologia, ochrona środowiska lub pokrewnych, jak też podjęcie pracy w laboratoriach mikrobiologicznych przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, laboratoriach diagnostycznych i medycznych lub pracy nauczyciela biologii w gimnazjum po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:

pasek_bialy.jpg
pasek_bialy.jpg
Kierunki biologiczne w Białymstoku

BIOTECHNOLOGIA | Politechnika Białostocka

 

 BIOTECHNOLOGIA Politechnika BiałostockaBIOSTATYSTYKA | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

 BIOSTATYSTYKA Uniwersytet Medyczny w BiałymstokuBIOLOGIA | Uniwersytet w Białymstoku

 

 BIOLOGIA Uniwersytet w Białymstokupasek_bialy.jpg
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem